(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghề đan lát tiểu thủ công nghiệp từ các nguyên liệu vàu, giang không phải nghề truyền thống của xã Tượng Văn (Nông Cống) nhưng lại là nghề phát triển tương đối mạnh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Thành công ấy luôn có sự nỗ lực của nhiều lao động, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội các cấp và đặc biệt là ý chí, nghị lực của chị Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Tượng Văn.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G6oeG7i+G6o1Lhu5PEgnbhu5XhurNqxILEkeG6s3Lhu5Phu5nhu43hurPDguG7jeG6s+G7s0HDs+G6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7t+G7p+G7leG6s2rhu6ly4buT4bqhL+G7i+G6o+G6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqNS4buT4buZ4buN4bqzasSRcuG6s3Bl4bu54bqz4bu54buVw7VB4bqz4bu54buZ4bqi4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu4/DveG6s+G7ueG6sOG6s+G7iWXhu4nhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s3Dhu5Xhu49B4bqzw4LDqUE44bqz4buT4buVxJFy4buT4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s8O94buZ4bq74buV4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s+G7ueG7tUHhuqzhu41y4bqz4bu54buZxaly4buT4bqz4buJ4bqixJHhurPhuqbhur3hurPhu7jEgndy4buT4bqzIcOqcuG6s8OhUuG7p3Lhu5PhurPhu4jFqXLhu5PDoOG6s3Lhu5nEgnLhu5PhurNw4bq54buV4bqzcMOp4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7ucSC4butcuG7k+G6s2rFqeG7leG6s3Hhurly4buZOOG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s+G7s0HhuqzDsuG7ueG6s8OC4buV4buP4buJ4bqzcMOpceG6s+G7ieG7mXPhurPhu5nDqXLhu5PhurPhu7nhu7XDqnHhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu5nEgnZy4buT4bqz4bqmQeG6rMOzcuG6s8OCw6nhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu5l24buV4bqzw4LhuqA54bqz4bu44buZw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s2fhuqzhurNwQeG7p3LhurPhu4l04bqz4bu34bq24bqzcuG7seG6s3Dhurbhu4nhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcMSRc+G6s2rhu6ly4buTOOG6s+G7t+G6tuG6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmcTjhurNq4bupcuG7k+G6s8OC4buVw7Ny4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4lnw73hurPhuqLhuqw44bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7s0Hhuqzhu41yOOG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu4lnw73hurPDgsOp4bqzauG7h+G7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7ueG6s3DDqeG6s+G6qOG6s+G7ieG7meG7lzjhurNy4buT4buZ4bub4bqzcOG6tuG7ieG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJ4buZ4bub4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu7jhu5nhu5vhurPhu7jhu5nEkXLhu5k44bqz4buS4buVZXHhurNqxanhu4nhurPhu5jhu7gp4bqz4bu54buVw7VB4bqz4bu54buZ4bqi4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu4/DveG6s+G7uMSCd3Lhu5PhurMhw6pyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfEqeG7ueG7mUFx4buL4bqz4buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqp4bqn4bqnw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buVw4I54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXDomQvw6Lhuq1kxKnhurXDosOiw6LhurXhuqlk4bu5YuG6q+G6teG6q8OicOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7Uww6Jj4bqr4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t1Lhu5PEgnbhu5XhurNqxILEkeG6s3Lhu5Phu5nhu43hurPDguG7jeG6s+G7s0HDs+G6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7t+G7p+G7leG6s2rhu6ly4buT4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqp4bqn4bqn4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4buI4buZ4bub4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu7jhu5nhu5vhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPDoWVz4bqz4bqmxJFy4buZw6DhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqzcMOp4bqzcuG7k8SCduG7leG6s2rEgsSR4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8OC4buN4bqz4buzQcOz4bqz4bu54bq5c+G6s8OC4buV4buP4buJ4bqzcMOpceG