(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua góc ảnh flycam, những cánh đồng lúa trải dài tít tắp ở nhiều miền quê trong tỉnh trước mùa gặt hiện lên với muôn màu sắc, tạo nên bức họa đồng quê với nhiều cảm xúc…
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG6tW/DosOT4buHxanhu6Fi4buNeMWp4bufYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bun4bqy4buBYuG7n8Os4bquYuG6tS9vw6LhurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8OiJeG6sOG7gWLhu5/hu6nDs2Jmxanhu6Fi4buj4bulw4nDs+G7geG7p8SDYsWp4buhQ8Wp4bufYsOz4buHxanhu6Fi4buNeMWp4bufYuG7peG6tuG7gWLhuq7Dg2ZwYsOy4buDcGLhuq5x4bquYuG6rmnhuqBiw4Fixanhu6Fw4buX4bqwYuG7p3Dhu5fFqWLhuqLhurDhu5li4bquw4PGsMWp4bufYuG6rnTFqeG7oWLhuq7Dg+G6puG7t8OzYuG7p+G6suG7gWLhu5/DrOG6rmLhu6FwxqHFqWLhu6Xhu5nFqWJE4bu3cGLhu6fhurB2xali4bun4buD4bqwYsSCacOzxINi4bqu4buFxrBixanhu5nFqWJv4bqsw7Ni4buh4bux4buBYuG7jXjFqeG7n2LhuqLhurDhu5liROG7t3Bixanhu6Fw4buX4bqwYsOzZuG7p2JF4bq2w7PigKbhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiw6nhurlj4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJFk4bq/L2Thur/hur3DsmNk4bq9ZWXDqeG6u+G6ruG6ucSRY2Thu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqti4buB4bul4bquOOG6q8OT4buHxanhu6Fi4buNeMWp4bufYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bun4bqy4buBYuG7n8Os4bquYuG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrw6nhurlj4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oi4buecEPhu4Fi4bqu4buh4buHxanhu59i4bq5xINiw7Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59i4bul4bq24buBYuG7jWdiw7Phu6HhurDDieG7m8WpYkThu4PFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LDqeG6uWPhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJHEkWThur8vZOG6v+G6vcOyY2Thur1lZcOp4bq74bqu4bq/4bq5xJFj4bul4bq/4bqvw7rhuqDhu5/huqti4buB4bul4bquOOG6q8OT4buHxanhu6Fi4buNeMWp4bufYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bun4bqy4buBYuG7n8Os4bquYuG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrw6nhurlj4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oiw5Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59i4bul4bq24buBYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bun4bqy4buBYuG7n8Os4bquYkXhu4/FqWLhu6Vuxaliw7Phu4fDs2LDueG7oeG6sGLDssSpxaliw7PhuqZi4bqu4buFxrBixanhu5nFqWJv4bqsw7Ni4bquw4Phu4HFqeG7oWLhu43DtOG6oGLFqeG7n8OAYsWp4buf4buDxanhu5/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiw6nhurlj4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJFk4bq/L2Thur/hur3DsmNk4bq9ZWXDqeG6veG6ruG6ucOqxJHDquG7peG6v+G6r8O64bqg4buf4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvDk+G7h8Wp4buhYuG7jXjFqeG7n2Lhuq7Dg+G6puG7t8OzYuG7p+G6suG7gWLhu5/DrOG6rmLhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q8Op4bq5Y+G6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDoj/huqjFqeG7n2J2YsOD4bqwecWp4bufYsWp4buh4bqmYm/hu4PFqWLDs+G7uWLDg2rhuq5ixIJwxanhu6Fi4buNecWp4buf4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqtww5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNiw6pjY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYsOp4bq5Y+G6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRZOG6vy9k4bq/4bq9w7JjZOG6vWVlw6nhur3huq5k4bq5w6ll4bulZGPhuq/DuuG6oOG7n+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrw5Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59i4bquw4Phuqbhu7fDs2Lhu6fhurLhu4Fi4bufw6zhuq5i4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvDqeG6uWPhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6LDmeG7oXBixanhu6FDxanhu59i4bqu4buhZuG7p2Lhu6Xhurbhu4Fiw7Phu6HhurDDieG7m8WpYsSC4buBxanhu59i4bun4buD4bqwYkThu4PFqeG7n2Lhu6nFqeG7n2LFqeG7oeG6pmLhu6ds4bquxINi4bqu4but4buBYsWp4buf4buH4bquYuG7oeG6puG7tcWp4bufYsWpeMWp4bufYuG7peG7g2Lhu6XhurbDs2LFqeG7n+G6puG7uXBixal2xanhu59iw7LEqcWpYsOz4buh4bqwbcWpYm9zYsOD4buBYuG7jXjFqeG7n2Lhuq7hu6HhurBi4buhxrDhu4XDs+G7oWLhu6Xhurbhu4Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiw6nhurlj4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJFk4bq/L2Thur/hur3DsmNk4bq9ZWXDqeG6veG6rsSR4bq7ZGXhu6Xhur3huq/DuuG6oOG7n+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrw5Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59i4bquw4Phuqbhu7fDs2Lhu6fhurLhu4Fi4bufw6zhuq5i4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvDqeG6uWPhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6Lhu4x4xanhu59i4bul4bq24buBYuG7ocO0xali4buh4burYuG7p+G6suG7gWLhu5/DrOG6rmJveXBi4bqu4buh4bqw4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqtww5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNiw6pjY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYsOp4bq5Y+G6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRZOG6vy9k4bq/4bq9w7JjZOG6vWVlw6nDquG6ruG6veG6v+G6v+G7pWPhuq/DuuG6oOG7n+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrw5Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59i4bquw4Phuqbhu7fDs2Lhu6fhurLhu4Fi4bufw6zhuq5i4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvDqeG6uWPhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6LFqOG7oUPFqeG7n2Lhu6dmxanhu6Fi4buf4buhw7XhuqBi4bqu4bqoYsOz4buHxanhu6Fi4buNeMWp4bufYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bun4bqy4buBYuG7n8Os4bquYuG7jeG6pkHDs2Lhuq7hu4XGsGLFqeG7mcWpYuG6ruG6qGLEgmnDs2JF4buBxanhu6HEg2LEgmnDs2JE4buDxanhu59iw7PDguG7gWLhu6Xhurbhu4Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiw6nhurlj4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJFk4bq/L2Thur/hur3DsmNk4bq9ZWXDqcOq4bqu4bq9xJFlZOG7peG6veG6r8O64bqg4buf4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvDk+G7h8Wp4buhYuG7jXjFqeG7n2Lhuq7Dg+G6puG7t8OzYuG7p+G6suG7gWLhu5/DrOG6rmLhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q8Op4bq5Y+G6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDol3hu4PGsGLhu6fhurLhu4Fi4bqu4buh4bqwYuG7ocaw4buFw7Phu6Fi4bul4bq24buBYuG6rsOD4buZxalixanhu6FDxanhu59iw7Phu4fFqeG7oWLhu414xanhu59ixILhu5Niw4N5xaliw4NnYuG6rnDhu5XFqeG7n2LFqeG7qXBiw7Phuqbhu7lwYsOzw4Lhu4Fixal2xanhu59iw7LEqcWp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu4DhurDhuq7hu6HGsMOD4bqrw6Lhu6Zwxanhu6Fi4bugcOG7leG6sOG6tS/huqDDog==

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]