(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay, nhiều người bị tình trạng rụng tóc vì những tác động của tâm lý, sức khỏe, dịch bệnh COVID-19, dẫn tới xu hướng khách hàng quan tâm nhiều về các loại dầu gội, sữa tắm thảo dược. Đây là cơ hội cho những người yêu thiên nhiên như chị Dương Thị Thu Dung ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa khởi nghiệp trong lĩnh vực này.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhPybhurc/4bq0w6Phu50o4bq7b8OqKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nShJ4bqhxrAoLSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG7m3Qo4bub4bqjaSho4buJw63hurso4bqzcDEo4bqz4bq9cCjDreG6veG6ocOtJi/hurc/Ji/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT/hurzDqsSRw60ow60xxrAjKMOt4bq9w6pk4budKMOt4bq7csO1w6oo4bq34buHKOG7m+G7gcOt4bq9KOG7m+G7lzTDreG6uyjhu5fhu6HDreG6uyjhu5vhu4vhurMo4bul4buBKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu5sy4bqzKMOib8Ot4bq7KOG6s3AxKOG7m+G6oWkoaOG7qSMoxqFz4bqzKGfhur1q4bqlIyjhurXhu4fhurPhur0o4bq3xJHDreG6vSjhurLDjOG7pMOK4bq0LTwwIyjhurXhurHDrSjhu5vhu4/DqijFqeG7nSjhur1y4buPw63hursoZ+G6vTLhurPhur0o4bq9M8Ot4bq7KOG7leG7nTHDrSjhu5vhuqFpKMOt4bq9w6pk4budKOG7pWQo4bqzMuG6syhow6w0w6oo4bq1w6Phu50o4bq7b8OqIyjGocO5MSjhu5s4aSjhu5vhur01w6wo4bq1csO04bqzPSjDguG6ocawKGgzKOG6s+G7jSjhur1vw6oo4bqz4bq9w6wow63hur3DucOt4bq7KMOt4bq7csO1w6ooxrBi4budKOG7m+G6vcOqYsOtKMOt4bq9w6piw60ow63hur1yKOG6s+G6veG7hyjhurRy4buNw63hurso4bua4bq94buHKOG7muG6veG7nSjhurThu53DreG6uyjhu5Eo4buZ4bq9csO1w63hursow43hurvEqeG6syjhu5rhu5c0w6wjKOG7muG7mCjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMShn4bq94buRw6oow63hurvhur3DqsSR4buZKOG7m+G7l8Osw63hursoaOG7hcOt4bq9KOG7pXXhurMow60zxrA9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48MC88fTDhurVbKSB7KT4p4bubfSk8PiBoKT1m4buZ4bq74bu24buXWHspeyEoMWjhu5tYIeG6tMOj4budKOG6u2/DqijhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50oSeG6ocawKC0oxqE1w60o4buZ4bq94bqvaSjhu5t0KOG7m+G6o2koaOG7icOt4bq7KOG6s3AxKOG6s+G6vXAow63hur3huqHDrSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/xqDDqsOt4bq9KOG7lzEo4bulMyho4buPw60oaGLDrSjhu5Eo4bub4bq94buHKMWpNijhurbhu4NpKMag4buNw60jKOG7m23hu5sow63hurvhur3DqsSR4buZKMOCNMOqKOG6vcSp4bqzKOG7pMOqw63hur0jKOG6s+G6veG7ncawYsOtKMOt4bq7M8Ot4bq9KMahcijhu5nhur00aSjGoMOqw63hur0o4bq9xKnhurMjKOG6tHLhu43DreG6uyjhu5rhur3hu4co4bua4bq94budKOG6tOG7ncOt4bq7KOG7m+G6veG6pcOsKMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSjhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrSh9KMOtN2ko4bubNMOqKOG6vDMow41vw6oo4buXbsOqKOG7