(vhds.baothanhhoa.vn) - Dây chuyền chế biến dứa đóng hộp xuất khẩu tại Công ty chế biến nông sản Trung Thành (xã Trung Thành, huyện Nông Cống) sau Tết Nguyên đán hoạt động không ngừng, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu đi thị trường Nga, Đông Âu, một số nước Trung Đông và đầu ra cho nguyên liệu của người nông dân.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhuqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG6quG6t3Zb4bqp4buFcnbhur1rW+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1vhuqvhu6c3W2Jta+G7g1vhu4XDtOG7o1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyW3FhZlvhuqjhu41r4buDW3F2W+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1tr4buNa+G7g1tww6FrW1Hhu6Fya+G7g1tR4buFOWvhu4VbLOG7r8OgW1Hhu6Fya+G7g1tR4buFOWvhu4U/W+G7hXJ2w6prW0vhu41r4buDW+G6qOG7j2vhu4MuW3A3cltR4bq7cVtL4buDcnbhurlrW2I4a1vhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4PFqWvhu4M/W2LDoWpb4bqtw6FsW+G6qTjhuqlbYuG7mWtb4buFOWvhu4Nb4buvcuG6s3Fb4buJ4buF4bqlcltiZltx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7g1tL4buDNz9bQuG7jWvhu4Nb4bq2cj9basO0cVtw4buPW2vhu6Xhu5XhuqlbUeG7oXJr4buDW0Lhu41r4buDW+G7sTlbYuG6tXJb4buhN1vhuqnhu4VsW2vhu4NyduG6uWtbxKlmw6pyW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZltr4buNa+G7g1vhuqvhurdrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls1XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMjAw4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL2bhu7E64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL2tj4butcC8gIF02LyBdIuG6qzEiMzIiXV1xMjU1XTDEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uCA2IH1bN8SpceG7uH3huqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0yMDB9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oxKg5W+G6qeG7jWvhu4NbcXZb4bqp4buFcnbhurlrW+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1vhuqk44bqpW3DDoWtb4buj4buF4bqlaltxxalb4bqr4bunNz9b4bqpOVvhuqnhu4VyNz9b4bqr4bulN1vhuq03bFtx4bup4oCmW+G7seG7lWZb4bqr4bq3dlvhuqnhu4VyduG6vWtbajh2W2pt4bqpW3HGsFtiw7Rr4buDW+G6qeG7hXJ24bq5a1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyP1txcnZba+G7hWbhurlrW3DDoWtb4buj4buF4bqlalvhuqnhu4XDulvEqcaw4bqpW+G6qcO6N1vhuqnhu41r4buDW3F2W8SpOVvhuqvhu6c3W2Jta+G7g1vhu4XDtOG7ozpbSuG7k2Zba+G7gzl2W+G6qOG7jWvhu4NbcXZbcOG7qVvhuqt1a+G7g1txxalbNC01W3HhurNrW+G6q+G7pzdba+G7g3J24bq5a1vEqWbDqnI6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzVdXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsyMDDhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8vZuG7sTrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsva2Phu61wLyAgXTYvIF0i4bqrMSIzMiIxIHE1MDYgIMSpXTrhu4vhu6Phu4Ml4buh4bu4NDYgfVs3xKlx4bu4feG6qMOia1vhuqnDoWvhu4Vb4bufcnZbceG7oWhr4buFW+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1vhuqvhu6c3W+G7r3LhurNxW+G7ieG7heG6pXJ9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTVdXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTIwMH1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSjhuqrhu6c3W3A3clvhu4nhu4VmW2Lhu6U3W+G7seG6vVtr4buFOVtqOHZbYuG7pcah4bqpW2Lhu6U3W8Sp4bq5a1vhuq3huqFr4buDW+G6qeG7hXJ24bq9a1vhu7E5W3Hhu6Fsa+G7g1tr4bul4buV4bqpW8SpOWpbcGHhuqnhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzVdXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsyMDDhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8vZuG7sTrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsva2Phu61wLyAgXTYvIF0i4bqrMSIzMiAiMXEyXV1dMcSpXTrhu4vhu6Phu4Ml4buh4bu4IH1bN8SpceG7uH3huqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0yMDB9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oUcWpa+G7g1vhu59yw6Fb4bqr4bunN1ti4bulxqHhuqlb4buDb3FbcGHhuqnhu4U/W+G6qeG6o3Fbambhurtr4buDW3Hhu4VjbFtxZuG6uXJb4bqp4buFcuG6pWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhW+G6q3Hhu4VyauG6rX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls1XