(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở tuổi “xưa nay hiếm”, vợ chồng ông Lê Văn Đình và bà Nguyễn Thị Tiệc ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân luôn dành cho nhau tình cảm đong đầy. Với tình yêu âm nhạc cùng sự đồng điệu trong tâm hồn đã giúp họ chung tay xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc, cùng nhau thực hiện lời hẹn ước “đầu bạc răng long”.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXIh4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6XDglJ44bul4bqmTuG7gOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bul4oCc4buKw4rhur7DieG7peG7nEfigJ3hu6Xhu4rDleG7gOG7pcONw73hu4rDiuG7pcag4bueROG7peG7qFXhu6Xhu4Hhur544buK4bq+cS/hur7FqXJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWNeG6rHjhuqTDuXLDqeG7peG7ouG7nuG7jOG7gOG7peKAnOG7qFR44bul4buKeOG7quG7peG6vuG7gMSQw4zigJ3hu53hu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7pU7hu4rDiuG7peG6o0Thu6Vq4bu54buK4bulKeG7guG7iuG6vuG7pcWow73hu6XhurTDveG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bul4buY4bul4buo4bu34bulbOG7nsOD4buK4bulNOG7gHjhu4rDiuG7neG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buB4bq+S+G7pWzhu57Dg+G7iuG7pcON4bueTuG7iuG7peG6pMO94buK4bq+4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu4rhur544bue4bul4bui4buC4buK4bq+4bulw4Lhu7XDjOG7peG6puG7iOG7isOK4bul4bqm4bqu4buq4buj4bulasOU4buA4bul4bui4buC4buK4bq+4bul4buqROG7nuG7pcODw4zhu6Xhu4rhur7hu7PDguG7pcOCUOG7isOK4bul4bucw5nhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bqm4buAw4nhu57hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7osODw4zhu6Xhur7Dk+G7iuG7peG6puG7t+G7pcOK4buA4bug4buW4bul4bq+S+G7pcOC4bq+4bue4buKw4rhu6Xhu6J44buq4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4bulxILDjOG7pUTDjOG7neG7peG6vuG7s+G7iuG6vuG7peG7luG6vuG7oMOC4bud4bulw4JQ4buKw4rhu6Xhu4rhur544bue4bul4bui4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bulw43hu5Dhu4Dhu6Xhur7huqrhu4rhu6VUw5TDguG7peKAnOG6puG6ruG7nuG7peG6tOG7s8OC4bul4bua4bu54buKw4rhu6XDjeG7iOG7isOK4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4bq0cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burdi/GsMWp4bup4bqk4bupxanhu6nhu6fhu6/hu6fhu6vhu6Lhu6/hu6vhu63hu6d3w43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7qcaw4buvw7nhu6V4w43hu6LDtMO5IeG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bui4buC4buK4bq+4bulw4JSeOG7peG6pk7hu4Dhu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7peKAnOG7isOK4bq+w4nhu6Xhu5xH4oCd4bul4buKw5Xhu4Dhu6XDjcO94buKw4rhu6XGoOG7nkThu6Xhu6hV4bul4buB4bq+eOG7iuG6vsO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4bq0cnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5csOp4bul4bui4bue4buM4buA4bul4oCc4buoVHjhu6Xhu4p44buq4bul4bq+4buAxJDDjOKAneG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bul4bqjROG7pWrhu7nhu4rhu6Up4buC4buK4bq+4bulLeG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bulxajhurLhu4rhu6XDjeG7nk7hu4rhu6XhuqTDveG7iuG6vuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7peG7qkThu57hu6XDguG6vuG7iOG7pcODw4zhu6Xhu4rhur7hu7PDguG7pcWow73hu6XDgnjhu6Xhur554bui4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJqReG7peG7qOG7t+G7pWzhu57Dg+G7iuG7pTThu4B44buKw4rhu6Xhur5M4buA4bul4bui4bq+4bu5w4zhu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6VO4buKw4rhu6XhuqNE4bulauG7ueG7iuG7pSnhu4Lhu4rhur7hu53hu6XhurTDveG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bud4bul4buKw4pU4buQ4buA4bulw43DveG7isOK4bulw4Lhur7huqDhu4rDiuG7pXjhu4Dhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6Phu6Upw4DDguG7peG6tOG7gMOJ4bui4bud4bulw4LEqOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7pcOCSuG7iuG7peG7isSo4buA4bulxajhu57hu4Dhu6XhuqZQeOG7pcOMw73hu6Xhu5rEguG7ouG7peG7ouG6vuG6sOG7osah4bul4oCcIXnDguG7pcOCTuG7pcOCVeG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7peG6vlTDlOG7isOK4bulw4LEqOG7peG7ouG7gMSQ4buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7pcOK4bq+4buALeG7onjhu53hu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bq+eeG7ouG7pcONw73hu6VJ4buA4bq44bue4bulw4rhu4Lhu6XDglPhu4rDiuG7peG7ouG7gsOM4bul4bqmxJDhu4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu4rhur7DveG7pU7hu4rDiuG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XhurTDveG7peG7geG7gMOJw4LigJ3hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burdi/GsMWp4bup4bqk4bupxanhu6nhu6fhu6/GsHbhu6LGsOG7seG7q3fhu7HDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04bur4bund8O54buleMON4buiw7TDuSHhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XhuqZO4buA4bulxajhu5Lhu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6XigJzhu4rDiuG6vsOJ4bul4bucR+KAneG7peG7isOV4buA4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bul4buoVeG7peG7geG6vnjhu4rhur7DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXI1eOG7gOG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bulw4JQ4buKw4rhu6XDguG6vsOV4buA4bul4bqmw73hu4rhu6XDiuG6vuG7gC3hu6J44bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIuVMOUw4Lhu6XDguG6vsOD4buK4bulxajDveG7iOG7peG7isOKTuG7gOG7peG7iuG6vsO94bulw4x54buA4bul4buKw4rEqOG7gOG7peG6psOV4buK4bul4bucw5Xhu53hu6XEguG7iuG7peG7olThu5Lhu4rDiuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7ouG7gEThu4rhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcONw73hu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu7Xhu4rhur7hu6XhuqZO4buA4bulxajhu5Lhu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6XDiuG7gMO94bul4bqmeOG7isOK4bulTsOM4bul4bqmw73hu4rhu6XDiuG6vuG7gOG7peG7onjhu6Xhu5x44buq4bul4bucVHjhu6Xhur554bui4buj4bulIVHhu6VO4buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7neG7pcOCUeG7peG6tMO94bul4bq+eeG7ouG7o+G7pS7DveG7peG6vnnhu6Lhu6XFqEvhu4rDiuG7pcOC4buM4bud4bul4buaw5Phu4Dhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6XDguG7teG7gOG7pcONVMOV4buKw4rhu6XDguG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bui4buC4buK4bq+4bul4bqjeOG7iuG7pcWow73hu6Up4buAw4nhu5bhu6Phu6UheOG7iOG7peG6vlXhu4rDiuG7neG7pcOCUeG7peG6tMO94bulw4JK4buK4bulw4x44buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7peG7ouG6vuG6sOG7luG7pcONUcOC4bul4buaeOG7pcWow5p44bul4bqmw73hu4rhu6XFqMOaeOG7peG6vnnhu6Lhu6Phu6XEg+G6vuG7guG7iuG7pcOCecOC4bq+4bul4bqmTuG7gOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bulw4rhu4DDveG7peG6psO94buK4bul4bq+eeG7ouG7pcOCUOG7isOK4bul4buK4bq+eOG7nuG7neG7peG7ouG6vuG6sOG7ouG7pcOK4buAT+G7isOK4bul4buK4bq+VOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buKw4rhur7DieG7peG7nEfhu6XDguG6vuG7nuG7qkThu4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4buj4bul4bqh4bq+TuG7isOK4bulw4LEqOG7peG7nOG7iOG7iuG7peG7luG6vsSC4buK4bulw4Lhuq7hu57hu6VJ4buC4bud4bulw4JT4buKw4rhu6XDguG6vuG6oOG7isOK4bulw4LEqOG7peG6puG7gMOJ4bue4bul4bq0w5Lhu6VJ4buA4bq44bue4bulw4J5w4Lhur7hu53hu6XDguG6vkbhu6XDgsSo4bul4bui4buC4buK4bq+4bul4buqROG7nuG7pcWow5Thu4Dhu6XDg8OM4bul4buK4bq+4buzw4Lhu6Xhur7hu4Dhurjhu4rhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG7ouG7mkThu4rhu6XDilTDleG7isOK4bulw4zDgOG7ouG7peG6puG6sMOM4bul4bqkxILhu57hu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6XDglJ44bul4bqmTuG7gOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bulw4rhu4DDveG