(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi nói về tinh hoa, hồn cốt, cá tính và khí phách của người Thanh Hóa, ta phải nghiên cứu nhiều lĩnh vực, nhiều mảng, nhiều vấn đề, như lịch sử, văn hóa, văn học, ca dao... trong các mối tương quan soi chiếu nhiều chiều, so sánh, chắt lọc. Từ đó mới có cách nhìn khách quan, trung thực, khoa học, rút ra được những kết luận chân xác. Trong bài viết này, tôi chỉ gói gọn việc tìm hiểu, nghiên cứu hồn cốt, cá tính và khí phách - một nét tinh hoa về phẩm chất người Thanh Hóa trong thơ xứ Thanh hiện đại.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhuqLhu4vhu5E/4bqjW+G6o2Q/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G7j+G7k30/4buRZGw/ZMSR4bqt4buDP8SDIsSRP3Thu6M/4buQZH3hu4NkQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G6vmTEkT/hu4NmxJE/cuG6pz/hu5HEkeG7g2Q/ZOG7hX3DnT9k4buJ4buDP+G6o+G7i+G7kcOdP+G6o1s/4buRZeG7g2Q/cl0/4bq/ZGU/4buNZFvhuqNkP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn3DnT/hu5F9P+G7jWQgxJE/4buDY2TEkcOi4buDP+G6o+G7o+G7kz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buB4bq94buDZD9y4buh4bqjw50/4buDZMSR4bqn4buTP+G7hyDhu4Njw50/4buDZMSR4bqn4buTP3I44buDP8SD4bqnw50/4buDZOG7nT/hu4HhurnhuqNkP8O0cMOdP3Ix4buDP2RmfcOdP3Ix4buDP2Ro4bqjw50/4bqjfT/Do33hu4Xhu7Lhu7Lhu7I/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o1vhuqM/4buH4buLxJE/4buR4budbOG7g2M/4buP4buTfeG7gz/DtOG7hcSRP+G6o2TEkeG6peG7kz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4bqjZMSR4bqn4buTw50/w7Thu4U/w7Rb4buDZMOdP+G6o2Qy4buRP+G7gWjhuqPhu7I/4buQ4bufP8SDZj/hu4dtxJE/4bqjZj/huqNb4bqjZD/hu4Nkw6nhu4M/4bq/ZFvhuqNkP+G7j+G7k33hu4PDnT/hu5HDteG7k+G7g2M/4buRZOG7oeG6o8OdP+G6v2Thu4V9P2Ro4bqjw50/w7Xhu5nhu5E/w7V9P8SD4budb+G6oz/hu4NkceG7g2M/4bq/4bql4buRP+G7geG7k2Hhu4M/4bqjZDfhu4M/dFvhuqPhu7I/4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G6oV3EkT9yxJHhuqXhu5E/4buDXXXDnT/hu5HDrMSRP+G6o2Thurs/Y2bEkT9jaOG7gz9yxJHhuq3huqM/4buRw6nhu4c/ZMSR4bqp4buTw50/4buDY2TEkcOi4buDP+G6o+G7o+G7kz9k4buJ4buDP+G6o+G7i+G7kcOdP+G6o1s/4buRZeG7g2Q/cl0/4bq/ZGU/4buNZFvhuqNkPy0/4buHxKnhu5E/4buD4bqx4buRP+G7kcSR4buDZD9k4buFfT9y4bqnP+G7jWTDoeG7hz/huqNkOOG7kT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWRsP3Thu6M/4buQZH3hu4NkP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsOj4buRZOG7k+G7h+G6oT/EkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD88Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KCwo4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLC47Oy87PDzDoyg6PjshOjvhu5EoKSEuLuG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6ouPCkmP33hu4Hhu5Hhu6om4bqi4buL4buRP+G6o1vhuqNkP+G7g2Phu51uxJE/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu4/hu5N9P+G7kWRsP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkT904bujP+G7kGR94buDZCY/c8SRw6Phu5Fk4buqJjw6OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKCwoJj8vI+G7hsSR4buDZD9kaH1YP0RdP+G7hsSR4buDZEAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5BkbD904bujP+G7kGR94buDZD9kxJHhuq3hu4M/xIMixJE/4buR4bufP+G7gzHhu4c/O3shKD/Eg+G6peG7gz/hu4N9dcOdP2Rd4buDYz/hu5HDtTHhu4c/4bqjN3U/4bqh4buZ4buRw50/w7U44buRP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu5HDouG7gz/hu5Hhu5