(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua nhiều khó khăn, với sự nỗ lực không ngừng, giáo dục huyện vùng cao biên giới Mường Lát đang từng bước hoàn thiện, cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư quan tâm, chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, câu chuyện đảm bảo “an cư” cho giáo viên, đặc biệt ở các điểm trường lẻ vẫn luôn là nỗi trăn trở với những người làm công tác giáo dục tại địa phương này.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzDslA84buM4buwUHvhu4zigJzhu5w+4buM4bus4bql4oCd4buM4busKnvhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zEg+G7oCbhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wpw53hu4wq4bqvZUA+4buMY+G6tz4l4buM4bus4buce+G7jOG7peG6pTg+JeG7jMO54buixINLLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMQ+G6pTnEg+G7jOG6oeG6r+G7nOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCgqfeG7jCgqUj7DjOG7jGM3JuG7jMOj4bqp4buMPjXhu4wp4bqp4bus4buMKCowPiXhu4w+JeG6rT4lw4zhu4wlJuG7onvhu4zhu67hurPhu6zhu4wq4bqvZUA+4buMY+G6tz4l4buM4bus4buce+G7jOG7sCbhu7Q+4buMJSY3JuG7jOG7peG6pTg+JeG7jMO54buixIPhu4xW4bucPiXhu4zEg+G6rT4l4buM4buw4bqlN+G7rOG7jCp74buePuG7jMSDKiZAPsOM4buM4busNuG7jMOjYeG7jGPGr8SD4buM4busKuG7psSD4buMKCowPiXhu4w+JeG6rT4l4buMVuG6pTnhu6zhu4xWxajhuq/hu4zEg+G6peG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4zEg+G7pDzDjOG7jOG7rCrhu6bEg+G7jCnhuqU5PiXhu4zhu67hu6Bl4buMY+G7nuG7jCpd4bus4buM4busfeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jOG7rCrhuq9lIz7hu4zhu7Am4bu2PuG7jMSDP+G7rCrhu4zhu6zhuqnhu6zhu4rhu4zEguG6r2Xhu4w+Kibhu7Q+w4zhu4zhu6zhu6Thuq/hu4zhu6wq4bqvZUA+4buMVlA84buM4buwUHvhu4zigJzhu5w+4buM4bus4bql4oCd4buM4busKnvhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7DjOG7jFZV4bus4buM4buwJkDEg+G7jGHhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wpw53hu4xj4buqPuG7jCnhuq8wPuG7jCnhu57hu4w+NSbhu4zEg+G6o1I+4buMxIPhuqNh4buMYzcm4buMPipiPiXhu4w+JeG6pTgm4buMKeG7njzhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jCUm4buie+G7jOG7ruG6s+G7rOG7jMSD4bugJuG7jFY74buc4buMw6Aq4bqlNj4l4buMPuG7nmXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67Egyrhuq884buw4buMJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buM4buW4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5DGoOG7msOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5Thu5LDlC/DleG7luG7luG7ruG7jsOV4buSw5Xhu5DDlOG7msSD4buS4buQ4buQw5Thu44p4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bGoMagxqDDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOSw7JQPOG7jOG7sFB74buM4oCc4bucPuG7