(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu học tập, rèn luyện, Đoàn thanh niên xã Quảng Đức (Quảng Xương) đã triển khai thực hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn” mang lại hiệu quả thiết thực, nhân văn.
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyUq4buPw7Vzw6rDo8avJcO1w6Nyw7UtPsOqY+G6q+G7gVYq4bq7w7Thu4/DtWPhuqlzVyXhu7jDlcO04buJYyrDteG7jeG6sSrDksO0XeG7geG6qyrhuqLhu5vDoCpwa2Mq4bq/aSpixJHhu4FiKuKAnMOD4bq/KuG7gcO0aWMqw6Dhu5U+KuG6ouG7h33hu4HigJ3hu7YvYj/hu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzQsOjPuG6oSXhu7hQa2Mq4bq/4buH4buB4bqrKuG6v8O0w63hu4Eq4bqrY+G7kcOzKuG6o28qw6B7w6Aqw6Phur8qYmbDoCrhu49j4buBYirDoOG7gypi4buHfeG7gSrDoF3hu4FiKuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4EqcMahauG7gSrDquG6s+G7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDoMO04buLw6Aq4buPw63hu4HhuqtYKsOzYjbhu4Eq4bqjNsO0KmJmw6Aqw7U4w7NYKuG7jcOo4buBKsOqw7Rz4bql4buBWCrhuqLhu4d94buBKsO1Yj7hu4FiKuG7gWPhurPhu4EqciIqw5LDtF3hu4Hhuqsq4bqi4bubw6Aq4buyw5LDtF3hu4HhuqsqUsahauG7geG6q+G7tCrhuqMiKsO14buNY+G6p+G7gSrhur1iPmMqw7Vi4bujw6AqYmPhuqXhu4Eq4bq/aSpixJHhu4FiKuKAnMOD4bq/KuG7gcO0aWMqw6Dhu5U+KuG6ouG7h33hu4HigJ0q4bq/PuG7geG6qyrDqltjKmJj4bqlw7Qqw7LDtF0qw7ViY+G6tcO1KsO1YuG7o8OgWCrhu4FiNeG7gSpwIOG7gVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViohJj/Ds3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOjosIS86OibhuqEuOj8/OiY/w7UoJi4hIcOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavKT8mJSo+w6rDtcavJcOVw7Thu4ljKsO14buN4bqxKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKnBrYyrhur9pKmLEkeG7gWIq4oCcw4Phur8q4buBw7RpYyrDoOG7lT4q4bqi4buHfeG7geKAnSUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUhJj8lKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu44bqi4buHfeG7gSrDtWI+4buBYirhu4Fj4bqz4buBKnIiKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKuG7gWI44buBKuG6o28q4bqjN8O0KsOgYuG7hyo6KmJmw6Aq4buPY+G7gWIqw5Xhu43GoWzhu4Hhuqsqw5VCKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKsOg4buDKmLhu4d94buBKsOgXeG7gWIq4bq9YuG7gyrhur1iIOG7gVgqcMahauG7gSrDquG6s+G7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qypiZsOgKsO1OMOzWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5Xhu41j4bqn4buBKuG6vWI+Yyrhur9pKmLEkeG7gWIq4oCcw4Phur8q4buBw7RpYyrDoOG7lT4q4bqi4buHfeG7geKAnVgqw4E+4buBKsOAYjbDsypifeG7gWIq4bqi4buHfeG7gSrDtWI+4buBYirhu4Fj4bqz4buBKnIiKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKuG6oyIqw7Vj4bq14buBKmJ94buBYirhu419KuG7j+G7h3vDtVgqw6rhu6M+KsOgYmbhu4Eq4buBYuG7oeG7geG6qyrDo+G6vyrDtWJj4bq1w7Qq4buBYmMqw6Dhu4MqYuG7h33hu4Eqw6Bd4buBYirhur1i4buDKuG6vWIg4buBKsO14buN4bqz4buBKuG6o2U+KsOhfeG7gSrDteG7h33hu4EqciIq4bqj4bqnKmLEqSrDteG7jW0qw6B7w6Aqw6Phur8q4bq/4buLw7