(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhanh nhẹn, hoạt bát và rất thân thiện là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Lê Nhật Công, Quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa, Chi nhánh sản xuất nước thành phố, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. Nhiều cán bộ, công nhân ở công ty gọi anh bằng cái tên trìu mến “cây sáng kiến” bởi anh là “cha đẻ” của nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZuKAnFThu6NM4buLw4rhu4/Dg3jhu4vDgMO94burw4PigJ3hu4sk4bup4buLKnlw4bq+4buLVMOCw4N44buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFnDueG7jXXDrGYqeeG7jcODeeG7i8ODeeG7p8ODw6rhu4t5xILDtOG6vuG7i3Phu4/hur7hu4vEqMO14buL4bq84buf4bq+4buL4bq+eeG7o8OD4buL4bq+ecO94butw4Phu4vhuqDDteG7i3Thu5HhuqLhu4vDg3lww4Phu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vsO94bupw4Phu4t0RuG7jeG7i3R54buGw4N44buL4bq+w4LDveG7i8OAecO94buL4bq+w73hu6vhurjhu4tL4buGdOG7i8SoQ8O94buL4buNw4N54buLJOG7qeG7iyp5cOG6vuG7i1TDgsODeMOq4buLMuG7gOG7kcOD4buLw7rhuqR04buLS0hFw4N44buLdELhu4vDgHnhu7Phu4st4buLw4rhu4rhu43hu4t0eeG7iOG7jcOq4buLVHnDveG7i8ODeeG7j8ODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLw4NIQ3Thu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqkw6rhu4tUw4LDg3jhu4vhur5M4buLVDHhu4tU4buf4bq44buLw4NIQ3Thu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hur/hu4sqecO94bux4buA4buLdOG7j8OD4buLc+G6rMOq4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phu4tF4buLdMOCw4N44buL4bq+TOG7i3jhurbDveG7i+G7jcODeeG7i3Phu5fDg3jhu4t04buPw73hu4vhur7hu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7teG7gOG7i+G6ouG7q8OD4buL4oCcdOG7o0zhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+KAneG7i3NFw73hu4vhu43Dg3nhu4vhuqDDteG7i+KAnHR54buN4buLw7rFqeKAneG7i3RG4buN4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t4w73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjhu4t04buRw73hu4vhur7DveG7q8OD4buLw4DDkuG7i+G6vnnhu4Bw4bq+4buLw7pIxJB04buL4buP4bq44buLdeG7hMODeOG7i8Sow7XEguG7i+G6oOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vuG7i+G6ouG7jcODeOG7i+G6oMO0w73hu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vDgMO9w4N54buL4bq+4bur4buLdOG7jcSC4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzhu4t14bq+eeG7gOG6onPDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbGrDs+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWvEqS/EqW1sdcSpasSpbcOzxKlv4bq+w7Nuam7DsuG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGNqw7Jqw6zhu4vhu43huqDhur5jw6zigJxU4bujTOG7i8OK4buPw4N44buLw4DDveG7q8OD4oCd4buLJOG7qeG7iyp5cOG6vuG7i1TDgsODeMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGxqw7PDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGbhu4zDg3nhu4sk4bup4buLKnlw4bq+4buLVMOCw4N44buLxKhww4Phu4t5w7XDg3nhu4vhur554buK4buLw4N4ecO94but4bqi4buL4bq+4bqo4buLc0LhuqLhu4vDiuG7jeG7gOG7i8OAecO94buLdHnhu4BM4buvw4Phu4vDuuG6qMO94buLdMOCw4N44buLw4N4eeG7reG7i8OK4buK4buLdeG7hMODeOG7i1Phu43DisO94bq+4buA4bq44buLw4rhu43Dg3jhu4vhurh5Q+G6vuG7i3RC4buLw4B54buz4buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buL4bq+4bqow4N44buLc0LhuqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhurNIRcODeOG7i3RC4buLw4B54buz4buLLeG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4t1xILhu4vhu43Dg3nhu4tUw4LDg3jhu4vhurh54buE4buL4bq+4bq84buPdHnhu4t04bqu4buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i3jDveG7jeG7i3TDgsODeOG7i8Sow7Xhu4vDiuG7iuG7jeG7i3R54buI4buN4buL4bqi4buPTOG7i+G6ouG6rnTDquG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i3Phu7fhu4vhur7DtMO94buLdMOCw4N44buL4bq+TOG6veG7i8O64bqmw4N44buL4bq+eUTDveG7i8OAw73hu6/huqLhu4vhur7hurzhu43DquG7i3jDveG7j+G6ouG7i8OK4buP4bq+4buL4bqi4buPTOG7i8Sow7Xhu4vhur55w73hu6vhur7hu4tz4bu34buLw4N54buX4bqi4buLc+G7kcSC4buLw7rhu5HhuqLhu4vhur7hu7PDg3nhu4vhuqjDg+G7i8O64bu3w4N54buLdEbhu43hu4t14bujTOG7i3R54buATOG7scOD4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur/hu4vhu47hurjhu4vhuqDDjHThu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdOG7i8SoQ8O94buL4buNw4N54buLw4B5w4LDg3jhu4t54bux4buLw4N54bqy4bq/4buL4bueTOG7i8SocEzhu4vhuqLDteG7i3Phu5fDg3jhu4vhuqDhurDDg3jhu4vDiuG7jUzhu4vhuqLhu6nDquG7i0zhu6nhu4Dhu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdMOq4buLdOG7gsODeOG7i8SoQ8O94buLw4DDveG7q8OD4buL4bq+eUl04buLw7pIxJB04buLw7rDtcSC4buL4bq+w7TEguG7i8OAeeG7j+G7i3PDtcO94buLc+G7kcOD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur55RMO94buLeMO94buNw4Phu4t54bq2dOG7i8ODeHnhu7Hhu4vEqMO14buLw4DDvcODeeG7i8ODeHnDveG7reG6ouG7i+G6vnnDjHThu4vhur7hu6vDquG7i+G7jcODeeG7i1TDgsODeOG7i8O64buT4buL4bqg4buAw4LDg+G7i8SoSMSQ4bq+4buL4bq64buA4buN4buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i3TDgsODeOG7i8Sow73hu6104bq/4buLU+G7j+G6ouG7i8OK4buP4bq+4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i8O64buN4bqi4buL4bqi4bup4buLw4N4ecO94bupw4Phu4t0SeG7gOG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDg+G7qcOD4buL4buNw4N54buLc8O94bur4bq+4buLw7pIxJB04buL4bqi4buPTOG7i8ODw7XEguG7i3nhu41M4buLeeG6ssODeMOq4buLeeG6ssODeOG7i0Xhu4vDuuG7o+G7gOG7i8O64buv4buLc+G6pOG7i+G6vuG6vOG7s+G7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDiuG7jcSC4buLdHnEguG7i8ODeeG7jcODeeG7i8ODeeG7n+G6vuG7i8Sow7Xhu4tz4buRxILhu4t1SMOJw4N44buL4bq+eeG7q+G7i8ODw7XEguG7i8O64buv4buL4bq+4buA4bqow73hu4vhur554bq24buL4bqi4buPTOG7i8O6w7Thur7hu4t04buNxILhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14bq8xILDg3jhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu490w6rhu4vhu43Dg3nhu4tUw4LDg3jhu4vDuuG7k+G7i+G6vnnhu43huqLhu4vhuqJI4buAw6rhu4vDuuG7seG7i0vhu4Dhu5/hur7hu4vEqEPDveG7i+G6oOG7k8ODeeG7i8O6w7TEguG7i3R5w73hu4vDg3nhu4/Dg3nhu4tz4bqo4buLw4rhu4DDg3jDquG7i8OK4buK4buN4buLw7rhuqjDveG7i8Sow7Xhu4tz4buNw4Phu4t5w7XDg3nhu4vhurrhu4BM4buLdHnhu6vhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i+G6oE3hu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7hu4vhurh54buC4buLecSQ4bq44buLxKhDw73hu4t14bujTOG7i3R54buATOG7scOD4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i+G6oHDhurjhu4vhuqBN4buL4bqg4bu3dHnhu4vhur7DjcODeOG7i+G6vuG6qOG7i+G6ouG7j0zDquG7i8ODeXDhur7hu4vDgE3hu4vhur55w7nEguG7i3XhurTDveG7i8SocMOD4buLecO1w4N5w6rhu4vDiuG7iuG7jeG7i3R54buI4buN4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7DjcODeOG7i3jDveG7jcO94buLw7rEgsO0w4Phur/hu4s1eUhEw4N44buLS+G7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7jeG7gOG7i3XhuqbDvcOq4buLeeG6tnThu4t54bqyw73DquG7i8ODeHnDveG7qcOD4buLdEnhu4DDquG7i+G6vuG6vOG7jcSC4buLw7rhuqjDveG7i8O64buPw4N54buLeMO94buPw6rhu4vhurzhu4bhur7hu4vDgMO9w4N54buLw4N4ecO94but4bqi4buLxKjhu7Hhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLw4DDkuG7i+G6vnnhu4Bw4bq+w6rhu4vhur55w4LDg3jhu4vhurrhu4Dhu43hu4vDuuG6ruG7i8O64buv4buLw7pI4buN4buL4bq84buN4buLw4N54buIw4N44buLeMO94buRw73hu4vhurh54buP4bq44buLw4DDkuG7i+G6vnnhu4Bw4bq+4buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buL4bq64buATOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i3Phu5HEguG7i3VIw4nDg3jDquG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDusO04bq+4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLdOG7jcSC4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5rGoXThu4tzw73hu63hur7DquG7i+G7jcODeeG7i1TDgsODeOG7i+G6vuG7s3R54buLdMOMdOG7i3nhurZ04buL4bq+cOG6uMOq4buL4bq8w6jDg+G7i+G6oOG7gEzhu63Dg+G7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buL4bq+4bq84bu1w4N54buLw7rhuqzDquG7i8OK4buNTOG7i+G6ouG7qeG7i8ODeHnDveG7qcOD4buLdEnhu4Dhu4vDuuG7r+G7i3Thuq7hu4vDg3nhu4jDg3jhu4t4w73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjDquG7i8OK4buPw4N44buLw4DDveG7q8OD4buLdHnhu6vhu4vhur7DtMSC4buLdMOCw4N44buLdOG7hOG7i8OD4bujw4N44buLw7rDicOq4buLdeG7hMODeOG7i3Thu4Thu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4vhurh54buC4buLecSQ4bq44buLw7rhu6/hu4vhurzhu4bhur7hu4vDg3jhu5XDg+G7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i3RHw4N44buLw4N5SOG7i3jDveG7keG6ouG7i3ND4bq+4buLxKjDteG7i3jDveG7kcO94buL4bq4eeG6rsODeOG7i8OKSXThu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44bq/4buL4buMw4N54buLVMOCw4N44buLdHnEguG7i3PDveG7q+G6vuG6u+G7izXDgsO94buL4bqg4buAw4LDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLw4PDveG7reG6ouG7i+G6vOG7l8ODeOG7i8O64buT4buLw7rDveG7i+G6oMO14bqiw6rhu4vhurh54buRw73hu4vhuqDDteG6ouG7i8Sow73hu6104buL4bq+eXDhur7hu4vDisOM4buLxKjDteG7i3ThuqTDg3jhu4t5w73hu6vDg+G7i3nhu6vhur7hu4vhuqLhu7XDg3nhur/hu4vhurHhu7Xhu4vEqHBMw6rhu4vhur7DgsO94buL4bqg4buAw4LDg+G7i8OD4bup4buA4buLdOG7jcSC4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4vhur7DjOG7i3nhurZ0w6rhu4vhur7DjOG7i8ODeHnDveG7qcOD4buLdEnhu4Dhur/hu4vhurFDw73hu4vhur7DgsO9w6rhu4vDg8O94bux4bqi4buLxKjhu4DDveG7i3R54buzw4N54buL4bqgw7Xhu4vDuuG7jeG6ouG7i+G6ouG7qeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdMOCw4N44buLxKjDveG7rXTDquG7i+G6oMO14buLw4B54buP4bq+4buLxKjhurbDg3jhu4vDukjEkHThu4t04bqkw4N44buLecO94burw4Phu4vEqMO14buLw4rhu4/Dg3jhu4vhur7DtMSC4bq94buLecO0w4N54buL4bq4eeG7hnThu4t5QsOD4buLw4B5w73hu4vDg3nhu4jDg3jhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg8Oq4buLw4rhu4/Dg3jhu4vhur7DtMSC4buL4bufTOG7i3Thuq7hu4vhur7hu7PDg3nhu4tJw4N44buLdeG7hMODeOG7i3Thu43EgsOq4buL4bq4eeG7hHThu4vEqOG7hOG7i+G6vuG6pOG6vuG7i3R5xILhu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdMOq4buLdHnEguG7i8OKw4zhu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i3R54buAw4N44buLdEbhu43hu4t1xILhu43Dg3nhu4vDg3h5w73hu63hurjhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhurFDw73hu4vhur7DvcODeeG7i+G6vnnhu6HDg+G7i3Thu6Hhu4Dhu4vhur554bu34buLxKjDteG7i+G6oOG6sMODeOG7i+G6uuG7gEzhu6vhur7hu4vhur7hu6PhuqLhu4t04buNxILDquG7i+G6vsON4buLw4Phu5nhuqLhu4tq4buJxKlt4buLw7rhu6vDg+G7i8OD4buNTOG7i+G7jcODeeG7i1TDgsODeOG7i8O64buT4buLdOG6ruG7i2/hu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i3Thu5HDveG7i+G6vsO94burw4Phu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7DquG7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