(vhds.baothanhhoa.vn) - Về xã Thượng Ninh (Như Xuân) hỏi anh Lê Văn Thành (SN 1983), Bí thư chi đoàn thôn Đức Thắng, không ai không biết, bởi anh không chỉ là một thanh niên dám nghĩ dám làm, mà còn là người gắn bó với nghề mây tre đan đã nhiều năm nay. Bằng đôi tay khéo léo, anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, tính thẩm mỹ cao.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbDouG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsJT3hu47huqx7w53hu6LhuqzDmeG7ouG7ksOa4bqsT+G6vMOa4bqsw5rDlOG6rCU9w5PhuqDhuqxVKuG7rsOZ4bua4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq2xanhu5Lhuqxb4buC4bqs4buj4bucLuG7tMOZ4bua4bqs4buL4buiw5nhu5zhuqzEguG7i+G7nC7huqzhu6kqw4zDmeG6ruG6rOG7nOG7qOG7ouG6rOG6vMOZ4buc4bqsw63DlOG6rMWp4buEw5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rMSC4bud4buL4bqs4bqq4bq64bq4Q+G6ruG6oOG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqsTeG7nOG7ouG6rE/hu6Thur7DmeG6rCXhu5zhu7DDmeG6rOG6pyFN4bqs4buj4bucRsOZ4bua4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqs4bq84bui4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTOG7ouG7kCXhuqDhuqxM4bu24bui4bqs4bq8w5nhu5zhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bucUeG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsTsOKw5rhuqzDmeG7muG7nFLhuqxOw4rDmuG6rFXhur7DmuG6oOG6rMOa4bq+4bqsTcWow5nhuqxV4bq+4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4buaRsOZ4bqsTOG7puG6rHvDneG7ouG6rMOZ4bua4buc4buS4bqsw5rDjF3huqwlPcOT4bqsT+G6vMOZ4bqsT+G7guG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4buEw5rhuqzDmeG6vF3huqLhuqzhurVHw5nhu5rhuqxP4buw4bui4bqsJeG6vF3huqxU4bucw5Lhu6ThuqxVw5Lhu6ThuqDhuqzhurzDmeG7nOG6rE/hu4LhuqxN4buc4buk4bqsPeG6vOG6rE/hu7Lhu6LhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwlw4pN4bqsQOG7nErDmuG6rMOZ4bua4buc4buY4bqsJeG7nCrEqCXhuqxN4bum4bqs4bua4buiw4rhuqwlPVDhuqDhuqwl4buew5nhu5zhuqwl4bucSsOa4bqsw5oy4bqsTeG6vOG7pOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6rE4l4bucKsOaTOG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqpAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkOG6qsSQQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqxJDhuqovQuG6qOG6qE5DQuG6qkThurhEw4klQsOJReG6uuG6uFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71Fw4nhuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94buO4bqse8Od4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rE/hurzDmuG6rMOaw5ThuqwlPcOT4bqg4bqsVSrhu67DmeG7muG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqq4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkOG6qsSQ4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhu53hu6LDmeG7nOG6rD3hurzhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5pWJeG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6rFXhur7DmuG6rMOZ4buww5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqDhuqxP4bui4buSKuG6rFThu6Lhu5jDmeG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqg4bqsJeG7nOG7kOG6rMOZw5TDmeG6rCThurwq4bqsVOG7nOG7ouG6rCXhu6wl4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqs4buj4bq/4buX4buj4bqg4bqs4bq8w5nhu5zhuqxA4buc4buG4bui4bqsTC5Zw5nhuqxN4buc4buG4bui4bqsw5nhurxd4bqsT8OMXeG6rMOa4bq84bui4bqsT+G7puG6oOG6rFXhur7DmuG6rE874bqsw5rGr+G7ouG6rMOZ4bua4buc4buS4bqsVOG7ouG7kMOa4bqsJOG7rMOZ4bua4bqi4bqsw63hur7huqzDmlYl4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsTeG7puG6rCLhuqxN4buc4bue4bqg4bqs4buc4buk4bq+4bui4bqsTOG7guG7pOG6rFXDncOZ4bqg4bqsTVbDmeG7muG6rCXhu5zDlMOa4bqsT+G7sOG7ouG6rEzhur7DmeG6rCXhurxd4bqsJeG6vuG7ouG6rOG7nOG7pOG6vOG6oOG6rFThu5zDkuG7pOG6rFXDkuG7pOG6oOG6rE0/w5nhu5rhuqxPIU3huqwl4buew5nhu5zhuqxU4buiw5TDmeG6rCU94bug4bqg4bqsJVHhuqzDmlHhuqDhuqwkw4rDmeG7muG6rCXhu4Dhu6ThuqDhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6qEXhuqDhuqzhurzDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqzDmuG7tuG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rE3hu5zhu5DhuqxM4bui4buQw5nhuqxNw4pN4bqsJOG7hsOZ4bqsQOG7nErDmuG6rCUo4bqsw5rDjF3huqwlPcOT4bqsT+G6vMOZ4bqsJT3DlMOZ4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsIyrDlOG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmuG7oMOZ4buc4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qkBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQ4bqqQ0Bbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qsSQ4bqqL0LhuqjhuqhOQ0LhuqrEkEJDw4kl4bqqREJC4bq6VeG6qOG6olNA4buaQT3DvcSQ4bq6ROG6puG6rOG6vFUlw73huqbDouG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsJT3hu47huqx7w53hu6LhuqzDmeG7ouG7ksOa4bqsT+G6vMOa4bqsw5rDlOG6rCU9w5PhuqDhuqxVKuG7rsOZ4bua4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqrhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQ4bqqQ+G6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhuqrEkEBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qsSQ4bqqL0LhuqjhuqhOQ0LhuqpE4bq64bqoQiVDRERF4bqoVeG6qOG6olNA4buaQT3DveG6uEThurrhuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94buO4bqse8Od4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rE/hurzDmuG6rMOaw5ThuqwlPcOT4bqg4bqsVSrhu67DmeG7muG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkOG6qsSQ4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbDosOKTeG6rCThu4bDmeG6rEDhu5xKw5rhuqxNO+G6vOG6rOG6vMOZ4buc4bqsTeG7nDvhuqxd4buQKuG6rFXhur7huqwlKOG6rE3DjF3huqwlPcOT4bqsLeG6rMOZ4buaKl3DlMOZ4bqsVeG7ouG7mCrhuqwjKsOTw5nhuqwl4bucKlZN4bqsTTvhurzhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsez/DmeG7muG6rE3hurzhu6Thuqzhu4vhu5wu4bqs4bupKsOMw5nhuqDhuqx7w53hu6LhuqzDmeG7nOG7ouG7lCrhuqwlw4pN4bqsQOG7nErDmuG6rE9WTeG6rE/DiuG7pOG6rMOZ4bucLsOB4bqs4bq14bq+w5nhuqzhu5rhu5zhu5DhuqDhuqxb4bueTeG7nOG6rE8q4bqg4bqsTeG7nOG7qMOZ4bua4bqsJT3Dk+G6oOG6rOG7mirhu67DmeG7muG6rMOZLsOdTeG6oOG6rD1X4bqg4bqsPcOK4bqg4bqs4bua4buiLuG7ssOZ4bua4bqsJT3Dk+G6oOG6rEzhu6DDmeG7nOG6rOG7nOG7pOG6vOG6oOG6rE/DqMOZ4bqsw5nhu5o74oCm4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQ4bqqxJBAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqrEkOG6qi9C4bqo4bqoTkNC4bqqxJBCxJDhurolQuG6uuG6qEXDiVXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71D4bqow4nhuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94buO4bqse8Od4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rE/hurzDmuG6rMOaw5ThuqwlPcOT4bqg4bqsVSrhu67DmeG7muG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkOG6qsSQ4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurYzw5nhu5zhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE3hu5zhu6Lhurzhuqwk4buO4bqg4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsT+G7iCrhuqxN4buww5nhu5rhuqx74bui4buYTeG6rOG7mkhA4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rE7hu6Thuqwl4buc4bui4buQKuG6rHvhu6zDmeG6oOG6rMOaw4pd4bqsw5rhu6ZN4bqg4bqsTcOKTeG6rCThu4bDmeG6rEDhu5xKw5rhuqxV4bq+w5rhuqw94bq84bqsTeG7nC7hurzhuqxN4bum4bqsJCnhuqwkw4rDmeG7muG6rCXhu4Dhu6ThuqDhuqzDmVfhu6LhuqxMxKgl4bqg4bqsVOG7nMOKTeG7nOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsTeG7nC7hurzhuqwl4bucKU3huqwkKeG6rCXhu6LDmeG6rCUu4bu2w5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqqQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhuqpEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqxJDhuqovQuG6qOG6qE5DQuG6qkThurpDQyXhuqpEREPhuqpV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9w4nhurpF4bqm4bqs4bq8VSXDveG6psOi4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4buc4bq8w5nhu5zhuqzDmeG7osOUw5nhuqwlPeG7juG6rHvDneG7ouG6rMOZ4bui4buSw5rhuqxP4bq8w5rhuqzDmsOU4bqsJT3Dk+G6oOG6rFUq4buuw5nhu5rhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6quG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJDhuqpE4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbFqcOd4bui4bqsJeG7osOZ4buc4bqsJeG7nOG7iMOZ4bqsJOG7osOUw5nhu5rhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nFAq4bqsVOG7nOG7puG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rE074bq84bqs4bq8w5nhu5zhuqxO4buIw5nhuqwl4buA4buk4bqsTy7hu7RN4bqsKl3huqwl4buew5nhuqx74bq+4bqsTy7hu7RN4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVOG7nMOKTeG7nOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7oMOa4bqsT+G7kMOZ4bqi4bqs4bq/4buiw5TDmeG6rMOZ4bq8XeG6oOG6rMOaViXhuqwk4bus4bqsTVnhuqwk4bu24bqsTy7hurzhuqzDmsOKXeG6rMOa4bumTeG6rE3hu4DDmeG7nOG6rCU94bq8w5nhu5zhuqwkIU3huqxV4bq84buk4bqsT1bDmeG7muG6rE074bq84bqsTeG7pMOZ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqg4bqsw5nhu5wuw5nhu5rhuqzhurzDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7nOG7gF3huqwl4bucw5Phu6ThuqxbKuG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqsQOG7nMOKJeG6rCU94bui4buUw5nhuqwk4buGw5nhuqxA4bucSsOa4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqxV4buk4buAJeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCXhu5xQ4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqzDmuG6vuG6rHtLw5nhuqzhu5rhu6I+4bqsw5nhu5oqXcOUw5nhuqxNw4pN4buc4bqsVeG6vsOa4bqsJeG7nDvhuqxN4buww5nhu5rhuqwlPSpd4buSw5nhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqqQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhuqpEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqxJDhuqovQuG6qOG6qE5DQuG6qkThurrEkEIl4bq44bq44bq64bqoxJBV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9Q+G6qOG6puG6rOG6vFUlw73huqbDouG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsJT3hu47huqx7w53hu6LhuqzDmeG7ouG7ksOa4bqsT+G6vMOa4bqsw5rDlOG6rCU9w5PhuqDhuqxVKuG7rsOZ4bua4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqrhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQ4bqqROG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24bq/4buIKuG6rOG7nOG7kCXhuqxNw4pN4bqsJOG7hsOZ4bqsQOG7nErDmuG6rE074bq84bqsTVnhuqwk4bu24bqsT+G7kirhuqxPLuG7tE3huqxV4bq+w5rhuqwlKOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsQOG7nMOKQOG6rCXhu5w74bqsTeG7sMOZ4bua4bqs4bqq4bqo4bqo4bu14bqg4bqsw5rhurzDmeG7muG6rMOa4bq+KuG6rCRGTeG6rCUp4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqi4bqsw6I/w5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqxP4bum4bqg4bqs4bq8w5nhu5zhuqwl4bueTeG7nOG6rE0pTeG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmeG6rE0hKuG6oOG6rMOa4bq+XeG6rMOaxajhuqDhuqzhu5zGr03huqzhu5zhu6jhu6LhuqxU4buiw5nhu5zhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mMOa4bqsJT3DlMOZ4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqwl4bui4buYw5nhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxP4buA4bui4bqsTeG7nCbDmeG7muG6oOG6rCXhu4Dhu6LhuqxNw4pN4bqsTVnhuqwk4bu24bqsJT3hu6TDmeG7muG6rHvhur7huqzDmeG7muG7pOG6vuG7ouG6rCVRw5nhu5zhuqxP4buU4bqsTeG7huG7ouG6rCXhu6Lhu5DDmeG6rMOaSyrhuqzDmuG7guG6oOG6rCXhu5zhurxd4bqsT1fhu6LhuqxUMuG6rCXhu5wqxKgl4bqg4bqsT+G6vOG6rE7hu4DDmeG7muG6rE3Dik3huqwk4buGw5nhuqxA4bucSsOa4bqg4bqsw5nhu5xHw5rhuqxPw4pA4bqsIcOZ4bua