(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ rau củ quả, thức ăn thừa, lá cây, gỗ mục..., đã biến thành phân vi sinh đưa vào sử dụng bón cho cây trồng. Cách làm này đã và đang được người dân ở nhiều vùng quê thực hiện, tạo nên hiệu ứng tích cực.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdT+G7i+G7iTPhu4vhu5szw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izPDs8SDw7IzdOG7i+G6qeG7jTNlw7Xhu40z4buldjw8PDPDusOjw6lbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXeG7pHYzw7rhuqPhu6czw6nhu6szdeG7p+G6sSkz4bul4buL4buvw6kz4bqz4buNM+G7peG7i3bhuqMpM8Ozw6Mzw6nhuqnhu7cpM8Os4bujM8Oy4bupw6k8PDwpM+G6u+G6tzNl4buJ4buF4buNM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhuqnhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4sz4bq74but4bqjM8O9xIPhu48zw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM2XDteG7jTPDqeG7i+G7jzPDqeG6qeG7tzPhu6XDusah4buNw6w8M8OJw6PDqeG7izPDs8SDw7Iz4buNxIPhu7cz4bq74bq3M8O9xIMz4bq74bqj4buNw6wz4bq74butccOpM+G7jcOs4butcOG7iTPhurnhuqnhu40zcjPhu43hu4vhu4lm4bunM8O9xrDhu43DrDN14bun4buDM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNKTPhu6Xhuq/hu48z4buN4buD4buNM+G7i+G7iWfhu6cz4buv4buNw6wz4bulxKnDqeG7izPDqXfDqTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhurnhu6Xhu4vhu6fDsmUz4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoTQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhMzc1N3Thu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2NeG6oS81w6HDoeG6uTk04bqhNDY2N+G7pTbDoTU4NsOzNDxudMOsLsO6JsOh4bqhYTIz4bqjw7Phu6UmMk/hu4vhu4kz4buL4bubM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szw7PEg8OyM3Thu4vhuqnhu40zZcO14buNM+G7pXY8PDwzw7rDo8OpMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOhNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI3NTcyMy9d4buU4buNw6wzVOG7i+G6r8OyM8Od4bqz4buNM+G7pOG7rXDhu43DrDNyM+G7peG7nTPhurnhuqnhu40zdOG7i+G7lzPhu6Thuqnhu40z4buk4buJ4buF4buNKTPhu6Xhu4trM+G7pcO64bqr4buNM+G7pMO64buJZ+G7pzPDmeG7n+G7jTN74bukw7rhu4ln4bunM8OZ4buf4buNfTNlw7Xhu40zdOG7i+G6qeG7jTPDveG7iTPDueG7ieG7jeG7izPDqeG7i+G7jzPDuuG6o+G7pzPDssSD4bunM+G7pcO64buP4buNw6wzw73hu61w4buNM+G7pXYz4buNw6zhu6fGoeG7jTPDusOjw6kz4buLeeG7pzPDqeG7nzPhu6Xhuq/hu4kzw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1bw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXeG7pHYz4buN4buLeeG7jcOsM+G7i+G7lzPDusOjw6k8PDwz4bq74bqlw6kzZeG7iWfhu6VbL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4vhuqPhu7czw71qM+G6ucaw4buNw6wzdOG7i+G6qeG7jTPhurvhuq/DsjPhu43hu4vhu60z4bulw7rhu63hu6HDqSkz4buL4buf4buNMzUz4bul4buLw6Phu43DrDPhu43huqPhu7cpM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM+G7leG7jcOsM1Thu4vhuq/DsjPDneG6s+G7jTPhu6Thu61w4buNw6wzcjPhu6Xhu50z4bq54bqp4buNM3Thu4vhu5cz4buk4bqp4buNM+G7pOG7ieG7heG7jSkz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhu6TDuuG7iWfhu