i+G6vsO0xILhu4t5w73hu63hu4Dhu4tJw4N44buL4bqg4buNw4Phu4vhur7hurLhu43hu4t0ecSC4buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i+G6uHnhu4/hur7hu4t54buATOG7i8OK4buPw4N44buLw4DDveG7q8ODw6rhu4t04buRw73hu4vhur7DveG7q8OD4buLw4DDkuG7i+G6vnnhu4Bw4bq+w6rhu4t44bqu4bq44buL4bq4eeG7ocOD4buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+eeG7lcODeOG7i+G6oMSQw73hu4vDg3nDveG7reG6ouG7i8So4buE4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i8OAw73Dg3nhu4t1xILhu43Dg3nhu4t0RuG7jeG7i3TDgsODeOG7i+G6vkzhur/hu4sl4bqs4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4bq84bq2w4N44buLxKjDteG7i3Thuq7hu4t4w73hu4/hu4vhur7hurzhu7fhu4vhuqDDteG6ouG7i+G6oMSQw73hu4vDsmxv4buL4bq+4bq8w73hu63hu4Dhu4vDuuG6psODeC/Dg+G7meG6ouG7i3RG4buN4buL4buNw4N54buLVMOCw4N44buL4bqgw7Xhu4vigJxUeeG7gEzhu6/Dg+G7i8O64bqow73hu4t0w4LDg3jhu4vDg3h54but4buLw4rhu4rhu4t14buEw4N44buLU+G7jcOKw73hur7hu4Dhurjhu4vDiuG7jcODeOG7i+G6uHlD4bq+4buLdELhu4vDgHnhu7Phu4vhuqDDteG6ouG7i8OA4buzw4Phu4vhur7huqjDg3jhu4tzQuG6ouKAneG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7jMODeeG7i1TDgsODeOG7i3R5w73hu43hu4vDisWp4bq74buLWcO94butw4Phu4vDg+G7jUzhu4vhur7DtMO94buLVHnDveG7i8ODeeG7j8ODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLw4NIQ3Thu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqk4buLw4N5w7Xhu4vhuqLhu49M4buLdOG6ruG7i27hu4vhuqLhu49M4buLc0LhuqLhu4t0w4LDg3jhu4vDiuG7gOG7n+G6vuG7i+G6oEPDg+G7i8Sow7Xhu4vhu4/hurjhu4vhuqDDjHThu4t04buNxILhu4vDuuG7jcODeOG7i3Xhu4LDg3jhu4t0w4LDg3jhu4vDg3h54but4buL4bq64buA4bufw4Phu4t14bujTOG7i1Phu43DisO94bq+4buA4bq44buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buLw4NIQ3Thu4t04bqo4buL4bq+4bq84buEdOG7i+G6ouG7j0zhu4tzQuG6ouG6v+G7i8Oa4bujTOG7i+G6oMO14buL4bqgxILDtMO94buL4bqi4buPTOG7i3NC4bqi4buLw7pIxJB04buLdHnhu6vhu4vhur7DtMSC4buLeeG7reG7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vhuqDDteG6ouG7i8OA4buzw4Phu4vhur7DtMO94buLxKjhu7fhu4vhur7hurzhu7Phu4vhur7DveG7q+G6uOG7i3jDveG7j+G6uOG7i3jDveG7iOG7jeG7i3Phu4DhuqbDg3jhu4tzQuG6ouG7i8Sow7Xhu4vhur7hurzhu4R04buLc0LhuqLhu4tz4buXw4N44buLdMOCw4N44buLw4N4eeG7reG7i+G6uuG7gOG7n8OD4buLU+G7jcOKw73hur7hu4Dhurjhur/hu4skxILDtMO94buLdeG7o0zhu4tT4buNw4rDveG6vuG7gOG6uOG7i8O6SMSQdOG7i+G6oMO14bqi4buLc+G7l8ODeOG7i3Xhu6NM4buLdHnhu7XDquG7i8O6SMSQdOG7i8ODeeG7hsODeOG7i+G6osOJ4buLc8OCw73hu4vhur7hurxCw4Phu4vEqMO14buLw7pIxJB04buL4bq64buA4bufw4Phu4vEqMO14buL4bul4bq44buLdHnGoeG6vuG7i8O64buv4buL4bq+w7TEguG7i8O64bqs4buLw4Dhu7PDg+G7i8OAeeG7s+G6vuG7i+G6vsON4buLw7rhuq7hu4t44bujTOG7i+G6vOG7jeG7i+G6oMOMdOG7i3Thu5HDg+G7i3jDveG7iOG7jeG7i3Phu4DhuqbDg3jhu4tzQuG6ouG7i8Sow7Xhu4vhur7hurzhu4R04buLc0LhuqLhur/hu4vhurHhu7Xhu4vEqHBM4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDiuG7gOG6pOG6vuG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i+G6oMO14bqi4buLxKjDveG7rXTDquG7i8O64bqsw4N44buLdELhu4vDusO94butw4Phu4vhurh54buRw73hu4vDisO9w4N54buL4bq84buN4buL4bqi4bqs4bq+4buLdMOCw4N44buLxKjDguG7i+G7s3R54buLw7rhu6/hu4tz4buC4buLxKjDtcSC4buLw4pJdOG7i3Thu5HDg+G7i3RG4buN4buLdeG7o0zhu4tT4buNw4rDveG6vuG7gOG6uMOq4buLw7rGoXThu4tzw73hu63hur7hu4vEqMO1xILhu4vhur55RMO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i8OAeUXDveG7i8O64bqsw4N44buL4bqi4buPTOG7i3XhurDDg3jhu4vDusO94butw4Phu4vDgHlFw73hu4vDuuG6rMODeOG7i+G6vOG7n+G6vuG7i3Thu