jOG7rOG6peKAneG7jOG7rCp74buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMxIPhu6Am4buM4bus4bui4bus4buMViYjPOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMKcOd4buMKuG6r2VAPuG7jGPhurc+JeG7jOG7rOG7nHvhu4zhu6XhuqU4PiXhu4zDueG7osSDw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOS4buW4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5DGoOG7msOS4buML0zDs3vhu4woKjA+JeG7jOG7rH3hu4zDoCpbPiXhu4xhw4zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEgyrFqGXhu4wlJuG7onvhu4xWJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4zhu7BQPuG7jMawPsOM4buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zEgiYj4bqv4buMKl3hu6zhu4zEguG7nDzhu4xvKuG6rz4lw4zhu4wq4bqvZUA+4buM4bul4bqlOD4l4buMw7nhu6LEg+G7jMOgKlAm4buMxIPGrz7hu4zhu67hurM+JeG7jMOgKls+JeG7jCgqe+G7jOG7rOG6teG7nOG7jFYmIzzhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jFYj4buMw6MmPirhu4wqe+G7oMSD4buMKuG7nj4l4buMPiXhu55l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDueG7nuG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6o+4buMVuG6pTg+JeG7jOG7rCp74buM4busKuG6sT4l4buMxIMwJsOM4buM4bucPirhu4zhu6Mm4buiw6Dhu4wt4buM4bus4buiPuG7jOG7sDPhu4zEgjThu4wpJuG7tD7hu4w+JeG7nj4q4buMw6Mx4buM4buYw4zhu4zhu5TDjOG7jMSRUeG7jMSC4bqj4bqvPiXhu4zDucOp4buMxKjDsjMm4buMKSbhu7Q+4buMPiXhu54+KuG7jMOjMeG7jMOVw4zhu4zEkVHhu4zEguG6o+G6rz4l4buMw7nDqUrhu4zEg+G7pDzhu4zDo+G6qUnhu4xvez7hu4xW4bqlOD4l4buMY+G7nnvhu4xWJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wpw53hu4w8xag84buMPns+4buM4buwUD7hu4xv4bui4buM4bujJuG7oj4lw4zhu4zEkVHhu4zEguG6o+G6rz4l4buMw7nDqeG7jOG6o+G7psSD4buMKCp94buMKCpSPsOM4buMKiYjPOG7jMSD4bqjYeG7jGM3JuG7jD4qJuG7uOG6r+G7jFZ74bugPuG7jFbhuqU4PiXhu4zhuqPhuq0+JeG7jOG6oeG6r+G7nD4q4buM4buse8OM4buMKCrhurHhu6zhu4woKuG6r+G6veG6r8OM4buM4buuMeG7rOG7jMSDKjrhu4zhu6zhu5x7w4zhu4zDo+G6rzEm4buMKeG7oCbhu4zDo+G7pOG6r+G7iuG7jOG7pVXhu6zhu4zhu67hurfhu4zEgyom4bu24bqv4buMxIMqMT7hu4xj4bu44buM4busNuG7jMOjYeG7jGPGr8SD4buM4busKuG7psSDw4zhu4w+KuG6pT4l4buMPjYm4buMVuG7pGXhu4xj4buqPuG7jOG7rH3hu4wq4bucJuG7jD5i4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buM4oCc4busUzzhu4zhu7BQPuKAncOM4buM4buw4buiPOG7jCk3w6DDjOG7jDwmQMSD4buMPOG7nibhu4wlJld74buM4busKmLhu4zhu6wqe+G7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCJuG7tsOg4buM4busKuG6sT4l4buMxIMwJsOM4buM4busMOG7jEMm4buMxIIqO+G7jMOAKibhu7bhuq/hu4zEqMOD4bun4buMw5Xhu5rhu5rhu5BK4buM4bqh4bqv4bu04buMKuG6r2VAPuG7jOG6oOG6r+G7nD7hu4zhu5994bucw4zhu4zhu6wqJuG7nOG7jMOjw51J4buMw7ImIzzhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jG/hu6Lhu4zhu6Mm4buiPiXhu4zhu6x94buM4buY4buS4buMKl3hu6zhu4zDoyY+Ki/hu5Dhu4zDoCpbPiXhu4wqXeG7rMOM4buMw5Xhu47hu47hu4Thu4zhu67hu6Q+4buMw6Mx4buMKeG7nuG7jFYyPiXhu4zhu7Dhu5574buM4bulMD4l4buK4buMw7LhuqU4PiXhu4zDo+G7ouG7jCgqfeG7jCgqUj7DjOG7jOG7rOG6rzPhu6zhu4zDozE+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buM4busWz7hu4w+Kibhu7jhuq/hu4zhu6w24buM4bus4bqp4bus4buMYzrhu4zEgyrhu7bhu4xWI+G7jMSDJkA+4buM4busKnvhu4xjJkDhu6zhu4wp4bu0PuG7jCk3w6DDjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rDDhu4zDoCpQJuG7jGHhu4wp4bugJuG7jMSD4bqjez4l4buM4buwUD7DjOG7jMSDxq8+4buM4buu4bqzPiXhu4woKnvhu4zhu6zhurXhu5zhu4woKuG6r+G7jMOgKls+JeG7jCpd4bus4buMKeG7njzhu4w+Nibhu4zDoyY+KuG7jCp74bugxIPhu4wq4buePiXhu4w+JeG7nmXhu4rhu4zDs+G6t+G7jD4q4bue4buMYeG7jMSD4bqjez4l4buMVjvhu5zhu4zhu7Dhu54+4buMxJFRw4zhu4w+KuG6pT4l4buM4busUOG7jMSD4bqvxag+4buM4bus4bui4bus4buM4busMOG7jDw3JuG7jGPhu7jhu4w8M8SD4buMKcWoPuG7iuG7jOG7o1XDoOG7jMSDKjgm4buMxIMm4bu2xIPhu4w84bql4buc4buMJSZ9w4zhu4xW4bqlOD4l4buMVuG7psSD4buMw6M6Pirhu4wpxahlw4zhu4zEg+G6ozY+4buMxIPhuqPhuqU5xIPhu4zhu6x94buMKCom4buMw6AqUCbhu4w84bumxIPhu4zhu6xQ4buMxIMq4buiPiXhu4w8Nybhu4zhuqM4JuG7jOG7sFA+4buMY+G7uOG7jD4q4bue4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxvMOG7jMO5W+G7jMSCKjvhu4zhu6cl4bqvZUDEg8OM4buM4bufJkDhuq/hu4zEg+G6o+G6pWE+JeG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buM4bulxag84buMPns+4buMxILhuqPhuq8+JeG7jMO5w6nDjOG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDSeG7jOKAnMSC4bqj4bqlOD4l4buMKiZAPuG7jOG7rH3hu4zhu5jhu5bhu5Lhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4qw4zhu4xjNybhu4zDleG7jFYmIzzhu4zhu6wqPz4q4buMY+G7nuG7jMOV4buS4buMViYjPOG7jCnDneG7jD4q4bqlPiXhu4zhu6wq4bql4buc4buMKCrhuq/hu4w+4buee+G7jOG7rH3hu4w+KuG7nuG7jOG7rDA+JeG7jGPhurPDjOG7jCgj4buM4busUOG7jFYmIzzhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jOG7rCo/Pirhu4rhu4zhu6UzxIPhu4zDozHhu4xWJiM84buMKcOd4buMJSbhu5x74buMxIMqMD4l4buMVibhu4wp4bugJuG7jCgqfeG7jCgqUj7DjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jCgqMD4l4buMY+G7uOG7jMSD4bqjez4l4buMPiXhu55l4buMVuG6pTnhu6zhu4zDoCpQJuG7jGHhu4wp4bugJsOM4buMKuG7nj4l4buMPiXhu55l4buMw6MmPirhu4wqe+G7oMSD4buMxIPhuqN7PiXhu4zhu6xSPuG7jMOgKls+JeG7jCgqe+G7jOG7rMOi4buMKMOqw4zhu4zEkeG6rzE+JeG7jOG7rOG7psOgw4zhu4woKjA+JeG7jFZQPOG7jOG7sFB74buM4bucPuG7jMSDe+G7nj7igJ3hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMOyJiM84buMKCrhuq/hu4zhu7BQPuG7jG8qJuG7uD4l4buM4bun4bql4bucw4zhu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMSCJiPhuq/hu4wqXeG7rOG7jMSC4bukZeG7jMSCJuG7tj7DjOG7jMSRUeG7jOG7peG6pTg+JeG7jMO5w6nhu4zhu6x94buMw5Thu