(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay đang là thời điểm các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi, ổn định sản xuất. Tuy nhiên, trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao… người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần thận trọng khi tái đàn, chú ý đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu4w84bqrJMOgPsOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJMOyKeG7jyThu43hurfhu43hu6wkQeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kKcOqJOG7jeG6vz7DqiRu4bqp4buHw6rhuq0kYeG6qWjDquG6rSTDoWRh4bqp4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si/huqkq4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG6qOG6oSnDoT3hu7ThuqjhuqvhurXDqiTDqilxJMOgKcOq4bqtJOG6uz4k4buN4bqpauG6qyTDoOG6q8Oi4bq9JGE8YSThu43DsynDquG6rSThu43Ds3vhuqtWJOG6qcOtJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7jcOz4bqxw6okw6BkKSQ5PsOqJOG7jcSRw6rhuqkk4buNPOG6qyTDoD7DqiTDoMOiJMOh4buPcSThu43Ds2Mkb+G7j3Ek4bq9ZyRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6q1Ykw6zDqiTDoGTDquG6qSTDsn3DqiRw4buPNOG7jVck4buM4buPcSTDquG6qeG6q+G6scOqViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqskw6DhuqvDouG6vSThu43huqlq4bqrJOG7jeG6q+G6t+G7jSRh4bqp4buPccOiw6ok4bq9w7QpViTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qSRh4buBJMOq4bqt4buPcSRh4buJJDnDtMOq4bqtJG7huqk84buNViThuq3huqs8JOG7jeG6qeG7l2EkXcOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7jV3DquG6rSRhKeG6v+KApiTDquG6reG7lWrhuqskYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6ok4buNxJHDquG6qSRhNcOqJOG7jeG6qTbDqiThu43Ds+G7g8Oq4bqtJOG6ueG6qeG6qyThu4084bqrJMOgPsOqViRh4bqpw7UkciTDoH3hur0kOX3hur8kKcOqJOG7jeG6vz7DqiRu4bqp4buHw6rhuq1WJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqkk4buNw7Phur/DquG6rSRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6q1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6OyVucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUoLyYlKsOhPyolOzs6P+G7jT8lLiou4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piwqLj0kKeG6u+G7jeG7pj3hu4w84bqrJMOgPsOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJMOyKeG7jyThu43hurfhu43hu6wkQeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kKcOqJOG7jeG6vz7DqiRu4bqp4buHw6rhuq0kYeG6qWjDquG6rSTDoWRh4bqpPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj06OyU9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDimfDquG6rSTDoTPDqiThuqnhu49x4bq1w6okT+G7j33DquG6rSRQ4buV4buJw6rhuq0k4buN4bqpNsOqJOG7jcOz4buDw6rhuq0k4buNPOG6qyTDoD7DqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyTDsinhu48k4buN4bq34buNV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDil3hur0kJiUmJlYk4bqp4buPceG6tcOqJE/hu499w6rhuq0kUOG7leG7icOq4bqtJMOgMOG7jSTDsykk4bq94buRYSThu43huqvhurHhu49WJG7huqk0w6okw6A04buPJOG7jcOsw6rhuq0kw6A+w6ok4bq7a8OqJMOge+G7jSThurnhuqnhur99w6rhuq0kOiVXJSUlJGHhur/DquG7riTDoD7DqiThu43DszPhu49WJDnhu4ck4buVxKlhJMOge+G7jSThu43Ds+G6scOqJColVyUlJSRh4bq/w6ok4bufPiTDoD7DqiThuq3huqspJGE14bq9JOG7lcSpYSTDoHvhu40kKlc/OyVXJSUlJGHhur/Dqlckw4DDoiThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJMOg4buVa2Ek4bq94buRYSThu43huqvhurHhu48kw6o+cVYk4bqp4buPceG6tcOqJMOgKcOq4bqtJGHhuqnEkSTDoHvhur8kw6rhuq0+w6rhuqkkYeG6qeG7l2Ekw6pdw6rhuq1WJGE8YSTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rSThu402biThu43Ds+G7j8Oq4bqtJOG6ueG6qeG7j3HhurfDqiRhPOG6v1Yk4bqp4buVxKnDquG6rSTDoTjDqiRhPGEkYeG7iSTDsmxWJOG6qcOtJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4buNPOG6qyTDoD7DqlYk4buNXcOq4bqtJMOgPsOqJDl94bq/JMOgfeG6vSQpw6ok4buN4bq/PsOqJMOhZGHhuqkkOeG6tcOq4bqpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RO4bqp4buRYSThu5/hu5Ek4buN4bqpZCThu43Ds+G7lWrDquG6rSThu4zhurfhu40kw6rhuq3hu49x4bqxw6okw6A8w6okw4rhuqkz4bq9JMOBNcOqJCYlJiYk4bufxqEpJG/hu48pViThuq3huqspJOG7jcOze+G6qyRh4buTKSThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJCnDquG6qSThurrhurEk4buM4bqp4bqr4bqxw6ok4bq64bq/w6rhuq0kbCRu4bqpaCTDgeG7kWEk4buMw7VWJOG7jeG6qWQk4buNw7M0w6ok4buMM8OqJE7huqnhur/DquG6rVYk4bqp4buPceG6tcOqJE/hu499w6rhuq0kUOG7leG7icOq4bqtJMOgWyRw4buPNOG7jSQ5PMOqJOG7jcOz4bqxw6okPyUlJGHhur/DqiThuq0+JOG7jeG6qWThu40k4bufPiQ6JGHhur/DqiThu43DszPhu48k4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0kbuG6qTfhur1WJOG7jeG6qeG7jyThurtb4bqrJOG7jcOz4bqxw6okKiUlJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqtVyTDucOq4bqpJOG6uuG6v8Oq4bqtJGHhuqnhur8kOeG6q+G6t+G7jeG7rCTDiuG6rSlxJMOyKeG7jyThu43hurfhu41WJMOgw6IkYeG6qeG7jzfDqiQ5ZCThu41o4buNJGE8YSTDoOG6q+G6s+G7jyThurnhuqvhurXDqiRh4bqp4bq/JOG7n+G6q+G6tWEk4buNPOG6qyTDoD7DqiThuq0+JOG7nz4k4buNw7Mz4buPViThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJOG7jWfhuqskw6BbJOG7jTZuJOG7jcOz4buPw6rhuq0k4buNZ8OqJGEp4bq/JMOq4bqzw6okYeG6qeG7j2nDquG6rVYkw7MiYSThu59n4bqrJDnDreG7jVYkbuG6qeG7j8OqJOG7jeG6q+G6seG7jyTDoMOtYSThurnhuqnhu50k4buNw7PDtMOq4bqtJOG7jeG6qeG6oeG6vyTDoGTDquG6qSThurlzJHDhu4/DquG6rSRv4buPKcOq4bqpJOG6ueG6qeG7jyThu5/hu5thJGHhuqnhu49pw6rhuq0k4buNw7N74bqrJMOgw6IkYeG6qeG7jzfDqiQ5ZCTDquG6qTZuJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSQ6JSUkYeG6v8OqJOG6rT4k4bqt4bqraMOq4bqtJOG7nz4kOyRh4bq/w6ok4buNw7Mz4buPJOG7n+G6syTDquG7j2fhuqskw6DDoiTDoeG7j3Ek4buNw7NjJG/hu49xJOG6vWck4bufPiTDrMOqJMOgZMOq4bqpJMOgPsOqJOG7nzbhu40kw6rhu49n4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqk2w6ok4buNw7Phu4PDquG6rSThurnhuqnhuqsk4buNPOG6qyTDoD7DqlYkYeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSTDoOG7lWthJCnDquG6qSThurrhur/DquG6rSRh4bqp4buDw6ok4bq94buPKSRsJMOq4bqp4bujw6rhuq0kYeG7iSTDsmwkYeG7gSThu49xJOG7jWLDqiTDoMOiJMOgfeG6vSQ5feG6vyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJG/hu488JOG7jcOzY8Oq4bqpJMOq4buPZ+G6q1YkYeG6v8OqJMOq4