Uqw7NiN+G7gSrhur1j4buBYirDs2JkKsO14buN4buH4buB4bqrKmJmw6Aqw7U4w7NYKuG7jcOo4buBKsOqw7Rz4bql4buBWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5Viw6Phu4cq4bqj4buDWCrhuqLhu4d94buBKuG6oyIq4buBYjjhu4Eq4bqjbyrhuqM3w7Qqw6Bi4buHKjoqYmbDoCrhu49j4buBYirDoOG7gypi4buHfeG7gSrDoF3hu4FiKuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4FYKuG6o+G7gyrDqn0qw6Phur8qw5NiW+G6vyrDlWJlKkIx4buB4bqrKm4qw7ViaeG7gSrDlWI34buBKsOAw63DoFgqYmPhuqXhu4Eqw6p9KmJmw6Aq4buPY+G7gWIqw6prw7MqO8OBWCrDleG7jcahbOG7geG6qyrDlWPhuqfDtCpiZsOgKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgWSpC4buHfeG7gSrDoF3hu4FiKuG6q2M+KuG6o8SR4buBYirDoOG7lT4qQjHhu4Hhuqsq4bqjMsOgKsOhY+G6pcO1KuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4FYKsOj4bq/KuG6v8OsKsOgaWMqw6BiPirhur1iYyrDoGLGoT4qw6BifeG7hyrhuqNsY1gq4bq/4bqvKsOhZSrhur8ww6Aqw6HhuqXhu4FiKmJj4bqn4bq/KuG7geG6q2LDqOG7h1gq4bq9Yl0q4buBIOG7geG6qyrDqj7hu4cq4bqj4buL4buB4bqrKsO1YjbDs1gqw6BiZOG7gWIqcMSRKnA4cyrDo+G6vyrhuqMiKuG7gWJjw6LDtCrDqjfhu4Eqw6Dhu4MqdCrhuqNl4buBYirhu4Hhuqtiw6kqYmbDoFkq4bqixqFtw6Aq4buP4bujKuG6q2Phu5HDsyrhuqNvKsOg4buVPirDoHvDoCrhuqPhu4d94buBKsO1YuG6pypwfSrDoX0qw6Dhu4fhu4Eqw6rDrWMqcuG7g+G6v1gq4bqjMsOgKsOhY+G6pcO1KsO1Ymnhu4Hhuqsqw7LDtD4qw6BixqFq4buB4bqrKsO14buNxJHhu4FiKuKAnMOD4bq/KuG7gcO0aWMqw6Dhu5U+KuG6ouG7h33hu4HigJ1YKkIx4buB4bqrKsOg4buDKsOgaipi4buLYyrDtWPhurXDsyrDteG7mcOgKuG6o+G6teG7gSrDteG7jcahbOG7geG6qypwfSrDtWLDo+G7hyrhuqPDtOG7iWMqxqFrw6Aq4bq/algqw6Phur8qw6rDtGnhu4Eqw6p9KuG6v+G7i8O1KmJmw6Aq4buPY+G7gWIqw6BiIOG6vyrhu4Hhuqvhu4c+4buBWCpiZsOgKuG6q2NnY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uEJmw6Aq4buPY+G7gWIqw7Vi4bubKmI+YyrhuqPGoW3DoCrhuqLhu4d94buBKnIiKsOSw7Rd4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKuG7gWI44buBKuG6o28q4bqjN8O0KsOqfSrDo+G6vyrDk2Jb4bq/KsOV4buNw7Thu4HhuqsqQmPhurXDtCpuKsO1Ymnhu4EqQn0qw5Xhu43DtOG7geG6q1gqYmbDoCrhu49j4buBYirDqmvDsyo7w4BYKsOV4buNxqFs4buB4bqrKsOVY+G6p8O0KmJmw6Aqw5LDtF3hu4Hhuqsq4bqi4bubw6BZKuG6qmM+KuG6o8SR4buBYipCY+G6tcO0KsO1YsO04buLw6Aq4bqhY+G6peG7gSpi4buLKuG7geG6q2LDqOG7h1gqw6HDrSrhur82w7Uq4buPa+G6v1gq4bq/xJHhu4FiKuG6v+G6ryrhu4HDtGljKjoqPuG7gWIqw6Phur8qIOG7gSpiZsOgWSrDgGnhu4HhuqsqcGPhuqXDoCrDoOG7lT4q4bq/4bqvKuG6vWJp4buB4bqrKuG7ieG7gSrhuqNl4buBYlgqw7Viw7Qq4buBYjjDsyrDoTbDsyrDoeG6s+G7gWIq4buB4bqz4buBKsOgw7Thu4vDoCrhu4/DreG7geG6qyrDoOG7lT4qw6BdKjsq4bq/4bqvKsOg4buH4buBKuG6qzLDsyrhu4FiY8Oiw7QqcDbDtSpwXVkqw5XDtHMqcDhzWCpCY+G6tcO0KnBh4buBKsOqfSrhur/hu4vDtSpiZsOgKuG7j2Phu4FiKuG7geG6q+G7hz7hu4FYKsOgYiDhur8qw6Biw6kqcH0qw6Dhu4Mq4buBYmPDosO0KsO1Yn3hu4FiKsO1ZMOgYirDteG7jeG7h+G7geG6qypiZsOgKsO1OMOzWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44buAYjHhur8qw6BiYz4q4buP4bqxKuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4EqcGtjKsOge8OgKsOj4bq/KuG7gWJnWCrDoGLGoWrhu4Hhuqsqw7Xhu43EkeG7gWIq4oCcw4Phur8q4buBw7RpYyrDoOG7lT4q4bqi4buHfeG7geKAnSrhuqHhu4cq4bqi4buHfeG7gSpyIirDksO0XeG7geG6qyrhuqLhu5vDoCrDtWLhu6PDoCpiY+G6peG7gSpixKkqw7Xhu41tKuG6v8SpYyrDo+G6vyouWCwqw7Xhu41j4bqlw7Qq4bqjw6zhu4Hhuqsqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7VibGMq4bqrYz7hu4EqOyrhu4Eg4bq/WSrhuqI1cyrDqn0q4buP4bujKuG6o+G7i+G7geG6qypwY+G6s+G7gSp0KuG7geG6q2Lhurk+KnDDoirDoF0q4bq/MsO1KsO1Y+G7gWIqw7ViN+G7gSrDqmHhu4EqcDjDtSrDoGI2w7VYKuG6q2Phu5HDsyrDoHvDoCrDo+G6vyrDoOG7gyrDoGoqYuG7i2Mqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCpiZsOgKsO1OMOzWCrhu43DqOG7gSrDqsO0c+G6peG7gVgq4buBw7RpYyrhuqHGoW/hu4HhuqsqxqFrw6Aq4bq/airhuqPhurXhu4Eqw7Xhu43GoWzhu4HhuqtZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hQa2MqdCrhu4Hhuqti4bq5Pirhu4FiNeG7gSpwIOG7gVgq4bq/aSpixJHhu4FiKuKAnMOD4bq/KuG7gcO0aWMqw6Dhu5U+KuG6ouG7h33hu4HigJ0q4bqj4bq14buBKuG7gT5zKuG6oyIqw7Vb4buHKuG6o8ahbcOgKuG6oTbDtCo24buBKsO1w63DtSrhuqPhuq/DsyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDoOG7i+G7geG6qyrhuqPDrOG7geG6q1kqw4BiZSrDk2Jb4bq/KsOVYmUqw5Viw7TDuVgqw4FkKsO1YsahKuG6ouG7h33hu4EqciIqw5LDtF3hu4Hhuqsq4bqi4bubw6Aqw6BiYz4q4buP4bqxVirigJzDgTHhu4Hhuqsqw7U14bq/KmLDtHPhurXDtSpwfSrDteG7jXvDoGIq4buBYmPhuqXhur8qciIqYuG7i2Mqw6Dhu5U+KsO14buJKsOgYuG7m8OgKuG6ouG7h33hu4FYKsOge8OgKuG6o+G7h33hu4EqcGPhurPhu4Eqw7ViPuG7gWIq4buBY+G6s+G7gSpyIirDksO0XeG7geG6qyrhuqLhu5vDoCrhuqMiKsO1Yj7hur8q4bqrYz4qw7Vkw6BiKsOg4bujw6AqcH3hu4cqcGPhuqXDoCrDtWLhu6PDoCpiY+G6peG7gSrhur9pKmLEkeG7gWIq4oCcw4Phur8q4buBw7RpYyrDoOG7lT4q4bqi4buHfeG7geKAnSpwfSrDocaha8OgKuG6ozfDtCrDtWLDtCpww6Iq4bq94bq1w7Uqw7LDtF0qw7Vkw6BiKsOg4bujw6BZKuG6oOG7hyrhu4HhuqvDtMOs4buBKuG6vWPhu4FiKsOzYmQqw6Dhu4Xhu4EqYlvhu4EqYuG6r8OzWCrhu4HhurPhu4Eq4buPw60qw6rGoW3hu4Hhuqsqw6B7w6Aqw6Phur8q4bqjxqFtw6Aq4bqjbyrhuqM3w7Qqw6Dhu4Xhu4EqYlvhu4Eqw6Bi4bq1WSrhuqLhuqcq4bqhw7RzKsO14buNxJFYKuG7gWI14buBKuG7jeG7i+G7geG6qyrhur9pKmLEkeG7gWIq4buBfXNYKsOBPuG7gSrDgGI2w7MqYn3hu4FiKuG6ouG7h33hu4EqciIqw5LDtF3hu4Hhuqsq4bqi4bubw6Aq4bqjPuG7geG6qyrDtWTDoGIqw6Dhu6PDoCrhuqs1cyrDssO04bulKsOhMeG7geG6qyrhu4FiY8Oiw7QqcGPhuqXDoCrDqn3hur8q4buBYsahVirhu43hu58+KnLDoyrhuqs1cyrDssO04bulWCrDtWLDtCrhuqvhu4fhur8qw7Ni4bq1KsOqY+G6pcO0WCrhur3hurPDtCrhuqtmYyrhu4Fi4buh4buB4bqrKsO1NuG6vyrDquG7heG7geG6qypiXeG7hyrDtTXhur9YKmLDtHMq4bqj4buL4buB4bqrKuG7j+G7oyrhu5Xhu4HhuqsqYuG7iyrDoOG7lT4qw6B74buBKsOh4buLWCrhuqPhu4d94buBKnBj4bqz4buBKsO1W2Mqw6BqKuG7j27igKYq4bqj4bqnKsOg4buDKsO1YuG6pyrhuqtj4buRw7Mq4bqjbyrhuqPGoW3DoCrhu4FiY8Oiw7Qqw6Phur8qYmbDoCrhu49j4buBYipiauG7geKAnVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOz4bunw7TDtWLhu4fhu40l4bu4w4Fd4buHKsOVYj7hu4Fi4bu2L8Oz4bu4

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]