(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 3-3, tại xã Sơn Điện (Quan Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Chương trình tháng Ba biên giới năm 2022, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đồng hành của tổ chức đoàn, các cấp, các ngành đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới của tỉnh.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiw5Phu4lzxKk04bq94bud4buP4buLNOG6uOG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04bun4buJxIPhu4/hu4s0w4nDozTDqcSp4buF4buPNOG7i8SpcMSpNOG7j+G6teG7jTQ3NTc3XS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhu6TEg+G7j+G7izQ4LTg8NOG7p+G6scSpNOG7t+G6szThu6Thu6Hhu4804bq8xKlo4buPNH3DmsWpw6Phu4804buk4buh4buPWzw0w4nDo+G7jzThu6bhu4nhu69x4buP4buLNOG7s+G7qzThu6Zt4buP4buJNOG6vcO14bqv4buPNOG7s+G6rzThu4jhu53EqTTDksSp4buF4buPNOG7icSpaHU04bun4buJw6Phu4/hu4k04buPxKnhu4Xhu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7p23hu4/hu4k04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozThur3hurM0deG7icahxKk04buJcnU04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq44buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu6fhu4nEg+G7j+G7izTDicOjNMOpxKnhu4Xhu4804buLxKlwxKk04buP4bq14buNNDc1Nzc8NOG7j+G7ieG6peG7jTR14buJxIPhu6c04buJxanhu7k04bunxKnhu4/hu4k04bun4buJY+G7jzThu7fFqeG7j+G7izTDs2rhurnhu4k8NOG7p2vhu4/hu4k04buP4buLxanhu7lo4buPNOG6ueG7scOjNOG7p+G7icOj4buP4buJNOG7j8Sp4buF4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bun4buJw6Phu4004buLxKnDozR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNC004bu34bqzNOG7ieG7ncSpPDTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTTDusWpxqHhurk0deG7ieG7keG7j+G7izQtNMOj4buPNOG7j8Sp4buP4buJKTThur3hu5vhu4/hu4s04bun4buJccSpNOG7p+G7iWk04buJxKlo4buPNOG7pXg0w7rFqcOj4buPNOG7p+G6q+G7jTw04bq54buJ4bq14buNNMOyw7U8NOG6veG7m+G7j+G7izThu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buxw6M04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq9w7Xhuq/hu488NOG6ucSD4bq5NOG6uWJ1PDThurnEg+G6uTThu4/hu4vhuq/hu4/hu4k04bq9xqHEqTThu7NwxKk04bq5xIPhu480w6nhu508NOG6ueG7icSpZuG7jzThu6VuNMOpxKnhu4Xhu480deG7ieG7keG7j+G7izThu7Phuq804buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzw04bun4buJw6Phu4/hu4k04bun4buJxKlmxak04buP4buJxKk04bun4bqxxKk04bq5xIPhurk04bq9bMOjNMOp4bqv4buPNMOpxKnhu4Xhu4804buLxKlwxKk04bq54buxw6M04bunbeG7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7p8Oq4bu34bunLcOjw7LEqeG7i+G7jyg0b8Wp4bul4bunxKnDrOG7uSkzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPhurvhu6fhu4nFqeG7jcOpNMSp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDThuqE5OXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NeG6oy824bqjw6Dhurs5Nzc5OGFh4bunw6DDocOgN8Ohw7I1Pm914buLIcO5PzbDoTYzNMOjw7Lhu6c/M8OT4buJc8SpNOG6veG7neG7j+G7izThurjhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNOG7p+G7icSD4buP4buLNMOJw6M0w6nEqeG7heG7jzThu4vEqXDEqTThu4/hurXhu400NzU3NzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzPhuqE5OTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7p8Oq4bu34bunLcOjw7LEqeG7i+G7jyg04bq5w6rhu4/hu6fDqsO5KTMi4bumw7nDteG7j+G7izTDs+G7icWp4buX4buPNMOz4buJ4bujNOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k8NOG6ucSD4bq5NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG6veG6szThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThurnEg+G6uTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s04bun4buJ4bq14buNNOG7s+G6rzThu6fhuqfhu4/hu4s0Nj41NTU0w7Phu4nEkcWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4s0w7Phu4nEg+G7j+G7izTDs+G7icWpxJHhu488NOG6u8Wp4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04bulxIPhu6c0w7Phu4nFqcSR4buPNOG6ueG7icO1NOG6vcSpaeG7jTThurnhu4nGoeG7pzThurjDleG7ssSo4bq6NC00NuG6ozTDqeG7nTThur3hu53EqTTDicSp4buF4buPNHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04buM4buvceG7j+G7izThu4xr4buPXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGHDoTl14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NzXhuqMvNuG6o8Og4bq7OTc3OTg5w6Dhu6c5w6A5N+G6ocOyNT5vdeG7iyHDuT84ODkzNMOjw7Lhu6c/M8OT4buJc8SpNOG6veG7neG7j+G7izThurjhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNOG7p+G7icSD4buP4buLNMOJw6M0w6nEqeG7heG7jzThu4vEqXDEqTThu4/hurXhu400NzU3NzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhw6E5MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyLhu6bhuqfhu4/hu4s0NjU04bulxali4bunNMO6xanhuq804bq54buJw7U04buLxKnhuq80w7Lhuq/hu4/hu4s8NOG7p8O54buvc+G7j+G7izTDqeG6t+G7jzw0w6nhu5004bq94budxKk0w6nEqeG7heG7jzR14buJ4buR4buP4buLNOG6ucO0NOG7icO14bqv4buPNOG6ueG6t+G7j+G7iTTDs+G7icO0NMOz4buJ4bq14buPPl0vdSJddTThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu6fDquG7t+G7py3Do8OyxKnhu4vhu48oNG/FqeG7peG7p8Spw6zhu7kpMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NzXhuqMvNuG6o8Og4bq7OTc3OTc5w6Dhu6c5w6Bh4bqh4bqjw7I1Pm914buLIcO5P+G6oTk5MzTDo8Oy4bunPzPDk+G7iXPEqTThur3hu53hu4/hu4s04bq44buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu6fhu4nEg+G7j+G7izTDicOjNMOpxKnhu4Xhu4804buLxKlwxKk04buP4bq14buNNDc1NzczNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6E1NTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7p8Oq4bu34bunLcOjw7LEqeG7i+G7jyg04bq5w6rhu4/hu6fDqsO5KTMi4bum4bqn4buP4buLNDc1NTThurlxNOG7puG7ozTDusWpxqHhurk04bq54buJw7U04bq5xIPhurk04buLxKnDozThur1r4buP4buJNMOp4bq3w7U04buzaDThur3hu69x4buP4buLNMOpxKnhu4Xhu49dL3UiXXU04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDRvxanhu6Xhu6fEqcOs4bu5KTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhOOG6oXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NeG6oy824bqjw6Dhurs5Nzc5ODU54bunOcOhNsOgN8OyNT5vdeG7iyHDuT82w6A2MzTDo8Oy4bunPzPDk+G7iXPEqTThur3hu53hu4/hu4s04bq44buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu6fhu4nEg+G7j+G7izTDicOjNMOpxKnhu4Xhu4804buLxKlwxKk04buP4bq14buNNDc1NzczNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTjhuqEzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu6fDquG7t+G7py3Do8OyxKnhu4vhu48oNOG6ucOq4buP4bunw6rDuSkzIsOZw6M04buNw6Lhu6c04buz4bqvNOG7p+G6p+G7j+G7izTDusWp4bqvNOG6veG7ncSpNOG7p+G7icOj4buP4buJNOG7j8Sp4buF4buPNOG7t8Wp4buP4buLNMOzauG6ueG7iTThu6fhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNOG7p3g0w7rFqeG6t+G7jzThur3hu69x4buP4buLNMOpxKnhu4Xhu488NOG6ueG7neG7pzThu43GoeG6uT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6E5N3Xhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NeG6oy824bqjw6Dhurs5Nzc5ODjDoeG7p8OgNjY54bqhw7I1Pm914buLIcO5P8Oh4bqjNjM0w6PDsuG7pz8zw5Phu4lzxKk04bq94bud4buP4buLNOG6uOG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04bun4buJxIPhu4/hu4s0w4nDozTDqcSp4buF4buPNOG7i8SpcMSpNOG7j+G6teG7jTQ3NTc3MzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M8OhOTczNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu6fDquG7t+G7py3Do8OyxKnhu4vhu48oNOG6ucOq4buP4bunw6rDuSkzIuG7puG6p+G7j+G7izTDusWp4bqvPDThur3hu53hu4/hu4s04buzxKnhu4Xhu4804bq5xIPhurk04bq54buJxKlm4buPNOG7peG6ojThu6fDueG7hzThurnDtDThu4nDteG6r+G7jzThurnhurfhu4/hu4k0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7j+G6vcOj4buP4buLNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu6fhurHEqTThurzhu5vhu480w6nEqeG7heG7jzR14buJ4buR4buP4buLNOG7jOG7r3Hhu4/hu4s04buMa+G7jz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcODxanhu6fhu4nDtcO5MyLDkuG7hTRV4buJ4buvcuG7j+G7i10vdSI=

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]