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6t2L8awxanhu6nhuqThu6nFqeG7qeG7p+G7r+G7q3bhu6Lhu6l3xrDhu6vhu6/DjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO0dsO54buleMON4buiw7TDuSHhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XhuqZO4buA4bulxajhu5Lhu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6XigJzhu4rDiuG6vsOJ4bul4bucR+KAneG7peG7isOV4buA4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bul4buoVeG7peG7geG6vnjhu4rhur7DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXLhuqXhu4rDiuG7peG6psOJw4zhu6XhuqbDveG7iuG7pcOK4bq+4buALeG7onjhu53hu6XhurTDveG7pcOC4bq+w5Xhu4Dhu6XhuqbDveG7iuG7peG7ouG6vuG6sOG7luG7pcONUcOC4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLEg+G7mOG7peG7ilHhu6XDglThu5Dhu4Dhu6XDjMSow4zhu6XDjOG6qMOM4bul4bq+w5Phu4rhu6Xhur7hurDhu57hu53hu6XFqMOaeOG7peG7msSo4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjOG7kOG7gOG7pUnhur55w4Lhur7hu53hu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7pcOC4bq+4bqww4zhu6Xhu5rhu7fhu4Dhu6VJ4bq44bulw4Lhur7hu4jhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7peG7isOK4bq+4bqs4bulxahF4bulw4Lhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XDjOG7guG7iuG6vuG7o+G7peG7gcOa4bul4bq+w5Xhu4rhu6Xhu4rhu6R44bul4bui4bq+xJDhu6VJVuG7peG7ouG7mlTDlMOC4bud4bulSeG6vuG7gOG7pcOCSuG7iuG7pcONw73hu6Xhu6Lhur7hu4DEkOG7nuG7peG7iuG7puG7neG7pcOCTuG7pcOKeeG7gOG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bul4bqm4bu34bul4buK4buM4buA4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7pUnhur5B4buW4bulw43DveG7isOK4bul4bui4buaROG7iuG7peG7qMSow4zhu6XhuqRUw5Thu4Dhu6XhurThu5jhu4Dhu6XDiuG7gEvhu4rDiuG7peG6vnnhu6Lhu6Xhur544buq4bud4bulw43DveG7peG6vuG7s+G7ouG7peG7iuG6vsOD4buK4bul4bui4buGw4Lhur7hu6XDgsOZw4Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7luG6vuG7iOG7isOK4bul4bui4buaw73hu4jhu6XFqOG7ueG7iuG7peG6vsSoeOG7pS3hu6XFqOG7ueG7iuG7peG7isOK4bq+w4nhu6XDglJ44bul4bqm4buEeOG7peG7luG6vlTDleG7isOK4buj4bul4bqh4bq+4buA4bul4bq0w5Lhu6XhuqbDkuG7gOG7pcOM4buAReG7iuG7pcSDeMOM4bul4bui4bqw4buW4bulScSQ4bui4bul4buaeOG7pS5Bw4Lhu6XFqMO94bulw41U4bue4bulw43hu7Phu4Dhu6Xhuqbhu4R44bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu53hu6XhurThu57hu4zhu4Dhu6Xhu6JP4buA4bulw4J5w4Lhu6V44buK4bq+4bul4bq0w5Lhu6XhuqbDkuG7gOG7pcOMeOG7isOK4bul4bqmw73hu4rhu6XDiuG6vuG7gC3hu6J44bud4bul4bqmw73hu4rhu6Xhu6Lhur7hurDhu5bhu6XDjVHDguG7peG7mnjhu6XhuqZ54buK4bq+4bud4bulw4JO4bulw4p54buA4bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7peG7geG7gMOJw4Lhu6Xhu6Lhur7hu4bDguG6vuG7peG7ouG6vuG7oOG7pcWoTuG7pcOCUOG7isOK4buj4bulxIPDisO94buq4bulxILhu6rhu53hu6XDjOG7juG7gOG7pUnhur7hu4Dhu6Xhu7nhu4rhu6XDgsOVw4zhu6Xhu6JP4buA4bul4buo4buI4buKw4rhu53hu6XDgk7hu6XDjeG7s+G7gOG7pcOMVOG7kuG7iuG7peG6psO94buK4bulw4JSeOG7pcOCecOC4buleOG7iuG6vuG7peG6tMOS4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6LhurDhu5bhu6Phu6Xhur/huqLhu4rhu6XDgsSo4bul4buK4bu54buKw4rhu6VJ4bq+4buAxJDhu57hu6XhurThurbDjOG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7neG7peG7ikThu4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhuqThu7Phu6rhu6XFqMO94buA4bul4bq+TsOM4bud4bulw4JO4bulw4p54buA4bulw4JSeOG7pcONw73hu4rDiuG7pcag4bueROG7pWzhu57Dg+G7iuG7pTThu4B44buKw4rhu6Xhuqbhu7fhu6XhurThu4DEkOG7ouG7pcOC4bq+w5Xhu4Dhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7peG7ouG6vuG7s+G7iOG7pcOC4bu14bulxrDhu6XDjeG7iOG7s+G7gOG7peG7iuG6vuG7s8OC4bulw4JR4buj4bulIVXhu6Xhu4rhur5U4bulxajhurDhu6rhu53hu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bqmw73hu4rhu53hu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bq+eeG7ouG7pcOCUnjhu6XDgk7hu6Xhu6Lhur5O4buK4bul4buK4bum4bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7peG7geG7gMOJw4Lhu6Xhur5KeOG7pcOCUOG7isOK4bulw43hu5Dhu4Dhu6XDgnjhu53hu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bq+eeG7ouG7pcOCUnjhu6XDgnnDguG7pcOC4bq+4bug4bul4bq0w5Lhu6XhuqbDkuG7gOG7peG7msOS4buK4bul4bua4bu34bulSeG6vkHhu5bhu6Xhu6jEqMOM4bulw43DveG7isOK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDGsOG7q3YvxrDFqeG7qeG6pOG7qcWp4bup4bunduG7p+G7seG7onfhu6vFqXbhu6/DjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04bur4bupxrDDueG7pXjDjeG7osO0w7kh4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6XDglJ44bul4bqmTuG7gOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bul4oCc4buKw4rhur7DieG7peG7nEfigJ3hu6Xhu4rDleG7gOG7pcONw73hu4rDiuG7pcag4bueROG7peG7qFXhu6Xhu4Hhur544buK4bq+w7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyxIPhur7hu6bhu4rDiuG7peG7isOKxKjhu4rhu6Xhu6J44buq4bulw4JSeOG7peG6tMO94bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7peG7geG7gMOJw4Lhu6XigJzDjVTDlOG7ouKAneG7peG7ouG7mkThu4rhu6XDgsOD4buq4bul4bqmw73hu4rhu6Xhu4rhur5U4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4buKw4rhur7DieG7peG7nEfhu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bui4bq+UeG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyIVPhu4rDiuG7pcWo4buC4bul4buceOG7quG7pcOMROG7peG7ouG7gMSQ4buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7neG7peG7ouG7gMSQ4buKw4rhu6Xhur554bui4bulw4JSeOG7pcOCTuG7pcOKeeG7gOG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bulw4zDveG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcONw73hu4rDiuG7peG6puG7t+G7peG6psSQ4buK4bul4buo4buA4buK4bul4oCc4bui4bquw4zhu6Xhu5xU4oCd4buj4bul4buB4bua4buI4buKw4rhu6Xhu5xP4bul4bqmxKjhu53hu6XDgsSo4bulw4Lhur7DveG7isOK4bul4bui4buaeOG7gOG7peG6o0Thu6Vq4bu54buK4bulKeG7guG7iuG6vuG7o+G7peG6peG7isOK4bul4buK4bq+w5Thu6XDjeG7s+G7gMah4bulxIPDisO94buq4bulxILhu6rhu53hu6Xhu6LDmuG7peG7nHjhu6rhu6XDjEThu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bqmw73hu4rhu53hu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bq+eeG7ouG7pcOMw73hu6VO4buKw4rhu6Xhu6pE4bue4bul4bq0w73hu6XDjeG7oMOC4bul4buKw73hu4jhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bq+eOG7quG7o+G7peG6peG7isOK4bulw4Lhur5G4bulw43DveG7peG6vkvDguG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XhurTDveG7peG7ouG6vk7hu4Dhu6Phu6XhuqHhur7hu4Dhu6VO4buKw4rhu6Xhu4rDikzhu6XDjeG7kOG7gOG7peG7qkThu57hu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6XhurTDveG7peG6tEHhu6Lhu6Xhuqbhuq7hu57hu6XhuqThu7Phu6rhu6XhuqbDveG7iuG7pcOC4bq+4buI4bulTuG7isOK4buj4bul4bql4buKw4rhu6XhurRE4buK4bul4bqmxKjhu53hu6XhurTDveG7peG6tEThu4rhu6XhuqbDg+G7quG7neG7peG6tMO94bul4oCc4bui4bq+ecOC4bq+4oCd4bulTuG7isOK4bul4buW4bq+4bu14buA4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6XhuqbDveG7iuG7pcOCecOC4bul4bq0w73hu4Dhu6XhurTDveG7peG6pOG7s+G7quG7peG7ouG6vuG7guG7pcOMw5Thu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4buw4bulw43EguG7quG7pU7hu4rDiuG7o+G7pWrDveG7pcWo4buC4bul4bui4bq+xJDhu53hu6Xhu5bhur7hu7Xhu4Dhu6XGsOG7peG7iuG7ucOM4bul4buceOG7nuG7pU7hu4rDiuG7pcOMw5Thu4Dhu6XDglTDlOG7gOG7peG6plThu5LDguG7peG6tMO94bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhu4DEkOG7luG7pcON4buQ4buA4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bud4bulw4JR4bul4bq0w73hu6XEg8OK4bue4buq4bq64buK4bul4buB4bq+4buE4bul4buB4buAw4nDguG7peG7osODw4zhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur5x4buAcsah4bul4oCccS/hu4By4buBTuG7gOG7peG7qkThu57hu6XDgsOD4buq4bul4bqmw73hu4rhu6XDjUHDjOG7o+G7pcSD4bq+4buAReG7nuG7pcON4bugw4Lhu6Xhu6JO4buA4bulw4JV4bul4bqmUHjhu6VO4buKw4rhu6