4bqsJeG7nFDhuqzhu5zhu6Lhu5Aq4bqsTTvhurzhuqxU4bucw4pN4buc4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqqQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhuqrEkEBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qsSQ4bqqL0LhuqjhuqhOQ0LhuqrEkOG6qOG6qkMl4bqqQ+G6qsOJQ1XhuqjhuqJTQOG7mkE9w71EROG6quG6puG6rOG6vFUlw73huqbDouG7nOG6vsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsJT3hu47huqx7w53hu6LhuqzDmeG7ouG7ksOa4bqsT+G6vMOa4bqsw5rDlOG6rCU9w5PhuqDhuqxVKuG7rsOZ4bua4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqrhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQ4bqqxJDhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG7i+G7muG7pOG6vuG7ouG6rE3Dik3huqxPWcOZ4bqsT0gl4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqDhuqzhurzDmeG7nOG6rE3FqMOZ4bqsVeG6vsOa4bqsJT3hurzDmeG7muG6rCU94bue4bqsTeG7nOG7pOG6rE3Dik3huqwjKsOKw5nhuqxN4bq8xqDDkuG6oOG6rMOZ4buc4bq+4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqLhuqzhur/hu6Lhu5jDmeG6rE3Dik3huqwk4buGw5nhuqxA4bucSsOa4bqsTuG7pOG6rOG6vMOZ4buc4bqsVeG6vsOa4bqsPeG6vOG6rE8u4bu0TeG6rEDhu5zDjMOZ4bqsQOG7nOG7rOG7ouG6rCU9w5TDmeG6rCXhu5xQ4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJVHDmeG7nOG6rHvhur7huqzDmeG7muG7pOG6vuG7ouG6rCVRw5nhu5zhuqzDmeG7nC7huqzhu4vhu5rhu5zhu5jhuqwzw5nhuqDhuqzhur/hur7huqzhu4tW4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qkBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQ4bqqREBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qsSQ4bqqL0LhuqjhuqhOQ0LhuqrEkOG6qEPEkCVCRUNDRFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w73EkEPhurjhuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94buO4bqse8Od4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rE/hurzDmuG6rMOaw5ThuqwlPcOT4bqg4bqsVSrhu67DmeG7muG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqq4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkOG6qkThuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG6p+G7lOG6rE3hu6bhuqwl4bucw5TDmuG6rFThu6LDmeG7nOG6rEDhu5zhu57huqxP4buIKuG6rCUu4bqg4bqsw5rhu7bhuqw9VsOZ4bua4bqsTVnhuqwk4bu24bqsJOG7hsOZ4bqsWyrhu4ol4bqg4bqsw5nhu4TDmuG6rELhuqhC4bqq4bqs4bq8w5nhu5zhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rOG7i+G7msOMw5nhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCTDik3hu5zhuqxb4buC4bqs4bucVuG7ouG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu4vhu5wu4bqs4bupKsOMw5nhuqxN4buc4buk4bqse+G6vF3huqzhuqrhuqjhuqjhuqwlPeG7ouG7mCrhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqwlKOG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqse+G7rMOZ4bqsw5nhur5d4bqs4bq8w5nhu5zhuqwl4bui4buQQOG6rCU6TeG6rMOaKuG6vOG6rCRGw5rhuqzDmsOKXeG6rMOa4bumTeG6oOG6rMOaKuG6vOG6rCXhu5zDlMOa4bqsw5nhu5oqXcOUw5nhuqxV4bui4buYKuG6rE/hu5Thuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhuqpEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqxJDhuqovQuG6qOG6qE5DQuG6qsSQ4bqq4bqo4bqqJUThuqrhuqjEkOG6uFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w73EkOG6qEThuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhur7DmeG7muG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94buO4bqse8Od4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rE/hurzDmuG6rMOaw5ThuqwlPcOT4bqg4bqsVSrhu67DmeG7muG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkOG6qkThuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG6p+G7kMOZ4bqsw5nhurxd4bqg4bqsJT0o4bqsTeG7nOG7ouG6rEDhu5zhu57huqDhuqwlPSrDmeG7muG6rEzhu6DDmeG7nOG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rMOa4bq8w5nhu5rhuqxV4buA4bui4