(vhds.baothanhhoa.vn) - 1. Xếp lịch mãi cuối cùng tôi cũng thực hiện được chuyến ra vùng ven đúng nghĩa vào một ngày cuối tuần trong tiết thu đang ra đi vội vã. Những giọt nắng hanh hao trải xuống cánh đồng, rắc qua kẽ lá, khiến vùng ven trong lành, và muốn nhìn ngắm nhiều hơn.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4N3d4duG7o+G7ncOyOEdj4bub4bqj4bqww71n4bqj4bur4bqjxILhu7Phu53DsuG6o8SCw63hu503L3d4duG7o+G7ncOyODcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqF4w63hurB4LeG6rcah4buPw7Lhu50w4bqj4buVeXd44buPw7PhurYx4bqhOMSDM+G6ozpr4but4bqjxqHhu5Fn4buN4bqj4bubZOG7j+G6o2d5dOG7j+G6o2fhu7Phu53DsuG6o3hz4buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G7jXnhurZr4bud4bqjduG6reG6o8SC4buz4budw7LhuqPEgsOt4bud4bqjacO94budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7meG6reG6o8SC4bqr4buj4bqj4bubw7p44bqj4budw7LhuqvhurbhuqNneXThu4/huqN4eeG7geG7neG6o3h24buj4budw7LhuqN44buPa3jhuqN44buNeeG6o2nhuq3hu53DsuG6o3bhuq3huqNp4buP4bqjxILDuuG7j+G6o8SCZDPhuqPhu5zhu43Dg+G7ncOy4bqjw7Lhu49weOG6o+G7nWXhu53DsuG6o+G7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jeG6reG7o+G6o3h2Y+G7j+G6o+G6sHl04budw7LhuqNn4bqp4bud4buN4bqjaXXhu53DsjLhuqN2ZWfhuqPhu6954bqt4bqj4buXxKnhuqPGoeG6qTLhuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqjxILhu7Phu53DsuG6o8SCw63hu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53hu40y4bqjxILhuqvhuqPhu5t5dOG7neG6o+G7neG7jcO04bud4bqj4budw7Jl4bub4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu43hu6fhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhurHhuq/hu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r8SD4bq34bqxL8SD4bqnw6JoxIPEg8SDxIPDo+G6scOieOG6p+G6peG6peG6p8ah4bqvLeG6rzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFHY+G7m+G6o+G6sMO9Z+G6o+G7q+G6o8SC4buz4budw7LhuqPEgsOt4bud4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6seG6r+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEPhu53hu43huqPhu5vhu4/hu53hu43huqPhu41w4bqtM+G6ozXhu5zDsnl14budMOG6o+G7juG7nXjDrXbhu53DrXg2Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu41r4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjd+G6oOG6o2fhu6vhu4/huqPhu5vhu6vhuqNn4bu34bqt4bqjeOG7jcaw4buP4bqjeOG7j2t4MuG6o3fhuqDhuqN44buNw6rhu53huqN44buN4buPbeG7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPEguG7s+G7ncOy4bqjxILDreG7neG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o3jhu41u4bqj4buX4buNceG6reG6o8ah4bq/4but4bqjaUHhu6ln4bqjd+G6oOG6o3jhu49rZ+G6o+G7nXl04buP4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3hz4buPMuG6o8SCbOG6o+G7m8O6eOG6o8SC4buz4budw7LhuqPEgsOt4bud4bqjacO94budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7meG6reG6o+G7m+G6q+G6o3hz4buP4bqjeMOA4budw7LhuqN4dmPhu4/huqPhu53DsuG7jeG7j23hu5szNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE44oCcSeG6v3jhuqNm4bqp4bud4bqj4buNa3jhuqN2deG7jzLhuqNp4bqr4bud4bqjeHbDqnnhuqPEgmzhuqNpw6p54oCdMzMz4bqjR8OqeeG6o+G7jeG6qXjhