(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15-5, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam và Mobifone tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tcOaw4nhuqvDuuG7mcSC4bqrxILhu5/hu7Hhur/huqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6sG/huqvDueG7ueG7oeG6q2/hu5/FqeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bum4buj4buHReG6q2PDqS3DqcOj4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6qybhu6bhu57hu57huqsq4bq/w7rhuq7huqLhur/hu6Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqtD4buH4bqr4bukxalu4buh4budxanhu6fhu43huqvEgnPhu6fhu5/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvDsmbhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7n3jhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrw7rDieG6q8O64buZxILhuqvEguG7n+G7seG6v+G6q8SC4buf4bqua+G7p+G6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OA4buf4bqwb+G6q8O54bu54buh4bqrb+G7n8Wp4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtD4buH4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G6seG7psOZw5LhurfEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q8OqYmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvDqeG6ueG6vcOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy/hu6FDxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL+G7p+G7jUTDgy9kZGPDqi9jw6llw7NiY+G6uWJiZeG6ucSCY8OqYsSRZMO5YsSDdcOA4bujw6DhuqI3w6nDqcOp4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnDmsOJ4bqrw7rhu5nEguG6q8SC4buf4bux4bq/4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurBv4bqrw7nhu7nhu6Hhuqtv4bufxanhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqpw6piYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qcOp4bq54bq94bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/hu43FqeG6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8SC4buf4bux4bq/4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/Do+G6q+G7pMWpbuG7oeG7ncWp4bun4buN4bqrJnPhu6fhu5/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqtv4bq/4bul4bqrw7rhu5nEguG6q2/huq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q2/hu4Fv4bqr4bujxrDhu6Hhuqtv4bqk4bu1b+G6q8SC4bqi4buF4bqrw4Phur/huq7Do+G6q8SC4bqi4buF4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bqk4bqu4bqrw7Jm4buh4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7geG7p+G6q254w6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bumw5nDkuG6q8SC4buf4bqueG/huqtP4buv4bun4buj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqsm4bum4bue4bue4bqrKuG6v8O64bqu4bqi4bq/4buh4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bulxIPhuqvhu57DveG6q8SC4bqi4bu54bqrb+G7geG7p+G6q254w6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bumw5nDkuG6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqsm4bum4bue4bue4bqrKuG6v8O64bqu4bqi4bq/4buh4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqr4bul4bqu4bq/4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q25y4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4bqq4bq/4bqr4buf4buH4bun4buj4bqr4bukxalu4buh4budxanhu6fhu43huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqtD4bu14buh4bqr4buj4buh4buB4bqr4bqk4bqu4bqrw7Jm4buh4bqrw7rDqOG7peG6q+G7o8aw4buh4bqrb+G6pOG7tW/huqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqrw7Phu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4bufxanhu4Phu6HhuqvDg+G7peG6v+G6osSCw4Dhu5/FqeG7p+G7jeG6q+G7p+G7n+G6pOG6q+G7oT3hu5/FqeG7p+G7jcOj4bqrKuG6v+G7pcOD4bqu4bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurU94bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrQ+G7teG7oeG6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6qybhu6bhu57hu57huqsq4bq/w7rhuq7huqLhur/hu6Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8SQZuG6q+G7n3jhu6Hhuqvhu6PGsMOA4bqrw4Dhu59q4bun4bqrw7J44bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhu4nhu6XDo+G6q2/hu59n4bul4bqrw7nFqeG6q8Oy4buZ4bun4bqrw7Lhu7fhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PhuqtDa8SC4bqrb+G7n8SpxILDo+G6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7geG7p+G6q254w6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bumw5nDkuG6q8SC4buD4buh4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Nyw4DhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fDo+G6q8SC4buZxILhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+KApuG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q8OqYmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvDqeG6ucOqw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL+G7oUPEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cv4bun4buNRMODL2RkY8OqL2PDqWXDs2Jj4bq5YmLDqcOqxILhurllxJFlxJHDuWLEg3XDgOG7o8Og4bqiN+G6ueG6u2Phuqnhuqvhur/DucSCN+G6qcOaw4nhuqvDuuG7mcSC4bqrxILhu5/hu7Hhur/huqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6sG/huqvDueG7ueG7oeG6q2/hu5/FqeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnDqmJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpw6nhurnDquG6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4buv4bun4buj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqsm4bum4bue4bue4bqrKuG6v8O64bqu4bqi4bq/4buh4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrxILhu4PFqeG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhuqtv4bufxanhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bumw5nDkuG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb8Oj4bqrw7nhu4fhu6XhuqtD4buh4buXb+G6q8SC4buD4buh4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q29r4bun4bqrb+G7gW/huqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q0Phu6Hhu5vhu6fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6qy3huqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q8Ozxanhuqvhu6TFqW7hu6Hhu53FqeG7p+G7jeG6q8SCc+G7p+G7n+G6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57GsOG6v+G6q2/huq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgMSD4bqrJuG7g8Wp4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8OyxqHhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6bDmcOS4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtv4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6sG/huqvDueG7ueG7oeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqrw7PFqeG6q+G7pMWpbuG7oeG7ncWp4bun4buN4bqrxIJz4bun4buf4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6Xhu4FFxIPhuqvDkmfhu6fhu6PhuqvDusOJ4bqrw4N24bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6bDmcOS4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDuuG7n+G7oeG6q2/GsOG6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OA4buf4bqwb+G6q8O54bu54buh4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqj4bqrxILhuq5F4buT4bun4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bunw6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvDssWp4buH4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqvhu6bDmcOS4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqvDsuG6pOG7uW/huqtu4buh4buZxILhuqvDssah4bqrxILhu5/hurLhuqvhu5/huqRB4bun4buj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG6vuG6rsSC4bufxanhuqLhuqnhurUm4buf4bq/4bun4buf4bqr4bue4bqu4buT4bqzL8OA4bq1

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]