(vhds.baothanhhoa.vn) - Là đất nước nông nghiệp gắn liền với nền văn minh lúa nước, Nhân dân ta không chỉ biết tìm ra các loại lúa thơm dẻo để nấu xôi mà còn sáng tạo ra nhiều loại xôi khác nhau: xôi trắng, xôi ngô, xôi lạc, xôi đậu, xôi xéo, xôi vò… Quê tôi cũng góp vào danh mục ấy món xôi cá rô đầm.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buecyXDoVQsVlThu4nhurcyVDrhu65Uw6nhurfhu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu55BVlQsPeG6u1TDoOG7heG6qTpUw6DhurfDoDBUw6AwMTJbxJFUMOG7ssOgVGEyfcOgVMOs4bqpMlTDoH3DoFTDrMOdw6BUw6Eyw6AxVGHDquG7rFTDoOG7heG6qTrhu5RUw4AxI8OgVDsjw6BU4bq74busVDkx4bq3w6AwVDoxNlQ/MnvhurtU4bq7NMOhVMOp4busVDrhu646VGHhuqFXMlRhw6rhu6xU4bq7MeG6rcOhVDsp4bqhVCxdVMOgPeG6vVThu4nhurcyVMOhVlQ6w6PDoFThurnhu67DoDBU4bq7V+G6oVTDqeG7rFTDoDEyfeG6vVRh4bqhVzJU4buJ4bq3MlQ5MeG7rjpUw6Ax4bus4bq94buSVOG7ieG6tzJU4bq7w6nhu7LDoDDhu5RU4buJ4bq3MlTDoDDhurfhu5RU4buJ4bq3MlRhVzrhu5RU4buJ4bq3MlQsJeG6veG7lFThu4nhurcyVOG7iSHhuqHhu5RU4buJ4bq3MlTDrMOj4oCmVEXhur0+VOG6u+G6tzJUOuG7g8OgMFQw4bqjxJFUw6xW4bqhVDvhu6zDoDFUw6Hhu4E6VD3EqVTDoeG6o8OgVOG7ieG6tzJUOuG7rlTDqeG6t1QsJMOh4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzvhursx4bq9w6E/VDJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVMavw5rGr8SR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVOG7psOaVcSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmcOZ4bumVS/DmVXFqDvhu6bDmlXDmeG7qlXhu6rhurvFqOG7pOG7puG7pmHDmi164buk4buo4buo4buoxahVxq/DmuG7sMOZxahV4bumLeG7pDvDmTvhu6jhu5Y4xJEwU1Thu6xh4bq7w5JTcyXDoVQsVlThu4nhurcyVDrhu65Uw6nhurdTVOG7izI74bq7McOSU8avw5rGr1NUMS4yMDHhurvDklPhu6bDmlVTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nuG7muG7j8OgMVTDoTLDoDFUMcSD4bus4buc4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueQVbDoVTDoeG6o8OgVOG7ieG6tzJUw6BWxKlUxKk+4bq9VDok4bq9VMOgMTJ94bq9VDrhurfDoDBU4bq5ZjpUw6xWVOG6uWhUOiThur1UOWvhu5RUw6AxPeG6u1RhVlThurvDqeG6ocOgMFQ5MSPhur1UOjF7VD8ye8OgVDrhu65Uw6nhurfhu5ZUceG7rlTDqeG6t1QsXVTDoD3hur1U4buJ4bq3MlQ64bqjVOG6uzFdVDoxxIPDoFTDqeG6t1ThurnhurfDoDDhu5RUw6nhurdULOG6tcOgMOG7luG7luG7llTDoDHhu4XDoDBUw6Aw4bqhw6BUMeG6rcOgVDpYVGFWVDrhu65Uw6nhurdULCTDoeG7lFThurnhurPDoDBU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq7aFTDoDEyPsOg4buWVHExxIPDoFTDoDHDrcOgMFQ64bqhw6BU4bq74bqhVD/hu7TDoDBU4bukVMOgMOG6o8OgVOG6u+G7rMSpVCwuw6FULOG7rsOgMVTDrFjEqeG7lFTDoeG6pVQ/4buBw6AwVMOp4bq1MlQ74bq/w6AwVDs9w6Hhu5RUw6Hhur3hurMyVD8yXcOgVDoxVlThu4nhu67hurtUOjHhuqFUMXvhurtUw6Ax4bqp4bq74buWVOG6uOG7rOG6vVQs4bqjVGHhur3DojpUOuG7rlQ64bq/w6AwVMOhw6LhurtUOjHDquG6u1TDoeG6veG6szJUPzJdw6BUw6xWVDrhu4dUMGfDoDBULCXEkVQ7JcSR4buWVOG7uTEyVDrhu65UOjEzw6Dhu5RUw6zhuqnhurtUw6nhu6xULF1Uw6Aw4bq9w6Iy4buUVD/huqM6VDBkVMSRMSTDoFThursxNeG6u+G7lFTDqeG6tTJULC7DoVThu4lW4bqhVDkx4bq3VMOs4bqpMlTDoWThu5RUMVbDoDFUw6xWVOG6uVhULFlU4buJ4busxKlUw6E1w6Dhu5ZUxJAxJMOgVMOg4buF4bqpOlRh4bq9w6I6VDrhu65Uw6nhurdUO+G6v8OgMFQsXVTDoD3hur1U4buJ4bq3MuG7lFThurtX4bqhVMOgPsOgVMOsNVTDoDDEg+G6u1ThurtoVMOgMTI+w6BUOjHhuqFUMVfhurtUMFfhuqFUw6B7xJHhu5ZUceG7rjoxVMOgPeG6vVTDoeG6o8OgVOG7ieG6tzJUOuG7rlTDqeG6t1Q5MeG7rjpUPzJb4bq7VGNUOjHhuqfhu5RUxJExWDJUOXvhurtUMWLEkVQwMsOt4busVMOgPeG6vVTDrFZULOG6teG7llRBJMOgVOG6uzFmVMOgMT3hurvhu5RU4buJ4bq3MlTDoD3hur1UOuG6v8OgMFTDoOG7heG6qTpUYeG6vcOiOlQ64buuVMOp4bq34buUVDkxMlQ6MTPDoFQs4bqlVMOp4busVCxdVCx7w6BUOTEyVDAkw6BUw6Aw4bq9w6IyVOG6uzE0VOG6u8Opw6LDoFQsfeG6vVQ64bq/w6AwVOG6uzE14bq7VDrhu65Uw6nhurdULFlU4buJVuG6oVQ5MeG6t+G7lFTDoD7DoVQwMuG7rFTDrDXhu5RU4bq54bus4bq9VCzhuqNUOjHhuqFUYVcyVMOsVuG6oVQ6MeG6sVTDrFZULOG6tVRhJMOgVMOgw63hu6zhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu7kxMlTDoeG6vzJU4bq7MeG6rcOhVMOgMMSD4bq7VCwlw6Hhu5RU4bq7MeG6rcOhVGFnw6AwVDrhu4fhu6xUOuG7rlTDqeG6t1Thurvhuq/hu6xUw6nhu6xUYVZUOjHhurFU4buJ4bq3MlQsWVQsV+G6u+G7llRxMeG6oVThu4nhurcyVMOp4busVCw34bus4buUVMOp4buyOlQxVsOgMVTEkTEyVMOsVsOgMFQwMsOjw6BUYT7DoFThurvDqT7DoOG7llThu4jhurcyVDrhu65Uw6nhurdUw53DoFQ5MTJUOsOjw6BUw6DhuqPDoDBUYVZUw6Aw4bqhw6BUw6AxPeG6u+G7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFv4bq94bq7MeG6ocOpU+G7nsOAMOG6vcSpIsOgVHbDreG6vVTDgDDhurfDoOG7oi/EkeG7ng==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]