XEguG7quG7peG7msOB4buKw4rGoeG7peG6peG7isOK4bulw4rhu4DhurDhu4rhu6XDguG6vuG7gOG7peG7ouG6vuG7guG7pcOK4buA4bqw4buK4bud4bulTuG7isOK4bulw4zDveG7peG6psOS4buKw4rhu6XFqE7hu6XDgsOD4buq4bul4bqmw73hu4rhu6XDjcO94bul4buiTuG7gOG7peG6pnnhu4rhur7hu6VO4buKw4rhu6XDjeG7gEXhu4rigJ3hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciHEqOG7pcONQ+G7neG7pcWo4buC4bul4bqkw73hu4rhur7hu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4bui4buC4buK4bq+4bulw4Lhu7XDjOG7pcOC4bq+4buI4bulw4LDg+G7quG7peG6psO94buK4bud4bulw4zDveG7pcOCUeG7peG6tMO94bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7peG7geG7gMOJw4Lhu6Xhuqbhu7fhu6XFqOG7gMSQ4bui4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pcWo4bqu4buK4bul4bui4bq+w5Xhu6XFqEXhu6XhuqbDveG7isah4bul4oCcIcOD4buq4bul4bqmw73hu4rhu6XDjcO9w4zhu6XhurThu7Phu4rhu6Xhu6LDg8OM4bulw4rhu4B44buIL+G7pSnhu7fhu6XDglDhu4rDiuG7peG7ok7hu4Dhu6Xhuqbhu4Dhu6Xhur7EkOG7ouG7pcOC4buew5LDguG7peG6puG7kOG7gC/hu6Uh4bue4buKw4rhu6Xhu4h54buK4bulw4Lhu57hu4rDiuG7peG7ouG6vlTDleG7isOK4bul4bui4bq+eOG7quG7pcON4buQ4buA4bul4buiw4PDjOG7peG7nMOZL+G7pTThu6Thu4Dhu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bulw41K4buKw4rhu6XGoOG7nnjhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6pMOD4buq4bul4buiw5XigJ3hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burdi/GsMWp4bup4bqk4bupxanhu6nhu6d24bup4but4bui4but4bupd+G7r+G7rcON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7R34bun4bupw7nhu6V4w43hu6LDtMO5IeG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bui4buC4buK4bq+4bulw4JSeOG7peG6pk7hu4Dhu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7peKAnOG7isOK4bq+w4nhu6Xhu5xH4oCd4bul4buKw5Xhu4Dhu6XDjcO94buKw4rhu6XGoOG7nkThu6Xhu6hV4bul4buB4bq+eOG7iuG6vsO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5ciHhu7nhu4rhu6Xhu4rhur7DveG7peG7isOKxKjhu4Dhu6XhuqbDleG7iuG7peG7nMOV4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4rhu4B44buK4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bulw4JSeOG7peG6pk7hu4Dhu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7pcOK4buAw73hu6XDjeG7nk7hu4rhu6Xhu5rDkuG7iuG7pcWoeOG7isOK4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7peG6psO94buK4bud4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7peG6vnnhu6Lhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG6vsSC4bue4bul4bq+4buA4bq44bue4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7pcONSuG7isOK4bulw4JSeOG7pcWo4buS4bud4bulw4JR4bulTuG7isOK4bul4bqjROG7pWrhu7nhu4rhu6Up4buC4buK4bq+4bulw4JT4buKw4rhu6XDiuG7pOG7gOG7pcOKQcOMxqHhu6XigJwh4buew5LDguG7peG6puG7kOG7gOG7peG6pnjhu4rhu6Xhu6jhuqzhu4rhu6XDjUHDjOG7pcOK4buAeOG7iuG7peG7injhu4ov4bul4buB4bua4bqs4bul4bui4bua4bugw4Lhu6Xhuqbhu5Dhu4Dhu6Xhu6J44bul4buoxKh44bul4buKw4rhur7DqOG7iOG7peG7isO94buKL+G7pSF44bul4bqkeOG7iOG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7iuG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bul4bq0w6jhu6XhurThu7Phu4ov4bulw6PDg+G7quG7pcOMUOG7pcOC4bq+eOG7iuG7peG7ikHhu4rDiuG7pcOMw5Thu4Dhu6XDguG6vnjhu4rDiuG7pcOC4bq+eOG7isOKL+G7pSHhur7huqDhu4rDiuG7pUnhu4Dhu4rhur7hu53hu6XDguG6vuG6oOG7isOK4bul4buc4buk4bulw4JT4buKw4rhu6XhuqRQ4buA4bulw4zDveG7gC/hu6Vq4bueTuG7isOK4bul4bui4buaSuG7iuG7peG7nOG6ouG7iuG7pcOCxKjhu6XhurRP4buK4bul4bq0w73hu4rhu6Xhu6J44buqL+G7peG7geG7muG7ucOM4bulxajDveG7iuG6vuG7pcOCU+G7isOK4bulw4zDgMOC4bul4bqm4buQ4buA4bul4bqm4buAROG7iuG7peG6puG7teG7iC/hu6XhuqPhurDhu4rhu6XhuqbhurDhu4rhu6Xhu4rDisO94buq4bul4bqmRMOM4bul4buKVcOC4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7peG7osO94buA4oCd4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDGsOG7q3YvxrDFqeG7qeG6pOG7qcWp4bup4bunduG7seG7qeG7osaw4bux4bun4buv4bunw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7qeG7seG7q8O54buleMON4buiw7TDuSHhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XhuqZO4buA4bulxajhu5Lhu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6XigJzhu4rDiuG6vsOJ4bul4bucR+KAneG7peG7isOV4buA4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bul4buoVeG7peG7geG6vnjhu4rhur7DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXIp4bq44bulw4LEqOG7peG7ouG7gEXhu4rhu6Xhu6Lhu5p44buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu7Xhu4Dhu6XDguG7nsOSw4Lhu6Xhu5xP4buKw4rhu53hu6VO4buKw4rhu6Up4buC4buK4bq+4bul4bq0w73hu6Xhu4Hhu4DDicOC4bulxajhurLhu4rhu6XDguG6ruG7iuG7pcOM4bqy4buK4bulw4144buI4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcOM4buO4buA4bul4buKw4rDveG7quG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyNcOV4buK4bul4but4bun4bul4buK4bu5w4zhu6Xhu4pE4buK4bul4bqk4bue4buqROG7iuG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bud4bul4buiw5rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6pE4bue4bulw4PDjOG7peG7iuG6vuG7s8OC4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6pE4bue4bul4bqmTuG7gOG7pcONVXjhu53hu6Xhu6LDmuG7pUnhur7hu4Dhu6Xhu6LEqMOC4bul4bq+4bu34buq4bulw4JK4buK4bul4buoeOG7iuG6vuG7peG6psSQ4buK4bul4buKeOG7quG7peG6puG7t+G7peG6tOG7s8OC4bulw4x54buA4bul4bqm4bqu4bue4bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu6Lhur7Dg8OM4bul4buiw4PDjOG7peG6pk7hu4Dhu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7pcOK4buAw73hu6XFqOG6suG7iuG7pUnhur5Bw4Lhu6XDiuG6vuG7gOG7pcON4buQ4buA4bulVMOUw4Lhu6Xhu4rDiuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buK4bu5w4zhu6Xhu6hUeMah4bul4oCc4buB4bq+ReG7peG7qFR44bulw4rhu4Dhu6bhu6Xhu6Lhu5pL4buK4bul4bqm4buz4buI4bul4bq0w4Hhu4rDii/hu6XEg8OK4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu7nDjOG7peG7iuG7ucOM4bulw4zDkuG7ouG7peG7osSCw4zhu6XDjUrhu4rDiuG7peG7ouG6vlLhu6rhu6XDguG6vuG7nuG7isOKL+G7pcSDw4rDg8OM4bulw4LDg+G7nuG7peG7luG6vuG7nuG7peG7qFTDlOG7isOK4bul4buW4bq+UeG7peG7okrhu4rDii/hu6XhuqHhur7hu4Dhu6Xhu6jhuqzDjOG7peG6vuG7iHjhu6Xhu4rhu5jhu53hu6VJ4bq+4buA4bulw4Lhur7hu5Dhu6Xhu6Lhu5rhu7nhu4rDiuG7pcONROG7iuKAneG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6t2L8awxanhu6nhuqThu6nFqeG7qeG7p3fGsOG7p+G7ouG7qeG7scWp4buv4buvw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7r+G7q+G7r8O54buleMON4buiw7TDuSHhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6XhuqZO4buA4bulxajhu5Lhu6XDguG6vsOT4buKw4rhu6XigJzhu4rDiuG6vsOJ4bul4bucR+KAneG7peG7isOV4buA4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bul4buoVeG7peG7geG6vnjhu4rhur7DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXIh4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhur5S4buq4bulw4Lhur7hu57hu4rDiuG7pcOCUnjhu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7peG6plThu5LDguG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XDjMSQ4buK4bulw4zDkuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyKUvDguG7peG6psSQ4buK4bul4bqmw4Phu6rhu53hu6XDgsSo4bulw41D4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7nEPhu6Xhu4rDiuG6vkfhu53hu6Xhur7huqDhu4rhu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7peG7luG6vuG7teG7gOG7pcOCxKjhu6XDguG7nsOSw4Lhu6Xhu5xP4buKw4rhu6XFqOG6sOG7ouG7pcOC4bq+xILhu6Lhu6XhuqZS4bul4bqm4bqu4buq4bul4bui4bq+4buC4bulw4zDlOG7gOG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur7hurjhu6V44buK4bulxajhu57hu4Dhu6Xhu6Lhu57hu4zhu4Dhu6XDiuG7gMO94bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu4rhur5U4bulxajhurDhu6rhu6Phu6Vqw73hu6Xhu6JO4buA4bulw4JT4