6czw5nhu5/hu40ze+G7pMO64buJZ+G7pzPDmeG7n+G7jX0z4bq74bq3M+G6ucaw4buNw6wzdOG7i+G6qeG7jTPDveG7iTPDueG7ieG7jeG7izPhurnhu48zw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izPhu6V3M8OzxIPDsjPhurtoM2XDteG7jTPDqeG7i+G7jzPDuuG6o+G7pzPDveG7rXDhu40z4buN4buLxIM8M8Oa4bqj4bunM8Oz4buD4buNM+G7teG6o+G7jeG7izPhu6Xhu5fhu6UpM+G6o+G7jTPhu6Xhu4/Eg+G7jTPDqeG7i+G7jzPDueG7r8OpM2/hu4vhu5Phur08M0/hu4vhu5Xhu43DrDPhurl24buNw6wzcjPhurvhuqnhu7cpM8Op4buLxKnhu43hu4sz4buN4buLcDPhu43DrOG7p8ah4buNM3Thu4vhuqnhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4sz4buNxIPhu7czw7LEgzPDs+G7rXHhu43DrDPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6r+G7pTPDqeG7q+G6ozPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM+G7leG7jcOsM+G7pOG7rXDhu43DrDPhurvhurczw6zhu4nhurHDsjPhurvDo+G7jcOsM29oPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOZ4bqj4bunM2/hu4vhu4kz4bq74butccOpM+G7pWN0M+G7i+G7p+G6q+G7jTPDvWYzw7Lhu5Uz4buLauG7jeG7izPigJxU4buL4bqp4buNM8Oz4buP4bqv4buJM8O9xIMz4bu1eDPDs+G7uTPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM+G7i3nhu6czw6nhu58z4bul4buLxIPhu43hu4szdOG7i+G6qeG7jTNlw7Xhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4szcjPhu4vhu5szw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7i+KAnSkz4buV4buNw6wz4buk4butcOG7jcOsM+G6u+G6tzNl4bq14bulM+G7peG6o+G7tzPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu7Xhuqnhu7cz4buL4buXM8O6w6PDqTPDveG7oeG7iTPhurvhu61w4buNw6wzb8Sp4buN4buLMzUpNsOyKTPDueG6qeG7pzM1w7IpM8Opw7Uz4buN4bq1dDPhurtj4bu3PDPhu4rhu5czw7rDo8OpM+G7jcSD4bu3M+G6u2gzw6nhu4vhu6/huqMzw6nhu4vhuqvhu6Uz4bul4buL4bqx4buJM+G7i3nhu6czw6nhu58z4buN4buL4butM+G7i+G7j+G6ozN14bun4bqxKTPhu6Xhu4vhu6/DqTPhurPhu40z4bul4buLduG6oykzZeG6tzPDqeG7i8OoKTPDs8OjM8Op4bqp4bu3PDw8M+G7qzPDqcaw4buNw6wzw6nhu4vhu4UzdOG7i2TDsjPDueG7ieG7jeG7izPhu4vhu5HDqTPhurzDkjwzw5nhuqPhu6czNzPhu6Xhu6di4buNKTPDs+G7rXHhu43DrDPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM8O54buHM+G6u+G7rXHDqTN04buL4bqp4buNM8Os4buJ4bqx4buJM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhuqnhu40z4buLeeG7pzPDqeG7nzPhu6Xhu5/hu4kz4bu14buXdCkzw7LEg+G7pzPhurvhur3hu40pM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDssaw4buJPDPhu5Thu43DrDPhu6Thu61w4buNw6wzw6nhu4vhu48zZeG7ieG7heG7pSEz4oCcw4zhu4lwM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4sz4buL4buPxIPhu40z4bul4buPxIPhu40zw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM+G7jcOs4bunxqHhu40zdOG7i+G6qeG7jTPhu6V3M8OzxIPDsjPhu43Eg+G7tzPhurtoM2XDteG7jTPDqeG7i+G7jzPDqeG6qeG7tzPhu6XDusah4buNw6w8PDwz4buM4buLcDPDveG7iWfDqTN04buL4bqp4buNM8Oz4buP4bqv4buJM8O9xIMz4bu1eDPDs+G7uTPDusOjw6kz4bul4bqv4buJM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G6u8O1M8O6w6PDqTPhu4t54bunM8Op4bufM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhuqnhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4spM8O6w6PDqTNv4buL4buV4buNw6wzw6nDtTPhu6Xhu4toM+G7pcOj4buJM8Op4buL4buFM+G7peG7i2ozZcOj4buNM3Thu4vhu4Uzw7Phu4ln4bunM+G7jeG7g+G7jTPDs+G7rXHhu43DrDPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6r+G7pTPDqeG7q+G6ozPhu43hu4vEgzPhu6Xhu5Xhu4kzw7rhuqMzZeG6t+G7iTPDusOjw6kz4bulY3Qz4bulw7rhu6fhu43DrDPDrOG7ieG6scOyM+G6u+G7heG7jTPDoDQ6PDPhu6R2MzYzZWozw7rDo8OpL+G7peG7p2Lhu40pM+G6u+G7heG7jTPhu43huqPhu7czw7Lhu6Phu4kz4bul4bunYuG7jTPDqeG7i2wzw6nDtTPDsuG7m+G7pTPhu6XFqeG7iTPDusOjw6kz4buN4buL4buTKTPDqeG7i+G7qzPhu7fhu4Xhu6czw7PEgzPDusOjw6kzb+G7i8O1M3Thu4vhuqnhu40z4buL4bur4bu34oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOJ4bux4buNw6wz4buN4buL4butM+G7i+G7mzPhu5Xhu43DrDPhu6Thu61w4buNw6wpM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szZcSDM8OT4buDM+G7pOG7i2sz4bu0auG7jeG7izNyM+G7peG7nTPhurnhuqnhu40zdOG7i+G7lzPDoSkz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTNV4bun4bu5M8OT4bubw6kze+G7tuG7g+G7jTPhurpr4buN4buLfTPDqeG7seG7jcOsM8Opw7Uz4buL4buXM8Op4buL4buv4bqjM8O6w6PDqTPhu4t54bunM8Op4bufM+G6uWkzdOG7i+G6qeG7jTPhu4vhu6vhu7c8M+G7pHYz4buNw6zEg+G7tzPDuXgz4bq54bup4buNw6wzdOG7i+G6qeG7jTPDveG7iTPDueG7ieG7jeG7izPhu6V2M+G7jcOs4bunxqHhu40zw7rDo8OpM+G7i3nhu6czw6nhu58z4bq7aDPDqeG7i+G6s8OyM2XDteG7jTPDqeG7i+G7jzPDuuG6o+G7pzPDssSD4bunM+G7pcO64buP4buNw6wzw73hu61w4buNKTPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6r+G7pTNyM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szZcSDM8Op4bux4buNw6wz4bul4buL4bq94buPM+G6u8O1M8OyxIMzw6zhu4nhurHDsjPhurli4buNKTPhu6V2MzYzZWov4bul4bunYuG7jTPDrOG7iXAzw6nDtOG7jTM1LzczZWov4bul4bunYuG7jTwzRcSDM+G7i8ahM+G7i3Lhu4khM+KAnMOJ4buTM+G7pcO64buP4buNw6wzw73hu61w4buNM+G7jeG7i+G7nTPhurvhu4kpM+G7pcO64but4buhw6kzw6nhu68zZeG7kzPDvcSD4buPM2VqM8Oy4bqj4buNw6wzw73hu6/hu6UpM8Os4buJcDPhu6Xhu4tqM2Xhu5Mzw7Phu6fhu5Xhu40zw73Eg+G7jzPhu4vhu5czw7rDo8OpKTPhu6szw7Lhur3hu40z4bul4buLxIPhu43hu4szdOG7i+G6qeG7jTNlw7Xhu40zw6nhu4vhu48zw6nhuqnhu7figJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buMw6zhu4/Eg+G7iTPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM2XEgzPhu7Rq4buN4buLKTPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM+KAnFThu4vhuqnhu40zw7Phu4/huq/hu4kzw73EgzPhu7V4M8Oz4bu5M8O6w6PDqTPhu6Xhu4vhurHhu4kz4buLeeG7pzPDqeG7nzPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izN04buL4bqp4buNM2XDteG7jTPDveG7iTPDueG7ieG7jeG7izNyM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buL4oCdM8Op4bux4buNw6wz4bq74bq3M+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhurvhu4low7Iz4bul4bqv4buJMzU5NDPhu4vhu5sz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTNV4bun4bu5M8OT4bubw6k8M+G7pOG7i+G6veG7jzPDqeG7i+G7ieG6ozPDueG7gTPDqeG7q+G6ozPhu5Xhu43DrDPhu6TDumvhu43hu4sz4bq6auG7jeG7izPhurjhu7Hhu43DrCkzVOG7i8O1M8OJ4buL4burM+G7pWvDqeG7izPhu6ZF4buM4bq4M+G7peG7i2sz4bulw7rhuqvhu40zVeG7p+G7uTPDk+G7m8OpITPigJzDkuG7lTPhu4tq