43EguG7i8O64buv4buL4bq+eeG7lcODeOG7i+G6oMOMdOG7i3Thu5HDg+G7i3Phu43Dg+G7i8O64buh4buAw6rhu4t1duG7i3jhu6NM4buL4bq64buA4buP4buLdeG6sMODeOG7i3R5xILhu4vDuuG6rMODeOG7i3RC4buLxKjDteG7i3ThurDDg+G7i+G6vsO0xILhu4vhurzhu43hu4vDuuG6rOG7i+G6vOG7gMODeMOq4buLxKjhu5nDg3jhu4t0ecSC4buL4bq+4bq84buEdOG7i3NC4bqi4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDgHnDveG7i8OAeUXDveG7i8O64bqsw4N44buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDiuG7gOG6pOG6vuG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8SocMOD4buLecO1w4N54buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmuG7r+G7i8O64buP4bq44buLScODeOG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vDiuG7iuG7i3Xhu4TDg3jhu4vDg0hDdMOq4buLeMO94buR4bqi4buLdHnDveG7i+G6uHnhu7Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+w6rhu4t04buhw4Phu4vhurh54buRw73hu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i3nDveG7reG7gOG7i8OK4buA4buf4bq+4buLdOG7j3Thu4vhuqLhu49M4buLc0LhuqLDquG7i8So4bu14buLxKhwTOG7i+G6vuG7teG6ouG7i3jDveG7kcO94buL4bq4eeG7j+G6uOG7i8O64buv4buLdOG7kcO94buL4bq+w7TEguG7i+G6vnnhu41M4buL4bq+eeG7qeG7i3nhu63hu4vhur554bqkw4N44buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buL4bq+4bqow4N44buLc0LhuqLhu4tz4buXw4N44buLdeG7o0zhu4tT4buNw4rDveG6vuG7gOG6uOG7i8OK4buNw4N44buL4bq4eUPhur7hu4t0QuG7i8OAeeG7s+G7i+G6oMO14buLxKjDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i3Thu6HDg+G7i+G6vnnDveG7q+G6vuG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i2zhu4ls4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpa8SpL8SpbWx1xKlqxKltw7Phu4nDsuG6vmtubW9r4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y29sbcOs4buL4buN4bqg4bq+Y8Os4oCcVOG7o0zhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+KAneG7iyThu6nhu4sqeXDhur7hu4tUw4LDg3jDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xs4buJbMOs4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY04buN4buA4buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buLw4N4ecO94bupw4Phu4t0SeG7gOG7i8Sow7Xhu4vhur7hu7XhuqLhu4t5w73hu6/hu4Dhu4vhur55w4x04buL4bq+4burw6rhu4vhu43Dg3nhu4tUw4LDg3jhu4vDuuG7k+G7i+G6vuG6qMODeOG7i3nEkOG6uOG7i8O6SMSQdOG7i+G6vnnDgsODeOG7i8OK4bqk4buLw4DDkuG7i+G6vnnhu4Bw4bq+4buLdEbhu43hu4vhur7DjcODeOG7i3R5w73hu4vhur7DveG7q+G6vuG7i8O64buv4buL4bq+w73hu6vDg+G7i3nDtcODeeG7i3R54buATOG7r8OD4buLw7rhuqjDveG7i3TDgsODeOG7i8ODeHnhu63hur/hu4tU4buE4buL4bq+eeG7r8Oq4buLeMO94buN4buLdMOCw4N44buL4bqkw4N44buLc8O0dOG7i8So4bux4buLdHnhu5/hur7hu4vhuqDDveG7reG7gOG7i+G6vnnhu6Xhurjhu4vhur7hu43hu4vDg+G7qcOD4buLdHnhurbDg+G7i+G6vnnhu6Xhurjhu4tUNWxt4buL4buH4bq+eeG7peG6uOG7i3R54buATOG7qcOD4buLdeG7gsODeOG7i3R5xILhu4t0eeG7q+G7i+G6vsO0xILhu4Phur3hu4t4w73hu43hu4t0w4LDg3jhu4vhuqLGoeG6vuG7i3Phu7N0eeG7i3R5SeG7jeG7i+G6uHlD4bq+4buL4bq+QcODecOq4buL4buVdOG7i8O64bu3w4N54buLxKjhu7fhu4vDuuG7r+G7i3jDveG7keG6ouG7i3R5w73hu4vhurh54buz4buLdOG6ruG7i+G6vnnhu6/hu4t0eeG6tsOD4buLNDbhu4tr4buJbOG7i+G6vnnhu41M4buLdHnEguG7i+G6vnnhu6Xhurjhu4tUNWzhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4zDg3nhu4tUw4LDg3jhu4vDuuG7k+G7i8ODeHnDveG7qcOD4buLdEnhu4Dhu4vEqMO14buL4buP4bq44buLdeG7hMODeOG7i+G6vnnDtcODeeG7i3TDgsODeOG7i8OK4buPw4N44buLw4DDveG7q8OD4buL4oCcVHnhu4BM4buvw4Phu4vDuuG6qMO94buLdMOCw4N44buLw4N4eeG7reG7i8OK4buK4buLdeG7hMODeOG7i1Phu43DisO94bq+4buA4bq44buLw