(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều ngày trôi qua nhưng xem ra câu chuyện xạ thủ Ngô Hữu Vương dừng bước ở trận Bán kết ASIAD 2018 nội dung 10m súng trường hơi di động (dành cho nam) vẫn là “quả đắng” khó nuốt với người hâm mộ cả nước bởi vấn đề chuyên gia tâm lý cho VĐV một lần nữa lại đặt ra những câu hỏi nhức nhối.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDoOG7huG7osOD4buaw4nhu5zDg+G7nMOZWcODSOG7jsOdLEvhu6LDg+G7jMOV4bqow4NZ4bq+4bucw4Phu5ouw73hu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nhuqPEkMOD4bui4buOw5VNw53Dg+G7ouG7jEIsw4NZV1TDlcODVsOd4bqow4Phu6Lhu44j4bui4buMw4M7w4zhu5zDg1fhuqjDg0jhur7DncODSOG7jsOdLE7hu6LDgztDw4NZ4buO4bu4w4Phu4Hhu4xUw4NiJsOdw4NwI8Wo4bui4buMw4NJJOG7ouG7jMODRyPGr0jDg+G7sMODWVfhu4Lhu6LDg8Oh4bqq4buiw4PGoExZw4M+4buPYz7huqHDg+G6sMSC4bqu4bqmw4Phu6LDmcOVw4NJw53hu6Lhu4zDg+G6rsSC4bucw4NY4buy4bui4buMw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jsWow5XDg0nDlcODw43DmeG7ouG7jMOD4buzSULhu6Lhu47Dg0jhu47hu57Dg+G7ouG6qOG7nOG7tcODP0bhu6LDg+G7mkLDg+KAnFbDnUTDg8ONw4nhu6Lhu4zigJ3Dg8ag4buO4bugw4Phu6LDnVVZw4M/xq/DlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu47hur7hu5zDg+G7nMOZw4NIRMOD4buiI8avSMODR+G7sMOVw4M/4buA4buiw4PDjU3Dg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODWeG6vuG7nMOD4buaLsODSOG7juG7nsODcOG6o3DDg+G7nMOZWcOD4bua4buG4buiw4Phu6Im4bqow4Phu5pDw5XDg8ON4bq6WcODV+G6qMOD4bui4buOJuG7ouG7jMODSOG6vsOdw4Phu45Sw5XDg+G7ouG7jj1Iw4Phu6Lhu45Vw5V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqjT8ODSOG7oMODSOG6qsOVw4Phu6Lhu47hu5Dhu6LDg1nhu55C4buiw4NJw5VO4buiw4M/TcODSOG7jsOdLEvhu6LDg+G7jMOV4bqow4NZ4bq+4bucw4Phu5oueMOD4buOxJAsw4Phu6Lhu47DiUjDg+G7mkPDlcOD4bucw5lZw4NI4buOw50sT+G7osODw43DmeG7ouG7jMOD4oCcOyPhuqjDg+G7ouG6qCzDg+G7jsOVTOG7nOKAncOD4buixajDlcOD4buO4buCw53Dg1lXI+G7qOG7ouG7jMODw43DmcOVw4NZw50sT+G7osODcMOVTlnDg+G7geG6qOG7nMODWeG7juG7qMOVw4Niw6pww4PDqsOMWeG6qFdJecOD4bq94buOw5XDg+G7ouG7juG7guG7osOD4bua4buow5XDg+G7ouG7jMOaw5XDg1lXS+G7osODSOG7jsOVTEjDg+G7jOG7jkzDg+KAnOG7ouG7oOG7ouG7jOKAncOD4bui4buO4buAWcOD4buaQuG7ouG7jMODSOG7hsOdw4NWw51VSMOD4buiw5nDlXjDg1Thu6Lhu4zDg1nhu47hu4Ysw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg8Oz4buO4bqq4buuw4PDjcSQw4PDjU7Dg1lX4buQ4bui4buOw4Phu5pL4buiw4PDqsOVS+G7osODw43hu55C4buiw4NHROG7osODSeG6qOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODSULDlcODSeG6uOG7ouG7jMODSeG6ukh4w4Phu5pL4buiw4NZxq/DlcOD4bqu4bqww4Phu6Lhu4wj4buow5V4w4NZV+G7nuG7ouG7jMODw43hu6DDg0jhu6DDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDgz/hu5LDg1lXw5TDg8ag4buO4bqqw4PigJzhu5pDw4Phu5pG4buc4oCdw4Phu6Lhu44jw4NI4buOw50sS+G7osOD4buMw5XhuqjDgyzDg1lMeMODR+G6qkjDg1g8w4Phu6Lhu47huqjDg8ag4buO4bue4bqo4oCm4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54oCcw6pDw4Phu5pG4buc4oCdw4NH4buww5XDg+G7muG6vsOdw4Phu6Lhuqgsw4M/4buA4buiw4PDjU3Dg1g9SMODxqDhu45Sw4zDg3DhuqNww4M/RuG7osODw40j4buqSMOD4buMw5Xhuqjhu57Dg0jhu47hu57Dg0nDnSzDg+G7ouG7juG7gFnDg+G6rsODR+G6qkjDg1g8ecODcE3Dg+G7ouG7jMOdLEvhu6LDg1nDiUh4w4M/4buSw4Phu6JCLMODw41E4bucw4Phu6Lhu47DlU7hu5zDg+G7jOG7huG7osOD4bui4buOI8ODWeG7gFnDg0hEw4Phu5xRw5XDgz/hu4Dhu6LDg8ONTcOD4buaw5VL4buiw4NWw53huqjhu6LDg8ONTOG7osODWD1Iw4PGoOG7jlLDjHjDg1nhu45Pw4Phu5olSMODSOG7hsOdw4NZ4buO4bu4w4Phu6Lhu44j4bui4buMw4NZV0vhu6LDg1nhu44lSMODWUzDg0jhu47hu5jDg1nhu4Lhu67Dg1lXw53hu6Lhu4zDgz9C4buew4Phu5zDmVnDg1hVw4M/4buA4buiw4PDjU3Dg+G7msav4buieMODw43hurpIw4NHw5VOWcOD4buaQsODSOG7juG7gOG7osODWeG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu4Lhu67Dg1nhu47DlcODw43hu4DDncODP0LDgzvhu57huqjDg0fhu6Dhu67Dg+G7ruG7juG7tkjDg+G7jsOaw5XDg1g9SMOD4buaJUjDg1jhuqjDncODw43hu6B5w4Nw4buQw4M/4buCLHjDg0jhu47DnSxO4buiw4NU4bui4buMw4PDqsOMWeG6qFdJw4MsS8Odw4NI4buGw53Dg0jhu6DDg0hEeXl5w4NH4bqqSMODWDzDg+G7ouG7juG6qMODxqDhu47hu57huqjDg8ag4buOw5VM4buiw4NZ4buAWcODSETDg1bDneG6qOG7osODSOG7jj1Iw4NH4bug4bui4buMw4PDjeG6qsOD4buiI8avSMOD4bui4buOQsODw41Nw53Dg0hE4bucw4NZ4buO4buALMOD4bui4buM4busw4Phu6Lhu4xC4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4bugw4Phu6Lhu47DlU3DncOD4bui4buMw50sS+G7osOD4bui4buO4bq+4buiw4NJRuG7osODw41M4buiw4M/w5VOSMODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg3DDlU5Zw4Phu4Hhuqjhu5zDg+G7msOdVOG7osODWeG7jsOVTMOdw4NI4buOw50sS+G7osOD4buMw5XhuqjDg1nhur7hu5zDg+G7mi7Dg+G7juG6qCzDg0fhuqpIw4NYPMODSOG7jsOdLEvhu6LDg8ag4buO4bue4bqoecOD4oCc4bq9w5Xhu6Lhu47Dg+G7ruG7jsOUw4PDjOG7nsOD4buO4buI4buu4oCdw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg0jhu47DnSxO4buiw4Phu6Lhu44j4bui4buMw4NWw53huqjhu6LDg1lXUeG7ouG7jMOD4buOxajhu6J4w4NI4buO4buy4bui4buMw4NZ4bqow4M/RuG7osODSOG7jiPhuqjDg+G7ouG7juG7guG7osODWeG7jj1Iw4PDjeG7hizDg8ON4bu4w4M/TcODP+G7gOG7osODw41Nw4Phu6JCLHnDg+G6v8OZWcODWeG7jiVIw4NZTMOD4bqow5XDg0hA4bui4buMw4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDg1nhu47hu4Asw4Phu5pCw4Phu7DDgzs9w4NZ4bqoeMOD4bui4buM4bueQsOVw4M/w5VOSMODSOG7juG7ksOdw4NZV+G6qkjhu47Dg+G7ouG7jsOVTuG7nMODSOG7jsOU4bui4buOw4M/TcODSOG7jsOdLEvhu6LDg+G7nFThu6LDg1nhu47hu5DDg+KAnEhU4bui4buMw4NZ4bqqSMODWSPDg1kj4buw4bui4buM4oCdw4Phu47huqgsw4NZ4bq+4bucw4Phu5ouw4PDjVXDlcODP8avw5XDg3DhuqNww4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMODw40j4buqSMOD4oCcxqDhu47hu57huqrhu6LigJ3Dg+G7msOdVOG7osODSOG7juG7nsODYsOqcMODWVcj4buw4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4buOw5Thu6Lhu47Dgz/hu5DDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7mi7Dg0nhu57Dg+G7okIsw4Phu5xCw4PGoOG7jsOVw4PigJzhu5zhuqjhu6Lhu4zDg0jhu47DnVThu6Lhu4zDg8ONw5XDg8ON4bqq4bui4buOw4M7PcOD4bui4buMI+G7qMOV4oCdeMODxqDhu45U4bui4buMw4PDlFnDg3DhuqNww4PDjcSQw4NZ4buO4buAWcODR0PDlcODR+G7sMOVw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu5ouw4NJ4buew4Phu45MWcODWD1IeXl5w4Phu5rEkOG7ouG7jMODO+G7iFl5w4PDtUPDlcOD4buPw6M+w4Phuqvhuqjhu5zDjFjDg+G6sOG6rHjDg+G7ouG7jiPDg1nhu44k4bqow4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDg0jhu7jhuqjDg0jhu47DlOG7ouG7jsOD4oCc4bui4buMI+G7qMOVw4NZV+G7nuG7ouG7jMODSMOdw5lI4oCdeMODSMOd4bui4buMw4NZ4buO4bu4w4PDoOG7juG6vsOdw4Phur3DlU3DncOD4buH4bqo4bui4buOw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu45Pw4PDjUXhu6Lhu4zDg1bDneG6qOG7ouG7jMODSeG7nsOD4oCcxqDhu45U4bui4buMw4M/I+G7qlnDg1bDneG6qMODw40j4buqSMOD4bqq4buuw4Phu5olSOKAnXnDg8O1I8Wo4bui4buMw4NZJcOD4bui4buOI8ODP+G7gix4w4Phu6Lhu45Cw4PDjSPFqOG7ouG7jMODxqDDleG7nMODP1TDg8ON4buSSOG7jsOD4buH4buaLOG7nOG7rsOVSMOD4bqwxILhuq7DgsODR8OZw4Phu5xU4buiw4NHw4nhu6LDg1jhu7Lhu6Lhu4zDgy3Dg2Lhu55C4bui4buMw4Nyw53hur7hu6LDg3DDleG7ouG7jsODSEDhu6Lhu4zDg+KAnFlXw4nhu6Lhu4zDg1nhuqgs4oCdw4Phu7DDg+G7osOZw5XDg0nDneG7ouG7jMOD4bq0xILhu5zDg1jhu7Lhu6Lhu4zDg+G7ouG7jMOJ4buiw4NHw4nhu6LDg0jhu47hu4Lhu5zDg0nhu57Dg+KAnEhF4bui4buMw4NIPeG7ouG7jMODWeG6vuG7nMOD4buaLuKAnXnDg8Og4buOI+G6qMOD4buOTFl4w4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0Thu6Lhu47Dg0jhuqpIw4PDjcOZw5XDg1nDnSxP4buiw4NH4bug4bui4buMw4PDjeG6qsOD4buiI8avSMOD4bui4buOQsODWeG7jiPhu6jhu6Lhu4zDg+KAnEjhu6Dhu6Lhu4zDg0jhu47hur7hu6LDg0jhu6Dhu6Lhu4zDg1nhuqgs4oCdw4NZVyPGr0jDg8O14buO4bqqw5XDg8Oq4bqo4buiw4PDjcSQw4NZV+G7sMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg0jhu47DnSxO4buiw4PigJxHw5VMWcODV8Oaw5XDgy3Dg8ag4buO4bukw4Phu5rDieG7nMODLcOD4bui4bugw5XDg+G7nMSQw5XigJ3Dg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDg8ONTOG7osOD4bui4bqoLMODP0bhu6LDg0jhu44j4bqow4NI4bugw4PigJzDjcWo4buiw4NZ4buOw51VSOKAncODw43DlU3DncODWVfhu5LDg0k9WcODw43DlU/hu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/huq7huqbhurbDgi/hurLhuqZJ4bqu4bquw4LEgsSCxILEglnDguG6puG6puG6ruG6tMSC4bq24bua4bqueeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4bqqSMODcOG6o3DDg+G7msOdVOG7osODSOG7huG7osODR+G6qkjDg1g8w4M/QsODSOG7jsOdLEvhu6LDg+G7jMOV4bqow4NZ4bq+4bucw4Phu5oueeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1V+G7sMOD4buaQ8OVw4NI4bq+w53Dg0jhu47DnSxO4buiw4M7Q8ODWeG7juG7uMOD4buB4buMVMODYibDncODcCPFqOG7ouG7jMOD4oCcP8Oaw4Phu47hu7ZZ4oCdw4Niw6Bww4M+4buPYz7huqHDg+G6sMSC4bqu4bqmeMODWUPDlcODWVfhu4Lhu6LDg0fhuqrhu6LDg8agTFnDg+G7jOG6uuG7rsODw41Vw5XDg1nhu47hu7jDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODYkLhu6LDg8Oyw51VSMOD4bq7w4zhu57hu6Lhu4zDg3Phu57DneG7lsOV4buiw4Phu7DDg+G7osOZw5XDg0nDneG7ouG7jMOD4bquxILhu5zDg1jhu7Lhu6Lhu4zDg1lXI+G7qOG7ouG7jMOD4buOxajDlcODScOVw4PDjcOZ4bui4buMeMODxqDhu47DlcODw43huqjhu6Lhu4zDg0lG4buiw4PDjVXDlcODWeG7juG7uMOD4bquw4PDjcOVT+G7nHjDg0fDleG6qMODw43DlU7hu6LDg1kqw4NI4bu44bqow4M7Q8ODWeG7juG7uMOD4bq7w4zhu57hu6Lhu4zDg3Phu57DneG7lsOV4buiw4NH4buAWcOD4bui4buM4buow4Phu4zhurrhu67Dg1lX4bu2SMODWVfhurpIw4M/QsODWOG6qMOdw4PGoOG7juG7nkThu6Lhu4zDg+G6tsOD4buu4buO4buyWcODP8avw5XDg1glw4NI4bqo4buiw4NZ4buOw5VO4buuw4NI4bu44bqow4PDocO1w6B4w4NIw53DmUjDg8ON4buAw53Dg+G7nMavw5XDg0jhu6DDg1nhu45Pw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu4/hu57hu6Lhu4zDg1nhu47hu4JZw4NH4buAWcOD4bui4buM4buow4Phu5pCw4PGoOG7jsOVw4NWw53huqgsw4NZV+G7sMOD4buaQ8OVw4NZ4buOw5XDg8ON4buAw514w4Phu4Hhu4xUw4NiJsOdw4NwI8Wo4bui4buMw4PDjcSQw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0hQ4buiw4Phu4zDlSbDg8ONI+G7qkjDg1glw4Phu6Thu6LDg8ON4buS4bui4buOw4Phu6Lhu44jw4NZVyPGr0jDgz9Cw4PDjU/Dg1nhu47DneG6qMODw41Vw5XDg1nhu47hu7h5w4PDteG7jsOM4buew4Niw6pww4NZVyPhu7Dhu6Lhu4zDg+G7geG7jMOdLMOT4buiw4PDteG7juG7ksOD4buB4buOw53hu6Lhu4x4w4NZV0Phu6Lhu4zDg1nhu47huqrDlcOD4buOI+G