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vkfhu6Xhu4rhur5U4bul4bui4bq+xJDhu53hu6XDguG6vuG7iOG7peG6psSQ4buK4bulSeG6vuG7gOG7peG6tOG7gMSQ4bui4bul4buaw4Hhu4rDiuG7neG7peG6vsOB4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulTuG7isOK4bul4bqjROG7pWrhu7nhu4rhu6Up4buC4buK4bq+4bulxajDveG7peG6tMO94bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7peG7geG7gMOJw4Lhu6XFqOG6suG7iuG7pcOC4bqu4buK4bulw4zhurLhu4rhu6XFqMOU4buA4bul4buKw4rhur5F4bul4bqmeOG7iuG7pcONeeG7ouG7peG6puG6uOG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhu4BF4buK4bul4bui4buaeOG7isOK4bul4bui4bua4bu14buA4bulw4Lhu57DksOC4bul4bucT+G7isOK4buj4bul4bql4buKw4rhu6Xhu4rEqOG7gMah4bul4oCcauG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6XDjVTDleG7isOK4bud4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDguG6vnnhu57hu6XDjcO9w4zhu6Xhu4pO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bulw4JT4buKw4rhu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bud4bulTuG7isOK4bul4bq0w73hu6XDglPhu4rDiuG7pUnhur5O4buKw4rhu6XDjOG7nk/hu4rhu6Xhu6Lhu5rhu5jhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcOKeeG7iuG6vuG7peG7isOA4buKw4rhu6XDguG6vuG7iOG7pcOC4buI4buK4buj4bulauG7teG7pcON4buz4buA4bud4bulw4zhu4Lhu4rhur7hu6XDgkrhu4rhu6Xhu5xVw4Lhu6VJ4bq+TOG6rOG7neG7pcOCSuG7iuG7pcONw73DjOG7peG6plThu5LDguG7pcWo4buAw4nDguG7o+G7pWrhu4Lhu6Xhu6Lhur7EkOG7neG7peG6vsOB4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulTuG7isOK4bulxajDveG7iOG7pcONw73hu4rDiuG7pcOM4bueeOG7pcOCw4Phu6rhu6Xhu6Lhu5rhuqzhu53hu6XDgsOD4buq4bul4buKVXjhu6Xhu5rDk+G7gOG7pcWoReG7pcOC4bq+QuG7peG7injhu4rhu53hu6XhuqZ44buK4bulw4J54buA4bul4buaxJDhu53hu6XDgnnhu4Dhu6Xhu5rhu4zhu53hu6Xhu5x44bue4bul4bqmxKjhu6XhurTDveG7pcOMeOG7isOK4bul4bqm4buA4bulw4Lhur7hu5Lhu6XhurR54buK4buj4bulIeG6vuG6oOG7isOK4bul4bqmeeG7isOK4bulw43DveG7peG6tHjhu4jhu53hu6Xhu4rhur5U4buKw4rhu6Xhu6Lhu57hu4zhu4Dhu6XDiuG7gMO94bulw4JT4buKw4rhu6XDguG6vkbhu6XDguG6ruG7iuG7pcOCw5XDjOG7pcOCeOG7iuG6vuG7peG6puG7s8OM4bul4bq04buzw4Lhu53hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bqmSuG7gOG7peG6vkzhu4Dhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4buj4bulxIPhur7hu6bhu4rDiuG7pcON4bugw4Lhu6Xhu5rhu47hu4Dhu6Xhu5rhu7fhu4Dhu6XDjcO94bulw4x44buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7peG7mnjhu6Xhur554bui4buj4bulKcO94buK4bul4bq0w73hu4Dhu6XDguG6vuG7nsOT4buK4bulw4Lhur7hu57Dk+G7iuG7neG7peG6tMO94buA4bulxahL4buKw4rhu6XDguG7jOG7o+G7o+G7o+G7peG6peG7isOK4bul4bqmw73hu4rhu6Xhu6Lhur5U4buQ4buKw4rhu6Xhur544buq4bulw43hu5Thu6Xhu4rhur7hu4Thu5bhu53hu6XhuqZO4buA4bulSeG6vuG7gOG7pcON4buU4bul4buK4bq+4buE4buW4bulw43DveG7peG6tMO94bulw43EguG7quG7peG7nOG7iOG7isOK4bulw43hu4h44buK4bul4oCcw4JP4buW4bulw43hu4BF4buK4oCd4bud4bulxajhurDhu6rhu6Xhu4rhur5U4buKw4rhu6VO4buKw4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4rhu4DhurDhu4rhu6XDjMO94bulw43hu7Phu4Dhu6Xhu6Lhur7EguG7quG7pcWo4bue4buA4buj4bulIeG7nsOSw4Lhu6Xhu5xP4buKw4rhu6XDglJ44bulTuG7isOK4bul4bq0w73hu6XDglXhu6XFqOG6sOG7quG7peG7ouG6vk7hu4Dhu53hu6VJ4bq+TuG7isOK4bulVOG7nuG7peG7olThu6XDjOG7nsOS4buK4bul4buW4bq+4buAReG7iuG7neG7pcOC4bq+RuG7pcONxILhu6rhu6Xhu6Lhu4DEkOG7isOK4bul4bqmw73hu4rhu53hu6XDjeG7kOG7gOG7pcOCeOG7peG6puG6uOG7peG6tEHDguG7peG7iuG6vuG7hOG7luG7pcOC4bqu4bue4bul4buiw4PDjOG7pcOK4buAeOG7iOKAneG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4bua4buI4buKw4rhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG7iuG7ucOM4bul4bui4bq+eeG7isOK4bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7ouG7mnjhu4rhur7hu53hu6XFqOG7kuG7pcOC4bq+w5Phu4rDiuG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bul4bqjROG7pWrhu7nhu4rhu6Up4buC4buK4bq+4bulLeG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6Xhu4Hhu4DDicOC4bul4bui4bq+VOG7kOG7isOK4bul4buo4bue4buqROG7iuG7peG7ouG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOCecOC4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XhuqThu4Dhurrhu4rhu6XFqOG7ueG7iuG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhuqbhu4R44bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu53hu6XDisSo4buW4bulxajhu57hu4Dhu6XDguG6vuG7iOG7peG6tMO94bulw4Lhu4jhu4rhu6XDjU/hu4Dhu6Xhu6jEqMOM4bul4bq0w4Hhu4rDiuG7pcON4buQ4buA4bulw4J44bud4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7peG6vnnhu6Lhu6Xhu4rDikvhu6Lhu6Xhu4rDisO94buI4bulxajDveG7peG7ouG7gMSQ4buKw4rhu6XhuqbDveG7iuG7peG7nMOD4bue4bulw41B4buKw4rhu6Phu6U04buA4buQ4bul4bqmw4Phu6rhu53hu6Xhur544buA4bulw4JR4bulxajhurLhu4rhu6Xhu6Lhu4bDguG6vuG7pcOCw5nDguG7peG7ouG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOCecOC4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcWo4bu54buK4bul4bq+xKh44bud4bulxajhu7nhu4rhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bul4bqk4buI4bul4buo4bu34bud4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7o+G7pSHEqOG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcONw73hu4rDiuG7pcWo4buC4bulw4zEkOG7iuG7peG7osO94buA4bul4buK4bu54buKw4rhu6Xhu4pE4buK4bul4bqm4bu34bulw4zhu5Dhu4Dhu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7peG6psSQ4buK4bul4bq04buA4bq44bue4bul4bqk4buA4bq64buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6pOG7hOG7luG7pcWo4bue4buA4buj4bul4bqh4bq+TuG7isOK4bulw4Lhur5G4bulxajhurDhu6rhu53hu6Xhu4rDik7hu4Dhu6Xhu4rhur7DveG7peG7iuG6vkzhu6XhuqbDleG7iuG7peG7nMOV4bulw4JSeOG7pU7hu4rDiuG7peG6tMO94bulw4JK4buK4bulw43DveG7peG7isOV4buA4bulw4rDgOG7luG7pcOK4buU4bulw4JSeOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7pcOK4buAw73hu53hu6Xhu6Lhu5pC4bul4buK4bq+TOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buoxKjDjOG7pcOK4bq+4bqo4bulw4Lhur7DleG7gOG7peG6puG6uOG7peG6plThu5LDguG7peG7isOK4bq+4bqs4bul4bqmw73hu4rhu53hu6Xhu4rDiuG6vuG6rOG7peG6vnnhu6Lhu6XFqMO94bul4buaw5Phu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6VO4buKw4rhu6XhurTDveG7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6XhuqThu7Phu6rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciFV4bul4buK4bq+VOG7pcWo4bqw4buq4bud4bulxajDlOG7gOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw43DveG7isOK4bulxqDhu55E4bulbOG7nsOD4buK4bulNOG7gHjhu4rDiuG7peG7nOG7nk/hu6Lhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4buK4bu5w4zhu6XGoOG7nnjhu53hu6VO4buKw4rhu6Up4buC4buK4bq+4bul4bq0w73hu6Xhu4Hhu4DDicOC4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6XDjcO94bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu5rhu57hu6pF4buK4bulw4Lhu7XDjOG7peG6vlXhu4rDiuG7pcODw4zhu6Xhu4rhur7hu7PDguG7o+G7peG6oeG6vk7hu4rDiuG7pcOC4bq+RuG7pcWo4bqw4buq4bud4bulw4Lhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7peG6puG6quG7luG7neG7peG6puG7s+G7iOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bul4bui4bq+UuG7quG7pcOC4bq+4bue4buKw4rhu6XDglJ44bul4bqmTuG7gOG7pcWo4buS4bulw4Lhur7Dk+G7isOK4bulw4rhu4DDveG7peG7mOG7peG7ouG7nuG7jOG7gOG7peKAnMOK4bqu4buK4bul4bqmxILhu6Lhu6Xhu6h44bul4bui4bua4buQ4buA4oCd4bulw4JK4buK4bulw43DveG7peG7iuG7gEXDjOG7pcOC4bu1w4zhu6Xhur5V4buKw4rhu6XDguG6vuG7iOG7pcOMS+G7gOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7qOG7nuG7isOK4bulxqDhu5544buK4bq+4bul4buK4buI4buA4bul4bui4bq+4bqs4buI4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXLhuqHhur554buK4bq+4bul4bqjw5LDgnEv4buWcg==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]