NqxJE/4buDasSRP+G7kcSR4bql4buDYz/hu4Nk4budP0Thu4nhu4NjP+G7gmPhu5N1w6Lhu4PDnT/hu5Bkw6zEkT9EceG7k8OdP+G7kMO1OeG7gz/hu4Z9xJE/4buCxJHhu4Nkw50/RHHhu5M/4buA4buFfeG7g8OdP+G7gmPhu5N14bqr4buDP8OD4buTdcOdP+G7gHE/Q8SRfeG7g2PDnT/huqAi4bqjZD9SMeG7gz/hu5TEkeKApj9ybcSRP2Rd4buDYz/hu4NjZMOp4buDP+G7kVvhuqM/4buNZMOh4buHP+G7kWRsw50/4buRw7Xhu51u4buDYz/huqN9P8SD4budb+G6oz/DtFvhu4NjP+G7kVvhuqM/cl0/4bqjw6zhu4NjP+G6oeG7iz/hu4FdP+G7h8Sp4buRP+G6v2Thu4U/4bqhW+G7kz/Eg+G7iT/DtMSpw50/4buNZOG7heG7g2M/4buNZOG7mT9y4bqnP+G7g8SpxJE/w6Phu5Phu4Njw50/4buNZOG7heG7g2M/4buNZOG7mT9y4bqnP+G7g2Nk4bqtP+G7kWThu5Nh4buRw50/4bqjZj9jxJFbP+G7kcO14bq5P3LDrD/huqPhu5Xhu4NjP+G7keG7hT/hu4Ft4buDP8SDZuG7g2M/Y2bhu40/cl3hu4U/w6PEkT/DtCDhu4M/cjHhu4M/ZGZ9P+G7jWTEkT9yYeG7kT/hu5Fk4bqpP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjZOG6uz/DtcSRw6Lhu4NjP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu4ddP+G6o2fhu4M/4bqjZj9jxJFbP+G7kcO14bq5P3JtxJE/4bqjID/hu4Phu51t4bqj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OUw7M/w6Phur3DnT/hu4NmxJE/4buRZGw/dOG7oz/hu5BkfeG7g2Q/ZMSR4bqt4buDP8SDIsSRP+G7g2NuxJE/4buBw6Lhu4M/4bqj4buL4buRP+G6o1vhuqNkP8O1xJHDouG7g2M/4bqhxJHhuq3hu5E/4bqjxqF9P+G7g2Phu51uxJE/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu4FdP3LDqT904bqx4buRP+G7keG7hV3hu4M/4bqj4buX4bqjP+G7kWRsP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkT9SxJHhuq3hu5E/4buCfeG7h8OdP+G7kWRsP3Lhu5Xhu4NjP+G7h8SR4bqn4buDP+G7g13hu4U/4bqj4bub4buDYz/hu4d94buDYz/Dozjhu5M/OOG7gz/hu5HDqeG7g2Q/4bqjIOG7hz/huqPhu4vhu5E/4bqjW+G6o2Q/4bqj4buF4buDP+G7g2Phu51uxJE/4bqjxqF9P3Lhu5Xhu4NjP+G7h8SR4bqn4buDP8SDZsOdP+G7g2Thu53hu4NjP8O1w60/4buD4bqx4buRw50/xIPEqeG6oz/Eg1vhu4XDnT/EgzThuqM/4buRw7Xhu53hu4Njw50/4buRw7XDsz/hu5FkXeG7g2Q/4buRZOG7nWzhu4NjP2TEkeG6reG7kz/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4buDZOG7nT/hu5HDteG7heG7g2M/4buRZGw/dOG7oz/hu5BkfeG7g2Q/ZMSR4bqt4buDP8SDIsSRP+G7kWTDqT9jOeG7gz/hu4Nk4budP+G6o2Thurs/4bqhxJHhuqnhu5M/ZMSR4bqt4buDP+G7kcO14buF4buDYz/hu5FkbD/hu4NkceG7g2M/4buRZMSRP+G7g2Q34buDP+G7kGR94buDZD9EZn3hu7I/4buQ4bufP0Thu4nhu4NjP+G7gmPhu5N1w6Lhu4PDnT/hu5Bkw6zEkT9EceG7k8OdP+G7kMO1OeG7gz/hu4Z9xJE/4buCxJHhu4Nkw50/RHHhu5M/4buA4buFfeG7g+KApj9y4buffT/hu5Hhu4Vb4buRP+G7gcOi4buDP+G6o1vEkT/hur/EkcOi4buTP2Thu5Xhu4Njw50/4bq/xJHDouG7kz/Do+G7m+G7g2PDnT/huqN94buDP+G7kcO14budbuG7g2PDnT/hu4NjIuG7hT/hu4NjZOG6qz9y4buffT/huqNmP+G6o1vEkT/hu41k4buF4buDYz/hu5HDtTnhu4PDnT/Eg8SpxJE/4buRw7VuxJE/xIMi4buNP8SDOOG7keG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPEgsSRP8SDW+G7g2Q/Y8SRNOG6o8OdP+G6o1vEkT/huqNk4buT4buDYz/huqPGoX0/4bqjW+G6oz/huqNkxJHhuqXhu4M/w7Thur0/w7M/4buHaMSRP+G6o2TEkeG6peG7gz/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7gV0/4buRZMSR4bql4buTP+G7kWThu4vhu4PDnT/hur9kZj/hur9kMeG7g8OdP2PEkX3hu4M/4bq/ZGrDnT9yOOG7kT9yID/igJzEg8Oi4buHP8O14bqx4buRP+G6o2Thu5Phu4NjP+G6o2Qx4buD4oCdw50/4oCcW+G7hT9yIMSRP+G6o2Q34buDP+G6v2TDrOG7g2MvP8SCxJE/4buB4buV4buDYz9jxJE04bqjP8SDW+G7g2TigJ0/4bu2ROG7ieG7g2M/4buCY+G7k3XDouG7g+G7uMOdP+KAnOG7juG7k8OiP2Thu51s4buDYz994buDZD/hu4Phu51t4bqjP+G7hzThu4M/xIPhu4nhu4NjP+G6o2Thu5N9Lz/hu4Bd4buDYz/hu5HDrMSRP+G7g2Nkw6jhu4U/xIM44buRP+G6o111P+G7gcOi4buDP8O0acSRP8SDW+KAnT/hu7bhuqJkZeG7g2Q/RHHhu5Phu7jDnT/huqNk4buT4