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7ieG7meG7seG6s+G7ieG7mXPhurPhu5nDqXLhu5PhurPhu7nhu7XDqnHhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5M44bqz4buTdMO94bqzw73hu5locuG6s8OCw6lz4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7ieG7meG7l+G6s2rhurnhu7nhurPhuqbhur3hurNy4buncuG7k+G6s+G7ueG7meG7p3LhurNx4buv4buVOOG6s3JmcuG7k+G6s+G7icSRc+G6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu7fFqXLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuq1j4bqpw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buVw4I54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXDomQvw6Lhuq1kxKnhurXDouG6teG6tWThuqXhurXhu7nDomLhuqnhuqfhuq1w4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuqvhuqvDouG6t+G6s8SRcOG7uTDhurdS4buTxIJ24buV4bqzasSCxJHhurNy4buT4buZ4buN4bqzw4Lhu43hurPhu7NBw7PhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7fhu6fhu5XhurNq4bupcuG7k+G6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2PhurXhurXhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6rWPhuqnhurfhurMv4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhuqNS4buZ4bq0cuG7k+G6s3LDqnHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7iTjhurPhu4nhu5nhu5vhurPDgsOp4bqzcuG7meG7leG7jUHhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5PhurNy4bq04bqz4buJ4bqixJHhurPhuqbhur3hurNq4buV4bqzcMOpceG6s8OqcuG6s+G6psSROOG6s+G7ueG7meG7lcOyQeG6s+G7t+G6tuG6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmcTjhurPhu4nhu5nDqnHhurPhu7d04buJ4bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzw73hu5nhuqDhurNy4bq04bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurNyw7Ny4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bu54bu14bq5cuG7k+G6s+G7iXNy4bqz4buJZeG7leG6s+G7t8SRc+G6s3Lhu5nhur1y4buT4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7lpw7044bqz4buZ4bq5cuG7meG6s8O94buZw4Hhu4nhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurPhu7Xhurly4bqzcuG6ruG7ueKApuG6s+G7iOG7meG7m+G6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s2rEkUHhurNqZUHhurNy4bux4buV4bqzcuG7meG7r+G6s3Lhu5nDqeG6s3LDs3LhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhu7lmceG6s+G7ucahceG6s3Lhu5Phu5nhu43hurPDgsOp4bqzasSCd+G7ieG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s+G6puG6vTjhurNy4buTxIJ24buV4bqz4buzQWty4bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4bu54buZ4buV4buPQeG6s+G7mcO64buJ4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s2rEkXLhurNwZeG7ueG6s3jhurPhuqbhur3hurNR4buVcuG7meG6s+G7uOG7mcO6OeG6s+G7skHhuqzDsuG7ueG6s+G7uWZx4bqz4buZw7rhu4nhurPDgsOp4bqzcMOpceG6s3Lhu5Phu5nhu43hurPhu4vhu4Fy4buT4bqzasSCd+G7iTjhurPhu4nhu5nhu5vhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu7fhu69x4bqzcuG6v3HhurPhu4vhur/hu7nhurNqxIJ34buJ4bqz4buhROG6s+G7ueG7mUFp4bu5OOG6s+G7iWXhu4nhurNwxanhu5XhurNqxJFyOOG6s+G7meG7lcO1QeG6s2rEgnfhu4nhurPhu7NB4bqs4bqz4bu54bu1xqFy4buZ4bqzasSRcuKApuG6s2rDteG6s+G7mXPDqXLhurPhu7nhu5nhu5Xhu49y4bqz4bu54bqwcuG7k+G6s3Bz4bq54buV4bqz4bu34bq7cuG6s8O94buZw61xOeG6s+G7iMOpcuG7k+G6s3Lhu5PDqeG6rOG6s+G7ucSR4bqs4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJ4buZ4bub4bqz4buJw6ly4buT4bqzauG7lcOzQeG6s3BB4bqs4buPcjjhurPhu4nhu5nhu5vhurPhu7lpw73hurPhu5l3w73hurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ieG7meG7m+G6s2tx4bqz4buZw7rhu4nhurNy4buT4buZ4buN4bqzw4LDqeG6s2rEgnfhu4nhurPhu4jhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqzUUThurNy4buT4buZ4buP4bqzw4LDqeG6s3Lhu6nhu5XhurPhu7nhu5ln4bu54bqzUuG7k8O64buJ4bqz4bu24butcjjhurPhu4jhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqz4bu4UuG7mOG7mOG6s+G7skHFqeG7ieG6s0rhurnhu5XhurNy4buZaXLhurPhu4lBcuG7k+G6s+G7iWfDveG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzcOG7leG7j0HhurPDgsOp4bqz4buLxJFz4bqz4bu54buVw7NB4bqz4bu34bq7cuG6s8O94buZw61xOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqnhuqfhuqfDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu5XDgjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL3Jr4bqk4bu3L+G6peG6pcOiZC/DouG6rWTEqeG6tcOi4bq14bql4bqt4bqp4bql4bu5Y+G6qeG6rWLhuqlw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTBiZOG6q+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurdS4buTxIJ24buV4bqzasSCxJHhurNy4buT4buZ4buN4bqzw4Lhu43hurPhu7NBw7PhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7fhu6fhu5XhurNq4bupcuG7k+G6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2PhurXhurXhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6qeG6p+G6p+G6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o1LDqnHhurPhuqXhurXDomM44bqzasSCd+G7ieG6s+G7t+G6tuG6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmceG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5M44bqz4buY4bup4buV4bqzUOG7mMOdUuG6s+G7iWXhu4nhurPhu4lnw73hurPDguG7jeG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s3Bpw73hurPhu5jhu7gp4bqz4bu54buVw7VB4bqz4bu54buZ4bqi4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu4/DveG6s+G7uMSCd3Lhu5PhurMhw6pyOOG6s+G7ieG7meG7m+G6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s3DDqXHhurPhu5Lhu5VlceG6s2rFqeG7iTnhurPhu5jhu7gp4bqzcuG7k8Op4bqs4bqz4buJw6ly4buT4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu14bupcuG7k+G6s8OCw6nhurPhu4vhu41y4bqzw4LhurRy4buT4bqz4buZ4butcjnhurPhu7jhu5nDqXLhu5nhurPDguG7lcOzcuG6s2rEgnfhu4nhurPhu4nhu5nhu5XEkeG6s3B34buV4bqzcuG7mUFpcuG6s+G7ueG7mWtz4bqz4bu5Q+G6s3Dhu4/hurPhu5N0w73hurPDgsWpcuG6s+G7ieG6osSR4bqzccahcuG7mTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqp4bqn4bqnw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buVw4I54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXDomQvw6Lhuq1kxKnhurXDouG6teG6qeG6teG6rcOi4bu5ZGLDomPhuqVw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDDomLhuqvhurfhurPEkXDhu7kw4bq3UuG7k8SCduG7leG6s2rEgsSR4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8OC4buN4bqz4buzQcOz4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu34bun4buV4bqzauG7qXLhu5PhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqnhuqfhuqfhurfhurMv4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhuqMhw6lBOOG6s+G7k+G7lcSRcuG7k+G6s3DDqeG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzcOG7leG7j0HhurNww6lx4bqzcsOzcuG6s+G7iWXhu4nhurPhu7fhurty4bqzw73hu5nDrXE24bqz4bu2w7rhu7nhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu5lzxJE44bqz4buJ4buZxJFz4bqzasOocjk5OeG6s+G7ieG7meG6rsSR4bqzauG6tnLhu5PhurNy4buV4buNceG6s2rEkXHhurNxw7M44bqz4bu34bq24bqz4buh4bqq4bqz4buJ4buncuG7kzjhurPhu4nhu5nEkUHhurPhu7nhu7VBxanhu7nhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurNww6lx4bqzcXNy4buT4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s3HEkXLhu5PhurNw4bq54buV4bqz4bu54buZQeG6s3Lhu5lpw73hurPhu6ty4bqzauG7m3Lhu5nhurPDgsOp4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buL4buNcuG6s8OC4bq0cuG7kznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqr4bq1Y8O94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7lcOCOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvcmvhuqThu7cv4bql4bqlw6JkL8Oi4bqtZMSp4bq1w6LhurXhuqXhuqnhuqfhuqvhu7lj4bqlYmLhuq1w4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuqXDomPhurfhurPEkXDhu7kw4bq3UuG7k8SCduG7leG6s2rEgsSR4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8OC4buN4bqz4buzQcOz4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu34bun4buV4bqzauG7qXLhu5PhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqvhurVj4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqjUuG7meG7leG7jUHhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5PhurPhu4l04bqzcuG7mUHhurPhu4loQeG6s+G7mcO64buJ4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s2rhur3hurNqw7Jy4bqzcuG7mcOp4bqz4buJ4buZ4bub4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu7jhu5nhu5vhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurNqxIJ34buJ4bqz4buJ4buZ4bub4bqz4bu5aXLhurPhu7lmceG6s+G7mcSC4buvcuG7k+G6s8Spw6xy4bqzxKnhurnhuqzhurNy4buT4buZ4buN4bqzw4LDqeG6s+G7iUFy4buT4bqz4buJZ8O94bqzcuG7k0HhuqzDs3LhurNw4buV4buPQeG6s8OC4buN4bqzcuG7mcOp4bqzcMOpceG6s+G7mXPhu4fhu4nhurNww6lx4bqz4bu54bq54buV4bqz4buY4bu4KTnhurPhu7bhurty4bqzw73hu5nDrXHhurNww6lx4bqz4bu1xJHhurNqxIJ34buJ4bqz4buJ4buZ4bub4bqzcuG7mWnDveG6s+G7ieG7mXPhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7teG6u+G6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s3Lhu5PDqeG6rOG6s3LDs3LhurNy4buZ4buV4buNQeG6s3DEkXPhurNq4bupcuG7k+G6s8O94buZZ3LhurPhu6Hhu5l44buVOOG6s+G7oeG7lcOzcuG6s+G7ueG7tcah4bqz4buZw7rhu4nhurPDgsOp4bqzcMOpceG6s3Lhu5Phu5nhu4054bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6q+G6q2LDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu5XDgjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL3Jr4bqk4bu3L+G6peG6pcOiZC/DouG6rWTEqeG6tcOi4bq14bqnw6LDouG6p+G7ueG6qeG6teG6qeG6teG6q3DhurU54bufw73hu5M14bu1MOG6pcOi4bql4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t1Lhu5PEgnbhu5XhurNqxILEkeG6s3Lhu5Phu5nhu43hurPDguG7jeG6s+G7s0HDs+G6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7t+G7p+G7leG6s2rhu6ly4buT4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqr4bqrYuG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o1Hhu4fhu4nhurPEqcOA4bqzcMOp4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8O94buZ4bqg4bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s2rhur3hurNqa3HhurNw4bq54buV4bqzcuG7k0HGsHLhurPhu7nhu5lB4bqzcuG7mWnDveG6s2plcuG7k+G6s+G7ocO14bqz4buJ4buZc+G6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buZ4bup4bqzxKlmcjnhurNS4buT4buZ4buN4bqzasSRcuG6s+G7ueG7meG6ouG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buhbHLhurNwxJFz4bqzauG7qXLhu5M44bqz4bu54bqw4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7k+G7lcOpOOG6s8O94buZ4bqg4bqzcuG6tDjhurPhu7nhu7Vu4bqza3HhurNq4buNQeG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s3DDqXHhurNqxIJ34buJOeG6s+G7pnLhu5PhurNQw7PhurMhw6py4bqz4bu44buZ4bq24buJ4bqzw6Hhu5nhu61y4bqzY+G6teG6s+G7uUHhu6vhu5XDoOG6s3jhurPhu7nhu5nhu6dy4bqzw53hu5nDgeG6s+G7uOG7teG7l+G6s+G7iXPhu5XhurNqZuG6rOG6s3DDqeG6s3Lhu5Xhu41x4bqzw4JB4buV4bqzcMOB4buJ4bqz4bu5QeG7q+G7leG6s+G7k+G7lcOpOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqnhuqfhuqfDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu5XDgjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL3Jr4bqk4bu3L+G6peG6pcOiZC/DouG6rWTEqeG6tcOi4bq14bqt4bqlw6Jk4bu54bql4bq14bq14bqp4bqlcOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7UwYmPhuqXhurfhurPEkXDhu7kw4bq3UuG7k8SCduG7leG6s2rEgsSR4bqzcuG7k+G7meG7jeG6s8OC4buN4bqz4buzQcOz4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu34bun4buV4bqzauG7qXLhu5PhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqnhuqfhuqfhurfhurMv4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhuqPhu4rGoXLhu5nhurPhu7NBZnLhurNx4bux4buV4bqzcuG7k8Op4bqs4bqz4buY4bu4KeG6s+G7t0Fn4bu54bqz4bql4bqp4bq14bqz4buL4bup4bqzauG7p+G7leG6s+G7t+G6u3LhurPDveG7mcOtceG6s+G7ieG7mXPhurPhu4jhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqz4bu4UuG7mOG7mOG6s+G7skHFqeG7ieG6s0rhurnhu5U54bqzUuG7k+G7meG7jeG6s2rEkXLhurNwZeG7ueG6s+G7ieG6osSR4bqz4buY4bu4KeG6s+G7ueG7lcO1QeG6s+G7ueG7meG6ouG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurNy4buT4buZ4buV4buPw73hurPhu7jEgndy4buT4bqzIcOqcuG6s2rEkXLhu5PhurPhu5N0w73hurPDveG7mWhy4bqzcmZy4buT4bqz4buJxJFz4bqz4bu54buZQeG6s3Lhu5lpw73hurPhu4nhu5lz4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPDgsOp4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7ieG7meG7l+G6s+G6puG6veG6s1Lhu7hR4bqzcmZy4buT4bqz4buJxJFzOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O9xJBB4bu54buZc+G7teG6t+G6o1DDs+G6s+G7mMOp4bqhL8O94bqj

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]