buPZ+G6qyRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqp4buF4bqhJOG6vXvDquG6qVckw4Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJOG6rT4kYeG6v8OqJOG6vcSp4bqrJMOqbFYkKcOq4bqpJOG6uuG6v8Oq4bqtJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okbuG6qeG7leG7icOq4bqtJG7huqk8biThu5MkNOG6vSQ5IMOq4bqtJDnhu4HDquG6rSTDoMOow6ok4bqpacOq4bqtJMOq4bqt4bq/e+G6qyThuq3huqvDtW4k4bqtPiTDoTXDqiThu43huqliYeG6qSTDquG6reG6qeG6qyThu5/EqeG6qyThur1n4bqrJOG7jcOz4buVasOq4bqtJOG7nz4kYTxh4bqpJOG6u3EkYuG7jSTDquG6qTThu40kJiThu43hu481w6okw6DDoiThu43huqnhuqHhur8kw6Fm4bqrJMOhZGHhuqkkOeG6tcOq4bqpJOG7jcOz4buVxKlhJOG6ueG6qeG6qyRh4bqp4bq/JMOq4bqpNm4kw6A+w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOz8qbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlKC8mJSrDoT8qJTssOiXhu40oLCYhO+G6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YqLD89JCnhurvhu43hu6Y94buMPOG6qyTDoD7DqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyTDsinhu48k4buN4bq34buN4busJEHhuqnDtSThu43Ds+G7g8Oq4bqtJCnDqiThu43hur8+w6okbuG6qeG7h8Oq4bqtJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qT0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8qPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu0w4pnw6rhuq0kw6Ezw6ok4bqp4buPceG6tcOqJE/hu499w6rhuq0kUOG7leG7icOq4bqtJGHhuqnhu483w6okOWQkYeG6qeG7j2nDquG6rSTDquG7j2fhuqskw6DDoiThu4084bqrJMOgPsOqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhu5Xhu4nDquG6rSThu43hu5tWJOG7n8Sp4bqrJGE8YSThuqnDrVYkYeG7iSTDsmwkYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4bq54bqpPGEk4buNw7Phur/DquG6rSThu43hur8+w6ok4buNxJHDquG6qVYkOT4kYeG6v8OqJGHhu5nDquG6rSTDszThu40kYTfDqiThu43Ds+G7g8Oq4bqtJOG6ueG6qeG6qyThu4084bqrJMOgPsOqVyRHw6rhuq0kw4Dhu4skT+G7jynDquG6rSThu4zhuqk+w6rhuqlWJOG7jeG6qWfDqiThuqh94bqrJE7huqnDtWEkJlYkcFsk4bqo4bq/IMOq4bqtJOG7jOG6qSLDquG6rVYk4bqp4buPceG6tcOqJOG6qOG6vyDDquG6rSThuqjhu4EpJGHhuqnhuqspJMOyxIPhu6wkw4DDoiRh4buBJOG6u2vDqiThur3DoyTDsuG6q8Oq4bqpJMOyfcOqJMOgfeG6vSQ5feG6v1Yk4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSThu41n4bqrJMOgWyTDoDXhu48k4buN4buVJOG6veG7jykkLiThurtrw6ok4bq9w6MkYeG7kykk4bq9w63hu40kQWfDquG6rSThu41xJEFOJOG7jXvhuqsk4buNxJHDquG6qSThuqjhu4cpJOG7uWPDquG6qVckQeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSTDoFskw6Dhu4HDquG6rSTDsmgkYeG7gSThursp4bqrJOG6u2Rh4bqpJGHhu5Ek4buN4bqpw6JWJMOgfeG6vSQ5feG6vyRx4bq34buPJOG7jWgk4buN4bqr4bqx4bq9JG7huqnhu4fDquG6rSRu4bqp4buHw6rhuq0kOeG6tcOq4bqpJCnDqiThu43hur8+w6pXJEHhur/DqiThuq3huqtow6rhuq0k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSThu41n4bqrJOG6veG7jykkw6oww6rhuq0kJjslJOG6ueG6rSThu5/EqeG6qyThuq3huqs8JCo6JC0kKjsk4buNw7PhuqvhurXhu48vKiRh4bq/w6pXJOG7jGfhuqskw6Hhu5sk4buNYsOq4bqpViThurnhuqnhuqsk4bq7a8OqJOG6vcOjJMOy4bqrw6rhuqkkw7J9w6okw6DhurfDqiTDoDPhu49WJMOy4bqvJGHhuqnhu49xw6LDqiTDsinDquG6rSTDquG7j2fhuqsk4bq7a8OqJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJG7huqk34bq9JMOg4bq3w6okw6Dhu4Ek4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qWPDquG6qSThu43huqnhu5dhJOG6rWjhuqsk4bq74buXKVckw4rhuqnhu5Uk4bufNnFWJGHhu4Ek4buN4bqpw6IkYeG6qeG7kyTDoMOtw6rhuq0kw6rhuq3hu49pw6ok4bqt4bqraMOq4bqtViThurnhuqlnw6rhuq0kbuG6qX3huqsk4bq74bq/JMOq4bqpNm4kYeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSQ54bqxw6okw6rhuq3hur8+4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqlnw6rhuq0k4buN4bqp4buVasOq4bqtJOG7jcahJOG7jeG6qTzDquG6rSQqJMOg4bq3w6ok4buN4bqpPMOq4bqtJD8k4bqpPsOq4bqtJMOqXeG6vSThurs+JOG7jeG6qWrhuqskw6DhuqvDouG6vSThu4084bqrJMOgPsOqJOG7nzbhu40kw6rhu49n4bqrVyThu4zhu49xJMOq4bqp4bqr4bqxw6pWJMOgM3EkYeG7mcOq4bqtJOG6uz4k4buN4bqpauG6qyTDoOG6q8Oi4bq9JOG6reG6qynhur8k4bq9w7QpViTDoMOtJDfhur0kYSnhur8k4bq54bqp4bqr4bq3w6okw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqkk4buNw7PhurHDqiTDoD7DqiThuq3huqspJMOyw7VhViThuq3huqspJGE14bq9JGHhu4Ekw6rhuq3hu49xJGHhu4kkOcO0w6rhuq0kbuG6qTzhu40k4bufPiTDoeG6q+G6pcOqJDnhuqvhurfDqiRu4bqp4buXYSThu417biTDquG6scOqJMOq4bqt4buVauG6qyRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyRhNcOqJOG7jeG6qTbDqiThu43Ds+G7g8Oq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4buf4bqr4bq1YSThu4084bqrJMOgPsOqJMOgw6IkbuG6qeG7h8Oq4bqtJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqlXJOG7jMOz4buVxKlhJOG6ueG6qeG6qyThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJOG7n+G6q+G6tWEk4buNPOG6qyTDoD7DqlYkYTxhJOG6qcOtJMOq4buPZ+G6qyRhNcOqJOG7jcOsw6rhuq0k4buf4bq1JMOy4bqrw6rhuqkkYeG6qeG7j2nDquG6rSThu43Ds3vhuqskOSDDquG6rSThu59n4bqrJDnDreG7jVYkw6Hhu4/DquG6rSTDoWRh4bqpJMOyPOG7jSThurnhuqnhu483w6pWJMOyPOG7jSThu43Ds8O0w6rhuq0kw6Hhu5HDquG6rSRh4buRJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqr4buuJG7huqk84buNJG/hu48pw6rhuq0kOeG7keG6qyTDszbhur1WJOG6ueG6qeG7ieG6qyThu43huqlnw6rhuq0kYWjDquG6rSTDs1vDquG6qVYk4buN4bqp4buPJOG6reG6v+G6vSThu58+JHDhu50k4bq7ciTDszxhJOG7jeG6qX3huqskw6DDtcOq4bqtJOG7jeG6qeG6oeG6vyRv4buPcSTDoGTDquG6qeG7riRhfeG6qyThu4174bq/JGHhuqnhu49pw6rhuq0kw6rhu49n4bqrJMOgfeG6vSQ5feG6vyRhKeG6vyTDszzhur9WJOG7jeG6qeG6vzzDquG6rSThur084buNViThu43DszzDquG6qSThur3hu5UpJOG7jXvhu41WJOG6reG6q+G7gSThurvDtClXV1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6OyVucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUoLyYlKsOhPyolOy4/LOG7jTsuOiY64bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piwuIT0kKeG6u+G7jeG7pj3hu4w84bqrJMOgPsOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJMOyKeG7jyThu43hurfhu43hu6wkQeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kKcOqJOG7jeG6vz7DqiRu4bqp4buHw6rhuq0kYeG6qWjDquG6rSTDoWRh4bqpPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj06OyU9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDiuG6reG7lWrhuqskYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqskYTXDqiRh4bqpw7UkciThu5/hurUkw7LhuqvDquG6qSRh4bqp4buPacOq4bqtJOG7jcOze+G6qyTDsnth4bqpJMOy4bqvV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDgGjhuqsk4bufxKnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrViRB4bqp4bqrJGHhu5FhJEHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7nz4k4buM4bqpw7UkcSThu43EkcOq4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6ueG6qeG7j3HhurfDqiRhPOG6vyThurnhuqnhuqsk4bq94buPKSRh4bq/w6ok4bqt4bqraMOq4bqtJOG7jTzhuqskw6A+w6pWJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiTDquG6scOqJOG6veG7jykkYeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSRsJGE8YSRh4buJJMOybFYkw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpJOG6reG6q2jDquG6rSThu49xJOG7jWLDqlYkw6B94bq9JDl94bq/JMOg4buTJGE8YSTDoOG6q+G6s+G7jyThurnhuqvhurXDqiThu5/hurMkw7J9w6okcOG7jzThu41WJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpJOG6reG6q2jDquG6rSThu5824buNJMOq4buPZ+G6qyThu43huqnhuqHhur8kb+G7j3Ekw6Bkw6rhuqlXJEHhur/DqiThuq3huqtow6rhuq0kbuG6qX3huqsk4bq54bqp4buF4bqhJOG6vXvDquG6qVYkYeG7gSTDquG6reG7j2nDqiThuq1oYSTDs2Ykw7M+w6rhuq0k4bufPiTDoFskw6Dhu5VrYSThu43huqvhurHhur0kbuG6qeG7h8Oq4bqtJMOgNXEkw6Dhu5MkYTxhJDnhurXDquG6qSThu43Ds+G7j3HhurPDqiTDquG6qeG6q+G6peG6vSThu43huqnhuqHhur8kb+G7j3Ekw6Bkw6rhuqkkYeG7kykkYeG7iSRv4buPKcOqJOG7jeG6qcO1JHHhu64k4bq54bqpZ8Oq4bqtJMOq4bqpNm4kYeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSThu43GoSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7n8O0w6rhuq0kYeG7gSTDoWRh4bqpJOG7n+G6syTDquG7j2fhuqskw6DDoiThu43DszzDquG6qSThu43huqnhuqvhurXhu40k4bqpe+G6qyThu58+JH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4buNxKnhuqskKcOqJOG7jeG6vz7DqiTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qSThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7Dqlckw4Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJOG6reG6qykkw7LDtWFWJOG6reG6qykkYTXhur0kYeG7h8OqJMOq4bq/w6okYTXDqiRh4bqpw7UkciTDsuG7lWzhuqskNOG6vVYkw6rhuqk04buNJOG6uz4k4bufPuG6vyQ5KcOqJMOg4bqx4bq94buuJGHhu4/DquG6rSRhNG4k4buN4bqp4buXYSRdw6pWJMOq4buVxKlhJOG7j2jDquG6rSTDsnth4bqpJMOy4bqvViThurnhuqk34buPJG7huqk1w6okXcOqJMOgfeG6vSQ5feG6vyRh4bqpNOG7jSTDoeG6q8Oq4bqpJMOh4buVbcOq4bqtViQ5w6wkw7Lhu4/DquG6rSThu5/huqvhu40p4bq94bqrw6pWJOG6veG6ocOqJOG7jeG6q+G6seG7jyThuqnhu4EpJOG7nz7hur8k4buN4bqp4buXYSRdw6pWJMOq4buVxKlhJOG7j2jDquG6rSTDoMOiJMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JMOy4buXYSTDoOG6syThurnhuqk8w6rhuq0kYeG6qeG6vyTDoD7DqiThu5824buNJMOq4buPZ+G6qyRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqp4buF4bqhJOG6vXvDquG6qVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6OyVucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUoLyYlKsOhPyolOyE7JuG7jSw6Kiw64bq7JVduw6rhuq3hu7DDs+G7piYuLj0kKeG6u+G7jeG7pj3hu4w84bqrJMOgPsOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJMOyKeG7jyThu43hurfhu43hu6wkQeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kKcOqJOG7jeG6vz7DqiRu4bqp4buHw6rhuq0kYeG6qWjDquG6rSTDoWRh4bqpPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj06OyU9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDiuG6reG7lWrhuqskYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqskYTXDqiRh4bqpw7UkciThuq3huqvhu6MkNOG6vSRh4bqp4buPacOq4bqtJOG7jcOze+G6qyRh4bqp4bq/JMOgPsOqJOG7nzbhu40kw6rhu49n4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RHw6rhuq0k4bq8KeG6qyThu4zhuqnhurckw5Ipw6rhuq1WJEHhuqnhuqskYeG7kWEkbuG6qeG7gSRB4bqp4bqrJGHhu5FhJEHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7nz4k4buM4bqpw7UkcSThu43EkcOq4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJGHhuqnhur8kOeG6q+G6t+G7jeG7rCRBPGEkYeG7iSTDsmwkYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqtWJGE8YSTDoeG6vynDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kYTxhJOG7jTZuJMOg4bq/PsOqViRhPGEk4bqpw60kYTxhJGHhuqnhu5Mk4buNw7Mpw6rhuq0k4buNw7N74bqrJGE1w6ok4buNNm4k4buNw7Phu4/DquG6rSRhPGEkOeG6q+G6tcOqJG7huqk8biTDoMOiJOG7n8ahKSRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyThu43huqnhuqHhur8kYTxhJG/hu49xJOG7jcOzY8Oq4bqpViQ8biTDoeG7kcOq4bqtJGE8YSThu43huqvhurfDqiQ5w60k4bq54bqp4bq/KSThuqnhu4NhJOG6ucO6JOG7jeG6qeG7jzbhu41WJGE8YSQ54bqr4bq1w6okbuG6qTxuJOG6ueG6q8Oi4bq9JMOy4bq/POG7jSTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qVYkw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSThu43huqnhu5dhJF3DqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyThuqlrbiThurtyViQ5feG6vyThu5/hurUk4bq9Z+G6qyThu43Ds+G7lWrDquG6rSTDoMOiJOG6reG6q+G7oyTDoOG7lWthJMOgPsOqJOG6reG6q2jDquG6rSThu4174bqrJGHhuqnhu4tXJMOAM3Ek4bq7PiTDquG6reG7j2nDqiRh4buPw6rhuq0k4buXw6rhuq0kYeG6v8OqJOG6reG6q2jDquG6rSTDszThu40kb+G7jynDqiThu43Ds+G7g8Oq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4buN4bqpauG6qyTDoOG6q8Oi4bq9JOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jyRh4bq/w6ok4bqt4bqraMOq4bqtVyTDgGnDquG6rSThu43huqlq4bqrViRh4buPw6rhuq0kYTRuJGE8YSRh4bq/w6ok4bqt4bqraMOq4bqtJMOgPG4k4buXw6rhuq0kw6rhuqnhu48kYTXhu48kYeG7kykkOT4kYeG6v8OqJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4buNxJHDquG6qSThurnhuqnhuqsk4buNXcOq4bqtJMOgPsOqJOG7nz4k4buNPOG6qyTDoD7DqlckQTxhJOG6qcOtJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG6ueG6qeG6qyThu4084bqrJMOgPsOqJGE1w6ok4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiTDquG6reG6qeG6q+G6seG6vSQ54bqr4bq1w6okbuG6qTxuJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJCnDqiThu43hur8+w6okw7LhuqvDquG6qSThuqnhu4NhJMOgw6Ikw6rhuq1dw6okw6rhuq3GoSkkw6FkYeG6qSQ54bq1w6rhuqlX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOjslbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlKC8mJSrDoT8qKiUlOiXhu40qJigmJuG6uyVXbsOq4bqt4buww7Phu6Y7LD89JCnhurvhu43hu6Y94buMPOG6qyTDoD7DqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyTDsinhu48k4buN4bq34buN4busJEHhuqnDtSThu43Ds+G7g8Oq4bqtJCnDqiThu43hur8+w6okbuG6qeG7h8Oq4bqtJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qT0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9OjslPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04buM4bqr4bq3biThu43hu5FhJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqkp4bqrJG/hu49x4bq34buNJOG6u+G6q+G6teG7jVYkw6Bpw6rhuq0kOcOtJGE8YSThuq3huqt94bqrJG7huqk8biRu4bqp4buHw6rhuq1WJGHhuqlow6rhuq0kOeG6tcOq4bqpJGHDteG6vSThuq3huqspJGE14bq9V+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDiuG6rT7DquG6qSTDimfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4bufPiRO4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6pnw6rhuq0k4buN4bqpZ8OqJOG7jcSRw6rhuqkk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw6BbJGHhuqnhu5Mkw6DDrcOq4bqtJG7huqlo4bqrJOG6qWtuJOG7n8Sp4bqrJGE8YSThuqnhu49x4bq1w6pWJOG7jeG6qWRWJOG7jeG6qT7DquG6qSRu4bqpaCTDsz4kw7Lhur884buNViThu43huqlow6rhuq0k4bq54bqxJMOyaCThurvhu5Vrw6rhuq1WJMOyfcOqJOG6u+G7lWvDquG6rVYkw6A8w6rhuqkk4bqt4bqrPCRh4buJJGE04buPJMOgPsOqJOG6reG6qykkw7LDtWFWJOG6reG6qykkYTXhur0kw6DDoiRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSThurnhurck4bqp4bq/e2HhuqkkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOgPsOqJOG7nzbhu40kw6rhu49n4bqrJG7huqnDtCThuqlrblYk4buNw7M8w6rhuqkk4buNPOG6qyTDoD7DqiThu43hu5skbuG6qTzhu41WJGkke+G7jVYk4bq54bqpZ8Oq4bqtJOG7jeG6qeG6oeG6vyTDoGTDquG6qSThuqnhu5XEqcOq4bqtViThurnhuqlnw6rhuq0kw7I84buNJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqp4buPJGE14buPJOG7jeG6qWQk4buNw7Phu5Vqw6rhuq1XJMOAacOq4bqtJOG7jeG6qWrhuqtWJOG6ueG6qeG7j3HhurfDqiRhPOG6v1Yk4bqp4buVxKnDquG6rSTDoTjDqiRhPGEk4bqpw60kw6rhu49n4bqrJDxuJMOh4buRw6rhuq0kw6rhuq3huqnhuqvhurHhur0kw6rhuq0w4buNJGE8YSRu4bqp4buV4buJw6rhuq0kbuG6qTxuJOG7n+G6tSTDsuG6q8Oq4bqpJMOyKeG7jyThurnhuqnhuqskcOG7jzThu40kOTzDqiThu5824buNJMOq4buPZ+G6q1ckQcO0w6rhuq0k4bufxKnhuqskw6Dhu4FWJOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyRv4buPceG6t+G7jSThurvhuqvhurXhu41WJMOgacOq4bqtJDnDrSRhPGEk4bqt4bqrfeG6qyRu4bqpPG4kbuG6qeG7h8Oq4bqtJGHhuqlow6rhuq0kOeG6tcOq4bqpJGHDteG6vSThuq3huqspJGE14bq9ViTDoWRh4bqpJOG7jX0k4bq7a8OqJGHhuqkz4buPJE7huqnhuqvhu64k4buNXcOq4bqtJGHhu5Vqw6rhuq0k4bq54bqrw6Lhur0kw7Lhur884buNJOG7nzbDqiRh4bqp4buPccOiw6ok4bqt4bqrKSTDssO1YVYk4bqt4bqrKSRhNeG6vSThu58+JMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG7jcahJOG6reG6qykkw7LDtWFWJOG6reG6qykkYTXhur3hu64k4buNYmHhuqkkYeG7m2Ek4buNw7PhuqvDosOqJOG7l8Oq4bqtJMOh4buRw6rhuq0k4buN4bqr4bq3w6okOcOtJOG6ueG6qeG6vykk4bqp4buDYSThurnDuiThu43huqnhu4824buNJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqvigKbhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7DueG7j+G7jeG6qeG6v8OzPeG7tOG6uuG6q8Oq4bqpJOG6qOG7leG7icOq4bqt4buyL27hu7Q=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]