buDYz/huqMg4buDZD/igJzhu4Jjw60/4bqjZOG7lX0/4bqjZFt1P8SDaT/hu4NkceG7g2M/4buRZDfhu4M/4bqjfeG7k+KAnT/hu7ZS4bubP+G6on3hu4Xhu7jhu7I/4buCZOG7neG7g2M/w7Thu6E/4bq/ZFvhuqM/4bqhxJHhuq3hu5E/4bqjxqF9P+G7g2Phu51uxJE/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu4FdP3Lhu51v4buRP+G7gcOi4buDP2Thu4Vd4buDP+G6oyDhu4Nkw50/4bqjZOG6pT/hu4Nj4buhP3JdP+G6o2TEkeG6peG7gz/hu5FkMuG7g2M/ZOG7hV3hu4M/4bqjIOG7g2Thu7I/4buCZHHhu4NjP+G7g2NddT/Egznhu5M/4bq/ZFvhu4NjP+G6o2TEkeG6peG7gz/huqNk4buL4buDYz/hu5Fk4buh4bqjP8OjN+G7gz/hu4xkW+G7jcOdP+G6o2Thu519P+G6o2Y/4buHxKnhu5E/4buROOG6oz/DtDLhu5E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kX11w50/cuG7mz/hur9kZT/huqNk4bq7P+G6o2Y/Y2F1P2PEqeG6o8OdP2PEkVvhu4XDnT/hu4db4bqjP+G6o8Sp4buDYz9ybcSRP+G7gWfhu4NjP+G7j+G7kyA/4bqjIOG7h8OdP+G6ozHhu4c/4buRZOG7lT9jxJE04bqjw50/w6Nb4buHP3Lhu51v4buRP+G7j+G7k30/4buHaMSRP+G7kWRwP+G7kWRb4bqjZD9kxJHhuqnhu4c/4buDY+G7k3XDnT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/w6Nb4buHWD/igJzhu4DEqeG7kT/DtDLhu5E/xIPhu51u4buDYz/hu5Fd4buTLz/DlcOo4buDP+G7kWTDouG7hz/Do33hu4U/4bq/xJHhuqXhu4figJ0/4bu2ROG7ieG7g2M/4buCY+G7k3XDouG7g+G7uOG7sj/huqJbxJE/4buR4bufP+KAnOG7gcSp4buRP8O0MuG7kT/Eg+G7nW7hu4NjP+G7kV3hu5PigJ3DnT/igJzDtcOo4buDP+G7kWTDouG7hz/Do33hu4U/4bq/xJHhuqXhu4figJ3DnT/igJzEg8SRP+G7geG7leG7g2M/Y8SRNOG6oz/Eg1vhu4Nk4oCdP+G6v2TDrOG7g2M/4buDZHHhu4NjP+G7kWThuqk/ZMSR4bqt4buDP2ThuqXhu5E/4buBZ+G7g2M/4bqjMeG7hz/hu5Fk4buVw50/4buP4buTdeG6peG7kT/hu5E34buHP8SDW+G7g2Q/Y8SRNOG6o8OdP+G7g2Y/4bqjZ+G7gz/hu5Fk4bqpP2TEkeG6reG7gz9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/4buDZH3hu4Nkw50/4buHIuG7g2TDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Q54buDP+G6o2Thu5/DnT/Do+G7o+G7kT/hur9k4buFW+G7kcOdP+G7j+G7k3XhuqXhu5E/xIPhu4Vb4buDw50/xIM5dT/hur9kZT/hu5Fk4bql4buyP+G6omThurs/4bqjZj/hu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT/hu4/hu5Phuq/hu4M/4buj4buDYz/hu41kZj/hu5HDteG7nW3huqM/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4PDnT/hu5Hhu5/hu4NjP8SD4buLxJE/4buHNOG7kT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4bqhOOG7kT/hu5HDtTLhuqPDnT/Eg2fEkT9kacSRP+G7g2R94buDZD/hu4ci4buDZMOdP+G6o+G7nWzhu4NjP+G7j+G7k3XhuqXhu5E/4buHbcSRP+G7kSLhu4U/4buDw6Lhu4M/xIPhu51v4bqjP+G6oSDhu4M/4buB4bq94buDZD/hu5Fk4budbuG7g2M/4buRw7Xhu6HhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7h1vhu5M/4buDZOG7nT/hu5Fk4bql4buyP+G6olvEkT/Eg+G6t+G7jT/hu5Hhu4Vb4buRP+G7gcOi4buDP8OzP+G6o3A/4bqjZOG6uz9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/OHU/4buRZOG6qT9kxJHhuq3hu4M/4buRxJHhu4NkP+G7kWQ54buDP+G7gSLhuqM/4buP4buTfeG7g8OdP3Lhu5PEkT/hu5Hhu51sxJHDnT/hu5Hhu6E/4buRxJHhu4PDnT/hu5Hhu6E/4buDZMSRw6Lhu4PDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6ocSRP+G7geG7l3XDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6ozHhu4NjP+G7kWQ14buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/ZMSR4bqp4buHP+G7g2Phu5N1P+G6o8ahfT/huqPhu5PEqeG6oz/huqNkxJHhuqXhu4M/xIM44buTP1vhuqM/4buBxJHhuq3hu5HDnT/hur9k4buL4bqjP+G7gcSR4bqt4buRP+G7kcO14budbeG6oz/hur/hurM/4buRZOG7lT/huqNmP+G7kcSR4bqn4buHP+G7geG7oeG6oz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlw50/4buP4buTN+G7gz/Eg8SpxJHDnT9y4bubP+G6v2RlP2Thu5Xhu4NjP2Rh4buTP+G6oWHhuqM/4buDZDjhu5E/4buRZOG6pT9jxJFtxJHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQ8SRcX0/4bqh4buF4buHP8SDIuG7gz/hur9k4buL4bqjP+G7gcSR4bqt4buRP+G7h10/4bq/ZMOs4buDYz9k4bqnP+G7kWQ4dT/hur9k4buL4bqjP+G7gcSR4bqt4buRw50/Y8SRcX0/4buDbMSRP8O04buhP8O04buL4buDYz/hu4fhu4Xhu4NjP+G7h33hu4NkP+G7g2Thu50/w7RvxJE/4buRZuG6oz/hu4ddP+G7kTfhu4c/ZOG7ieG7gz/hu4db4buRP8O14budb8SR4buyP+G6olvEkT/huqNkOOG7kT/hu41kW+G6o8OdP+G7h8Sp4bqjP+G7hyLhuqPDnT9k4buJ4buDP2Rh4buTw50/Y8SRIOG7gz/Do+G6uT/Eg+G6peG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/w7Thu5Phu4vhu5E/4buDXXU/4bqjZOG6uz/huqNmP+G7kWThuqk/4buBw7o/Y8SRIMSRw50/4buDZj/EgzA/xIPhu51v4bqjP+G7kcOsxJE/4buB4buTdeG6reG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjW8SRP+G6v2TGoeG7g2M/4bq/ZMSR4bql4buNw50/4bqjW8SRP+G7j+G7k1s/4bqhw6nhu4NkP+G7kWThu51u4buDYz/Eg+G6peG7gz/hu4fhu6PhuqM/4bq/ZMOs4buDYz/huqHDqeG7g2Q/4buRZOG7nW7hu4NjPzHhu4M/w7Q34buTP3Jd4buFP+G7kcO14buF4buDYz/hu5HEkeG6p+G7hz/hu5Fk4buj4bqj4buyP0PEkXF9P+G6oyDhu4NkP+KAnOG7g2Rx4buDYz/huqNb4buDZD/Eg+G7ieG7g2M/4buP4buTw6I/4bqjZCB1P+G7h1vhu5MvP8ODN3U/4buRZOG6seG7jT9jfcSRP8SDN+G7hz/hu4Nb4buRP+G7kcO1bsSRP+G6o2TEkeG6p+G7k+KAnT/hu7bhu4Jj4buTdeG6q+G7gz/EgsOp4buDZD/hu5BkxJHhu7jDnT/hu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT/hu4Fl4buDZD9yw6Dhu4M/4buRw7VnP+G6o2Thu5N14bqt4buDP2PEkX0/xIPDqeG7g2TDnT/huqNk4buJ4buDYz9ybz/igJzEgjPhu4NjP+G7g20/cm8/4bqjZOG7nX0vP8SCM+G7g2M/4buDbS8/4buQbT/huqNn4buDP+G6o2RuP8SDxKnhuqM/4buBYeG7jS8/4bqiID/hu4Hhu5s/4bqj4budbsSRP3J94buDYz/huqHDouG7gz/DteG7k8Sp4buDYz/huqEy4buNLz/hu4Jkw6nhu4M/4buFP+G7kWTDrOG7gz/hu4NxP+G6o+G7k+G7i8SRP+G7g+G7nWzhu4NjP8OjN+G7k+KAnT/hu7ZE4buJ4buDYz/hu4Jj4buTdcOi4buD4bu44buyP+G7gmNkw6nhu4M/4buDMeG7hz/hu4N9dT/hu4HhurnhuqNkP8O0cD9y4buV4buDYz/Egzjhu5E/4buDXXU/xIMwP+G7j+G7k+G6r+G7gz9jxJFd4buDZD9jxJFh4buRP2Qi4buDZD/hu41k4buZ4bqjP+G7kcO14buF4buDYz/hur9k4buL4bqjP+G7gcSR4bqt4buRw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP2PDrOG7g2M/4bqj4buV4buHw50/dMSR4bqn4buDYz90ZeG6o2Q/4bqjxqF9P+G6v+G6sz/hu5Fk4buVP8SD4bqpP+G7keG7oT/Do+G7hcOdP8SD4bqpP+G6o30/ZFvhu5HDnT/Eg+G6qT/Eg+G7hV3hu4M/4buR4buXP2PEkX0/xIPDqeG7g2Thu7I/4buCZj/hu5HDtcOzP+G7kWRd4buDZD/hu4fEqeG7kT/hu4NkYeG7gz/hu5Fk4buj4bqjP+G7kTjhu5E/deG6peG7kz/huqPGoX0/4buDY+G7nW7EkT904bujP+G7kGR94buDZOG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqJkxJHhuqXhu4M/xIM44buTP8SD4bqpP2Rb4buR4buyP0Rb4buRP8SD4bqpP+G6o2TEkeG6peG7gz/Egzjhu5Phu7I/xIJmP+G7gV0/4buHxJHhu4NkP+G7kcO1xJHhuqXhu5E/dOG7oz/hu5BkfeG7g2Thu7I/4buCY311P8SDOeG7kz/huqPhu5PEqeG6oz/hur9kW+G7g2M/4bqjZMSR4bql4buDw50/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G7keG7k3Xhuq3hu5E/xIPhu4vEkT/hu5HEkeG7gz/hu5Hhu53Ds+G7g2M/cl3hu4U/4bqjZMSR4bql4buDP+G7kWQy4buDY8OdP3Jd4buFP2RnfT/huqHDqeG7g2TDnT/Eg8Sp4bqjP+G7gWHhu43hu7I/RGg/4buRxJHhu4M/xIPhuqXhu4M/csOsP+G7kWThu6PhuqNYP+KAnOG6omThu5nhu4NjP+G7kcOsxJE/xIPEkT/hu4NkbT/hu4NkOOG7kT/huqM34buTP+G7g8SRLz/Dgzfhu4M/4bqjZOG7meG7g2M/4bqjOeG7hz/hu5F9dT/hu4Ey4bqjP+G7gTLhuqNYP+KAnMSCxKnhuqM/4buBYeG7jT/hu4NkbT/DteG6tT9yxJHhuqfhu4M/4bqjZGzEkT9yZT/huqNkMuG6o+KAnT/hu7ZE4buJ4buDYz/hu4Jj4buTdcOi4buD4bu44buyP8OD4buVP33EkT/Eg8SRP8SDN+G7k8OdP8OzP8SDN+G7k8OdP+G6o2Thurs/4bqjOeG7gz/Eg2jhuqM/xIPhuqXhu4M/4bqjW+G6oz/hu5Hhu58/4oCc4bqjN+G7kz/