4rhu43Dg3jhu4vhurh5Q+G6vuG7i3RC4buLw4B54buz4buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buL4bq+4bqow4N44buLc0LhuqLigJ3hur/hu4tYw73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjhu4vDg8O1TOG7i8O64buT4buLw7pIxJB04buLWeG6rMO94buLw7rhuqbDg3jhu4vDgHnEguG7jeG7i3nhurZ04buLVMOCw4N44buL4bq+TOG7i1Qx4buLdOG7n+G6uOG7i8ODSEN04buLNXnhu43Dg3nhu4tZxILhu4/hu4vhur55ceG6ouG7i8O64bu3w4N5w6rhu4t0ecSC4buL4buP4bq44buLdeG7hMODeOG7i8Sow7XEguG7i+G6vnnDjHThu4vhur7hu6vhu4vEqMO14buLw7rhu5Phu4vDusO54bqi4buL4bqgw7TDveG7i+G6oMSQw73hu4vhu7N0eeG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i8So4bux4buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i8OybG/hu4vhur7hurzDveG7reG7gOG7i8O64bqmw4N4L8OD4buZ4bqi4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmKnjEgsO1w73hu4vEqMO94butdOG7i+G7j+G6uOG7i3Xhu4TDg3jhu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vhur7DtMO94buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i+G6ouG7j0zhu4vDg0hDdOG7i3RG4buN4buLVHnDveG7i8ODeeG7j8ODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLw4NIQ3Thu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqkw6rhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i8OAw5Lhu4vhur554buAcOG6vuG7i8ODw7VM4buLdOG6ruG7i+G6vnnhu6/hu4vhu4/hurjhu4t14buEw4N44buLw7pIxJB04buLdHnEguG7i+G6vuG7n+G6vuG7i3Thu5Hhu4t04buPdOG7i+G6ouG7j0zhu4tzQuG6ouG7i+G6oEzhu4vhur7hu6PhuqLhu4vhu4nEqeG7i3nEgsahdOG7i+G7iWrhu4t04buK4buN4buLeeG7huG6vuG7i8O64buNw4N44buLw4rhu4rhu4t14buEw4N44buLdMOCw4N44buLw4N4eeG7reG7i3Xhu4LDg3jhu4t14bujTOG7i3Thu4DhuqTDg+G7i1Phu43DisO94bq+4buA4bq44buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buL4bq+4bqow4N44buLc0LhuqLDquG7i+G6osO14buLw4B5w4LDg3jhu4vhuqDDteG6ouG7i+G6ouG7n+G6vuG7i8O6w73hu4vhur7hu7PDg3nhu4vDg+G7mcODeOG7i3RHw4N44buLw4N5SOG7i8ODeOG7gEzhu6nDg+G7i+G6oE3hu4vhuqDDteG6ouG7i8Sow73hu6104buLdEbhu43hu4vhuqLhu49M4buLc0LhuqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY04buPw4N44buLw4DDveG7q8OD4buL4oCcVHnhu4BM4buvw4Phu4vDuuG6qMO94buLdMOCw4N44buLw4N4eeG7reG7i8OK4buK4buLdeG7hMODeOG7i1Phu43DisO94bq+4buA4bq44buLw4rhu43Dg3jhu4vhurh5Q+G6vuG7i3RC4buLw4B54buz4buL4bqgw7XhuqLhu4vDgOG7s8OD4buL4bq+4bqow4N44buLc0LhuqLigJ3hu4t04bqu4buLSOG7gOG7i8O6w73hu6/huqLhu4vhuqDDteG7i3nDtMOD4buLdHnhu6vhu4vDukjEkHThu4t0ecO94buL4bq4eeG7s+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq64buA4buRw4Phu4vhuqBN4buLxKhww4Phu4t5w7XDg3nDquG7i8ODeUjhu4t4w73hu5HhuqLhu4t0ecO94buL4bq4eeG7s+G7i8O6w73hu63Dg+G7i8OD4buZw4N4w6rhu4t4w73hu5HhuqLhu4vDisOM4buL4bqiw7XDveG7i+G6ouG6sMOD4buLdOG7j3Thu4vhur55w73hu6vhur7hu4tz4bu34buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7huqjDg3jhu4tzQuG6osOq4buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4vDg+G7mcODeOG7i+G6oMOMdOG7i3Thu5/hurjhu4vDg0hDdOG7i+G6qMOD4buLw7rhu7fDg3nDquG7i+G6oOG7o+G7gOG7i3XDtcO94buLw7rhu6/hu4vDuuG7j+G6uOG7i0nDg3jhu4vDg3nhu4Dhu4t04buh4buA4buLw4rhu4rhu4t14buEw4N44buLw4NIQ3Thu4t0RuG7jeG7i8OAeeG7j3R54buLecO1w4N44bq94buLeMO94buR4bqi4buLw7pIxJB04buLdHnDveG7i+G6uHnhu7Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4buLxKjDteG7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLdcSC4buNw4N54buL4bq+eeG7gOG7i+G6vsO94buxw4Phu4vDg0hDdOG7i3R5xILhu4t0w4LDg3jhu4vhur5M4bq94buLw4B54buVdOG7i+G6uHnhu4R04buLw7pIxJB04