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsJeG7nCrhuqwlKOG6rOG6qsSQ4bqsLeG6rELhuqjhuqwlPeG7ouG7mCrhuqxP4buuw5nhu5ovJeG7nMOKw5nhu5rhuqDhuqwl4buA4buk4bqse+G7ouG7mE3huqxV4bq+w5rhuqDhuqwl4bucKuG6rMOZ4bucxKhA4bqsTeG7nOG7pOG6rCU9w5TDmeG6rE3hu5w6TeG6rFXhurzhu6ThuqxPVsOZ4bua4bqg4bqsTeG7nDvhuqxd4buQKuG6rFXhur7huqxP4buk4bq+w5nhuqx74buiw5TDmeG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhuqx74bq+4bqsTcOKTeG6rEzhur7huqDhuqxNw4pN4bqsw5rhu4zhuqwlPSrDmeG7muG6rCUqV+G7ouG6oOG6rHvDneG7ouG6rMOaIU3huqxVLlnDmeG7muG6rCUo4bqsw4nhuqwt4bqs4bq44bqsJT3hu6Lhu5gq4bqsT+G7rsOZ4buaL8OZ4buaLuG7suG7oi8l4bucw4rDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqpAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkOG6qsSQQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqxJDhuqovQuG6qOG6qE5DQuG6qsSQ4bqqQkUlQ0ThuqhFRVXhuqjhuqJTQOG7mkE9w73EkOG6usSQ4bqm4bqs4bq8VSXDveG6psOi4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4buc4bq8w5nhu5zhuqzDmeG7osOUw5nhuqwlPeG7juG6rHvDneG7ouG6rMOZ4bui4buSw5rhuqxP4bq8w5rhuqzDmsOU4bqsJT3Dk+G6oOG6rFUq4buuw5nhu5rhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6quG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJDhuqrEkOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24buX4buc4bum4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhur8qXeG7mMOZ4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqs4buL4bucLuG6rOG7qSrDjMOZ4bqs4bq1P+G7ouG6rOG7o+G7nFDhuqzhur8q4buY4bqsTeG7nOG7pOG6rEzhu6Lhu5Al4bqg4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsIyrhurzhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqsT+G7guG6rE9KXeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqxA4buc4bukw5nhu5rhuqwlPeG6vuG7pOG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rFXEqEDhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqDhuqxP4buQw5nhuqzDmeG6vF3huqxN4bum4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsw5rhu7Dhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rCXhu5zhurzDmeG7nOG6rMOZ4buiw5TDmeG6rFThu5zhu7bhu6LhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqxP4buC4bqse+G6vuG6rE/hurzDmeG7muG6rCXhu4Dhu6ThuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxO4buKw5nhuqzhu4rDmeG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqDhuqzDmuG7sOG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsVeG6vsOa4bqs4bua4bui4bq+KuG6rCUo4bqsw5rDjF3huqwlPcOT4bqsT+G6vMOZ4bqsTTvhurzhuqzhurzDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsVeG6vuG6rCXhu4rDmuG6rOG7mi5Zw5nhu5rhuqwl4buiw5Qq4bqsTOG7ouG7lCrhuqwlPcOUw5nhuqxVUsOZ4buc4bqseylN4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsQOG7nMOKJeG6rCU94bui4buUw5nhuqxU4buiw5nhu5zhuqwl4buQ4bqsTTvhurzhuqxPUOG6vOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqi4bqsaeG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7nFHhuqx7xKhd4bqg4bqs4bq8w5nhu5zhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rE3FqMOZ4bqsJeG7nk3hu5zhuqxNKU3huqwl4buc4bq8w5rhuqzhu5rhu6LhurzhuqxNw4pN4bqs4buc4buk4buAJeG6rE9Ww5nhu5rhuqxb4buC4bqs4bucVuG7ouG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE/hu6Thur7DmeG6rCXhu4Dhu6LhuqxPUOG6vOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqg4bqsVeG6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE3hu6bhuqwi4bqsTeG7nOG7nuG6oOG6rMOZ4bua4bucUOG6rFUpTeG6rHsuWcOZ4bqsVcOUw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTSpWTeG6rCThu6zDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24buj4bub4buf4buLw6rhuqzDrWThurAvQOG6tg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]