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMjAw4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL2bhu7E64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL2tj4butcC8gIF02LyBdIuG6qzEiMzIgMTBxIl0xXTDEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDMgIn1bN8SpceG7uH3huqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0yMDB9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oUDdyW+G7ieG7hWZbYuG7pcah4bqpW8SpOWpbcGHhuqnhu4U/W+G6qeG6o3Fbambhurtr4buDP1tr4buF4bura+G7g1tqZuG6u2vhu4Nb4bqr4bunN1tiw7pbcWbhurlyW+G6qeG7hXLhuqVrW2Lhu6XGoeG6qVti4bulN1vhu7E5bFvhuqvhurd2W+G6qeG7hXJ24bq9a1tww6FrW+G7r3LhurNxW+G7ieG7hWThu6Nb4buJZ2s6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzVdXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlszXV3hu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8vZuG7sTrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsva2Phu61wLyAgXTYvIF0i4bqrMSIzMjAiMHEiMjAgMcSpXTrhu4vhu6Phu4Ml4buh4bu4MzAgfVs3xKlx4bu4feG6qMOia1vhuqnDoWvhu4Vb4bufcnZbceG7oWhr4buFW+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1vhuqvhu6c3W+G7r3LhurNxW+G7ieG7heG6pXJ9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTVdXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTNdXX1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSjhuqrhu6c3W3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4XhuqVqW2Lhu6XGoeG6qVtibWvhu4Nb4buFw7Thu6NbceG7hWNsW2Jza+G7g1vhu59ydlvhuqk44bqp4buFW+G7sTlb4buvcuG6s3Fb4buJ4buF4bqlcltwN2vhu4NbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbS+G7gzc/W0Lhu41r4buDW+G6tnJb4buxOVtqw7RxW3Dhu49ba+G7peG7leG6qVtR4buhcmvhu4NbQuG7jWvhu4M6OjpbUDdyW+G7ieG7hWZbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7az9b4buDZjhbceG7oWlb4buJZmvhu4VbceG6u1vhuqnDujdbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW+G6q+G7pzdbYuG7pcah4bqpW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G7g+G6s+G7o1vhu4U5a+G7g1vhuqnhu4V14bqpW8Sp4bq1a1twbFvhu7Hhu5VmW3Fm4bq5cltx4buFdVtx4buF4buNOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls1XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbM11d4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL2bhu7E64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL2tj4butcC8gIF02LyBdIuG6qzEiMzIwMCJxMzIgNDHEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDEwXX1bN8SpceG7uH3huqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0zXV19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30o4buEZsOqa1txYWY/W+G6qeG7jWvhu4NbcXZbYsOgW+G7sTlbYjdr4buDW3HDouG7o1tx4buhcmvhu4NbYuG6pXZbamFr4buFW3DDoWtb4buvcuG6s3E/W2I44bujW+G7p2vhu4Nba+G7hXJb4bqp4bq1clvhuqnDujdbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbceG7oWxr4buDW2vhu6Xhu5Xhuqlb4buxOVvhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls1XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbM11d4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL2bhu7E64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL2tj4butcC8gIF02LyBdIuG6qzEiMzIwMiJxNCI2Il3EqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uCIiNX1bN8SpceG7uH3huqjDomtb4bqpw6Fr4buFW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tb4bqr4bunN1vhu69y4bqzcVvhu4nhu4XhuqVyfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0zXV19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30o4bqs4bq5a1vhuqlha+G7hVtibT9bYuG7mWtb4buxaVvhuqlua1vhu4l3W+G7hcah4bujW2LDtWvhu4NbxKlm4bq5a1vhu4nhurtxP1vhu4NmN1vhuqnhu41r4buDW2rDtHFbcOG7j1tqxINxW+G7hTlr4buDW+G6qeG7hWxb4bqpOOG6qVti4buPZltxOOG6qVvEqeG7lWtbceG7oWxr4buDW2vhu6Xhu5XhuqlbYuG6v1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFvhuqtsN2vhu4VbceG7hXI/W3Hhu4VyW2vhu4XDouG7o1vhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW8SpN2xbYsO0a+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oIXBx4buhbGvhu4MoxKhma+G7hVvhu4Thu6Xhu5lr4buDIS9wceG7oWxr4buDKCEv4bujKA==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]