m8OqY+G7mSjhu5vhu6HhurMo4bq9xKnhurMo4bulN8OtKOG6tznDreG6uyg+KMOCNMOqKOG6vcSp4bqzKEfDqsOt4bq9KOG7m2Mo4buU4budbeG6syjhurXhuqHDrSjhu6UzKGgzaSjhu5vhur1wKGfhur3DrCjhurPhur3DrChpb+G7myjhur02w63hurso4bq7w6o1w6ooZ+G6vTLhu5soaOG7j8OtKOG7peG7j8OqKGlz4bqzKGhy4buNw63hursoZ+G6vTIo4bqzMcOsKMahw6wo4bul4buPw6oo4bub4bq9w7XDqijDosOqZWko4bq9w6rEkcOtKOG7mzTDqj0o4buacuG7kcOt4bq7KOG6tOG7ncOt4bq7KOG6vTPDqiho4buJw63hurso4bul4buPw6oo4bqzbMOt4bq7KOG7pcOqxJHhurMoaTMow63hur3DqmThu50ow63hurtyw7XDqihp4buNKHLhu4/hurMjKMOt4bq9csOt4bq7KOG6s+G6veG7hyhoNMOqKOG7l+G6qyjDreG6uzHDreG6uyMoZ+G6veG7kcOqKMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSjhu6Xhu4/DqijDreG6u+G6vWQo4bub4buXbsOt4bq7KOG6s+G6ocawKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nSMoxqE1w60oxanhu53huqPhu5so4bq1w6Phu50o4bq7b8OqIyjGocO5MSjhu5s4aSjhu5vhur01w6wo4bq1csO04bqzKOG7m3Qo4bub4bq9w6piw60ow63hur3DqmLDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7gofXsp4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PjwwLzx9MOG6tVspIHspfVvhu5sgW10pXWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYICkgISgxaOG7m1gh4bq0w6Phu50o4bq7b8OqKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nShJ4bqhxrAoLSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG7m3Qo4bub4bqjaSho4buJw63hurso4bqzcDEo4bqz4bq9cCjDreG6veG6ocOtISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghfXspISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurzDrDThu5so4bq3MuG7myMow63hur0xw63hur0ow63hur3huq3DrSjhu6UzKOG7m+G6vWzDreG6uyhpw6rDreG6vShoMyjhu5vhur3DqsSRw60o4bqzNWkow6LDo+G7nSjhu5vDqmLDrSjhu5tsw6oo4bubw6pj4buZKMWp4buj4bqzKOG7peG7j8OqKOG6tOG7ncOt4bq7PSjDgmHhurMo4bq3w6rEkeG7myhoMyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6suG7nW/hurMo4bub4bq9w6oo4oCc4bqy4bq94budw63hursoZ2Phu5so4bupKOG7m3Lhu5HDreG6uyjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKGfhur3hu5HDqijDreG6u+G6vcOqxJHhu5kow603aSg+KT4+4oCdKOG6tcOsKOG6vG/DqihI4bq84buYw40o4bub4buDw63hur0o4buldDEo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syMo4bq04budw63hursow6I2KOG7m+G6veG7ncawY+G7myjhu5vhu5fhu4HDreG6vSjGoTHGsChpYijhu6UzKOG7m+G6veG7ncawY+G7myjhu5nhur3hu6HhurMow6Jyw7ThurMo4bq2McOtKOG6usOqMmkoZ+G6vTXDrCjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG6tcOj4budKOG6u2/Dqijhu5vhur01w6wo4bq1csO04bqzKEnhuqHGsCMoxqHDuTEo4bubOGko4bub4bq9NcOsKOG6tXLDtOG6syjDjeG7o8OqKC0oxqE1w60o4buZ4bq94bqvaSjhur3DrDPDrSjhu5vDrDPDrSjDonLDtOG6syjhurczw6wo4bqz4bq9Yyjhu5t0KOG7m+G6vcOqYsOtKMOt4bq9w6piw60o4bqz4buLKGjDtMOqKOG6s+G6vcOsKMahc+G6syhn4bq9auG6pSjhurNwMSjhurPDrMOtKMOt4bq7csO1w6ojKOG7m+G7lzLDreG6vSjDreG6u+G7ncawKOG6s+G7jSjhurfhu4coNcOt4bq9KOG6vXLhu5HDreG6uyjhurfhu5HDqijGocO6KOG6teG7ocOt4bq7KOG6szLhurMoaMOsNMOqKOG6tcOj4budKOG6s+G7iyjhur3hu4sxKOG6s+G6veG6o+G7mz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3t74buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PjwwLzx9MOG6tVspIH17fSnhu5tdXTwiKWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYW3tdISgxaOG7m1gh4bq0w6Phu50o4bq7b8OqKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nShJ4bqhxrAoLSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG7m3Qo4bub4bqjaSho4buJw63hurso4bqzcDEo4bqz4bq9cCjDreG6veG6ocOtISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3t7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurzhuq3DrSjhurth4buZKOG6s+G6veG7hyjGoTHhu50o4bqz4budb+G6syjhu5vhur3Dqijhu6Uzw6oow63hurszxrAjKOG7m2zDqijDonLDtOG6syjhurThu53DreG6uyjhurXhurHDrSjDomPDrShpb+G7myjhu6Vyw7XDrSjhu5vhur01w6wo4bq1csO04bqzKOG7l2/DreG6uyhbKOG6vTEo4bubNMOqKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KMOCNMOqKOG6vcSp4bqzKOG6vG7DreG6uyjDgnPhurMo4bulMyjhu5vhur1qMSjGoXPhurMo4bub4buBaSjhur3DqmXhu50jKOG7m+G6vTLDrSjhu5nhur3hu6HhurMo4bubw6rDreG6vSjhu5vhur3Do8OtKGfhur3hu5HDqijDreG6u+G6vcOqxJHhu5ko4bqzcDEow63hurtyw7XDqijhu5nhur3hu6Eow63DuSjhu5Eo4bub4budw7PDqih9KSjhu5fhuqPhu5so4bubdSjhu5vDqsOtKOG7pTMo4bqz4bq94bq/w60o4bqz4bq9OMOtPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9IxIPhu5ko4bq7w6oxKMOi4buBw63hur0o4bul4buPw6oow63hurtyw7XDqijhurc0w60ow6LDtcOqKOG6s3HDreG6uyjhurPhu4so4bqz4bufw63hursoxqHhu5Eo4bub4bq94bq/4bqz4bq9KOG7peG7j8OqKGnhu4HDreG6vShoMyjGsGLhu50o4bub4bq9w6piw60ow63hur3DqmLDrSMo4bq04budw63hursow63hur1yKOG6s+G7iyjhu5vhur1iaSjDom/DreG6uyhodeG6syjDomUow63hu51sw6oo4bq1cuG7k8Ot4bq7KHLhu4/hurMoaeG7jSjhurNwMShp4buBw63hur09KOG7muG6vWMow63hur3DucOt4bq7KGk2w6oow6Jjw60ow603aSg+KTwwKOG6tOG7ncOt4bq7KGnhu4/Dqijhu5vhur114bqzKMahdSjhurfhuqfDrSjhurXhu53GsGLDrSjhu6Xhu4/DqijDreG6u+G6vWQo4bub4buXbsOt4bq7KOG6s+G6ocawKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nSjDomUo4bqz4bq9YyjhurfDqmPDrSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG6tcOj4budKOG6u2/DqiMoxqHDuTEo4bubOGk9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt9e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48MC88fTDhurVbKSB9MDww4bubeyIwPFtoKT1m4buZ4bq74bu24buXWCBbPiEoMWjhu5tYIeG6tMOj4budKOG6u2/DqijhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50oSeG6ocawKC0oxqE1w60o4buZ4bq94bqvaSjhu5t0KOG7m+G6o2koaOG7icOt4bq7KOG6s3AxKOG6s+G6vXAow63hur3huqHDrSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt9eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4Lhu4soaDMoaMOjw60o4bulZCjhu5vhur03aSjhu5Xhu51iKMOt4bq7w6w0w6oo4buRKOG7meG6vXLDtcOt4bq7KOG6tjjhurMoxqDhu43DrSMo4bub4bq94buHKMWpNijhurbhu4NpKMag4buNw60jKOG6tOG7ncOt4bq7KMOt4bq9cijhurfhu4co4oCcaWIo4bq9w6xh4bqz4oCdKOG6t+G7kcOqKGnhu5/Dqijhu5vhur3hu41pKOG6szLhurMo4bqz4bqhxrAo4bq1csO04bqzKGjDqsSR4budIyjDreG6vXIoxqE1Iyjhur1y4buNw63hursow63hur3hu50jKOG7m+G6vzEo4bubbCMoZ8Oqw63hur0o4bq7w6rhu4/DqiMo4bq3NOG6syjhur0z4oCmKOG7pTMoxqE44bqzKGkz4budKOG6szLhurMoaMOsNMOqKOG6vcOsMSjhurPhu4so4bub4buXw6zDreG6uyjhu6Vyw7XDrSjDom7DqijhurNwMSjhurvDqjEow6Lhu4HDreG6vT0o4bukbcOtKMawYuG7nSjhurPhuqHGsCjhu5t0KMOt4bq9aihoNMOqKOG6vcSp4bqzKOG6s+G6veG7ncawYsOtKMOt4bq7M8Ot4bq9KOG7pWQoxqHDqsOt4bq9KOG6vcSp4bqzKMOtYsOtKOG6tOG7ncOt4bq7KOG6vcOqZeG7nSjhurfDqmPhu5so4bubcuG7jcOt4bq7KMOibcOqKOG7pWQo4bub4bq/w63hur0o4bqz4bq94bqj4bubIyjhu5sy4bqzKOG6teG7ocOt4bq7KOG6szLhurMoaMOsNMOqKOG6s+G6ocawKMOtM8awPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurYxw60ow6LDo+G7nSMo4bq04budw63hurso4bq9MsOqKOG6szLhurMoaMOsNMOqKOG6s+G6ocawKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nSjhu6Uzw6wow63huqPhu50jKOG7meG6vTEo4bqz4bq9Yyjhu5vhur0zw63hur0o4bq1w6Phu50o4bq7b8OqKMahw7oo4bq14buhw63hurso4bqz4bq9w6wo4bq7w6oxKMOi4buBw63hur0jKMOt4bq7csO1w6oo4bub4bq94bqhw60o4bq14bufw63hurs9KHbDqijhurNxw63hurso4bub4bqjaSjhu5s44bqzKGfhur3huqXDrShp4bufw6oo4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G6veG7jWkjKMahNOG6s+G6vSjhurUxKMOiw6Phu50o4bulMyjhu5fhuqPhu5so4bq1w6ko4bqz4bq94buH4budPSjhurThu53DreG6uyjhu5vDqmPhu5ko4bub4buh4bqzKGgzaSjhu6Xhu4/DqijGoW0oaHLDtMOt4bq7KMOt4bq9w6pk4budKOG6veG7jcOtKOG7l27DqijDouG7i8Ot4bq7KOG6s+G6vTHDqiMoaMSpKOG7m2HDreG6uyjhurc0w60o4bq3w6go4bq14bufw63hurso4bub4bq9w7o9KOKAnOG7msOqY8Ot4bq7KGgzw63hur0ow6Juw60oxakx4oCdIyjDreG6vcOqZOG7nSjDreG6u3LDtcOqKMOiYeG7myjhur0zw63hurso4bulMyjhurvDquG7j8OqKOG7m+G6vcOqxJHhu50oZ+G6vTLhurPhur0o4bq9M8Ot4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6tOG7ncOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVgh4bq14bub4bq94budaeG6tyjDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48MC88fTDhurVbKSB9Wzw+4bubIH0wWyJoKT1m4buZ4bq74bu24buXWFtbWyEoMWjhu5tYIeG6tMOj4budKOG6u2/DqijhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50oSeG6ocawKC0oxqE1w60o4buZ4bq94bqvaSjhu5t0KOG7m+G6o2koaOG7icOt4bq7KOG6s3AxKOG6s+G6vXAow63hur3huqHDrSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4bq0cuG7jcOt4bq7KOG7muG6veG7hyjhu5rhur3hu50o4bq04budw63hurso4bub4