7ouG7jMOD4buu4buO4buA4buiw4NI4bu44bqow4NiJsOdw4NwI8Wo4bui4buMw4NH4buSw4Phu5zhu4BZw4PDjcOVw4Phu5pCw4NJ4buew4Phuqjhu6Lhu455eXnDg+KAnOG7jkbhu6Lhu4zDg1nhur7hu5zDg+G7mi7igJ154bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqjw5VNw53Dg+G7okIsw4Phu47hu55C4buiw4NZ4bueQuG7osODWSPFqOG7ouG7jMOD4buu4buOROG7osODP8avw5XDg+G7j8OV4bui4buM4bqo4buu4bueV8OMeMOD4bquw4Phu6JF4bucw4NZVyPGr0h4w4NZQ8OVw4Phu4/Doz7Dg+G6q+G6qOG7nMOMWMOD4bqw4bqseMOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu4/DleG7ouG7jOG6qOG7ruG7nlfDjMODw43EkMODxqDhu47DlUzhu6LDg0hEw4PGoOG7jsOdw4M/JUjDg0jhu47hu57huqrhu6Lhu4zDgz/huqrhu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg+G7jlHDg0dVw4NZV8OUw4NZ4buOw4zhu57Dg0jhu47hur7hu6LDg+KAnFnhu47hu4bhu6LDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0fFqMOVw4Phu5rDmcOV4oCdw4Phu49I4buO4bue4bue4buaw5Xhu6Lhu4zDg+G7mkLDg+G6tsODP07Dg1jhu5R4w4PhurDDg+G7ouG7juG6vuG7osODP8OVS+G7osODLMODWUx4w4PhurDDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODScOV4bui4buOw4NJI+G7rOG7ouG7jHjDg+G6rsOD4buu4buO4bqqWcOD4bui4buMVOG7osODP8OVS+G7onjDg1hVw4Phu5oj4buq4bui4buMw4NH4bqqSMODWOG7lMODWeG6vuG7nMOD4buaLsODSEDhu6Lhu4zDg+G7mkvhu6LDg1nGr8OVw4PhurDDg+G7ouG7jCPhu6jDlXnDg+G7jVPDg1dC4bui4buMeMODxqDhu45U4bui4buMw4Phu67hu45Ew5XDg+G7ouG7jEbDncOD4bui4buOw5VL4buiw4Phu5xCw4NZJMOD4buM4buG4buiw4PhurDDg1nhu47hu4Lhu67Dg8agKcODWVcjxq9IeMODVOG7ouG7jMODw6rDjFnhuqhXScODLcOD4bui4buOQsODSOG7huG7nMODVsOd4bq+4buiw4PDjUzhu6LDg1kkw4Phu5zDmVnDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu6JN4buiw4NH4bug4bui4buMw4PDjeG6qsOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6LDg+G7ouG7juG7gFnDg1nhu45Mw4Phu4zDlcavw5XDg+G7s8Oz4buO4bqq4buu4bu1w4PDjcSQw4MsS8Odw4NI4buGw53Dg0jhu6DDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODWeG6vuG7nMOD4buaLsODWVfhu57hu6Lhu4zDg0nhuqjhu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOw4PDjeG7nkLhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bq94buOVOG7ouG7jMODSFDhu6LDg+G7ouG7jOG7jsOVw4Phu6Lhu4zhu6jDg+G7jOG7kMOD4buiJuG6qHjDg+KAnMONUMOVw4Phu45Sw5XigJ3Dg0jhu7jhuqjDg2LDqnDDg8Oqw4xZ4bqoV0l4w4NYJcODSOG7jsOd4buE4buiw4NH4buSw4NI4buOw53Dg8ON4bqq4buew4PDjUzhu6LDg+G7nD1Iw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu47DneG6qMODSOG7juG7ksODxqDhu4rhu5zDg8OM4bucw4NI4bu44bqow