(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua lực lượng chức năng huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý những xe vi phạm chở quá tải, quá kích thước thành thùng quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDDqiVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTOG6pn0p4bqmVF3huqZF4bqs4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zDgOG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7mibDmsag4bqg4bquLz0kI8OZw5rGoOG6sOG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDhu53hu5rDneG7nOG6psag4buc4bq6w5rhuqZAJeG6uuG6plQoTOG6plQs4buyw5rGoOG6pkzhu5ouTOG6psOa4buCw5rGoOG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTOG6pk7hu4bhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmU+G7nOG7mFXhuqYkI+G6usOA4bqmU+G7nOG7mFXhuqY9w5nhurwk4bqmPsOK4bqmfSnhuqZUXeG6psOa4buaPMOaxqDhuqZ9T+G6pj7hu5zhuqbhu7jhu5rhur5V4bqmTOG7muG7tOG6pkAl4bq84bqmJOG7gOG7nMOA4bqmQCXhurzhuqZT4buiTOG7muG6piThu5osWUzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu5omw5rGoOG6pkAlW+G6pk7hu6DDmuG7muG6psag4buk4bu44bqm4bu44bua4buKw5rhuqZO4buAVeG6pkvhu4DDmeG6piQj4buIJOG6piQo4bqm4bq6w5rhuqYkw5nDisOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6rj0kI8OZw5rGoOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqmTSThu5olVUvhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmRcOJ4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZEw4lE4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoROG6qC/huqrhuqhDTULhuqjDieG6rEXhuqzEkCRE4bqsxJDDieG6rFThuqzhuqBS4bu4T8ag4bu5I3nDieG6qEXhuqThuqbhurpUJHnhuqTDqiVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTOG6pn0p4bqmVF3huqZF4bqs4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zDgOG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7mibDmsag4bqg4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pEXDieG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkRMOJROG6pOG6pi/hurDhuq4vPSQjw5nDmsag4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurBpKEzhuqZULOG7ssOaxqDhuqbhurXhu5vhur3hu53DgOG6puG6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTOG6plPhu5zhu5hV4bqmJCPhurrDgOG6pn0p4bqmVF3huqZM4bq8TOG6piQjLMOdw5rGoOG6pj7hu5zhuqbhu7jhu5rhur5V4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmQCVb4bqmTuG7nMOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6peG7mOG6pk7hu4BV4bqmS+G7gMOZ4bqmJCPhu4gk4bqmJCjhuqbhurrDmuG6piTDmcOKw5rhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmJOG7muG7qsOaxqDDgOG6puG7muG6vsOa4bqmTOG7msOU4bqmJOG7nsOa4bua4bqmJCPhur7Dmsag4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmJOG7nOG7ksOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmTOG7muG7tOG6pkAl4bq84bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmVMOKVeG6puG7mizhuqbhu5rGr8OaxqDhuqZM4bq8TOG6piQlW8OUw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6psag4buc4bq6w5nhuqYk4bua4buqw5rGoMOA4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7p1HDmuG7muG6pmnhu65M4bqmTuG7huG6piThu4LDmsag4bqmTCzDncOaxqDhuqZM4buqw5rGoOG6piThurxM4bqmJCVbw5XDmuG6piQjJVvhu5DDmsOA4bqm4bu44buaVuG6pkvhu5zDlMOa4bqmTOG6vEzhuqZAJVvhuqZO4bugw5rhu5rhuqY+4buQ4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmJFnhu5zhuqZU4bq84buc4bqmfU/DgOG6pkzhu5o64bqmfU/DgOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6pj7hu4jDmuG6piThu4Dhu5zhuqDhuqbhuqXhu6zDmsag4bqmJOG7msOd4bucw4DhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6pkzhu5rDmeG6pkzhurxM4bqmTOG7mjrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rhuqY+w4rhuqZM4buaOuG6pkzhurxM4bqmVcavw4DhuqZLw5TDmsOA4bqmS+G7huG7nOG6plNd4bqmTOG6ulXhuqZTw5Qk4bqmTuG7gFXhuqZL4buAw5nhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pk7hu4pb4bqmTjrDgOG6pk4qw5rGoOG6psOa4buu4buc4bqmTSXDmsag4bqmTOG6ulXhuqZTw5Qk4bqmPsOK4bqmTOG7muG7oCXhuqZM4bq8TOG6pkzhu5rDlOG6piTDiuG7nOG6pn0p4bqmVF3huqbDmsOUJeG6psOa4buaLOG6pk7hu5jhuqZ94buAW+G6piPhurrhuqY+4buc4bqm4bu44bua4bq+VeG6oOG6psOsxqDDmcOK4buc4bqmI+G6usOA4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7p1HDmuG7muG6pmnhu65M4bqmTOG7psOa4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6plPhu5rhurrhu5zhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6plPDlOG6puG7msOZ4bq+TOG7muG6piQl4buKw5rhuqYkI+G6usOA4bqmU+G7nOG7mFXhuqY9w5nhurwkw4DhuqZ9KeG6plRd4bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYk4buaT8OZ4bqmTOG7miVbw5XDmuG6pk7hu5DhuqZM4bua4bu04bqm4buaw4rDmsag4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bqmJCPFqMOaxqDDgOG6pkAl4bq84bqmU+G7mlbhuqbGoOG7nFnhu5zhuqbhu5rhur7DmsOA4bqmJCjhuqZd4bqmTOG7gOG7nOG6piThur7DmeG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqZFw4nhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkTDiUThu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhE4bqoL+G6quG6qENNQuG6qMOJ4bqo4bqsQ0IkRUThurjEkOG6qFThuqzhuqBS4bu4T8ag4bu5I3nhuqrhuqrhuqzhuqThuqbhurpUJHnhuqTDqiVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTOG6pn0p4bqmVF3huqZF4bqs4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zDgOG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7mibDmsag4bqg4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pEXDieG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkRMOJROG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sGkoTOG6plQs4buyw5rGoOG6pkzhu5ouTOG6psOa4buCw5rGoOG6plPhu5zhu5hV4bqmJCPhurrDgOG6psOa4bua4buETOG6psOa4bua4bu04bqmVOG6vOG7nOG6pn1Pw4DhuqZM4buaOuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6pkzhu5rhu7ThuqZOKsOaxqDhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zhuqYk4buaT8OZ4bqmQCVb4bqmTuG7oMOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSHhuqZO4buKJeG6psOa4buCVeG6pk7DlMOa4bqmw5rhurpbw4DhuqbhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bunUcOa4bua4bqmaeG7rkzhuqZO4buG4bqmVOG7iOG7uOG6pkvhu5zDlcOa4bqmS+G7gMOaw4DhuqZ9KeG6puG7uOG7muG6viThuqZF4bqs4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zDgOG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7mibDmsag4bqg4bqm4budI8OZw5rGoOG6pk7hu6ThuqZM4buk4bqmxJDEkOG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6pkzhu5rhu7ThuqZAJeG6vOG6piThu4Dhu5zDgOG6pkPhuqYkIyzDncOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqY+4buc4bqm4bu44bua4bq+VeG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6oOG6psawKeG6puG7uOG7muG6viThuqbhu5pYw5rhuqbhu5pYw5rhuqbhuqhE4bqs4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDhuqbDmuG7ruG7uOG6plPhu5rDmeG6pkvhur5M4bqmw5rhu5rDiuG6psOaLFlM4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG7muG7nMOUJeG6piThurzhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6puG7p+G7gsOa4bqmw6omw5rGoMOA4bqm4bql4buu4buc4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6puG6peG7ruG7nOG6puG6teG7m+G6veG7neG7nS3hurXhuqXhuqbDg+G6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTMSC4bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJEHhuqbhuqXhu5jhuqZ9KeG6plRd4bqmJOG7nsOa4bua4bqmJCPhur7Dmsag4bqmfU/huqZM4bua4bu04bqmQCXhurzhuqZT4buaVsOA4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bqmTljDmuG6pj7hu6DhuqZO4buG4bqm4buaJVvhuqZO4buuw5rGoOG6piThu7Dhu5zhuqZO4bq64bqmTMOZw5rhuqbDmsagLMOd4bucw4Dhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rDgOG6piQj4bq6w5rGoOG6piThu5rhu5zDlCThuqZL4bugw4DhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmJCXhu4rDmuG6piQj4bq64bqmU+G7nOG7mFXhuqY9w5nhurwkw4DhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6pkzDjcOa4bqmJCPFqMOaxqDhuqYk4buA4bucw4DhuqZT4bucw5XDmuG6pkAlW8OUJOG6pn0p4bqmVF3huqZM4bq8TOG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6pj7hu5zhuqbhu7jhu5rhur5V4bqg4bqm4budIyzDncOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqbhu7jhu5rhurwk4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZ9T+G6pj7hu5zhuqbhu7jhu5rhur5V4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmTuG7nOG6piPhurrhuqYkIeG6plXGr8OA4bqmPeG7juG6piThu5zDlMOa4bqm4buaw4rDmuG7muG6plPhu5zhu5hV4bqmJCPhurrDgOG6pn0p4bqm4bu44bua4bq+JOG6psOaxqDhu5rhu5zDlVXhuqYk4buaT8OZ4bqmQCVb4bqmTuG7oMOa4bua4bqmPsOK4bqmTOG7pOG6pj7hu4LDmuG6pkvhu4DDmuG6pk7hu5DhuqbDmsag4bua4bug4bqm4buj4bqzw6zDouG6puG7miVb4buSw5rhuqZL4bq8w5nhuqZM4bq8w5nhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmJFDDmuG7muG6piMqJOG6psag4bucw4xb4bqm4bu44buaw5Phu7jhuqZT4bua4bq64buc4bqmJOG7muG6vEzhuqZVxq/huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmRcOJ4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZEw4lE4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoROG6qC/huqrhuqhDTULhuqjDieG6qEPhuqhFJEPhuqpEw4nhurhU4bqs4bqgUuG7uE/GoOG7uSN5w4nEkMOJ4bqk4bqm4bq6VCR54bqkw6olW+G7ksOa4bqm4bunUcOa4bua4bqmaeG7rkzhuqZ9KeG6plRd4bqmReG6rOG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6pj7hu5zhuqbhu7jhu5rhur5V4bqmJCPFqMOaxqDhuqYk4buA4bucw4DhuqZT4buiTOG7muG6piThu5osWUzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu5omw5rGoOG6oOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqRFw4nhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pETDiUThuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhurXhurxM4bqmTOG7mjrhuqZVxq/huqZTXeG6pkzhurpV4bqmU8OUJOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmTuG7mOG6pkzhurxM4bqmTOG7mjrhuqZ9T+G6plTDjFvhuqY+4buIJOG6plThu5zDlSXhuqZAJeG6vOG6piQjxajDmsag4bqmJOG7gOG7nOG6pkAlW+G6pk7hu6DDmuG7muG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDigJzhu50jw5nDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6piRZ4bucw4DhuqbhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bunUcOa4bua4bqmaeG7rkzhuqYk4bucw5Thu7jhuqYkP0zhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmTOG7qsOaxqDhuqYk4bq8TOG6piQlW8OVw5rhuqYkIyVb4buQw5rDgOG6puG7uOG7mlbhuqZL4bucw5TDmuG6pkzhurxM4bqmQCVb4bqmTuG7oMOa4bua4bqmPuG7kOG6piThu4Dhu5zhuqYkI8Wow5rGoOG6piRZ4buc4bqmVOG6vOG7nOG6pn1Pw4DhuqZM4buaOuG6pn1Pw4DhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqY+4buIw5rhuqYk4buA4buc4bqg4bqmaOG7nOG7mFXhuqY9w5nhurwk4bqmTOG7mkck4bqmTOG7muG7juG6piThu4Dhu5zhuqYkI8Wow5rGoOG6pkzhurxM4bqmS8OUw5rhuqZL4buG4bucw4DhuqZT4bucw5XDmuG6pkAlW8OUJOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmTuG7mOG6pn1P4bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYkI8Wow5rGoOG6piThu4Dhu5zhuqZO4buc4bqmI+G6uuG6plPhu5rGr+G7nOG6pkzhurxM4bqmS+G7huG7nMOA4bqmVcav4bqg4bqm4bud4buI4bu44bqmJCMlw5rGoOG6pn0p4bqmVF3huqZNLiThuqZO4buc4buYVeG6piThu57DmuG7muG6piQj4bq+w5rGoOG6pn1P4bqmPuG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqYk4buA4buc4bqmJCPFqMOaxqDDgOG6plPhu6JM4bua4bqmJOG7mixZTOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7mibDmsag4bqmTDrhurrhuqZM4bq8TOG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6pj7hu4jDmuG6piThu4Dhu5zhuqbhu5rDisOaxqDhuqbhu5rhu6ThurrigJ3DgOG6puG7qsOaxqDhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6puG7p+G7gsOa4bqmw6omw5rGoOG6pkzhu5rDmeG6pkvhu5zDlCThuqYk4buaw5VV4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4MiUk4buaw5kj4bqk4bqwxrAlw43DmuG6puG6tSzDncOaxqDhuq4v4bu44bqw

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]