(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến nhà thơ Tú Mỡ người đọc thường nhớ đến một nhà thơ có tài trào phúng với lối viết hài hước, dí dỏm trong tác phẩm của mình. Ông là người đại diện duy nhất của dòng thơ này được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Tú Mỡ nổi tiếng là một “cây cù” trong làng thơ cho nên bạn bè thân hữu đến với ông ai cũng thích khơi lên một cái gì đó để... gây cười, kể cả những lúc hoàn cảnh nhà thơ rơi vào tình thế đáng buồn.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DhuqAyV1Xhur0y4bqpVeG6vOG6v1XDgMSRVS1V4bqhMWZiM1U7WVUuYjNVO+G6teG6oTFVMjN94bqhVTsy4bqjVeG6oTEyXVXhur0yw6oq4bq9VeG6veG6uVfhuqNVZTLhur/huqEx4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4bqgMuG7tDtVLn3huqFV4bqhMldV4bq9MuG6qVXhurzhur9Vw4DEkVXhuqExZmIzVS7huq87VeG6vTJmYuG6oTFV4bqhMuG6q1UufeG6oVXDoOG6peG6vVXhuqEyV1Xhur0y4bqpVTvDo1Xhur1XM1Xhur3hurlX4bqjVWUy4bq/4bqhMVXhu4vhuqszVcOh4bq1M1Xhu4szfeG6vVUyVzNVMmbhuqs74buWVSw0VSzhurHDoFXhur3hurnhuqPhuqExVeG6vVY7VWUyJsOgVTvhu4Phu65Vw6A14bqhMsagVeG6suG6oTFVw6FXVeG6oTFmYjNVLlgzVSwzXeG6oVUsw6pqVeG6oTIk4bq9VTvhu4Phu65VLMSD4bqhMVXhur0y4bqpVeG6oVdqVS5mYztV4bqgMldV4bqhZuG6qztV4bq94bq5w6pqVeG6veG7uOG6oTFVdjNZM1Xhur0yZmThuqExVXfDolVyMjRVw4Az4bqhMsagVeG7ijVV4buLKmrhu5ZV4bq84bq/VcOAxJFV4bqh4bqnM1Xhur0zfeG6oTFVw6FXVcOg4bql4bq9VeKAnDs9alU74buB4oCdVeG6veG6ueG6o+G6oTFVw6FX4bqhMVXhur0y4bqpVTsy4bqjVeG6oXvhuqFVOljhuqFVOsOoVeG6vTI94bqhVTLDrMOqVS594bqhVeG7i+G6qzNV4bqz4bqhMVXhu64zVTvhu4XhuqExVeG6vTI0OzJVYTLhuqkzVcOhe+G6oVXDoOG6peG6vVU7VjNVMTVVLsOjVS4ixqDGoMagVTE9alU7ZmIz4buWVWEiVTtZVeG6oTLDrOG6oTFVw6Hhur87VTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlXhuqEyV1Xhur0y4bqpVeG6ueG6qTNV4buLV+G6o1Xhur014bqhMlXhur0yfVUuVuG6oTFVOsOqw6LhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54zw6AxVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFQs4bq9MsOqw6A6VTNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7qMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hVxq/hu7DDmWXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzPhu4vGoDrhu67huqPhur0y4buu4bqhMjLhuqPhu67GoOG7i+G6oS