4Phu6JN4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4buPw5Xhu6Lhu4zhuqjhu67hu55Xw4zDg8ONVcOVw4M/xq/DlcOD4oCcxqDhu5Dhu6Lhu47Dg+G7ouG7jCPDg1lXxKjigJ3Dg+G7j0jhu47hu57hu57hu5rDleG7ouG7jMODP0LDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7muG7huG7osODcOG6o3DDg3DDlU5Zw4Phu4Hhuqjhu5zDg+KAnOG7jOG7tkjDg+G7ouG7jMSQw4NZVyPGr0jDg0gq4bqow4NZ4buOw5VL4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zigJ3Dg0jhu47DlOG7ouG7jsOD4buaQsOD4bui4buOJuG7ouG7jMODSUbhu6LDg0jhu4494bui4buMw4PDjcOVT+G7osOD4buO4buQ4bui4buOeMODxqDhu47hurzhu6Lhu4zDg8ON4buS4bui4buOw4NYJcODSOG7huG7osODWeG7jsOVTFnDg0jhu7jhuqjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODWeG6vuG7nMOD4buaLsODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu45C4bui4buOw4Phu67hu47hu4bhu6LDg0jhuqpIw4PDjcOZw5XDg1nDnSxP4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nnnDg+G6oUbDncODSOG7oMOD4buOw5VPw53Dg1nhur7hu5zDg1kjeMOD4bui4buMw50sTuG7osODP1Hhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg+G7jlFIw4NZV1DDg8ONTOG7osOD4buc4buALMODWeG7juG7kMODO+G7ilnDg8ONTOG7osODSOG7tOG7ouG7jHjDg+G7nMOZWcODYsOqcMOD4buO4bqoLMODWeG7juG7guG7nMODSOG7jsOUw4Phu5zDmVnDg0fhuqjhu6LDg+G7jsOd4buA4buiw4Phu5rDnSxO4buiw4NIQOG7ouG7jMODSOG7juG7mMOD4oCc4bucQ+G7ouG7juKAncODP03Dg0jhu47DnSxL4buiw4Phu5xU4buieMOD4buOUcODxqDhu45U4bui4buMw4Phu67hu45Ew5XDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODWeG6vuG7nMOD4buaLsODw43DlEjhu47Dg1nhu44lSHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7liLMODP1Hhu6Lhu4zDg+G7mkLDg1kkw4NI4bqqw5XDg+G7jMOV4bqqw4PigJxIJUjDg8ONw4lZ4oCdw4Phu5xCw4M7Q8ODWeG7juG7uMOD4buB4buMVMODYibDncODcCPFqOG7ouG7jMODSEDhu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPDg+G6o+G7nkLhu6LDg8O14buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODcMOVTlnDg+G7geG6qOG7nMOD4buu4buORMOVw4NZV0TDg1lDw5XDg8agIcODPuG7j2M+4bqheMODSOG7juG7suG7ouG7jMODWeG6qMODWErDg1fhu7JZw4NX4bqow4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NHQsOVw4Phu45RSMODSOG7huG7osODWeG7jsOVTFnDgz9Cw4NI4bugw4NYJcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg+G7sMODSOG6qkjDg+G7jMOVRMOVw4PDjeG7gMOdw4NY4bqow53DveG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nDteG7juG6qOG7ouG7jsODYkLhu7cv4buu4bu5

Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]