(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thực hiện Kế hoạch 168 ngày 24/5/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về việc “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hậu Lộc đã quán triệt kế hoạch với nội dung “Tận tụy, nghĩa tình phục vụ nhân dân”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4nDveG7hk3hu6/EguG7icOdceG7huG7iSXhuqh14bq94buJNnHEguG7ieG7gEZN4buJxIJ5w73DgeG7j+G7ieG7gOG7t8SCw73hu4nhurrDvUZ14buJSkbhu4nEgsO94bufxILhu4nDuuG7n8SCZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2fhu4PhurfDneG6ucOZNeG7heG7iTbDveG7inXhu4nDveG7s+G7r8SC4buJJOG7seG7icO94bqu4buRdcO94buJam/DsuG7icSCecO0TeG7iWttL24va8Spam/hu4l1R+G7j+G7iVnhu7PDtcOD4buJw7nhuqZ14buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJ4buAQcSCw73hu4lK4but4buJSuG7s+G7r3Xhu4nigJzhurXhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nDveG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJxIJ5ScSQ4buz4buJdcO1xILhu4l04bqo4bq/4buJdcO94buz4buxxILhu4nhur7hu4zhu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4lK4bu34buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7ieG6usO9RnXhu4lKRuKAneG6v+G7iXXDtcSC4buJdOG6qOG6v+G7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4bq+4buM4buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJw73hu4ZN4buvxILhu4nDnXHhu4bhu4kl4bqodeG7icO54buZ4buJ4bq84buGw7XEguG7ieG7gMOK4buz4buv4buA4buJ4bqg4bux4buJw73huq7hu5F1w73hu4lKROG7s+G7icSC4bqo4buz4buJw7rhu4bEgnnhu4nigJw2ccSC4buJ4buARk3hur/hu4nEgnnDvcOB4buP4buJ4buA4bu3xILDveG7ieG6usO9RnXhu4lKRuG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILigJ3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8OdceG7huG7iSXhuqh14buJ4bqiw7Thu4nDg+G6qOG7gOG7icO94buGTeG7r8SC4buJdeG6sOG7icO64buz4buvxILhu4nhu4Dhu7V1w73hu4l04buzdsSC4bq/4buJdMSQ4buJdOG7s3bEguG7ieG7gElDxIJ54buJw7nhuqbhu7Phu4nDiuG6qMSCeeG7iUrDtOG7iXXDveG7s+G7reG7huG7icO6w7Thu7Phu4nhurrDveG7teG7j+G7iVThu5d14buJeeG7s8O14bq64buJw73hu4ZN4buvxILhu4kmeeG7j+G7iTVDxILhur/hu4nhurrDveG7teG7j+G7iSbhu4/Dg+G7iXnhu7PDteG6uuG7icO94buGTeG7r8SC4buJw53huq7GocSCeeG7icOd4bqw4buP4buB4buJJsO9xKjEgnnhu4nEguG7lcOD4buJ4bq84buG4buP4buJ4buA4bu3xILDveG7icO94bu3xILDveG7ieG7gMOKceG7gOG7ieG7gOG7iuG7ieG7j8SC4buJxILhu7PEgsO94buJ4bqi4buG4bqkxILhu4nDuUlFdeG7iXnhu7PEqOG7iUrEqMSCeeG6v+G7ieG6oOG7s8SCw73hu4nhu4Dhu7Hhu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhur/hu4nDucSQ4buz4buJ4bq+4bqmxIJ54buJdUfhu4/hu4nEgsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJ4buAw4zEgnnhu4l0SUR14buJw7lJRXXhu4l14buT4buz4buJ4buAw73hu7Phu6/EguG7icO5w7XEgnnhu4nhuqB24buB4buB4buB4buJw5nhurDhu4nhuqLDtOG7ieG6oOG7seG7gOG7ieG6vOG7huG7k+G7iXVH4buP4buJSuG7s+G7r3Xhu4nhurrDvcO14buA4buJw73hu4ZN4buJw4Phu5HEgsO94buJw4Phu6nhu4nhu4Dhu7PEgsO94buJ4buAw71wxILhu4nhuqLDtMOD4buJdcO9R+G7iXVH4buP4buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7ieG7gMO94bqkxIJ54buJ4bq84buG4buP4buJ4bq6w73huq7Egnnhu4nhu4DDisO04bqu4buJ4buA4bquw7TEguG7icO64bufxILhu4l04buT4bqu4buJSuG7r+G7ieG7j8SC4buJxILhu7PEgsO94