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7psOZw5kvw5nhu6rhu6os4bukw5nFqOG7puG7sMOa4buq4bq94buoxajhu6rhu6rDoeG7sC3DmcWo4buqLOG7puG7pMOZxq/DmuG7psOZ4bq94buqw5nGr8Oh4buqLeG7pOG7pMagOWUxVFXhu67DoeG6veG7jFThuqAyV1Xhur0y4bqpVeG6vOG6v1XDgMSRVS1V4bqhMWZiM1U7WVUuYjNVO+G6teG6oTFVMjN94bqhVTsy4bqjVeG6oTEyXVXhur0yw6oq4bq9VeG6veG6uVfhuqNVZTLhur/huqExVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buow5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xUxq/hu7DDmVRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVThu6ByMj3huqFVLMOq4bqhMVXhuqAyV1Xhur0y4bqpVcOg4bqrM1Xhurzhur9Vw4DEkcagVcO14bqhMuG7mFV44bqh4bq9IeG6ueG6oSHhur3hu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMldV4bq9MuG6qVXhurzhur9Vw4DEkVXhur174bqhVWEy4buuM1Xhursz4bqhMlXDoVdVd8OiVeG6vOG6ueG6r+G6oTFVdzN9w6rhu5ZVOuG6v+G6vVUs4buu4bqhMlVx4bq/4bq9VXIyM33huqFVdCTDqsagVeG6ujPhuqEyVeG6oTFXalXDmcWoL+G7pi/DmeG7rMOaw5pV4bq9WDNVZTLhurVVd1fhuqExVXfEg8Og4buWVXdXVeG6oOG6pTPhu5ZV4bq94bq54bqj4bqhMVXDoOG6peG6vVUxM+G7rlUuNeG6oTJVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bqhMTLDqOG6o1VkVeG6vTJX4bqhMlXhur0yNlXhur0zIsOqVeG6vTLhu4NVO+G6s+G6oTHGoFXDgXvhuqFVxq9V4bq9w6rhuqcz4buWVeG6s+G6oTFVMuG6rztVOzLDrFV3VuG6oVXhu4vhuqszVeG6s+G6oTFV4bqh4bqlM8agVUEyM1XhurPhuqExVeG6oeG6pTNVw6Ak4bq94buWVeG6s+G6oTFVw6DhuqszVTLhuq87VTsyw6xVw6nDquG6tTtV4bqhMcOsVeG7i+G6qzNV4bq9MiVqVTEzVuG6o1XDicOqa1VkVWUy4bq1VXdX4bqhMVXDgFfhuqEyxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq6M+G6oTJV4bq9MmIz4buWVeG6oTJXVeG6vTLhuqlV4bq84bq/VcOAxJFV4bq9aOG6oTFVO8OjVSw2ZVUuZmM7xqDGoMagVcSpw6ok4bq9VeG6oTHhuqNYM8agVeG7nWpVw6FXVcOhJeG6oVXhurPhuqExVeG6u+G7ruG6oTFV4bq9MuG7ssOgVcOBM3vhuqFVxKjhurNV4bqh4buyw6BVw5nhu6zhu6rDmsagVeG6vFgzVS49auG7llXhurPhuqExVS7DnVVhMjN94bqhVWEy4bqz4bqhMVU04bq9VeG6oTJXVeG7i+G7suG6oVXhuqFm4bqrO1U6WOG6oVVlMlkzVWEz4bqhMlXhuqExWDtVYTIzVTozfeG6vVXhurPhuqExVTvDo1Xhur3huqszxqDGoMagVeG7rFXhuqExZmIzVTvhuqPhuqHGoFVBMjNVLmZjO1Uy4bqxM+G7llXhurPhuqExVS424bqhMlXDoMOq4buuVTE1VcOhV8OgVcOpw6pXVTsy4bqjVTtWO1U7MlbDqlXhuqHhuqUz4buWVeG6oTHhuqNYM1Xhu5w6JGpVMTNiVTtZVeG6vTJZalXhu6Thu6pVLmfhu67hu6Lhu5ZV4bq84bq/VcOAxJFVLsOdVWEyM33huqFVO1Y7VTpY4bqhVcOBM3vhuqFVxKjhurNVOirhur1VO2ZiM1Xhur0yNDsyVeG6vTLhur9VOmQzVeG6u2lV4bq9Mirhur1V4bq9MldVO+G7g+G7rlXDoDXhuqEyxqBV4bqy4bqhMVXhuqHDozNV4bqhMeG7tOG6oVUx4bqv4bqh4buYVeKAnOG6vOG6szNV4bq7PlXDoMOq4buuVcOg4bql4bq9VcOpw6pZVTrDo+G6oTHigJ1V4bucOsOj4bqhMVUuVuG7osagVXI9w6pV4bq94bq5WVXDoWIzVeG6vTLhuqNY4bq9VeG6oTEyIVXhuqExxJFV4bqhMmbGoMagxqBVLuG7geG7ruG7llXhurvhuqPhuqExVeG6ocOjVcOhWDNVMlfDoFU7Mmfhu65Vw6DhuqXhur1Va1XhuqExMjjhu65V4bq5JOG6vVXhurtW4bq9VeG7i+G6qzNV4bq9Mmk7VeG6vX3GoFXDicOqWVXhur014bqhMuG7llXhu4vhuqszVeG6oTHDqsOi4bqhVeG6vVczVTsyNOG6oTJVMljhuqFVMillVTvhu4Phu65V4bqz4bqhMeG7llU7MjdVw6DDo+G6oVXDqcOqV1XhuqEyZlXhur0yfVXhuqFXalXDoOG6qzNVO8OjVeG6vTIiVeKAnDsyM+G7ruKAnVUuZmM7VTsy4bqjVeG6oTIzW8OqVeG6oTFmYjNV4bucLmfhu65V4bq9MjVV4bq9MuG7rsOgVTEz4buuVeG6vTIzVS4kw6rhu5ZVLmfhu65V4bq9MjVVLmfhuqExVeG6oTHhuqNXM1XEqSHDoOG7llU74bqnVeG7i+G7heG7osag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHIyQOG6oTFVMjMiw6pV4buLNVUsw6pqe+G6oVU74bqrVeG6oVfhuqPhu5ZV4bqh4buyw6BVw6F74bqhVcOZ4buoVeG6vcOq4bqnM+G7llXhurzhurnhuq/huqExVXczfcOqVTrhu7Thur1VLiXDqlXigJzhuqEyMyDDoFU7MmfhuqEx4oCdVcOhV8OgVeG6vTLhuqnGoFXhurLhuqExVS7DnVVhIlXDoVgzVcOg4bql4bq9VTtWOzJV4bq5JOG6vVUyw6LhuqFV4bqhMjN74bqhVeG7i1dVMsOjw6BVMjfhuqEyVeG6veG6ueG6o+G6oTFVMsOiM1Vha1U74buD4buuVcOgNeG6oTJV4bq54bu24bqhMeG7mFXigJzigKZV4bq94bqzM1XDqcOqan3hur1V4bq9PcOgVTLhuq87VcOhV8OgVeG6vTLhuqnGoFXhurzhurlm4bqrO1UyfeG6vVXhur3hurMzVcOgw6rhu65VOuG6pVV3VuG6oS1V4buKM13hur1V4buL4buy4bqhVWEyWeG6o1UuIlXhuqExMjN74bqhVTtnw6pVO1Y7VeG6vTIiVeG6vTLhuqlVO+G7ruG7llXhur1o4buWVWUy4bq/4buWVeG6ucOiM1XDoMOq4buuVeG6oTLDrOG6oTFV4bq9KmVV4bq9MuG6qVU74buD4buuVeG6ocOsVeG6uzhVMuG6r1V3w6JV4bq9e+G6oVXEqMOqPeG6oVV3ZuG6qeG6oTHhu5ZV4bq5w6IzVS594bqhVeG6vOG6v1XEqGbhuqnhuqEx4buWVeG6oDHDqmog4bqhVUEyw6pqfeG6oeG7llXhurxZ4bqhVXRX4buWVeG6vOG6uSXhuqFV4bq8w6ok4bqhVUEyWTPigKZV4bqhMsOs4bqhMVXhur1WO1VlMibDoFXDoFdV4bq94bqzM1Xhur0yNDsyVS7huq87VeG6oTIk4bq94oCm4oCdxqBVdCRqVeG6veG6o1fhuqFVw6FXVeG6oTLDrOG6oTFVOio7VeG6vTLhuqlV4bq9VzNVLOG7ruG6oTJVLiThur1V4buKM13hur3igKZV4oCd4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oEEyM1Xhur3hurnEg+G6oVXDmeG7qlXhur3DquG6pzPhu5ZVOzJX4bqhMVXhur0yZlXhursz4bqhMlV3V1Xhur0yV+G6oTJVd8OiVeG6vOG6ueG6r+G6oTFVdzN9w6pVLiHDoFXDocSD4bqhMVVqe8OqVcOg4bql4bq9VeG6ocOsVeG6uzPhuqEyVcOZxq9V4bq9w6rhuqczVWRVZTLhurVVd1fhuqExVXHhurPhuqExxqBVceG7tOG6vVUuJcOqVeG6vWhV4bq9MmIzVS4zIsOgVeG6oVdq4buWVeKAnDsyZ+G6oTFVOl3huqEy4oCdVcOhV8OgVeG6vTLhuqlVO+G7g+G7rlU7MlfhuqExVeG6oTFXalU7V+G6oTFV4bqh4bu44bqhMVXhur0ye8OgxqBV4bq8Mirhur1VYTLhurPhuqExVcOg4buualU7MuG6o1VhPFXhurszVeG6vTXhuqEy4buWVeG6u+G7rsOqVWEyM1U6VzNV4bq9MuG6qVXhur3hu7jhuqExVeG6oTFmYjNVanvDqlUuJcOqVeG6vTN74bqhVeG6vTIh4bqjVeG6vTIiVeG6vTIk4bq9VeG6oTHhurPhuqFVOlbhur1VO+G6v+G7llU7w6NV4bq9e+G6oVXDoVdV4oCc4bq8ZuG6qeG6oTFV4bq9ZuKAnVUufeG6oVXhur3hu65qVXfhuqNX4bqhMVXhuqAx4bqvO1VFMlY7MuG7llU6NlU7MntVw6FXVcOgxIPhuqFV4bq7VuG6o8agVcOJw6pZVcOhV1U7MkDhuqExVTvDo1Xhurvhu64z4buWVeG7izVVZFU7VjNV4bq9w6rhuqczVSRq4buWVeG7i+G6teG6oVVhMuG6s+G6oTFVO8OjVWEyM33DqlXhur0y4bqpVeG6vTXhuqEy4buWVeG6oTJm4bqhMVVhMjNV4bq9NeG6oTJVanvDqlXhurso4bq9VS5W4bqhMlXhurtY4bq9VcOpw6rhu65V4bq9M8OgVeG6vTI1VTtnVeG6oTEyOFUxNVXhu4szfeG6vVXhuqEkalXhur0y4bqzM+G7llU7MmdVw6EkalUuPcOqVTtZw6BVxKnhur87xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buqw5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXhu6rhu6zhu6hlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy8z4buLxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEv4bqhIeG7ieG6uy/hu6Thu6bDmcOZL8OZ4buq4buqLOG7pMOZxajhu6bhu7Dhu6TFqOG6veG7qMWo4busw5rDoeG7pi3DmcWo4buqLMWow5rGr8Wo4bumw5rDmuG6veG7rMOaxq/Gr8Ohxq8tM8agOWUxVFXhu67DoeG6veG7jFThuqAyV1Xhur0y4bqpVeG6vOG6v1XDgMSRVS1V4bqhMWZiM1U7WVUuYjNVO+G6teG6oTFVMjN94bqhVTsy4bqjVeG6oTEyXVXhur0yw6oq4bq9VeG6veG6uVfhuqNVZTLhur/huqExVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buqw5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xU4buq4bus4buoVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6oOG7ssOgVcOZ4buwVeG6vcOq4bqnM+G7llV3w6JV4bq84bq54bqv4bqhMVV3M33DqlUu4bqtVTrhu7bhuqExVeG6vDJX4bqhMlU7MsOq4bqhMVXhu4tXVTvDquG6tTNV4bqh4buyw6BVLsOj4buWVeG6s+G6oTFVxKkz4bqhVeG7i1fhuqNVw6FXw6BV4bq9MiVqVWFrVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bq6ZFXhurxXM1U7MjThuqEyVXdXVeG6oOG6pTNVOzLhuqNVLn3huqFVclY7MlXDoFjhuqExVeG6vDJW4bqhMVXhurxWw6BVw5nhu6zFqMavxqBVc+G7gVVhMuG6s+G6oTFVZTJZM1XDoVdV4bqhMTJbVeG6vTIlalVlMlbhuqHhu5ZV4bqhMmbhuqExVeG6oTHhu65qVeG6vWhVYTIzVTrhu7Thur1VLiXDqlUuM1XDoVfDoFXhurPhuqExVTvhu4XhuqExVS7DnVXhurtW4bqhMVXhur1WO1UuZmM7VTpXM1Xhur0y4bqpVWEy4bqzM1UyVzNVLiXDqlXhur0ze+G6oeG7llUuw6NVw6FXVTpXM1XigJxx4bq14bqhVTtWM1XDoOG6o+G6oTFVO+G7g+G7rlXhur0yJWpVRTJW4bqh4oCdxqBV4bqgMmbhuqExVTvhu4XhuqExVWUyWTNVLn3huqFVw6Hhur87VTsyV+G6oTFV4bq9MuG7ruG6oTJV4bqhM3vhuqFVMuG6r1V3w6JV4bq9e+G6oVV3M33DqlXhu6Thu6hV4bq9w6rhuqczVcOg4bqrM1U64bu04bq9VS4lw6pVO8OjVeG6vTLhuqlVLuG7suG6oTFV4bq94bq5e+G6oVXigJzhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXhur0y4buu4bqhMlXhuqEze+G6oVXhur1YZVU7MjTigJ1V4buLV1XigJzhurxnVSw94bqhVeG6vVhlVTsyNOKAncagVeG7ildVw6DDnTNVLn3huqFV4bqh4buyw6BV4bum4bukVeG6vcOq4bqnM+G7llXhurvhu67DqlVhMjNVMeG7uGVV4bqgMcOqaiDhuqFV4bq8ZmLhuqExVeG6vOG7rsOgVeG7nOG6oDIk4bq9VcOBM+G6oTLhu6JV4bqh4buy4bqhMVVhMjN9w6pV4bq9MuG6qVXhur3hurlX4bqjVWUy4bq/4bqhMVU74buD4buuVeG6vOG6v1XDgMSRVcOg4bqrM1UuZmM7VWUyVuG6vVUyM13huqFV4buLV1XhuqEx4buualXhurvhu67DqlUuJGpV4bqz4bqhMVUuZmM7VcOgYjNV4bq9MuG7rsOgVTEz4buuVeG6vGlVw6FpO1Xhu4vhu7LhuqFVLuG6o1fhuqHGoFXhurrhu67DqlXDoOG6peG6vVXhur0yYjNVMTPhu67huqFV4bqhMeG7tOG6oeG7llXhurzhur9Vw4DEkVUuZmM7VTvDrVVlMuG7h1Xhur3hurlWOzJVw6Dhu4c7VXYzxIPhuqExVeG6oWbhuqs7VeG6oTFmYztV4bq94bq5e+G6oVXhur1iVUUy4bqj4bqhMVV3w6Phu67hu5ZVw6DhuqXhur1V4bq9YlU6VuG6o1U7MsOqanvhuqFV4buLW1Xhu4vhu7LhuqFVOzJm4bqp4bqhMeG7llUyVzNVMmbhuqs7VeG7i1dV4bq94bq5V+G6o1VlMuG6v+G6oTFVO+G7g+G7rlXhuqEyw6PDoFXhuqFXasag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOA4buB4buuVS7hurPhuqExVeG6oeG7ssOgVcOZ4busxajhu6jhu5ZVO8Oq4bqlO1VhMlbhuqExVUUyVmVVOuG7geG6oTFV4bqh4bqn4buWVeG6vOG6v1XDgMSRVeG6vTLhurMzVWEy4bqz4bqhMVXDoVfDoFVkVeG6umRV4bq8VzNVOzI04bqhMlXhuqHDrOG7rlXDoFdVw6F74bqhVTsyM33huqFVYTLDquG7llXhur0y4buuw6BVMTPhu65VYTJW4bqhMVU7MjN94bqhVTrhu7bhuqExVeG6oTHEgzNVOuG6v+G6vVXhur3hurlX4bqjVWUy4bq/4bqhMVXhurtkVeG6veG6uWZi4bqhMVXDqcOqIeG6oVXhur0yw6rhuqU7xqBV4bq8MmIzVWFsVeG6oVdq4buWVeG6vOG6v1XDgMSRVWFrVeG6vXvhuqFVw6FXVXHhur/hur1