hu4PEkeKAncOdP+KAnOG6oznhu4c/4buRfXU/4buBMuG6oz/hu4Ey4bqj4oCdw50/4oCc4buDZG0/w7XhurU/csSR4bqn4buDP+G6o2RsxJE/cmU/4bqjZDLhuqPigJ0/w7ThurU/4buDZGHhu4M/w7V9P+G7g2N9dT/huqNwP+G6o2Thurs/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9w50/4buDY8Os4buDP+G7g2NxP3JdP+G6oSDhu4M/4buRZeG7g2Q/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ94buyP0Rs4buDP+G7kWThuqXDnT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4bqjZj/hu4PEkeG6p+G7hz/hu5HEkeG7gz/hu4cw4buDZD/hu4HEkeG6reG7kcOdP+G7h8Sp4buRP+G7g8SR4bqn4buHP+G7gSLhuqM/4buP4buTfeG7gz/hu5Hhu51sxJE/w7VmxJE/cl3hu4U/xIPEqeG6oz/hu4Fh4buN4buyP8SCxJE/4bqjZMSR4bql4buDP8SDOOG7kz/EgzA/4bqhxJHhuqXhu5E/4buDY111P+G6o2TEkeG6peG7gz/hu5FkMuG7g2Phu7I/ROG6reG7kT/hu4Nk4budP+G7g2Phu51uxJE/4buDw6zhu4NjP8OjN+G7g8OdP2PEkeG6r+G7hT9kIuG7kT/huqHEkeG6peG7kT/huqNmP3Lhu5c/4buH4buVfT9jNOG7kT9kW8SR4buyP8SCZj/hu4FdP+G6v8SR4buDZD/hu4NjZMSR4bqt4buHP3Thu51s4buDYz/hu4db4buTw50/4buBXT/hu4HhurnhuqNkP8O0cD/hu4db4bqjZD/huqEg4buFw50/4buBXT/hu4HEkeG7g2Q/4bqjIOG7h+G7sj/EgmY/4bqj4bub4buDYz/hu4FdP+G7h8Sp4buRP8SDNOG6oz/DtCDhu4M/4buQZH3hu4NkP0RmfeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5DDteG7heG7g2M/4bqhXcSRP+KAnOG7gmRtP+G7h1vhu5PigJ0/4buDZF0/4buRZGw/4buQw7U54buDP+G7hn3EkT/hu4LEkeG7g2Q/csSR4bql4buRWD/igJzGsMOdP2M54buDP+G7gTLhu4cvP+G7kH0/Yznhu4M/4buHW+G7ky8/4buQfT9jOeG7gz/hu4Nj4budbsSRLz/hu5B9P2M54buDP+G7j+G7k3XhuqXhu5E/4buBxJHhuq3hu5HigJ3hu7I/4bqiW8SRP2M54buDPzh1P8SDMD/hu5HDrMSRP+G7geG7k3Xhuq3hu4PDnT9k4buT4buDP8SD4buZ4bqjP+G7g8Oi4buDP+G6o1s/4buRZeG7g2Q/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+KAnOG7gmRx4buDYz/huqPhu4Xhu4M/4buDY+G7nW7EkS8/xIIwP+G6oeG7nW3huqM/cl3hu4U/4bqhOOG7kT/hu5Fw4bu0Lz/igKYvP8SC4bqv4buDP+G7g2Thu50/4buH4buh4bqjw50/xIM04bqjP+G7kWRd4buDZD/hur/huq/hu4UvP+G7kMO1Z+G7gz/hu4fEqeG7kT/huqPGoS8/RH11P+G7g2Rx4buDYz/hu4Nj4budbsSRP2M5dT/DtDLhu5E/4buBIsSRLz/hu4Y04buRP8O14bq34buRP+G7h8Sp4buRP8SD4budbuG7g2M/Y+G7nWzhu4figJ3hu7I/4bqiZj/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDZF0/4buDY2TEkcOi4buDP+G6o+G7o+G7kz/hu5FkxJE/4buNZFvhu40/4bq/ZDXhu4NjP8SD4bq54buDZD/hu5DDtTnhu4M/4buGfcSRP+G7gsSR4buDZD/EgzA/4bqjZj/Eg2bhu4NjP2Nm4buNP+G7keG7hT/hu4Ft4buDP3Jd4buFP3LEkeG6reG6oz/DtFvhu4NjP+G7kSLhu4U/w7V9P+G7h8Sp4buRP+G7geG7hSLEkT/hu4Njw6zhu4M/4buDY3E/4buRZMSRP+G6o30/ZOG7hV3hu4M/4buR4buFXeG7gz/hu4dtxJHDnT/hu4d94buDYz/hu5Fl4buDZD/Eg8Sp4buRP+G7jWRb4buyP+G7gmThu53hu4NjP3ThurHhu5E/cuG6pz9jZuG6oz/Eg8SpP+G6o+G7heG7gz/hu4Nj4budbsSRw50/4buQw7U54buDP+G7hn3EkT/hu4LEkeG7g2Q/4bq/ZMOs4buDYz/DtFvhu4NjP+G7kSLhu4U/w7V9P+G7kWXhu4NkP+G6o1vhuqNkw50/4bq/ZGU/4buNZFvhuqNkP+G6o+G7heG7gz/hu4Nj4budbsSRP3Thu6M/4buQZH3hu4NkP+G7h10/w6zhu4NjP8SDMD/hu4Fd4buHP+G6oWHhu5E/w6NhdT/huqNkZsSRP+G7g2NuxJE/4buDZDjhu5E/cuG6sz/Eg+G6t+G7jT/hu5HEkeG7g2Q/4buRZDnhu4PDnT/hu5Fk4bqpP+G6o2Q44buRw50/w7Thu6PhuqM/w7Thu4vhu4NjP+G7hzDhu4NkP+G7gcSR4bqt4buRP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn3hu7I/4buC4bql4buTP+G6v2TDrOG7g2M/ZMSR4bqp4buTP2ThuqXhu5E/4bqjZMSR4bqn4buTP8O0N+G7kz/hu5HDteG7k3Xhuqfhu4M/4buRZOG7i+G7g2PDnT/hu4HhurnhuqNkP8O0cD904bujP+G7kGR94buDZMOdP+G7kMO1OeG7gz/hu4Z9xJE/4buCxJHhu4NkP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjZDLhu5E/4buBaOG6o8OdP+G6o2Thu53hu4