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4rhu4xvMOG7jMO54bqlNj4l4buMxIIqO+G7jOG7n+G6pTg+JeG7jMSo4bqh4bqv4bu04buMxJFR4buM4bqg4bqv4bucPiXhu4xvKiYj4bqvw4zhu4wq4bqvZUA+4buM4bul4bqlOD4l4buMw7nhu6LEg0rhu4xW4bqlOeG7rOG7jMOjU8Og4buMxJHhu7bDoOG7jGHhu4zEg+G7oCbhu4zhu6xSPuG7jMOgKls+JeG7jOG6ozM+JeG7jOG7mjzDlOG7jFYj4buMw6MmPirhu4wqe+G7oMSD4buMY+G7nuG7jCnhu5484buMYyZA4bus4buK4buMw4AqWz4l4buMxJHhu6Rl4buM4buu4bqpPiXhu4zEg+G6reG7jD5SPOG7jMOU4buO4buO4buYw4zhu4xW4bu2PuG7jD7hu5xl4buMVlHhu4zEkeG6rzE+JeG7jOG7rOG7psOgw4zhu4zDoCrFqD7hu4w84buiJuG7jOG7rH3hu4w+JeG6r2Xhu4zhu6w24buMVjThu4zDo8avw6Dhu4rhu4rhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTG8w4buM4buf4bqlOD4l4buM4busKibhu5zhu4zDo8OdSeG7jOKAnMOy4buc4buMw6Aqxag+4buM4bus4bui4bus4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMKeG7tD7hu4xW4bukZeG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMw6AqUCbhu4xh4buMKeG7oCbhu4xjOuG7jFbhuqU4PiXhu4zDo+G7ouG7jMSR4buc4buMxJEwJsOM4buMY+G7psSD4buMY1DDjOG7jOG7rH3hu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zhu6xQ4buMxIPhuq/FqD7hu4w8Nybhu4xj4bu44buMPirhu57hu4w8M8SD4buMKcWoPuG7iuG7jEPhu6o+4buM4buwJuG7tsSD4buMVibhu7jhuq/hu4woJkA+4buMPirhu57hu4xhw4zhu4zDoyY+KuG7jCp74bugxIPhu4zEgyom4bu24bqv4buMxIMqMT7hu4w+KuG6pT4l4buM4busKuG6sT4l4buMxIMwJuG7jGPhu6o+4buMVjM+JeG7jGMm4bu0PuG7jD4q4buc4bqv4buM4busMeG7jCVTPiXhu4xj4bqlOcSD4buM4bqh4bqv4buc4buMViPhu4wqe+G7nj7hu4zEgyrhu54+KuG7jD4qJkA84buMY+G6s+KAneG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw7oq4bqv4buM4buwUD7hu4zGsD7DjOG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buMxIImI+G6r+G7jCpd4bus4buMxILhu5w84buMbyrhuq8+JcOM4buMxJFR4buMxILhu5w84buMbyrhuq8+JeG7jOG7rMOiPiXhu4wp4bue4buMPDPEg+G7jMSD4bqjez4l4buMPipiPiXhu4xWJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4woKn3hu4woKlI+4buM4buwxq/hu6zhu4w+KuG7psSD4buM4bus4bq14buc4buMKuG6r2VAPuG7jOG7peG6pTg+JeG7jMO54buixIPhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMOyJiM84buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4zhu7BQPuG7jMawPuG7jOG7rH3hu4zhu5jhu4wpN8OgL+G7muG7kuG7jCpd4bus4buMw6MmPirDjOG7jMOV4buO4buO4buE4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jCnhu57hu4zhu6x7PuG7jFc84buMVjI+JeG7jOG7sOG7nnvhu4zhu67hu6Q+4buMxIMz4bus4buM4bulMD4lw4zhu4zhu6zhuq8z4bus4buMw6MxPiXhu4zhu6xbPuG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCgqfeG7jCgqUj7DjOG7jCoz4buMPiUqw6h74buM4busKibhu7Y84buMVuG7nOG7jMOjMeG7iuG7jMOyO+G7nOG7jOG7sOG7nj7hu4zhu67hu6Q+4buM4bus4bql4buMxIMq4bql4buc4buMxIMqN8SDw4zhu4zEg+G6ozo+KuG7jFYz4buM4buu4bukPuG7jMSD