buJNuG6quG7ieG6vOG7huG6pnXhur/hu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJw73hu7fEgsO94buJ4buTxILDveG7icSCeUnEkOG7s+G7iVXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4nigJw2ccSC4buJ4buARk3hur/hu4nEgnnDvcOB4buP4buJ4buA4bu3xILDveG7iUrhu7fhu4nEgsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJ4bq6w71GdeG7iUpG4oCd4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fDmeG7keG7s+G7ieG7gMO14buJNsOKcMSC4buJw53hu4ZN4buJw53hu7Phu6/hurrhu4kt4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJVOG7j8SC4buJNsO9ScSQxIJ54buJSkbhu4nDneG7hk3hu6/EguG7iUdN4bq/4buJVOG7teG7ieG7gMO9SeG7icOZ4buTxIJ54buJR03hur/hu4k2w4pJw4nEgnnhu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4nDveG7hk3hu6/EguG7iXXDveG6ruG7iXThu7Phu7Hhu4Dhur3hu4nigJxV4bqw4buJw7lJRXXhu4nhuqDhu7Hhu4Dhu4nhurzhu4bhu5Phu4nhu6FN4buJ4bqiw7Thu4nDuuG6ruG7ieG7gOG7s8SCw73hu4nhu4DDvXDEguG7icO54bquw7TEguG7ieG6oOG7seG7gOG7icO9ReG6uuG7icO54bqsxIJ54buJeeG7s8So4buP4buJ4bqi4buKdeG7ieG6oklFxIJ54buJdeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJLeG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw7nhuqjhu7Phu4lKw7Thu4nhurrDvcO14buA4buJw73hu4ZN4buJ4bq+w4114buJw4Phu5HEgsO94buJ4buA4bqqxIJ54buJw71F4bq64buJdUfhu4/hu4l14buT4buJw73hu6/hu4nhu4DDveG6psSCeeG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7geG7ieG6t8O04buJw7nhurDhu4l1SMSCeeG7ieG6osO04buJ4bqg4bux4buA4buJ4bq84buG4buT4buJdUfhu4/hu4nhurzhu4bDteG7ieG7gMOK4bu3xILDveG7icO94bqydeG7ieG7gHHhurrhur/hu4nDisOoxILhu4nhuqLhu4ZN4buvxILhu4nhuqLDtMOD4buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4lv4buJw7nhu7Phu63hu4bhu4lUw7V14buJw53huqzhu4nDuuG7kU3hu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4nEgsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4bq/4buJw73hurJ14buJ4buAceG6uuG7iUrDtOG7ieG6osO0w4Phu4nhu4DDveG7peG6ruG7ieG7gOG7ocOD4buJeUlDxIJ54buJw7nhu5Hhuq7hu4nDucONdeG7iVXDvUfhu4nhu4Dhu7l1w73hu4nDneG6rOG7iVXDveG7teG7iSrhu7PEgsO94buB4buJw51x4buG4buJJeG6qHXhu4nDueG7j8SCeeG7icO5w43Egnnhu4nhu4DDiklEdeG7icSCw73EqMSCeeG7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l1Q+G6v+G7ieG7gMO94buGccSC4buJ4bqiReG7s+G7icODROG7s+G6v+G7icO54bqsxIJ54buJ4buAw73EkOG7s+G6v+G7ieG6ouG7inXhu4nhuqJJRcSCeeG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7ieG6usO94buT4buz4buJw7lJQ8SCeeG7icO5cOG7huG7iUpE4buz4buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6oMO94bqw4buJ4bqgw73hu5XEguG6v+G7ieG7gMO9w7V1w73hu4nhu4DDvcONdeG7geG7geG7geG6v+G7iVXDtXXhu4nhuqLhuq7hu5Hhu7Phu4nhu4Dhuqjhu7Phu4nhurrDveG7kcOD4bq/4buJ4buA4buv4buJxILhu5HEguG7iUzhu5nhu4nDveG6qOG7s+G7iUpzxILhu4l14bq2xILhu4nDuuG7s3fEguG7iXThu7Phu7HEguG7ieG6usO9w4114buJ4buA4buR4bq64buB4buJJsO94buz4buvw4Phu4lKRuG7iXThu5Phuq7hu4lK4buv4buJdOG7t8SCw73hu4lN4burxILhu4l1w73huq7hu4nEgsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJ4bqiw7Thu4nEgsO94buz4buvw4Phu4lKRuG6v+G7ieG7gMOKw7V1w73hu4nEgsO94buz4buvw4Phu4l14buP4bqu4buJxILDveG7oeG7gOG7iXVH4buP4buJdcO1xILhu4l04bqo4bq/4buJdcO94buz4buxxILhu4nhur7hu4zhu4l1w73hu4LEgnnhu4nhu4DhuqThu7Phu4Hhu4Hhu4HigJ3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyZ5w7RN4buJw7Iv4buNL2vEqWpv4buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJw51x4buG4buJJeG6qHXhu4nDueG7meG7ieG6vOG7hk3hu7Hhu4Dhu4nDueG7ucSCw73hu4l04buPxILhu4nDvcO0xILDveG7ieG6vuG6puG7iW1q4bq84buGTeG7icO54bu5xILDveG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7teG7ieKAnDZxxILhu4nhu4BGTeG6v+G7icSCecO9w4Hhu4/hu4nhu4Dhu7fEgsO94buJSuG7t+G7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4nhurrDvUZ14buJSkbigJ3hur/hu4nEguG7n8SCeeG7iXXhu4/huq7hu4nhu4DDisO1dcO94buJxILDveG7s+G7r8OD4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4DDveG7inXhu4nhu4DDveG7s+G7icSCw73hu7Phu6/Dg+G7iUpG4bq/4buJ4buA4bufw4Phu4nDveG7hk3hu7Hhu4Dhu4lKROG7s+G7iXXhuqTEgnnhu4lK4buz4buvdeG7ieG7gMO94bul4bqu4buJ4bq6w71JQ8SCeeG7iXXDveG7n8OD4buJ4oCcw53hu7Hhu4Dhu4lK4buz4buvdeG6v+G7ieG6oMO94bqkxIJ54buJw73hu7Hhu4Dhu4l54buzxJDigJ3hu4Hhu4k2w71JxJDEgnnhu4lM4buGTeG7q8SC4buJw7rDtMSCw73hu4nhu4DDvcSQ4buz4buJeeG7s+G7j8SC4buJ4bqiw7TDg+G7iUrhu7Phu6914buJ4buAw73hu6vDg+G7iXnhu7PEkOG6v+G7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJxILDvcSoxIJ54buJdeG6pMSCeeG7iUrhu7Phu6914buJ4buA4bqsxILhu4nDueG6ssSCeeG7iUrDtOG7ieG6usO9RnXhu4lKRuG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhur/hu4nDuXJN4buJw4Phu5HEgsO94buJdeG7k+G7s+G7iXXDtXXDveG7ieG7gMO9R+G7ieG7gEZ14buJw73DtMSCw73hu4l1w73hu7XEgsO94bq/4buJeeG7s+G7k+G7s+G7ieG6vOG7hk3hu7Hhu4Dhu4nEgsO94buPxILDveG7iXXDveG6sMSCeeG7iXXDtXXhu4nDveG6rOG7ieG6vkPhur/hu4l54buz4buhTeG7ieG7gMSQ4bq/4buJ4buAw71H4buJ4buARnXhu4l54buz4buTw4Phu4nhurrDveG7s+G7rcSC4buJw73DtOG7iXXDveG6ruG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4Hhu4k24bqkxILhu4nhu4DDiuG6ssSCeeG6v+G7icO94bq24buP4buJxILDveG7meG7iUpE4buz4buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG6v+G7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4nDueG7keG6ruG7ieG6ok7hu4l1R+G7j+G7icSCeUnEkOG7s+G7ieG6t+G7s+G7r+G7gOG7iSbhu4/Dg+G7ieKAnOG6oOG7tcSCw73hu4l54buzw7Thur/hu4lN4bur4buG4buJ4buAw4rGsOKAneG6v+G7ieG7gOG6pMSC4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4nhurrDvUbhu4nEgsSo4bq/4buJeeG7s+G7guG6uuG7icO54bq44buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4buAw7TEguG7ieG7gHHhu4Dhur/hu4nhu4DDveG6pMSCeeG7iXXhu5PDg+G7iXXDveG7s+G7j+G7ieG6vsaw4buJSsO04buJ4bq+4bujxILhu4nhur7DtMSCeeG7iXnhu7Phu4Lhurrhu4nDueG6uOG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4nhuqDDveG7s+G7iXnhu5vhurrhu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhur/hu4nDveG6ruG7kcSC4buJxILhu5HEguG7geG7iTbhu7V1w73hu4l14buKdeG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJdcO1deG7icO94bqu4buR4buA4buJw7nhuqjEgnnhu4nigJzDueG7rcSC4buJQ8SC4buJw7nDteG6uuG7icSCecO9w4Hhu4/igJ3hur/hu4nhu4DDjOG7ieG7gMO94buz4buvxILhu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phu4nhu4DDveG7inXhu4nhur7hu4rhu4nhuqLDtOG7icSCeUnEkOG7s+G7iXXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7iXVH4buP4buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7geG7iVXDtXXhu4nhuqLhu4p14buJ4bqiSUXEgnnhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iVXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7icO94buGTeG7r8SC4buJ4buAw4zhu4nhuqLhu4p14buJ4bqiSUXEgnnhu4nhu4/EguG7icSC4buzxILDveG6v+G7iXXhu5PEgsO94buJ4bq+w7Xhu4Dhu4nhurrDveG6tsSCeeG6v+G7iXXDveG6psSCeeG7ieG7gOG6qOG7s+G7ieG6usO94buRw4Phur/hu4l14buTxILDveG7ieG6vsO14buA4buJ4bq84buG4buTxILhu4nhuqJO4buJw73DtMSCw73hu4l1w73hu7XEgsO94buJSuG7reG7ieG7gMOKceG7gOG7ieG7gOG7iuG7iUzhu5nhu4nDveG6qOG7s+G6v+G7iXXhu5PEgsO94buJ4bq+w7Xhu4Dhu4l54buz4buP4bqu4buJ4buAw73huqTEgnnhur/hu4nhu4DDinHhu4Dhu4nhu4Dhu4rhur/hu4l1Q+G7icO54bqoxIJ54bq/4buJw7nhu7HEguG7iXXhu5PEgsO94buJ4bq+w7Xhu4Dhu4nhu4DDveG7s+G7icO9w7TEgsO94buJw7XEguG7icO94bu3xILDveG7ieG6vuG7iuG7iUrDtOG7icO9QuG7ieG7gMOKReG7ieG7gEnhu4nhurrDvcO14bq64buB4buB4buB4buJw4NC4buz4buJ4bqi4buKdeG7ieG6oklFxIJ54buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7teG7ieG6vsO14buA4bq/4buJw7nhu4LEgnnhu4lKROG7s+G7icSCw73hu7Phu6/Dg+G7iUpG4buJdcO94buGTeG7q8SC4buJw4PhuqTEguG7icO5duG7ieG6usO9RnXhu4lKRuG7icSCw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4nEgnnDtE3hu4l1w7TEgnnhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4nDvUPEguG7icSCxKjhu4/hu4lKROG7s+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4l1w73hu5/Dg+G7ieKAnGzhu4l04buz4bux4buA4bq/4buJbOG7icO54buCxIJ54oCd4bq94buJ4oCcVOG7s+G7seG7gOG7iXVJxJDhu7Phu4lKROG7s+G7icO64bufxILhur/hu4l04buz4bux4buA4buJTOG7s8SC4buJ4bqiQuG7s+G7icO64bufxILhur/hu4l04buz4bux4buA4buJdeG7k8OD4buJQ8SC4buJw7rhu5/EguKAneG7iUrDtOG7ieKAnMOZ4buCxIJ54buJ4bq84buGTeG7ieG7gMOK4bu3xILDveG6v+G7icO54buCxIJ54buJ4bq84buGTeG7icO54bu5xILDveG7iUrDtOG7icO54buCxIJ54buJw73FqcSC4oCdZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fDmeG7keG7s+G7ieG7gMO14buJNsOKcMSC4buJw53hu4ZN4buJw53hu7Phu6/hurrhu4l1w73huq7hu4l04buz4bux4buA4buJ4buAw73hu6vDg+G6veG7ieKAnOG6t0Thu7Phu4nhu4Dhu7PEgsO94buJ4buAw71wxILhu4lK4bu34buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7ieG6usO9RnXhu4lKRuG6v+G7iXXDveG7gsSCeeG7ieG7gOG6pOG7s+G7icSCw71xxILhu4nhu4DDvcONdeG7icOKxqHEgnnhur3hu4nDmeG7k8SCeeG7iXThuqjhur/hu4l1w73hu7XEgsO94buJ4bq84buGTeG7rcSC4buJSsO04buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7icO94buGTeG7r8SC4buJw51x4buG4buJJeG6qHXhu4nhur7hu6nhu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJ4buA4bufw4Phu4nhuqJx4bq64buJxILDveG7s+G7reG7huG7iXXDveG7s+G7scSC4buJdeG6pMSCeeG7iUzhu4bhu6Hhu4Dhu4nhur7hu5d14buJw71DxILhu4nEgsSo4buP4bq94buJNsOK4buGxIJ54buJ4buAw73DtMSCw73hur/hu4nDukjEgnnhu4l14buTw4Phur/hu4nDg0nhu4bhu4nhu4DDiuG7teG6v+G7ieG6vsO1xIJ54buJ4buA4buR4bqu4buJSuG7t+G7icO94buRxILDveG7ieG6usO94buCdeG7iXVH4buP4buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguKAneG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZnThu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i8OD4bq+4bquLXThu7PDuuG7sy144bquxILhu4AtS+G7peG7s3nDveG7gOG6vcSC4bquw4rDg+G7j+G6ouG7i2cy4buB4bq3Zi90Z2Yv4bq6Zw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]