NjP+G6ozjhu5E/xIPhu51v4bqjP+G7g2Rx4buDYz/huqM34buTP+G7kWRsP+G7kcSR4buDZD/hu5Hhu5l1Pzh14buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6olvEkT/hu5Fl4buDZD/huqNb4bqjZMOdP+G6o1vEkT/hur9kw6Hhu5M/4bq/ZGU/4buNZMSRP+G7jWRd4buHw50/4buNZMSRP+G7kWThu51u4buDY8OdP+KAnOG6o2Ro4bqjP+G7kcO1bsSRP+G6v2Thu5M4dT/hu4Phu51t4bqj4oCdw50/xINh4buHP8SDNOG6oz/huqNkOOG7kT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9Pzh1P+G7gSLEkT9yfeG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6oV3EkT/hu5FkbD/igJzEgsOo4buFP+G6oiDigJ0/4bqjxqF9P+G7g2RdP+G7kWRsP0Rx4buTP+G7gOG7hX3hu4Phu7I/4bqiZOG6uz/huqNmP0Rx4buTP+G7gOG7hX3hu4M/4buHbcSRP+G7kWQ4dT/Eg+G7nW/huqM/4oCc4buGN3U/4buRw7VuxJE/xrDEkT/hu4B94buFP8O0OeG7kz/EgyLEkT/Do+G7nWzhu4Nj4oCdw50/4buHbcSRP+G7kWQ4dT/Eg+G7nW/huqM/4oCcw5U34buTP+G7g2Phu51v4bqjP+G6o2Rd4buFP+G7g2R94buTP+G6ocOi4buDP8Oj4buL4bqjP+G7g+G7mcSR4oCd4buyP+G6olvEkT9b4bqjP+G7gcSR4bqt4buRw50/4bqjW8SRP+G6v2Thu4vhuqM/4buBxJHhuq3hu5E/4buR4buf4buDYz9jxJFuP2TEkeG6reG7gz9kceG7kz/igJxDxJE04bqjP+G7keG7nz9S4bub4buDYz/DlcOsP+G6oTLhu4M/4buRbcSRLz9DxJE04bqjP+G7keG7nz/hu5HDteG7heG7g2M/4buRw7Vd4buDP8O1fS/igKYvP+G7hlvhu5M/Y8SRNOG6oz/hu4c4dT/hu4E54buDP+G7gzLhu4NjP+G6v2TDrOKAnT/hu4Nk4bud4buDYz/igJzDlH3hu5M/4buHa8SRP+G7gTnhu4M/4bqjZMSR4bql4buDP+G7kWQy4buDYy8/4buCZHHhu4NjP+G7g2Phu51uxJE/4buRw7U44buDP8SCw6jhu4U/4bqiIC8/UuG6pz/huqHDouG7gz/DtOG7k+G7i8SRP8SDW+G7g2Q/4bqjbi8/4buCY+G7nW7EkT9kW8SRP8O1feG7kz/DteG7n+G7g2MvP3bhu4M/4buDZOG6r+G7hT/hu4cy4buRLz/hu4Jj4budbsSRP3JbP1vhu4UvP+G7kGTEkeG6peG7kz/hur/EkeG7hz/hu4ddxJE/w7Qy4buRLz/hu4Jj4budbsSRP8SDYeG7jT/hu4cg4buDZD/huqNkfcSRLz9S4bqp4buDZD/huqMz4buHP+G6oyLhu4U/w7U34buTLz/DlOG7k+G7i8SRP+G7h33hu4NjP+G6oWbhu4NjP+G7g2Phu51uxJEvP8O04buFxJE/4buDZHHhu4NjP3Lhuqc/xIM34buT4oCdP+G7tkRx4buTP+G7gOG7hX3hu4Phu7jhu7I/4buC4bql4buTP+G6o2Ro4buDP+G7g2Rx4buDYz/huqM34buTP+G7kWRsP8SD4bq34buNP+G7g2Q44buRP3Lhuqc/4buDY+G7nW7EkT/hu4Fl4buDZD9kbOG7gz/hu4NwfT/hu5Fk4bqlP+G6v+G7pz/hu4/hu5N9w50/4buRw6zEkT/huqNkaOG7gz/hu4NkceG7g2M/4bqjN+G7kz/hu5FkbD/hu4NddT/hu5HDteG7heG7g2M/4bqhXcSRP+KAnMSCw6jhu4U/4bqiIOKAnT/huqPGoX0/RHHhu5M/4buA4buFfeG7g+G7sj/hu4JkceG7g2M/4bqjN+G7kz/hu5FkbD/huqPGoX0/ROG7ieG7g2M/4buCY+G7k3XDouG7g8OdP+G7kMO1OeG7gz/hu4Z9xJE/4buCxJHhu4Nkw50/RHHhu5M/4buA4buFfeG7gz/EgzA/4bq/4bqlP+G7kWThu599P8O0N+G7kz/DtDLhuqM/N+G7hz9k4budw7Phu4Njw50/4bq/ZGU/4buNZFvhuqNkP+G6o8ahfT/hu5FkbD/hu4DDoj/hu4BvxJE/4bq/ZDLhuqM/4buRw7XDouG7gz9yW+G6o2Q/xINbP8O0w6zhu4NjP8SCXT/huqNb4bqjZD/Egzd1P8O0W+G7kz/hu5HDtTHhu4c/4buDMeG7h1g/4oCcxILhu51u4buDYz9j4buJP2Nk4bqnP2TEkeG6qeG7hz/hu5HDtcOzw50/4bqjZDXhu4NjP+G7g2MixJE/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4MvP+G7kH0/4buR4buTdT9jxJFdP+G7h10/Y33hu4M/4bqjZ+G7gz9yceG7g2M/4buDZOG7nT/DtDLhu5E/xINbLz/hu4JjZOG6vX0/4bq/ZGU/4buP4buT4bqx4buRP8O0IuG6o2Q/4buDY2TDqeG7gz/hu4Ft4buNP+G7hzd1P+G7h+G7lS8/4buQw7Vb4buDYz/hu5E34buHP8OjbsSRP2ThuqXhu5E/ciLhu4M/4buRw7Xhu5Xhu4NjP+G7g+G7mcSRP+G7g+G7heG7g+KAnT/hu7bigJzhuqJkxJHhu4NkP8SDw6jhu4U/4bqiW+G7kT9EMOG7g8OdP+G7j+G7k1s/4buA4buF4buDYz/hu5BkxqF1P8SDw6LigJ3DnT/huqEg4buDP8Oj4bq54bqjZD/huqPGoX0/4bqg4buVxJE/ROG7k3U/4bqgZeG6o2Thu7jhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiZGXhu4NkP+G6o1vEkT/hu5Fl4buDZD/huqNb4bqjZD/hu4Ft4buDP+G7gX3hu4U/OHU/Y8SR4buZ4buNP8SC4bq54buDZD9EIMSRP+G6o2Y/4buHxKnhu5E/4buRN+G7hz/hu5Fk4bqlP+G7gW3hu4M/4bq/ZMSRP3LEkeG6peG7kT/igJzhuqBdxJE/4bqjfT9y4bqnP+G7kcO1W8SRP8SDOOG7keKAneG7sj/DjOG7g2M/4buRZOG6qT9kxJHhuq3hu4M/4buRxJHhu4NkP+G7keG6pT/huqNbxJE/4buDZMOp4buDP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4buRw7Xhu51t4bqjP3Lhu5s/4buRw7Xhu5c/4bqhfeG7hT/hu4F9w50/4buHw6nhu4NkP+G7gV0/4bqjZMahP+G7g2Q34buDw50/4buRw7VbxJE/xIM44buRP+G6o2Thurs/4buBXT/igJzhu47hu5MgP+G6oWbhu4NjP3R94buDZD/huqF9dT9jxJFxfT/hu5HDtW7EkT90feG7g2TigJ3hu7I/4bqgOOG7kT/huqPhu6M/ZOG7hV3hu4M/4bqjIOG7g2Q/4buDXeG7hcOdP+G7g2Phu5N1P2TEkeG6qeG7hz/hu4Nd4buFw50/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P3LDoOG7gz/hur9kw6zhu4NjP8SDW+G7g2Q/4buHOOG7kT/hu4fDqeG7g2TDnT9yw6Dhu4M/4buDY311P+G7kWQ14buDY8OdP+G6v8SRw6Lhu4M/Y33hu4PDnT/huqE44buRP+G6v2Thu5M44buR4buyP+KAnOG6oOG7heG7hz/hu4bFqT9jxJHEqcSRP+G7g2RdP+G6oV0/4buRw6zEkT/huqF9dT/hu4c44buRLz/EguG6p+G7gz/DlGfhu4NjP+G6oX11P+G6oX11P+G7keG7k+G7i+G7kT/huqMgP+G6o2Thu5V9P+G6o2TEkeG6p+G7gy8/4buQZFvhu4NkP3JtxJE/4buMZGHhu5E/w7XGoT/hu4NkfeG7kz/Eg8SRP8SDN+G7kz9k4bql4buRLz/huqBdP+G7kcOsxJE/xIPEkT/huqFb4buDP+G7kcO14buj4buDYz/Dsz9jfT/hu4DDqOG7g+KAnT/hu7bhu4Jj4buTdeG6q+G7gz/Dg+G7k3Xhu7jhu7I/4bqiW8SRP1vhuqPDnT/huqNbxJE/w6MwP+G7h33hu4PDnT/huqNbxJE/w7Thu6PhuqM/4buHIuG7g2Q/4buRXeG7gz/huqEi4buFP+G6o8ahfT/huqHhu4Xhu4c/xIMi4buDP+G6o2Y/4buRZOG6qT/hu5FkxJHDouG7kz/Eg+G7i+G7kT/Eg+G6p+G7gz/huqNk4buVfT/hu4fEkeG6peG7kz/hu4ci4buFw50/4buRZFvhu4NkP+G7jGRh4buRP+G6o2Y/4buRZOG6qT/hu5Hhu5V1P+G6o2w/4buR4buVdT/hu5FkbsSRP8Oh4buDP2TEkeG6reG7gz/hu4Nk4bud4buDYz/hu5HEkeG7g2Q/4buRZDnhu4M/w6Phu5vhu4NjP+G6oyDhu4fDnT/hur/EkcOi4buDP2N94buDw50/4bq/ZMOs4buDYz/DtG8/4bqhOOG7kT/hur/DuT/hu4fEqeG7kT/DtOG7oT/hu5Fd4buDP+G6oSLhu4U/4buDXeG7hT/huqPGoX0/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9w50/4bq/ZMOs4buDYz/hur/hurM/4buRZOG7lT/hu4Nd4buFP+G6v2Thu5M44buRP+G7jWThu5fhuqM/4buDasSR4buyP+G6omRl4buDZD/hu5HDteG7heG7g2M/4bqh4buF4buHP2PEkWHhu5E/4bqh4buF4buHP8O14buT4buDY8OdP+G6v2Thu4vhuqM/4buBxJHhuq3hu5E/4buDY+G7hV3EkT/hu5HDtWU/4buR4budw7Phu4NjP+G7keG7nW/hu4Njw50/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P8SDMD/hu4HEkeG7g2Q/ZOG7hSLhu5E/ZGzhu4PDnT/hu5Fkw6zhu4NjP+G7h8SR4buDZD9kbOG7g8OdP+G6o33hu4M/4buRw7Xhu51u4buDYz9kbOG7g8OdP8O0W+G7g2M/4buRIuG7hT9kbOG7g1g/4oCcQ8SRNOG6oz/huqFpP+G6oeG7heG7hz/hu4NjfeG7g2MvP+G7kH0/dDd1P+G7gV3hu4NjP8OjaOG6oy8/Q8SRNOG6oz/huqFpP+G6oeG7heG7hz/Do2jhuqMvP+G7kH0/w6Phu6Hhu4NjP+G7gV3hu4NjP+G7g2N94buDYy8/4buQw7Vh4buDP8SD4bq5fT/hu5F9P2PEkTHhu4NjP2Rd4buDYy8/w5XEqeG7g2M/ZGzhu4M/cmfhu4NjP+G6oeG7heG7hz9jxJE04bqj4oCdP+G7tlIx4buDP8SCMuG6o+G7uOG7sj/huqJd4buDYz/Do3E/w6PEqcSRw50/4bqhIOG7gz/hu4Hhur3hu4NkP+G7g2Phu51uxJE/4buQZH3hu4NkP0RmfT/huqNd4buDYz9yceG7g2M/4bqjZDLhuqPDnT/huqNd4buDYz/hur9kaeG6rz/hur9k4buFMuG7gz/igJzhu4JnxJE/4buRw7Xhuq8/xIM34buTP+G6o2Thurnhu5M/4buHaOG6oz/huqPhu4Xhu4NjLz/huqJk4budfT/hu4HDouG7gz/EgzA/4buDZGjhu4M/4buDZOG7nT/huqNkw6zhu4NjP+G7gSI/4buRZOG7nW7hu4Nj4oCdP+G7tuG7gmPhu5N14bqr4buDP8OD4buTdeG7uOG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqJmP+G7kWThuqk/4bq/ZDXhu4NjP8SD4bq54buDZD/Dozjhu5M/OOG7gz/DtDfhu5M/w7Qy4bqjP+G7g2Q44buRP+G7h10/cjHhu4M/ZGjhuqM/ZMSR4bqt4buDP8SDIsSRP3Thu6M/4buQZH3hu4NkP8SD4bqpP+G7gSLEkT/hu5HDteG7heG7g2M/4buBZ+G7g2M/4bqhIuG7gz/Eg2jhuqM/4buBXT/huqPhu4vhu5E/4bqjW+G6o2TDnT/hu4FdP+G7kWXhu4NkP+G6o1vhuqNkw50/4bq/ZGU/4bqjZDjhu5E/4bq/ZMOs4buDYz/hu5HDtcSp4buDP+G7gcOg4buDP3Jd4buFP8SDN+G7kz/huqPGoX0/4buDY+G7nW7EkT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ94buyP+G6vmTEkT9yxJHhuqXhu5E/4oCc4buCZG3igJ3DnT/igJzhu4JkbT/hu4db4buT4oCdw50/4oCcxILDqOG7hT/huqIg4oCd4oCmP+G7kcOsxJE/4buRxJHhu4M/4bqjW+G6oz/hu5Fb4bqjP2PEkSA/ROG7ieG7g2M/4buCY+G7k3XDouG7g8OdP+G7kMO1OeG7gz/hu4Z9xJE/4buCxJHhu4Nkw50/RHHhu5M/4buA4buFfeG7gz/huqNk4budfT9k4bqnP+G6oeG6uT/huqNkxJE/4buNZOG7i8SRP+G6ocOzxJE/4bqjW+G6oz/hu5Hhu50/4buR4budw7Phu4NjP+G6o2TGoT/hu4NjZOG6vX0/feG7g2Q/ZOG7leG7g2M/4bqjW+G6o2Q/4buHIuG7g2PDnT/huqNkxqE/4buDY2Thur19P3XDouG7g2M/ZOG7leG7g2M/ZH11P+G6v8SRw6Lhu5M/ZOG7leG7g2M/4buHXT/huqNkZeG7g2Q/4bqhIOG7gz/huqNkOOG7kcOdP+G7keG7nT/huqNkOOG7kcOdP+G7jWTDoeG7hz/huqNkOOG7kT/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4bqhYeG7kT/hu4HDouG7gz/hu4NkceG7g2M/4bqjN+G7kz/hu5FkbMOdP+G7gV3hu4c/4bqjN+G7kz/hu5FkbD/hu41kW+G7kT/DtFvhu4Nj4buyP+G6vmTDoeG7kz/hur9kZcOdP+G6o+G7i+G7kT/huqNb4bqjZD/hu4Nj4budbsSRP+G7kGR94buDZD9EZn0/4buBXT/hu5HEkeG6p+G7hz/hu5Fk4buj4bqjw50/4buBXT/hu4db4buTP+G7kWThurnhu5E/4bqjW+G6oz/hu4NkXT/hu5FkbOG7sj/hu4JkceG7g2M/ZMOp4buDZD8g4buDZFg/4oCcxILEkT/hu4Hhu5Xhu4NjP2PEkTThuqM/xINb4buDZOKAnT/igJzEguG6r+G7gz/hu4Nk4budP+G7h+G7oeG6o8OdP8SDNOG6oz/hu5FkXeG7g2Q/4bq/4bqv4buFLz/hu5DDtWfhu4M/4buHxKnhu5E/4bqjxqHigJ3DnT/igJzhu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT9jOXU/w7Qy4buRP+G7gSLEkS8/4buGNOG7kT/DteG6t+G7kT/hu4fEqeG7kT/Eg+G7nW7hu4NjP2Phu51s4buH4oCdP8Od4oCcxINh4buNP+G7hyDhu4NkP+G6o2R9xJEvP1Lhuqnhu4NkP+G6ozPhu4c/4bqjIuG7hT/DtTfhu5PigJ0/w53igJzhu47hu5M44buRP8O04buhP+G7g8Ot4buDP+G7g10/cl3hu4U/Y8SRZuKAncOdP+KAnFThurE/4buRw7VuxJE/w7V9P+G7h10/w7Rb4buDY+KAnT/hu4FdP8SDNOG6oz/DtCDhu4PDnT/hu4FdP+G7g2Qw4buDP2TEkeG6reG7kz/DtcSRw6Lhu4NjP+G6ocSR4bqt4buRP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP3Thu6M/4buQZH3hu4Nk4buyP+G7gmQi4bqjP+G7kcO14budw7Phu4NjP+G6o2Thu4U/4buRN+G7hz9k4buJ4buDP+G6o1vhuqM/4buDZF0/4buRZGw/4bqjZGXhu4NkP+G7gV0/w7Thu6E/4bq/4bql4buRP+G7kcSR4buDZD/hu4NkceG7g2M/4bqjWz/hu5Fl4buDZD994buDZD9k4buV4buDYz/hu4HhurnhuqNkP8O0cD/igJzEgyLhu40/w7Rm4buDYz/Do3HDnT/huqNk4bqx4buHP+G6o1s/4bq/w6nhu4NkP+G6o1s/4buDYyLhuqM/w7M/4bqhxJHhuqnhu4M/xIPDrOG7g2PDnT/huqPDs8SRP1vhuqNkP+G7g8OsP+G7geG6reKAnT/huqPGoX0/4bqgXT/hu5DDtcSR4bqt4buTw50/w7Thu6PhuqM/4buHIuG7g2Q/4oCcxINb4buDZD/hu4fEqeG7kT/hu5HDtWHhu4M/w7Qi4bqjZD/hur9kw6zhu4NjP+G6v8Op4buDZD/hu4NjIuG6o8OdP8SDW+G7g2Q/ZH3EkT/hu5HDtWHhu4M/4buRfeG7gz/hu5Fb4bqjP+G6o2TEkeG7hz/hu4fhu5PDrOG7g2PigJ0/4bqjxqF9P+G7gMOiP+G7gG/EkT/hu5Hhu58/4buDY13hu4M/dOG7nX0/xIPhuqk/4buBIsSRP+G7gV3hu4c/4buDw6Lhu4M/4buD4bqx4buRP+G6o1s/4buRZeG7g2Q/4buHIuG7g2Q/4buH4bq1P+G7kcO14budbuG7g2M/4buR4buJ4buDP+G6o8ahfT9y4buV4buDYz/Egzjhu5E/dOG7oz/hu5BkfeG7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7keG6r3Thu5EtfeG7gcSRY+G7g1g/w7XEkWNk4buRWSYjQMO04buRw7Xhu4Xhu4NjI+G7gmPhu5N14bqr4buDP+G7hsSR4buDZD/hur5kxJHDouG7h0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC/hu40j


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]