buXMcOsKMOiw7PDqijhu6Xhu4/Dqihn4buvKMahcijDrWzDreG6uyjDreG6u+G6vcOqxJHhu5ko4bulZCjhu5vhur/DreG6vSjDrTfDreG6uyjhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50ow6JlKGgzaSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurrDqjHDqijDosOsNMOtKMOiw6Phu50o4bub4bq9w7oow63hurvhur3DqsSRaSjDrWLDrSjhurNsw63hurso4bulw6rEkeG6syhn4bq9MijhurfEg8OtKOG7l2/DrSMo4bqzMuG6syjhurPDrMOtKOG6s+G7icOtKMOt4bq9aiMo4bqz4bq9bsOt4bq7KOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKMWpMSMow63hur1yw63hurso4bq04budw63hurso4bul4bqxw60oxqE44buZKMWpY+G7mSjDs8OtKOG7m+G6vWoxKMOiZSjhu5vDqmPhu5ko4bub4buh4bqzKOG6s2zDreG6uyjhu6XDqsSR4bqzKOG7pTMo4bq74bq9w6oo4bqz4bq94bqn4buZKOG6s+G6r8OtKOG7m+G6vcSDw60o4bqzbMOt4bq7KOG7m+G6vXPhurMoxqEx4budKGnDssOqKGjDo8OtKMOt4bqj4budPSjGoDXDrSjhu5nhur3huq9pKMOicsO04bqzKOG7l+G6o+G7myjDreG6vcOqZOG7nSjDreG6u3LDtcOqKMOi4buLw60ow63hur3Eg8OtKGfhur3DqmPDrSjhurThu53DreG6uyjhurPhu4sow6Jvw63hursoaHXhurMjKGk0w63hur0o4bq1NMOtKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7peG7n8Ot4bq7KMOt4bq74budxrBiw60oaMOqxJHhu50o4bubNMOqKOG7pXLDtcOtKMOibsOqKOG6s3AxKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9KOG7pTMoaeG7kSjhu5dvw63hurso4bub4bq9YmkoWyjhur0xKOG7mzTDqijhu5rhu5dyw7XDreG6uyjDgjTDqijhur3EqeG6syjhurxuw63hursow4Jz4bqzPSjhurLhu5/DreG6uyjhu6Xhu4/DqijhurThu53DreG6uyjhurPhu4soxqF1KOG6vcOyKOG7m+G7l8O0KMOiOOG6syhodeG6syjhurNwMSjDreG6u3LDtcOqKOG7m+G6veG6ocOtKOG7pTMoWyjhurNvw63hursoxqF1KGgzKGfhu68oxqFyKMOtbMOt4bq7KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSMoxqHDqsOt4bq9KOG7pcOqYsOtKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KMOC4bq8KOG6vG7DreG6uyjDgnPhurM9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goXSI+4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KCApKeG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48MC88fTDhurVbKSB9W3t94bubPnspIl1oKT1m4buZ4bq74bu24buXWDAgeyEoMWjhu5tYIeG6tMOj4budKOG6u2/DqijhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50oSeG6ocawKC0oxqE1w60o4buZ4bq94bqvaSjhu5t0KOG7m+G6o2koaOG7icOt4bq7KOG6s3AxKOG6s+G6vXAow63hur3huqHDrSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YIV0iPiEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYISApKSEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/xqA1w60o4buZ4bq94bqvaSjhurNsKMOiYeG6syYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurThu6HDreG6uyjhurPhu6Eo4bqz4bq9YyjhurfDqmPDrSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKMOi4buNw60o4bq7w6o1w60jKMOt4bq9csOt4bq7KOG7leG7ncawKOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