buLw4N54buIw4N44buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vDiuG7iuG7jeG7i3R54buI4buN4bq94buLw4Dhu6XEguG7i3XDtcO94buLw7pIxJB04buL4bq+4buA4bqow73hu4vhur554bq24buLdEbhu43hu4t04buPdOG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i3Phu7fDquG7i+G6uHnhu4Thu4vDgMO94butw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vuG6qMODeOG7i3NC4bqi4bq94buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4vDuuG6rOG7i+G7jcOD4buL4bq+xILDtcODw6rhu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq+4buEdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLxKhww4Phu4t5w7XDg3nhu4t04buf4bq44buLw4NIQ3Thu4vhur7DtMO94buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i+G6ouG7j0zhur/hu4vDmuG6psODeOG7i+G6vnlEw73hu4t04buRw73hu4vhur55w73hu63Dg+G7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4vDgMO94butw4Phu4vhuqDDteG6ouG7i8Sow73hu6104buLdHnEguG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N4w6rhu4vDgHnhu7N0eeG7i+G6oOG7reG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLTOG7qcOD4buL4bq+4buj4bqi4buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i8Sow7Xhu4vhur7hu7N0eeG7i3TDjHThu4vhur7hurzEgsODeOG7i8Sow73hu6104buL4bq+4bu14bqi4buLecO94buv4buA4buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vDuuG6rOG7i8Sow7Xhu4vhurh54buP4bq+4buLeeG7gEzhu4tN4buL4bq+SEXDg3jhu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bqg4buNxILhu4vDuuG6rMODeOG7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buMw4N54buLJOG7qeG7iyp5cOG6vuG7i1TDgsODeOG7i3RHw4N44buL4bqgw7Xhu4t0eUbhu4vDg3nhu6PDg+G7i3RG4buN4buLw4rhu4/Dg3jhu4vDgMO94burw4Phurvhu4vigJxYw73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjhu4vDgHnhu5V04buL4bq4eeG7hHThu4vhurh5Q+G6vuG7i3R54buVw4Phu4t14buh4buA4buL4bqi4buPTOG7i3NC4bqi4buLw7rhu7fDg3nhu4vhuqBIxJDDg3jhu4vhurh5w6jDg+KAneG6veG7i+KAnMOa4buf4buA4buLdHnhu4BM4buvw4Phu4vDuuG6qMO94buL4bqiw7R0eeG7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4vDgHnDveG7r8OD4buLxKjhu43Dg+G7i8O6w73hu63Dg+G7i+G6vuG7iuG7i3Phu5fDg3jhu4vhuqLDtHR54buLw7rDveG7seG7gOG7i8OAecO94buvw4Phu4t0QuG7i8O6w73hu63Dg+KAneG6v+G6v+G6v+G7i+G6sUPDveG7i8ODeeG7iMODeOG7i3Thu5HDveG7i+G6vsO94burw4Phu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7hu4vDuuG6rsOq4buL4buNw4N54buLw7rhu5Phu4vhuqDDteG6ouG7i+G6oMSQw73hu4t0ecSC4buLVMOCw4N44buL4bq+TOG7i1Qx4buLVOG7n+G6uOG7i8ODSEN04buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4buL4bqi4bqqw73hu4vDg+G7meG6ouG7i3nDtcODeOG7i+G6vsOT4buLw7rhuqbDg3jhur/hu4tT4bupw4Phu4t0w7TDg3nhu4vDuuG6rsOq4buL4buNw4N54buL4bqg4buAw4LDg+G7i+G6uHnhu4/hur7hu4t54buATOG7i+G6vsO9w4N54buL4bq+eeG7ocODw6rhu4vhur7hurzhu490eeG7i8ODecO94but4bqi4buLdOG7jcSC4buLxKhDw73hu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdOG7i8O6SMSQdOG7i3jDveG7jcSC4bq94buL4bq+eUhEw4N44buLS+G7gEzhu6nDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4buj4bqiw6rhu4t4w73hu4bhurjhu4vDusOJw6rhu4vhur5ww4Phu4vhur7hu7XDg3nhu4t0ecO94buN4buLw4rFqeG7i8OAw73Dg3nhu4vDg3h5w73hu63huqLhu4vEqEPDveG7i8O64bqmw4N44buLw4N4ecO94but4bq44buLw7rhu6/hu4t04buCw4N44buLw4N54buN4buA4buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdOG6v+G7izXDjeG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7icSpbeG7i8O64burw4Phu4vDg+G7jUzDquG7i+G7jcODeeG7i8O64buT4buLw4DDqOG6ouG