4bqjP+G7jOG7rFs+4buMxIMq4bumw6DDjOG7jCXhu6Rl4buMKCowPiXhu4w/xIPhu4woKn3hu4woKlI+4buMxIPhuqN7PiXhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jOG7ruG7oGXhu4xj4bue4buMKl3hu6zhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKsWoZeG7jCUm4buie+G7jEMm4buMQ1I+4buMbyrhuq/hu6Q+w4zhu4w+JeG6pTgm4buM4busfeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jD5SPOG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMYeG7jFbhu6Rl4buM4busKnvhu4zhu7Am4bu2xINJ4buM4oCc4bul4bucZeG7jDxTPuG7jCnhu57hu4wqMDzhu4w+4bucZeG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7nD4q4buMKeG7tD7hu4xW4bukZeG7jMSD4bqjOCbhu4zEg+G7oD4q4buM4bqj4buie8OM4buMVuG6pTg+JeG7jFYm4buMKeG7oCbhu4zEgyrhuq/Grz7hu4wpOSbDjOG7jOG7rCrhuqfhu4w+KmI+JeG7jCowPOG7jMSD4bqjOCbhu4w84bql4buc4buMVuG6pTg+JeG7jMSD4bqjNj7hu4zEg+G6o+G6pTnEg8OM4buMw6M6Pirhu4wpxahl4buMKCp94buMVibhu4xj4bue4buM4bqj4bumxIPhu4w+JeG6r2Xhu4wqJiM84buK4buMw7ImIzzhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jOG7rH3hu4zhu5Lhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4wp4bue4buMPuG7nDzDjOG7jOG7rCrhurXhu4xl4bu24bqv4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG6pTcm4buMxJHhuq8wJuG7iuG7jMOze+G7jFY74buc4buMKjo+KuG7jCgqfeG7jCgqUj7hu4w+4bu0PuG7jOG7rCrhurE+JeG7jMSDMCbhu4xh4buMKeG7oCbhu4zigJzhu6xTPOG7jOG7sFA+4oCdw4zhu4w/xIPhu4woKibhu4xW4bqlOeG7rOG7jGPhu7jhu4xjNybhu4wlJuG7nOG7jFY6PirigJ3hu4rhu4zhu6cle+G7nibhu4zhu6wwPiXhu4xjJkDhu6zhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4w8MD7hu4xW4bqnPiXhu4wpN8Ogw4zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEgyrFqGXhu4wlJuG7onvhu4xWUeG7jMSDxq8+4buM4buu4bqzPiXhu4zhu64mQD7hu4zEgz/hu6wq4buMVuG7psSD4buMP8SD4buMIibhu4zEg+G6o3s+JeG7jCgq4bqvMD7hu4xjJuG7tD7hu4zEg+G6ozI+JeG7jOG6o+G7nOG6r8OM4buM4busUCbhu4zEgyomQD7hu4zhu7Bi4buc4buMUj7hu4wq4buePiXhu4w+JeG7nmXhu4rhu4zhu6cqYj4l4buMKjA84buMxIMqOCbhu4zEgybhu7bEg+G7jOG6tT4l4buMKjPDjOG7jOG7rH3hu4w+Uz4l4buMxIMqOuG7jOG7rOG6rzEm4buM4buw4bqvNCbhu4zhu6wqJuG7uOG6r+G7jMSDKuG6p+G7jOG7lOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMSDKsWoZeG7jGPhu7jhu4w+KuG7nuG7jMSDKlI84buMJSbhu5zhu4xWOj4qw4zhu4zhu6wqJuG7uOG6r+G7jOG7rCrhurXhu4w+KsavxIPhu4wp4bugJuG7jMSD4bucZeG7jMSR4bui4busKuG7jD7hu6Lhu6wq4buMPOG7nD4l4buMVuG6teG7jMSDKuG6p+G7jD4q4bqv4buMZeG7tuG6r+G7jMOgKuG7qDzhu4xWI+G7jOG7rCrhuq/hu6g+4buM4buwO+G7jOG7rCp74buMPDPEg+G7jMSD4bqvxag+4buM4busMD4l4buMxIPhu6Lhu6zhu4w8Nybhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKsWoZeG7jG8q4bqv4bukPuG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDSeG7jMSC4bqj4bqlN+G7rOG7jFbhu6Rl4