KGg0w6ooZ+G6vWzDreG6uyjDouG7jcOtKOG6u8OqNcOtKOG6s+G6veG7o+G7myjDrTPDrChpMyjDouG7icOqKOG6vWrDqijhurPhur1wKMOt4bq94bqhw60o4buZ4bq9NcOqKOG6vcOqZeG7nSjhu5t0w63hursoaMOsNMOqKOG6s+G6ocawIyjhurVyw7ThurMo4bub4bq/w63hur0o4bqzcDEow63hu4soaeG7j8OqKGdj4bubKOG6vcO04buZIyjhu5nhur0xKOG6s+G6vWMo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6veG6r2ko4bqz4buLKOG7m+G7rShoxJEow63hur3huqPhu5sow6Lhu4fDreG6vSjhurvDqsO5MSjhurMy4bqzKOG6tXLDtOG6syjhu5nhur3huq9pIyjhurPhu4so4bubMuG6syjhurXhu6HDreG6uyjhurVy4buTw63hurso4bq1MSMo4bq1cuG7k8Ot4bq7KOG7m+G7i+G6sz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uChdfTDhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goICkp4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PjwwLzx9MOG6tVspIFsiPlvhu5tbe11dfWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYPnt7ISgxaOG7m1gh4bq0w6Phu50o4bq7b8OqKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nShJ4bqhxrAoLSjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOG7m3Qo4bub4bqjaSho4buJw63hurso4bqzcDEo4bqz4bq9cCjDreG6veG6ocOtISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghXX0wISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghICkpISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5p0KOG6vcSp4bqzKOG6vWrDqihnw6rDreG6vSjDreG6u+G6vcOqxJFpKOG6teG6ocOtKOG6u8OqMcOtKGdj4bubKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKMOt4bq9w6pk4budKOG7mzPDqihow6rEkeG7nSjhu5vhur0xaShn4bq9NcOsIyjGoTHhu50oPijDrTdpKOG6tOG7ncOt4bq7KMOiNijhurPhur3DrCjhu5cxKMOiw7XDqijhurXhu4nDreG6uyjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pKOKAnOG6tMOj4budKOG6u2/DqijhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50oSeG6ocaw4oCdIyjigJzGoMO5MSjhu5s4aSjhurVyw7ThurMoaMOqxJHhu50ow43hu6PDquKAnSjhurPhu4so4bqz4bq9czEo4bq9M8Ot4bq7KOG6s+G6veG7oeG6syhow6w0w6oo4bub4bq9NcOsKGlv4bqzKOG7m3Uow63hur3DqmIow63hur1yKOG6s2ooacOjw60o4bub4buXw6Phu50jKOG6s2oow63hu6PhurMow60y4bqzIyjhurduKGdj4bubIyjGoTUjKOG6vTMo4bub4bq9cChsIyjhu5vhu5fhuqUjKOG6tzThurMo4bq9MyMo4bq9cuG7jcOt4bq7KMOt4bq94budIyjhu5vhur8xKOG7m2wjKGfDqsOt4bq9KOG6u8Oq4buPw6ojKMOt4bq7NcOqKOG6s3Phu50jKGly4buP4buZKMOiOMOt4bq74oCmKGgzKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu5vhur0zw63hur0o4buZ4bq9w6PDrSjhu5vhur3DqmLDrSjDreG6vcOqYsOtKOG6u8Oq4buj4buZKMOt4bq7N8OtKMOt4bq7dDEo4bub4buL4bqzKGfhur1sKMWp4buNIyjhurvhurHGsCjhu5fhu6HDreG6uyMoaDPDreG6vSjhu5vhur/DreG6vShoM2koxqE04bqz4bq9KOG7m+G7i+G6syMoaWRpKGlyw7Thu5s9KMagNcOtKOG7meG6veG6r2kow6I2KOG6s+G7iyhpYeG7myjhur3hu43DrSg8KSjDojTDqiho4bupKOG7kSjhurMy4bqzKOG7m+