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buNYmfhuqN34bqm4bqjxqBq4bqj4bua4buP4bud4buN4bqjV+G7p+G7neG6o8ah4bufZ+G6o2fhu59n4bqjeOG7jcOBZ+G6o2jhu4fhurbhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjeHPhu48z4bqjRkHFqWfhuqNn4buNw6rhu53huqPhu53hu41B4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G6sOG6reG6o3jhu43hurvhu5vhuqPEgnDhu53DsuG6o8SCbDLhuqPhu53DtXnhuqPhu5fDrOG7o+G6o8SC4bqr4bqj4buN4buj4bqr4buP4bqjxIJw4budw7LhuqPEgmzhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZ+G6qeG7neG7jeG6o2l14budw7LhuqPhurBz4buP4bqj4bub4buHeDLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o+G7jeG7o+G6rTLhuqPGoeG6q+G7ncOy4bqjxqHDveG6reG6o+G7m0HFqXjhuqPhu5tleOG6o8SCw63hu53huqNJc+G7ncOy4bqj4buMY+G7jzLhuqNJc+G7ncOy4bqj4buMQeG7p+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqNJc+G7ncOy4bqjWOG6qWcy4bqj4bur4bqjaeG7n+G6o2fhu5/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG6q+G7neG6o3h2w6p5MuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4buj4bud4bqj4budw7JBxrDhu4/huqN44buNeeG7geG7neG6o+G7reG7jeG6qWczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4w5Lhu4/GsOG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4bud4buN4bqr4bqjZ+G6reG7ozLhuqPhu5fhu49ueeG6o2fhuqln4buNM+G6o0nhu5/huqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DsnPhu4/huqPhu53hu43huqvhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3Phu53DsuG6o2fhu43hu7fhuqNp4bq/eOG6o+G7m8O6eOG6o3jhu43GsOG7jzPhuqNJ4bq/eOG6o2bhuqnhu53huqPhu41reOG6o3Z14buPMuG6o2bhu7PhuqPGoWLhu4/huqPhu41w4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7jeG6q+G6o2fhuq3hu6My4bqjZ+G7n+G6o+G6sMOt4bqj4buN4bun4buPMuG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o+G7jXDhuqN3xKnhuqPhu63hu41j4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqPDssO0IDcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqF4w63hurB4LeG6rcah4buPw7Lhu50w4bqj4buVeXd44buPw7PhurYx4bqhOFh24buj4budw7LhuqPhu53hu41z4bub4bqj4bud4buN4buj4bqt4bub4bqjaeG6v3jhuqNn4bqpeOG6o2hwZ+G6o2fhu6Phu53huqNpQcaw4budw7LhuqNJc+G7ncOy4bqj4buMY+G7j+G6o2fhu6Hhu53huqN34bufeOG6o8ahYuG7j+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5tj4bud4buN4bqjdnnDuuG7ncOy4bqj4bud4buN4buj4bqj4bud4buNceG6o2dx4bqj4bqw4bqt4bud4buN4bqjdsO0MuG6o3jhu43hu5Phu53hu43huqN44buN4bujY+G7ncOy4bqjw7Lhurnhu63huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjxIJ5c+G7ncOy4bqjduG6rXnhuqPhurDhuq3hu53hu40z4bqjR+G7oeG7neG6o8SC4bqr4buP4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPhu53hu43FqeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+G7nXPhu53DsuG6o8Oy4buP4bqt4bqjZsOp4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7jcO04bqj4buN4bu14buP4bqjw7Lhuqnhu53hu43huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjw7Lhuqnhu53hu43huqPhu51Bxaln4bqjxqFq4bud4bqjxqF5dOG7ncOy4bqjduG6rXnhuqNpbuG6o3hBxanhu48y4bqj4buN4bq24bqjxIJw4budw7LhuqPEguG6q+G7o+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNm4buf4bqjduG6rXnhuqN3Ymfhu40y4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqNn4bqpZ+G7jeG6o2lu4bqjw7Lhu49j4buP4bqjeHHhuq3huqN34bqg4bqjZsOBZ+G6o2Z04buP4bqjxIJs4bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bqr4bub4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o2nhu49u4bub4bqj4buN4buPbeG7neG6o3hi4buPM+G6o1hz4buP4bqjaUHhuq3huqNn4buN4buPa2fhuqPhu5vhuqnhurbhuqNj4bud4buN4bqjxqFq4bud4bqjxILhuqvhuqNm4bq/4bubM+G6o+G7nOG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu415c+G7neG6o2Phu53hu43huqPhu5vhuqvhuqN4c+G7j+G6o3fEqeG6o2fhu6Hhu53huqPhu63hu41j4buP4bqj4bud4buNxanhuqPEgmzhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o2Phu53hu43huqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7nXPhu53DsuG6o2jDquG7neG6o+G7neG7p+G7j+G6o2nDquG6tuG6o2d04bqj4buX4buPa+G7m+G6o+G7l2vhuqN34buP4bud4buN4bqj4bud4buN4bqt4buP4bqjeHZq4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o8SCeXPhu53DsuG6o3Z5w7rhu53DsuG6o+G7neG7jXHhuqPhu53hu43hu6Phu4/huqNn4buh4bud4bqjd+G7n3jhuqPGoWLhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4JuG7s+G7ncOy4bqjxILDreG7neG6o8Oy4buPxrDhuqNpw6rhurbhuqPDsuG7geG7neG6o+G7neG7jUHhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNmw4Fn4bqjeHbhuq3hu53hu43huqPhurBz4buP4bqjaeG7pTLhuqPhu41reOG6o8ahw73huq3huqPGoWLhu4/huqPhu53hu43huqsy4bqjdnXhu4/huqPhu43hu6Phuq0y4bqjZ2PhuqNnc+G7ncOy4bqj4bqwQeG7q+G7ncOyMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjeOG7jcOB4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu5fhu4104buP4bqjxILhuqvhuqNn4bun4bqj4buNcGfhuqPhu53hu41z4bub4bqj4bud4buN4buj4bqt4bub4bqjZ+G7jXXhu53DsuG6o8ah4bq/4bud4bqjxqFq4bud4bqj4bud4buN4bqteTPhuqNHc+G7ncOy4bqjZ3nDumfhuqNpc+G6o3jhu43hu5HhuqPhu43hu5/huq3huqNpZDLhuqNp4bqt4budw7LhuqPEguG6q+G6o2jhuqDhuqNm4bqp4buj4bqjZ+G7oeG7neG6o3fEqeG6o+G7m2Lhu53hu43huqPhu5vEqeG6o+G7jeG7p+G7nTPhuqPhu5zhu43hu49seeG6o3jhu43DgeG6o8ahZeG7mzLhuqNp4bqt4budw7LhuqPEgkHhu6fhu53huqPhu5vDtOG7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjeOG7jcOBZ+G6o2jhu4fhurYz4bqj4buaw4Dhu53DsuG6o2fhu43hu6PhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdOG6o+G7r3lq4bqj4bubw7Thu53hu40y4bqjxILhuqvhuqN4c+G7j+G6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bq54budw7LhuqPGocSpMuG6o2fhu5/huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu53DsuG7g+G7neG6o+G7ncOy4bunMuG6o3bhur944bqj4buX4buN4bqpZ+G6o+G7ncOyQcaw4buPM+G6o0lz4bqjeOG7jeG7keG6o+G7jeG7n+G6reG6o+G7neG7jUHhuqNn4buN4buPa2fhuqNp4bu54bqt4bqjeOG7jeG7geG7nTLhuqPEgsOA4bqt4bqjaOG7j2154bqj4buX4bq04bqjxILDgOG6reG6o3jhuqvhu53huqPhu53hu43hu4Xhu50y4bqjaeG6reG7ncOy4bqjxqHhur/hurbhuqNp4buP4bqjxILhu7Phu53DsuG6o8SCw63hu53huqPhu5fhurLhuqPDgWfhuqNn4bu34bqt4bqjeHPhu48y4bqjZ+G7t+G6reG6o8ah4bu54bqjeHbhu4nhuqN4dsOqeTLhuqNn4bu34bqt4bqjZuG7j2t44bqjZuG6reG7o+G6o+G7nXPhu53DsuG6o2jDquG7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o+G7lXl3eOG7j8Oz4bq2MeG6oTjhuq8z4bqj4buc4buNw4Phu53DsuG6o2nhu7Xhu53huqPhu5fhu43hu5/hu4/huqN34bqteeG6o+G7m+G7s+G6reG6o8Oy4bq5eOG6o3h2auG7neG6o2fhuqnhu53hu43huqNpdeG7ncOy4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o1fhu6fhu53huqMm4buPbeG7nTLhuqPGoeG6q+G7ncOy4bqj4buveWrhuqNJc+G7ncOy4bqjxqDhu5nhu53hu43huqPhu53DsuG7o2Lhu4/huqNz4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqt4bqjaeG6reG7ncOy4bqjZnRn4bqjxqFq4bud4bqjeHZq4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu43DquG7neG6o3Zi4bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhuq3huqPhu5vDunjhuqNnY+G7m+G6o8Oy4buP4bqpZ+G6o+G6tmrhu53huqNmw7Thu53hu43huqNpa+G7neG6o8ahYjPhuqNYc+G7j+G6o2nDgeG7ncOy4bqjaeG7nzLhuqPhu5tq4bqj4bub4buD4bud4bqj4bud4buNw7Thu53huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjxqHhu6fhuqPhu5vhu6fhuqN3QeG7p+G7ncOy4bqj4buX4buN4buf4buPMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhuqnhu53hu43huqPGoeG6ouG6reG6o2bhu4fhu63huqNm4buz4budw7LhuqPEguG6q+G6o2dj4bqjxqHhu7nhuqPhu5vhu7Vn4bqjaXXhu53DsuG6o2nhuq3hu53DsuG6o+G7neG7jWPhurbhuqPhu5vDveG6reG6o2fhu7Phu53DsuG6o8ah4bqi4bqtM+G6o+G7nOG7jcOD4budw7LhuqNn4buj4bud4bqjdnPhuqNpdeG7ncOy4bqjxILhuqvhu53DsuG6o3Z5w7rhu5sy4bqjeOG7jeG7p+G7m+G6o8ahw4Dhu53DsuG6o3fhuq154bqj4buX4buN4buP4bqj4budQcWp4budw7LhuqPGoeG7ueG6o3h24buJ4bqjZ+G7geG7m+G6o3h2auG7neG6o3jhuq3hurbhuqN34bqt4buj4bqj4buXw7Vn4buN4bqjeOG7jcO1Z+G7jeG6o2jhu5Fn4buN4bqjxILhu5HhuqNn4bu34bqt4bqj4bubw7Thu53hu43huqNpa+G7neG6o3jhu41rM+G6o1hz4buP4bqjZ+G7jeG7k+G6o+G7m3l04bud4bqjd+G6q+G6o+G6sHl04budw7LhuqPhu43DtXjhuqPhu43huqsy4bqjxILhuqvhuqPhu5vhu6fhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o3h24buJ4bqjxqFi4buP4bqjaW7huqPhu53hu41j4bq24bqj4bubw73huq0y4bqjaW7huqNp4buz4bqt4bqjxIJ54buP4bqjxILFqeG7j+G6o8ah4bu54bqjeHbhu4ky4bqjxILhuqvhuqNpecO54buP4bqjZmV44bqjxqHhu7nhuqN34buJ4bqjaXXhu53DsuG6o2nhuq3hu53DsuG6o3bDtXnhuqN24bqt4bud4bqjeHZq4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu43huqLhuq3huqN2ecO64budw7LhuqPhu5fhu4/huq0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4R+G7jeG7k+G6o2fhuqln4buN4bqjeHZ54budw7LhuqN4w6rhu5vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdOG6o+G7l+G7jeG7o2Phu53DsuG6o2jEkeG7m+G6o2fDquG6tuG6o3d0MuG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o2hBxrDhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqPhu6vhuqNp4buf4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7oeG7neG6o8ah4bqr4bqj4but4buNdDLhuqPhu5vhuqvhuqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o8SCxanhu4/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw6x44bqjduG6v3jhuqPGoeG6q+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqF4w63hurB4LeG6rcah4buPw7Lhu50w4bqj4buVeXd44buPw7PhurYx4bqhOMag4bu54bqjeHbhu4nhuqPEgnPhuqN4QeG6o8SC4bqr4bqj4buNdeG7neG6o+G7neG7jeG7j2rhu50y4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqNp4bqp4bqjZuG7n+G7ncOy4bqjaEHFqeG7j+G6o+G7m+G6qeG7j+G6o2nDtOG7neG7jeG6o8ah4bqr4budw7LhuqNX4bun4bud4bqjJuG7j23hu53huqNn4buN4bq74budw7LhuqNm4buR4bqj4bqt4buP4bqjaXnDueG7jzLhuqNn4bu54budw7LhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4bqp4bqjZ0Hhu6lnMuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHFqeG7neG6o2nDgeG7ncOy4bqj4bqww63hu5vhuqPEguG7peG6o3jhuq3hurbhuqNpc+G7m+G6o2l04butM+G6o0fhu43hurvhu53DsuG6o8Oy4buPdOG7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2nDgeG6reG6o3h24buJ4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHPhu4/huqPhu63hu41j4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu5vhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o3h24buj4budw7LhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4buNcGcy4bqj4bur4bqj4bud4buN4bqr4bqjeOG7jeG7geG6tjLhuqPhu53hu43huqvhuqNnczLhuqNnY+G6o+G7q+G6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7m8O04bud4buN4bqjaW7huqN4duG6qeG7neG7jeG6o+G6sOG6reG6o2fhuqnhu4/huqN44buNw4HhuqPhu5vhuqvhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o8ahxanhu53huqPDsnDhu4/huqPGoeG6q+G6o2di4bub4bqjZuG7heG6tuG6o2lz4bqjeOG7jeG7kTMzMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqF4w63hurB4LeG6rcah4buPw7Lhu50w4bqj4buVeXd44buPw7PhurYx4bqhOOG7nOG7jcOD4budw7LhuqNpw4Hhuq3huqN4duG7ieG6o+G7q+G6o2nDquG6tjLhuqNn4buf4bqjeOG7jW7huqNn4buNw73hu53DsuG6o2fhu6Hhu53huqN44buN4buPa3nhuqNn4bqp4buP4bqj4bud4bqr4bq24bqjZ+G6qeG7j+G6o+G7l+G7j+G6rTLhuqPhu53hu41B4budw7LhuqNn4buNw73hu53DsuG6o2fhu5/huqNoQeG6o+G7m8O6eOG6o3h5w7nhu4/huqN44buN4bun4bqjacO94budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7meG6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o+G7lXl3eOG7j8Oz4bq2MeG6oThH4buN4buT4bqj4bubw7p44bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhu53hu43hurl44bqj4bud4buNYuG7neG7jTLhuqPhu53hu41B4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjeHPhu48y4bqjaeG7n+G6o2lk4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN34bqg4bqjeHZj4buP4bqj4budw7Lhu43hu49t4bub4bqjeOG7jcO94bqjxILhu5HhuqPEguG6q+G6o8Oy4buP4bqp4bqjeHbhu5Ey4bqjeOG7jeG7o+G6qXjhuqN24bqt4bqjZ+G6qeG7j+G6o2bDgWfhuqNmdOG7j+G6o2fhu7fhuq3huqNmauG6o3hz4budw7Iy4bqjeOG7j2vhu53DsuG6o+G6sMOtMuG6o8SC4bqr4bqjd+G6oOG6o2bhu6Phu53huqNn4buNw63hu53huqPhu6vhuqPhu63hu410MzMz4bqjSOG7hXnhuqNn4buf4bqj4but4buN4buB4bud4bqjxqHhurnhu53DsuG6o8ahxKky4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7j2zhu5vhuqN44buP4bud4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjeOG7jeG7j2t54bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2nhu49seeG6o2bDtOG7neG7jeG6o2jhu5Ey4bqjw7Lhu49j4bud4bqjaeG7p+G7neG6o8SC4bqr4bqjeOG7jcO94bqjxILhu5HhuqNp4bqt4budw7LhuqPhu43hu49t4bud4bqj4buNw4N54bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2jhu6Hhu53DsuG6o2nGsOG7j+G6o3jhur/hu63huqPhu53hu4fhu63huqNnecO64bud4bqjZ+G7jWPhurbhuqPhu5vhu6Xhu4/huqPhu53DsuG6q+G6tjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4bqseXjhu43hu6N24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqN24buPw7Lhu414MeG6oTjGoOG6reG7m+G6oybhu7k3L+G7rTg=

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]