VcjIzfeG6oVV0JMOqxqBV4bqy4bqhMVUxM1kzVeG6vTI0OzLhu5hV4buKNVXhur0yJGpVO+G6s+G6oTFVO8Oq4bqlO1VhMlbhuqExVTsyM33huqFVw6FXVTvhurPhuqExVTvDquG6pTtV4bqhMTIze8OgVTsyN+G6oTLhu5ZVw6A14bqhMlUs4buB4bqhMVU64bq/4bq9VSzhu67huqEyVS4iVS5W4bqhMlUuNjsyVTvhu4XhuqExVcOhV1Xhu4szXTtVw6FXw6BV4bqhMTIze8OgVTsyN+G6oTLigKZVOzLhuqNV4bqhe+G6oVXhur3hurMzVWEy4bqz4bqhMVXDoMOq4bq14bqhVSzhu4HhuqExVTrhur/hur1VLOG7ruG6oTJVO+G7hVXDoVdV4bq84bq/VcOAxJHGoFXhurzhur9Vw4DEkVXDoVdV4bq9e+G6oVUu4bu44bq9VS7hu4Hhu67hu5ZVa1XDoVdV4bqhMWZiM1VhfVXhur3hu4c7VeG6oTJXVeG6vTLhuqlVOio7VeG6vTIlalXhurzhur9VxKhm4bqp4bqhMcagVeG7illVw6FYM+G7llUy4buuM1U7MsOsVeG6vOG6v1XDgMSRVcOh4bq/O1XhuqFXalXhurPhuqExVTvEg+G6oVXhuqExMiFVMSXhuqFV4buL4bqrM1XigJwu4bq/VcOgxJHigJ1V4buc4bq5w63huqExVcOgxJHhu6Lhu5ZVO8OjVeG7izxVYTLhurPhuqExVS5mYzvigKZV4bqhMTIze8OgVeG6veG6vzvGoFXhu4pXVeG6vWhV4bqh4buuauG7llXhur3hurMzVS7hu7jhur1V4bq9MuG6qVXhu4tX4bqjVTLhu64zVcOg4buHO1Xhurkze+G6oTHhu5hVw6HhuqNYM1UuVuG6oTJVLjY7MlXDoVdVw6Dhu4c7VeKAnOG6oOG7h1U7ZmIzVWEyVuG6oTFVOzIzfeG6oeKAnVXhu4tXVcOh4bqjWDNVO+G7rlXhuqExYzNV4bq9M+G6oTJV4bq9MiXhuqFV4buu4bqhMlUs4buF4bqhMVU74buD4buuVcOpw6o94bqhVSw94bqhVcOhV1XDoOG7hztV4oCcw7PhuqEyVTLhu4HhuqExVeG7i+G6s1Xhur0q4bqh4oCdxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buow5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXhu6bhu6Thu7BlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy8z4buLxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEv4bqhIeG7ieG6uy/hu6Thu6bDmcOZL8OZ4buq4buqLOG7pMOZxajhu6bhu6zGr+G7rOG6veG7qOG7quG7qOG7sMOhw5otw5nFqOG7qizDmsOa4buow5nFqOG7pOG7qOG6veG7rMOZ4buw4buww6HDmi0zxqA5ZTFUVeG7rsOh4bq94buMVOG6oDJXVeG6vTLhuqlV4bq84bq/VcOAxJFVLVXhuqExZmIzVTtZVS5iM1U74bq14bqhMVUyM33huqFVOzLhuqNV4bqhMTJdVeG6vTLDqirhur1V4bq94bq5V+G6o1VlMuG6v+G6oTFUVeG7iTMs4bq9MuG7jFThu6jDmsOaVFUyITMxMuG6veG7jFThu6bhu6Thu7BUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFU4bug4bqgMldV4bq9MuG6qVXhurzhur9Vw4DEkVXhu4tXVTtWO1U6WOG6oVXhur0y4bqpxqBVw7XhuqEy4buYVXjhuqHhur0h4bq54bqhIeG6veG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhuqDhu7LDoFXDmeG7rMavxajhu5ZVOzIzfeG6oVXhur3hurnhu67huqEyVWF94bq9VeG6vTLhur874buWVeG6s+G6oTFV4bq9M31lVeG6veG7hztV4bq7VuG6oTFV4bq9VjtVZTLhu4c7VeG7i+G7h1U7w6rhuqU7VS4kw6pV4bq94bq54buu4bqhMlXhur3hurnhuqPhuqExVTEz4buuM1Uu4bqjWOG6oVXDoOG6qzPGoFV0feG6oVXhuqHhu7LDoFXDmeG7rMav4buq4buWVeG6s+G6oTFVLmZjO1U6JcOqVcOhV8OgVUUyw6NVOzLhu4NV4bq9NjsyVXfhuqUzVcOBM3vhuqFVMjNdZVXhu4vhu7LhuqFVMuG6rztV4bqhMTJdVeG6vTLDqirhur1V4buKM13hur1V4bqg4buuw6Dhu5ZV4bqh4buualXDoVdV4buCalU64buu4bqhVeG6veG6o1fhuqFVw6nDquG6tTtVw4Eze+G6oVUyM11lVTtWO1V34bqlM1Xhu4vhu7LhuqFVMuG6rzstVeG6oTEyXVXhur0yw6oq4bq9VeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVeG7i1dVw6FXVeG7gmpV4buLM3vhuqFV4bq9MmZi4bqhMVXhu4vhu4dVd+G6pTNV4bqgMldV4buL4buy4bqhVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVWEyw6Phu65VeMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHLDo1Xhur0yIlXhuqHDozPhu5ZVw6nDquG7rlU7VjtV4bq9KmVV4bq9MuG6qVU74buD4buuVeG6vOG6v1XDgMSR4buWVeG6oTFmYjNVLuG6rztVw6HDquG6s+G6oVXhur0yJGpVMjNd4bqhVcOhe+G6oVXhur1oVeG6u1bhuqExVeG6vVY7VTvhu4Phu65V4bqz4bqhMVXDoOG6peG6vVU7Mj3huqFVLMOq4bqhMVXhur1WO1UxM1lV4bq9Mirhur1V4bqhMj3huqFVMirDquG7llU7MuG7ruG6oVU7Mmfhu65V4bq9NeG6oTJVanvDqlXhur0yZuG6qeG6oTHhu5ZVw6DhuqXhur1VZTLhuqPhuqExVTtWOzJV4bq74bq14bqhMVUxJeG6oVUx4buFM1Xhu4vhuqszVeG6oTFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVOjXhuqEyVeG6vTJmYuG6oTHGoFXhurzhur9Vw4DEkVXDoVdVw6DhuqXhur1V4bqhMldV4bq9MuG6qVUuw51VO+G6teG6oTFVMjN94bqhVTtZVS5iM1U7JcOgVTrhur/hur1VO+G7g+G7rlXDoDXhuqEyVTsy4bqjVeG6oTEyXVXhur0yw6oq4bq9VeG6veG6uVfhuqNVZTLhur/huqExxqBV4bqy4bqhMVXDoVdVOz1qVTrhur/hur1V4bq9VzNV4bqh4buy4bqhMVXhu4tXVTvDo1XhurtnO1Xhu4szfeG6vVUu4bqnM1UsV+G6o1XhuqEyJOG6vVXhur3hurnhuqPhuqExVSzEg+G6oTFV4bq74bqz4bqhMVXhur3hurlX4bqjVWUy4bq/4bqhMVVkVeG6oWbhuqs7VeG6veG7rlXhur0yfVVhblXEqMSoxqBV4bq84bq/VcOAxJFVw6Ak4bq9VeG6oTFXalXDmeG7plXhur0yVuG6oTFV4buqVeG6oeG7ssOgVcOZ4bus4buq4buo4buWVeG6vVgzVXFd4bqhMlXhu4szXeG6oVV3w6zDqlXhuqExMjZV4buKM13hur1VLVXEqOG6s+G7llV3V1XhuqDhuqUz4buWVTJmZOG6oTFV4bq9MuG6r1Xhu6rhu6hV4bq9w6rhuqczxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6DhurzhurpV4buc4bq94bqn4bqhMVUyY2Xhu6Lhu54vZeG7oA==

TS (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]