G7g8Ot4bq9Iyjhu5vhur0zw63hur09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6vMOqxJHDrSjDrTHGsCMow63hur3DqmThu50ow63hurtyw7XDqijhurfhu4co4bub4buBw63hur0o4bub4buXNMOt4bq7KOG7l+G7ocOt4bq7KOG7m+G7i+G6syjhu6Xhu4Eow63hur3DucOt4bq7KOG7mzLhurMow6Jvw63hurso4bqzcDEo4bub4bqhaSho4bupIyjGoXPhurMoZ+G6vWrhuqUjKOG6teG7h+G6s+G6vSjhurfEkcOt4bq9KOG6ssOM4bukw4rhurQtPDAjKOG6teG6scOtKOG7m+G7j8OqKMWp4budKOG6vXLhu4/DreG6uyhn4bq9MuG6s+G6vSjhur0zw63hurso4buV4budMcOtKOG7m+G6oWkow63hur3DqmThu50o4bulZCjhurMy4bqzKGjDrDTDqijhurXDo+G7nSjhurtvw6ojKMahw7kxKOG7mzhpKOG7m+G6vTXDrCjhurVyw7ThurM9KMOC4bqhxrAoaDMo4bqz4buNKOG6vW/DqijhurPhur3DrCjDreG6vcO5w63hursow63hurtyw7XDqijGsGLhu50o4bub4bq9w6piw60ow63hur3DqmLDrSjDreG6vXIo4bq04budw63hursoZ+G6veG7kcOqKMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGjhu4XDreG6vSjhu6V14bqzKMOtM8awPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe3vhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+PDAvPH0w4bq1WykgW3spfeG7m117KSkiaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1hdeyIhKDFo4bubWCHhurTDo+G7nSjhurtvw6oo4bq1csO04bqzKGjDqsSR4budKEnhuqHGsCgtKMahNcOtKOG7meG6veG6r2ko4bubdCjhu5vhuqNpKGjhu4nDreG6uyjhurNwMSjhurPhur1wKMOt4bq94bqhw60hKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbe3shKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG6veG6pcOsKOG7m+G7gWko4bq9w6pl4budKOG6s3AxKOG6s+G6veG7o8Ot4bq7KOG7m2zDqiMow63hurvDrDPDqijGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myjhurXDo+G7nSjhurtvw6ojKMahw7kxKOG7mzhpKOG6tXLDtOG6syhow6rEkeG7nSMo4bq04budw63hurso4bqz4buJw60ow6LDo+G7nSjhu5tyKOG7m+G7l27DreG6uyjhurPhuqHGsCjhu5cx4budKGkz4budKOG6s2zDreG6uyjDreG6u+G6vcSRKOG6szHDrCjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOt4bq9MyhocuG7j8OqKOG7pTMo4bub4bq9M8Ot4bq9KGjEg+G7mSjhurJsw63hurso4bubxrAo4buaw43hurzhurwo4buaSSjhu6UzKOG6tOG7pCjhu5rhur0yw6oo4bq84buJMT0o4bq04bqx4budKGfhur3hu5HDqijDreG6u+G6vcOqxJHhu5ko4bq7YeG7mSjDreG6vcOqZOG7nShn4bq94buLKGfhur03w60jKMOt4bq9csOt4bq7KOG7peG7j8OqKMahdSjhu5vhur1sw63hursoacOqw63hur0jKOG6vcOsNOG7myjhurcy4bubKOG6s3AxKGnhu4HDreG6vSjhurPhu5/DreG6uyjhu6Xhu4/DqijGoXUo4buV4budMcOtKOG7m+G6oWkjKOG6s+G6vcOqMSjGoeG6qSjhurNwMSjDreG6u3LDtcOqKOG7m+G6veG6ocOtIyjhurThu53DreG6uyjhu6XhurHDrSjDojHDreG6uyjhu5vDqmPhu5ko4bub4buh4bqzKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7m+G6vXLhu43DreG6uyjhur3DqsSR4budIyjhu5vhur3hu4co4bub4buXcsO1w63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7mXbhu53hu5vhur3DrOG7lyE/SGIo4bq8MyYv4buZPw==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]