(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn gắn với điều kiện sản xuất, văn hóa truyền thống đề phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình đã khơi được tiềm năng, thế mạnh sản phẩm đặc trưng vùng miền của các địa phương. Sản phẩm OCOP đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần giúp chủ thể tăng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7TDgDdxJOG6vXvDquG6qSThu43hu49x4bqxw6ok4buNw7Phu49x4bqzw6okbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG7nz4k4buN4bqr4bqx4buPJOG7jeG6qeG7kSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThur5B4bq+TuG7si/huqkq4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG6qOG6oSnDoT3hu7Thu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThurs+JMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJGHhu4Ekw6rhuqnhuqvhurPhu48k4buN4bqr4bqz4bq9JMOqXcOq4bqtViThurtr4bqrJOG7jeG6qeG6tyThu5/hurMkYTxhJMOyfcOqJG7huqk34bq9JMOqZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1blYkbuG6qeG6qyTDqmfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW5WJMOq4bqtPsOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqzJOG7nz4kw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkkw6pnw6rhuq0k4buN4bqpZ8OqJOG6rSLDqiThu5/EqeG6qyTDoOG6q+G6s+G7jyThurnhuqvhurXDqiTDsn3DqiRw4buPNOG7jVYk4bufXcOqJOG6qeG7gSkk4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpaMOq4bqtJMOg4bqzJG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiRB4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buNw7Njw6rhuqkk4oCc4bq84buL4bqrJHBbJOG6vcOt4buNJMOyfcOqJG7huqk34bq94oCdJFnhur5B4bq+TsOdVyTDkinhu48k4bqp4buJw6okOiTDql3hur0k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6qSnhuqsk4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqlYkYeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJMOgWyThurnhuqnhu4nhuqskw6Dhu5VrYSThu43huqvhurPhur0kw6pdw6rhuq1WJOG7jeG6qeG6tyThur17w6rhuqkkw7J9w6okbuG6qTfhur0kw6AwYSThu43Ds+G7lcOq4bqtJOG7n8O0w6rhuq0k4bq94bqr4bqzw6okYeG7kykkYTxhJMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtVyTDkn3DqiRu4bqpN+G6vSThur5B4bq+TiTDoH3hur0kOX3hur8k4buN4bqr4bqx4buPJGHhuqnhu483w6pWJGHhuqk04buNJOG6u+G7lWvDquG6rSQpw6ok4buN4bq/PsOqJOG7n+G6tSTDsuG6q8Oq4bqpJOG7jeG6qeG7m2EkbuG6qTfhur1WJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiThuq3huqvDtW4kYeG6qeG7kyThu43huqnDoiThu41dw6rhuq0kb+G7j3Ek4bq9ZyTDsn3DqiRw4buPNOG7jVYk4bq9bCTDs8Otw6rhuq0k4buN4bqpZCThu43Ds+G7lWrDquG6rVYk4buNe+G6vyThu5/huqvhurVhJOG6uz7hur1WJMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JOG7jeG6qeG7jyTDquG6qTZuJGHhuqnhur8kw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG6uynhur8kw6DDrcOq4bqtViThu43huqnDtWEkw6A3cSRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqrw6rhuqkk4buN4bq3JMOqZ8Oq4bqtJOG7jeG6qWfDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPcOh4buN4bqp4buP4bq9OSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJC4lJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQuKCxucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mPyYoLyouLsOhOio7JSglOuG7jT8/LCjhurssLSZXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPcOAN3Ek4bq9e8Oq4bqpJOG7jeG7j3HhurHDqiThu43Ds+G7j3HhurPDqiRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bufPiThu43huqvhurHhu48k4buN4bqp4buRJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG6vkHhur5OPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0uJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0uKCw9JC/hu7RBPGEkNMOqJG7huqk34bq9JOG6reG6q8Sp4bqrJOG7jeG6qeG6q+G6teG7jyThu5/hurMkw7J9w6okbuG6qTfhur0k4bq+QeG6vk4k4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkb+G7jykk4buNxqHDquG6rSThuq3huqsp4bqrJMOg4bq/e8OqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDgOG6t8OqJMOqKXEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw6BbJGHhu4EkPzosJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG6vkHhur5OViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOg4buBJGHhu4EkKiTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSQ7JMOyKeG6v1YkOzokw7J9w6okbuG6qTfhur0kOiTDsinhur8k4bufPiQmKCokw7J9w6okbuG6qTfhur0kPyTDsinhur9XJMOK4bqp4bqr4bqz4buPJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG6vkHhur5OJMOgWyThurnhuqkp4bqrJOG7jeG6qTxhJMOg4buVa2Ek4buN4bqp4bq3JOG6vXvDquG6qSTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rSThuq0iw6ok4bufxKnhuqskYeG6qcSRJMOhOMOqJMOgZCkk4bq7ciThu58+JMOq4bqpW8OqJOG6qeG6q+G6teG7jyThu402biThu43huqnDoiTDquG6qeG7leG7rCRh4buB4bqrJMOK4bqtKSTDkuG7icOqViRv4buP4bq3JMOK4bqt4buDYSRB4bqpM+G7jyThu4zhuqnhu5Vqw6rhuq1WJDk8w6rhuqkk4bq7PCTDs13DquG6rSQ5xqEpJFDhu48zw6ok4bq6Nm5WJDk8w6rhuqkk4bqtKeG6qyThu4zhu5ck4buMw7Phu5FWJGEp4bq9JOG7njPDqiTDgeG7jyRZ4buM4bqpe2Hhuqkk4buM4bqpPsOq4bqpw51WJOG7jeG7leG7icOq4bqtJOG6uj7DquG6rSThu6XhuqskWVHhurHDqiTDgGTDquG6qcOdViTDquG7lcSpYSThur0i4bq9JOG7nz4k4bq9IuG6vSThu41n4bq9JOG6uuG6sSThuqzhuqspJFnhuqjhur8gw6rhuq0k4bqo4buBKcOd4oCm4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEHhu4Ekw6Dhu5VrYSThurnhurfhu40kb+G7j30k4buNw7PhurHDqlYk4buNw7Phur/DquG6rSRv4buPPCThu43Ds2PDquG6qSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSThu58+JG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThur5B4bq+TiThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThurvhu49nw6okYeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kYWfDquG6rSThu408YSThu43hu49x4bqxw6ok4buNw7Phu49x4bqzw6pWJG/hu499w6rhuq0kOTxXJEHhu5Ek4buN4bqpw6Ik4bq7PiTDoFskw6ApJMOhe8Oq4bqtJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpZ8Oq4bqtJOG7n8Sp4bqrJGE8YSThuqljw6rhuqkk4buN4bqp4buXYSThu43huqvhurduJGE2w6ok4bq54bqpPGEkw6rhuqkp4buP4busJOG7jcOz4buPceG6s8OqJOG6qWPDquG6qVYkOTzhur8kYeG6qWIk4buMw7Phu4/DquG6rSThu5Xhu4nDquG6rSThu58+JMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtViThuq3huqvEqeG6qyThu43huqnhuqvhurXhu48kYTxhJMOyfcOqJG7huqk34bq9JOG6vkHhur5OJG/hu48pJOG7jcahw6rhuq0kw6pd4bq9JOG7nz4kOX3DqiThu43huqvDqiTDsn3DqiRw4buPNOG7jVYk4buN4bqpZCThu43Ds+G7lWrDquG6rSThu58+JOG7jeG6q+G6seG7jyThu43huqnhu5Ekw7J9w6okbuG6qTfhur0k4bq+QeG6vk4k4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSlWJMOg4buVKSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSThurvhurHDqiTDsj7DqiThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSThur174bqrJMOg4bqr4bq1w6ok4buN4budJE7hur/DsuG7jeG6vSnDs+G7jVfhu5/DqiThu58+JOG7nuG6v8Oy4bq/V+G7n8Oq4oCmJMOK4bqpaiTDoOG7gSRhPGEkw7J9w6okbuG6qTfhur0k4bq+QeG6vk4k4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw6Dhu5VrYSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0k4buN4bqr4bq3biRhNsOqVyThu7nhurHDqiRhe8Oq4bqpJMOg4buBJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJGHhu4fDqiRh4bqpw7Uk4buNw7Phu4PDquG6rSRh4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buNw7Njw6rhuqkkcMO1YSThu43huqvhurfDqiThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSThur174bqrViRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okYTxhJMOg4bqrw6Lhur0kOTzDqiThuqk+w6rhuq1WJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJGE8YSThuqnDreG6qyTDquG6reG6qWRWJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurtb4bq9ViThurvhuqUk4bqpw63huqskcDNxJMOh4bubw6rhuq0kYTxhJOG6reG6qynDqiThuqk+w6rhuq0k4bqt4bqrxKnhuqsk4buN4bqp4bqr4bq14buPJOG7nz4kOTzDqiTDsn3DqiRu4bqpN+G6vVck4bueYyThu43huqnhurdWJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJGHhuqnhu5MkYeG7iSTDsmwk4bq54bq34buNJMOqaOG6qyTDoOG7lWthJGHhu4/DquG6rSRhNeG7j1YkYeG7j8Oq4bqtJOG7l8Oq4bqtJGE8YSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSRh4buTKSThur1jw6rhuqkkYeG6qeG6vyThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0k4bq9w63hu40kYTxh4bqpJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfSTDquG6scOqJMOh4bq/KcOq4bqpJOG7jeG6qeG7jyTDquG6rT5xJGE+w6rhuq0k4buNaOG7jSThuqnhu4nDqlck4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkbuG6qTTDqiTDoDThu48kw6DhurfDqiRh4buPaOG6qyTDql3hur0kJiUmPyTDoHvhu40k4buN4bqp4bqx4bq9JComJSTDsn3DqiRu4bqpN+G6vSTDquG6qeG7lSThurnhurck4bqp4bq/e2Hhuqkkw6DhurMkw7MpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOz4bqr4bqt4bqp4buN4buuPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7uT7huqsk4bufPiR9w6rhuqnhu6wk4bq84bqrw6rhuqkk4bue4buZ4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si9u4bu0


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]