4buN4buLM+G6u+G6o+G7jcOsM8O64bqr4bulM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sSkzZcSDM8Op4buP4buNM8O64bqr4bulM3Thu4vhuqvhu40zb+G7i3Lhu4k8M+G7iuG7iWfhu40z4bq74bq3M8Opw7UzNy81NDPhu6Xhu50z4bq54bqp4buNM3Thu4vhu5cz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40pM8Op4buLxanhu43DrDPhu6Xhu5Xhu4kzw6nhu5czw6zhurXhu43DrDPhurvhu4Xhu40zw6nhu6fhu5fhu4kz4buN4bqzw7Izw7nhu4cz4bq74but4bqjM8Oy4buVM+G7i2rhu43hu4szdOG7i+G7qzNv4buL4bq1dDPDoTPhu6Xhu50z4bq54bqp4buNM3Thu4vhu5czw6nDtOG7jTPDs+G6r+G7ieKAnTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1bw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXcOM4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3Qz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7peG7i3fDqSkz4bu5M+G7jcOs4buLbeG6o1svw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOJw6PDqeG7izPhurvhuqnhu7czNjPhu43hurPDsikzw5lyM+G7pMSD4buJM+G7jcOs4bun4bu34buD4buNM8O9xIMzw5Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wze+G7pOG7jCzDkuG7pH0z4bq74bq3M+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM8Oz4buhdDPhu6VjdDPhu4vhu6fhuqvhu40zw71mM+G7peG7i+G7pzPDrOG7j8OyKTN04buL4bqp4buNM8Oz4buP4bqv4buJM8O9xIMz4bu1eDPDs+G7uTPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJM+G7i3nhu6czw6nhu58z4bul4buLxIPhu43hu4szdOG7i+G6qeG7jTNlw7Xhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4szcjPhu4vhu5szw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izPhu6Xhuq/hu4kzNzPhu4vhu6fhu7dn4buNITPhu4rhu4/DouG7jcOsM+G7isO14bqjKTPhu6Thu4vhu4ln4bunM+G7isO14bqjM8O9xIMz4bq64buV4buNw6wzw5nhu5/hu408M+G6usah4buNw6wz4bul4buLcOG7iTNl4bqj4buNM+G7i8SD4buN4buLM8O94bqz4buNM2XhurHhu40z4buL4but4buh4buNw6wz4bq5xJHhu40zw6nDo8OpM+G7i+G7p+G7t2fhu40pM+G7peG7i2sz4bu14bq3M8O9xIMz4bul4buLxIPhu43hu4szdOG7i+G7lzNv4bqgM+G7peG7i+G7p2Phu6Uzw7PEg8OyM3Thu4vhuqnhu40zZcO14buNM8O94buJM8O54buJ4buN4buLM+G7pXYzw7rDo8OpM+G7peG7i+G6seG7iTPhu4t54bunM8Op4bufPDPhu6R2Mzcz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu6XDuuG7g+G7jSkzw7Lhu5Uz4buLauG7jeG7izPhurvhurcz4buN4buL4bqp4buNM8O64bub4buNw6wz4bul4buh4buJM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu6Vs4buN4buLPDPhu6TDuuG7iWfhu6czw5nhu5/hu40zw73EgzPhu7bhu4Phu40z4bq6a+G7jeG7izPDs8SDMzYz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhurvhu61xw6kz4bq7w6Phu43hu4szw6zhu4nDozPDqeG6o+G7jzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJKTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6E0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM4OOG6oXThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2NeG6oS81w6HDoeG6uTk04bqhNDY4NeG7pcOhw6A1NWHDszQ8bnTDrC7DuiY3w6EyM+G6o8Oz4bulJjJP4buL4buJM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM8OzxIPDsjN04buL4bqp4buNM2XDteG7jTPhu6V2PDw8M8O6w6PDqTIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoTQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyODjhuqEyMy9dRcSDM8OT4buDM+G7pOG7i2sz4bu0auG7jeG7izNyM+G7peG7nTPhurnhuqnhu40zdOG7i+G7lzPDoSkz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTNV4bun4bu5M8OT4bubw6kze+G7tuG7g+G7jTPhurpr4buN4buLfTPhu6szw7rDo8OpM+G7i3nhu6czw6nhu588Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buk4bqv4buJM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4bukw7rhu4ln4bunM8OZ4buf4buNKTPhurvhu4Xhu40z4bul4buLcOG7iTPhurvhu4low7Iz4buNxIPhu7cpMzc4Lzc4M+G7teG6tykz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhurvhurcz4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM8O94buh4buJM8O5dzPhu6Xhu4vhuqPDsjPDrOG7ieG6ozPDqeG7q+G6ozPDrGLhu40zNTw0NDQz4buL4bubM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4s8M+G7pMO64but4buhw6kz4bq7w7UpM8Oy4buj4buJM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDqeG7i+G7keG7jTPEqeG7pTPhu43hu4vhuqvhu6UzNjQz4buL4bubM+G7peG7i+G6o8OyM8Os4buJ4bqjM+G7pWN0M+G7i+G7p+G6q+G7jTPhurtoM2Xhu4nhu4Xhu6Uzw6nDo8Op4buLM3Thu4vhuqnhu40zw7Phu4/huq/hu4kzw7rDo8OpM+G7i3nhu6czw6nhu58zw73EgzPDveG7lTPDqeG7nykzb+G6oDPhu6Xhu4vhu6dj4bulM+G7tXgzw7Phu7kzw7rDo8OpM+G7i3nhu6czw6nhu58zZcOi4buNw6wzw6nhu4vhu4UzdOG7i2TDsjPDueG7ieG7jeG7izPhu4vhu5HDqTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izN04buL4bqp4buNM2XDteG7jTPhurvFqeG7jcOsM3Xhu6fhu7cz4bulw7pq4buN4buLPDw8M+G7pOG7i+G6veG7jzNlxIMz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG7i2sz4bu04bun4bqp4buNKTNU4buLw7Uz4bukw7rhu61y4buNw6wzdOG7i8O04buNw6wz4buk4buMLMOS4bukM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4bukw7rhu4ln4bunM8OZ4buf4buNITPigJzhu6Thu6fhu7czw7Lhu6Hhu4kz4bulw7rhu4lo4buNM2/hu4vhuqPhu4kpM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM8Oy4buVM+G7i2rhu43hu4sz4bq74bq3M8Op4buL4buPM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sTPDuuG6q+G7pTPDuuG7mTPDumfhu6UpM+G6u+G7rXHDqTPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq54bqp4buNM+G7jeG7i+G7iWfhu6Uz4bulauG7jeG7izPhu4vhu61y4buNw6wz4buv4buNw6w8M+G6uuG6qeG7tzPDs8SDM8Oy4bub4bulM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3Qz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7peG7i3fDqTPDvcSDM+G7uTPhu43DrOG7i23huqMpM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM8Os4buJ4bqxw7Iz4buVM+G7jeG7i+G7iWnDsjPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrCkz4bul4bqv4buPM8O64bqjM+G7jcOs4bunxqHhu40zdOG7i+G6qeG7jTNlw7Xhu40z4bul4buL4bqp4buNM+G7peG7i+G7iWfhu40zw73hu6Hhu4kz4bul4buL4buJ4buD4buNM+G7jeG7i+G7ieG7g+G7jeKAnTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1SM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4bu24buD4buNM+G6umvhu43hu4spM+G6u+G7heG7jTPhu43huqPhu7czNmEvNmEz4bu14bq3KTPhu6Xhu4trM+G7pcO64bqr4buNM8Op4bux4buNw6wz4bq74bq3M+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJKTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLPDPhu4zDquG7pTNv4buLw6PDqTNyM+G7tuG7g+G7jTPhurpr4buN4buLM8OzxIMzw6nDo8OpM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buLM+G7pXczw7PEg8OyM8Oy4bq94buNM8O94buJM8O54buJ4buN4buLM+G6u2gz4burM8O6w6PDqTPhu4t54bunM8Op4bufPDPhu4zhu4vhu60zw71j4bu3M8OzxIMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPhurvhurczdOG7i8Oj4bulM+G7i+G7p+G7tzPhu6Xhu5fhu4kz4bq74bqjM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLKTPhurvhurHDsjPhu43hu4vhu4lnw7Iz4bul4buX4bulM8O94bqj4buJM+G7pcO6w7Qzw7124bqjM8OzxIMz4buN4buLxIMz4oCcw7nhurHhu40z4bu14bun4bqr4bul4oCdM2/hu4nhu4PDsjPigJzhurvhuq/hu48z4bq54buJaeG7jeKAnTwz4buk4buL4bq94buPM8Op4buL4bun4bu34buD4buNM8O94buJ4buD4buNM1Thu4vDtOG7jcOsM+G7pOG7jCzDkuG7pDPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G7tuG7g+G7jTPhurpr4buN4buLKTNlxIMzw5Phu4Mz4buk4buLazPhu47huqPhu43hu4shM+KAnMOJw6Phu4kz4bul4buL4bunY+G7jTNyM8O9xrDhu43DrDPhu43hu5Xhu43DrDPhu6Xhu4vhu5Xhu40zw7PEgzN04buLYuG7jTPDs+G7oeG7jTPDqcOjw6kzw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izPhurtm4bunM8Opw7Uzw73hu61w4buNPDNF4buJ4buF4buNM8O6w6PDqTPhu4t54bunM8Op4bufM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhuqnhu40zw73hu4kzw7nhu4nhu43hu4szw7nhu4cz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu5/hu40zb+G7i+G7iTPDqcO1M+G7jeG7i3nhu43DrDNv4buL4bunM8O94butcOG7jTPhu43hu4vhu60z4bul4buL4buFPDPhu4zDrOG7rXDhu4kz4bq54bqp4buNM+G6u8ah4buNw6wz4bul4buL4bunY+G7jTPDqeG6o+G7jzPDqcO1M+G7jcOs4buLbeG6ozPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM+G6u+G6tzPDqcO1M8Op4buL4bujM+G6u+G7r+G7jcOsM3Xhu6fhuqPhu40z4bulw7rhu5Hhu43DrDPhurvhu5fhu4kzw73hu6Hhu4kz4buL4buR4oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG6uuG7n+G7jTPDrOG7ieG6seG7jSkz4bq5aTPDs8SDw7Izw73EgzPDueG6seG7jTN04buLZMOyM+G6u+G6scOyM2XhurHhu48zw6nhu4vhu48zw6nhuqnhu7cz4bulw7rGoeG7jcOsM8O54buJ4buN4buLM+G7pcO64butcuG7jcOsM+G7peG7l+G7pSkz4bq7xqHhu43DrDPhu6Xhu4tw4buJM8Os4buJ4bqxw7Izw6N0M8Ozd8OpM8Op4buL4buPM8Opw6PDqTNl4bq34buJM8Op4buL4buV4buNM8Oz4bqrdDPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJKTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM+KAnFThu4vhuqnhu40zw7Phu4/huq/hu4kzw73EgzPhu7V4M8Oz4bu5M8O6w6PDqTPhu6Xhu4vhurHhu4kz4buLeeG7pzPDqeG7nzPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izN04buL4bqp4buNM2XDteG7jTPDveG7iTPDueG7ieG7jeG7izNyM+G7i+G7mzPDrOG7ieG6ozPhurtq4buN4buL4oCdM+G6u+G6tzPDvcSDM+G6u+G6o+G7jcOsM+G7peG6r+G7jzPhu43hu4Phu40z4buN4buLeeG7jcOsM+G7i+G7iWfhu6cz4buv4buNw6wz4bulxKnDqeG7izPDqXfDqTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu6Xhur3hu7Xhu6Ut4bqjw7Phu4nDrOG7jSEzw7rhu4nDrOG7i+G7pSgyXVvDueG7pcO64buP4buNw6xdRcSD4buJM8O9xIMz4bqx4buN4buLITPDneG7iTPhuqLhu41bL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1bL3Rd


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]