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jFYmIzzhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jD7hu55l4buMw6AqUCbhu4wqXeG7rOG7jMSDxq/DoOG7jOG7ruG6pTcm4buMPiUwJuG7jD4q4bue4buMPOG7oibhu4wp4buiw4zhu4xj4bui4busKuG7jCU1w4zhu4w+4bu4PuG7jFbhu6bEg8OM4buMPOG6t+G7nOG7jDzhuqXhu5zhu4zEgyrhu6Y84buM4buuM8SDw4zhu4w+KuG7tuG7rCrhu4w+KuG7ouG7rOG7iuG7jOG7p1I84buMw5Thu47Dlcagw4zhu4zhu6w2PuG7jCnDouG7jCk74busKuG7jMOj4bqr4buMVlHhu4zhu6zhuq8xPuG7jMSD4bqjMCbhu4zEg3vhu54+4buM4buwM+G7jCgq4bqv4buMViYjPOG7jMSD4bqj4bqlOD4lw4zhu4w+KuG7nuG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMw6AqUCbhu4w84bqlOT7hu4zEg+G7oDzhu4w+KuG7nuG7jGNSPuG7jCp94buc4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6wq4bui4bqv4buMKl3hu6zhu4rhu4zhu6MmOOG7jFbhu6Rlw4zhu4woKuG6r+G7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEgzThu4zhu6wq4bqn4bus4buMxIMqJkA+4buMPiXhuq9lQD7hu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jD4q4bue4buMxIMwPuG7jClTw6Dhu4wlKljDoOG7jCgq4bui4buMKCbhu7Q+4buM4busMcOM4buMxIMqxahl4buMxIPhuqNb4buMw6Aqxag+4buMPuG7nnvhu4xl4bu0PuG7jMSD4bukPOG7jCUmUD4l4buM4buu4bugZcOM4buMKl3hu6zhu4zEg8avw6Dhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7rz4l4buM4bunJeG6r2U9PuG7jENSPuG7jG46PirDjOG7jG8q4bq14buMxIM74busKuG7jOG6rm7hu6fDs+G7jCrhuq9lQD7hu4zhu6XhuqU4PiXhu4zDueG7osSDw4zhu4zhu6wqe+G7jOG7sCbhu7bEg0nhu4zhu6cqYj4l4buMPlI84buM4bqh4bqv4bucw4zhu4xWO+G7nOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jFbhuqU54bus4buM4bqh4bqv4bucPuG7jMSD4bukPOG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buM4busNuG7jMOjYeG7jGPGr8SD4buM4busKuG7psSD4buMxIPhuqPhuqU4PiXDjOG7jCk3w6Dhu4wqXeG7rOG7iuG7jMSC4bqvZeG7jD4qJuG7tD7hu4w+Kibhu7jhuq/hu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jCpd4bus4buM4busWz7hu4zEgyom4bu24bqv4buMxIMqMT7hu4xj4bu44buM4busNuG7jMOjYeG7jGPGr8SD4buM4busKuG7psSDw4zhu4xWVeG7rOG7jOG7sCZAxIPhu4wp4bue4buMPirhu57hu4xh4buM4busMD4l4buMY+G6s+G7jOG7rCp74buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buM4bus4bui4bus4buMViYjPOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMKcOd4buK4buMxIJ74buePuG7jCrhuq9lQD7hu4zhu6x94buMJcWoPuG7jMOU4buO4buO4buMw6AqWz4l4buM4busMD4l4buMY+G6s8OM4buMxIPhuqN7PiXhu4xWfeG7jOG7rH3hu4zhu5Thu4zDoCpbPiXhu4xh4buM4busKnvhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zhu67huqk+JeG7jMSD4bugPOG7jOG7sFQ+JeG7jCU1w4zhu4zEg+G6o+G7nD4qw4zhu4zEg+G6o1fDjeG7jOG7mMag4buMw6AqWz4l4buMxJHhuq8xPiXhu4zhu6zhu6bDoMOM4buM4busxag+4buMw6Phuqvhu5zhu4zhu6wqYuG7nMOM4buMPuG7pD4l4buM4bus4bumw6Dhu4rhu4zEgipXe+G7jMSDPz4q4buMxIN74buiPsOM4buMPirhuq/hu4zhu6zFqOG6r+G7jFbFqOG6r+G7jMSD4bql4buMPDcm4buMw6AqWz4l4buM4busMD4l4buMY+G6s+G7jOG7rCp74buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMxIN74buePuG7jCrhuq9lQD7hu4woKntQPiXhu4zDleG7kuG7juG7jMOgKls+JeG7iuG7jMOyUDzhu4zhu7BQe+G7jOKAnOG7nD7hu4zhu6zhuqXigJ3hu4zhu6wqe+G7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jCnhu57hu4xl4bu04bqv4buM4busxajhuq/hu4zhu6zhu6bDoOG7jMSDKibhu7bEg+G7jGPhu57hu4wp4buk4bqv4buM4buu4bueJuG7jCUm4bqxw6Dhu4xWMybhu4w+JcOi4buMPirhu57hu4wlJuG7onvhu4xl4bu0PuG7jMSD4bukPOG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4busw4zhu4wlUz7hu4zhu7B94buMYzcm4buMPiUq4bu4w4zhu4wlfcOg4buMw6Aqxag+4buMPuG7pD4l4buM4bus4buce+G7jOG7rCrhu6bEg+G7jCnhuqU5PiXhu4wlJuG7onvhu4zhu67hurPhu6zhu4zEg3vhu54+4buM4buuJkA+4buM4busKnvhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buK4buMxILhuqN7PiXhu4wpM+G7jMSD4bqjOj4q4buM4bqh4bqvZeG7jCp74bug4busKuG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buMY+G6tz4lw4zhu4wq4bqvZUA+4buM4bul4bqlOD4l4buMw7nhu6LEg+G7jMOj4buy4buMxIM04buM4busKuG6p+G7rOG7jOG7rCp74buMw5Xhu47hu47hu4Thu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMKTfDoOG7jOG7kOG7jMSD4bqjYeG7jCnhu7Q+4buMUj7hu4zhu7Dhu6I+4buMxIPhuqPhurHDjOG7jDzhurPhu6zhu4zEgybhu7Thuq/hu4wq4bqlNz4l4buMVuG7tj7hu4wlJlA84buM4bus4bui4bus4buMViYjPOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMKcOd4buK4buMw7IyPiXhu4zEgyo4JsOM4buMxIPhuqPhu5w+KuG7jMSDKuG6teG7jOG7rOG7ouG7rOG7jD4l4bqvMj7hu4wp4bqp4busw4zhu4zhuqHhuq/hu5w+4buMxIPhu6Q8w4zhu4xWxajhuq/hu4zEg+G6peG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7sOG7nD7DjOG7jD4l4buePirDjOG7jFZ74buePuG7jMSDKiPhu4zEg+G6rT4l4buM4buw4bqlN+G7rOG7jMOj4bqr4buc4buM4busKmLhu5zDjOG7jD7hu6Q+JeG7jOG7rOG7psOgw4zhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jCpA4buMxIMqMT4l4buM4busNuG7jMOjYeG7jGPGr8SD4buM4busKuG7psSD4buMxIPhuqPhuqU4PiXDjOG7jCk3w6DDjOG7jMOgKls+JeG7jGHhu4zhu6wqe+G7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PsOM4buMVlXhu6zhu4zhu7AmQMSD4buMYeG7jD4qYj4l4buMViYjPOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMY+G6tz4l4buMw6Phu6Thuq/DjOG7jGPhurc+JeG7jMSR4buc4buMPiom4bu44bqv4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMxJHhu5zhu4w+KuG7nuG7jOG7rH3hu4w+KuG6r+G7jOG7rMWo4bqv4buMY+G7uOG7jD42JuG7jFI+w4zhu4zhu6wqMT7hu4xh4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDksSDV8SRxIMt4bucKSYlPknhu4zhuqMmJSrEg8ONw5JMS8OjxIPhuqN7PiVMbuG7nibhu4xj4bue4buMUD4qSeG7jMSC4bqj4bqvPiXhu4zDueG7tEsvw6PEg+G6o3s+JUxLL8OgTA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]