7i3TGoeG6uMOq4buLw7rDtcSC4buL4bq+w7TEgsOq4buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4vhur7hu41M4buLw4N4eeG7seG7i3R5xILhu4tqbuG7i8ODeEhEw73hu4vhur55w7XDg3nhu4t0w4LDg3jhu4vDg3nhu6PDg+G7i8OAw5Lhu4vhur554buAcOG6vuG6v+G7izXhurzEgsODeOG7i3Thu4Dhuqx04buLw4rhuqTDg3jhu4t5w7XDg3jhu4vDg3jDtUzDquG7i+G7jcODeeG7i+G6oOG7gMOCw4Phu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+w6rhu4t4w73hu4bhurjhu4vDusOJ4buLw7rhuqbDg3jhu4vDg3h5w73hu63hurjDquG7i3PDtMOD4buLc8Oo4buLxKjDteG7i+G6vnnhu43huqLhu4t4w73hu43hu4vDg3nDveG7reG6vuG7i+G6vuG7tcODeeG7i3Thu4904buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i+G6vnnDveG7i8O64buA4buN4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7DquG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i8O6xILDtcOD4buL4bq+eeG7r+G7i3XEguG7i3TDgsODeOG7i+G6vkzhu4vhurh54buP4bq+4buLw7rhuqzDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYhw4N44buLJOG7qeG7i+G6seG7mcOD4buLMuG7gE3DquG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLVMOCw4N44buLw7rEgsO1w4Phu4tUw4LDg3jhu4vhur5M4buLVDHhu4tU4buf4bq44buLw4NIQ3Thu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43DquG7i3R5xILhu4tzw73hu6vhur7hurvhu4vigJzDmuG6psODeOG7i3R54buz4buLJOG7qeG7iyp5cOG6vuG7i1TDgsODeOG7i+G6vOG7n+G6vuG7i3R54bu34buA4buLw4B54bquw6rhu4vhuqDDteG6ouG7i8Sow73hu6104buLw4Phu5nDg3jhu4vDg+G6qMOq4buLw4N5w73hu63hur7hu4vhur7hu7XDg3nDquG7i+G6oOG7gMOCw4Phu4t5xILDtcOD4buL4bq+ecO1w4N54buL4bq+4bqk4bq+4buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i8O6SMSQdOG7i3jDveG7jcSC4bq/4buLw5rGoXThu4tzw73hu63hur7DquG7i+G6vOG7n+G6vuG7i8OK4buNTOG7i+G6ouG7qeG7i8OK4buPw4N44buL4bq+w7TEgsOq4buLw4Phu5nhuqLhu4vDg8O1xILhu4t0R8ODeOG7i3Thuq7hu4vDiuG7j8ODeOG7i8OAw73hu6vDg+G7i3Thu5HDveG7i+G6vsO94burw4Phu4t4w73hu4bhurjhu4vhu7N0eeG7i3R5xILhu4t1xILhu43Dg3nhu4vDg3h5w73hu63hurjhur/hu4vDmuG7o0zhu4vhuqDDteG7i+G6vuG7n+G6ouG7i3hIQsODeOG7i8OK4buPw4N44buLw7rhu6/hu4t04buPdOG7i3TDgsODeOG7i8ODeeG7o8OD4buLw4B54buPdOG7i3nhurZ04buL4bq+cOG6uOKAneG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG6sUPDveG7i8ODeeG7iMODeOG7i8OD4bqq4buL4bqgw4x04buLxKjDteG7i+G6oOG6sMODeOG7i8ODecO94but4bq+4buL4bq+4bu1w4N54buL4bq+4bq8xILDg3jhu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdMOq4buLw4rDjOG7i+G6vuG7o+G6ouG7i3nhu4BM4bur4bq+4buLxKhDw73hu4t04buPdOG7i03hu4vhur5IRcODeOG7i8OK4buPw4N44buL4bq+w7TEgsOq4buL4buNw4N54buLJOG7qeG7iyp5cOG6vuG7i1TDgsODeOG7i8O64buT4buLauG7i+G6oOG7ocOD4buLw7pIxJB04buL4bq+xqHDg3jhu4tT4buXw4N44buLJOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4vDiuG7j8ODeOG7i+G6vsO0xILhu4t0RuG7jeG7izXhuqjDg3jhu4skw73hu6nDg+G7i8O6xILDtcOD4buLJOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhur3hu4vDukjEkHThu4vDg3lww4Phu4tYw73hu5HDveG7i+G6vnlIRcODeOG7iyp44buATHbDg+G7i8OaSXThu4tU4buRw4N54buL4bqg4buhw4Phu4vhur55SeG7i8Odw53DneG7iy3hu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4nEqcOz4bq94buLeMO94buRw73hu4vDg3nhu7Xhu4tZ4bqsw73hu4vhur55w73hu4vDiuG7j8ODeOG7i+G6vsO0xILhu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7hu4vhur7hu7nDg3nhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4nEqcOy4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uOG7jOG7gOG6vnnEguG6vMOsZjV54buNw4N54buLWeG7gOG7qeG7hS/hurhm

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]