(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Phan Văn Vinh (71 tuổi) ở thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng (Thạch Thành) vẫn tích cực lao động, sản xuất làm giàu cho gia đình và tham gia các hoạt động của địa phương.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSUeG6v+G7gcOq4bqvxIM0UuG6pMSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhWOG6r+G7pDRpY8SDNOG7pOG6v1nEgzRRL+G6v+G7gcOq4bqvxIM0UlEvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvDvTxYKMOZUlHhur/hu4HDquG6r8SDNFLDgz0h4bukKOG7heG7pOG7geG7h+G6qzbhu6Qp4bu24bukIVjhuq/hu5zhu6TEgzVpxIM04buk4bqlxIM04buk4bq6NVjEg+G7pErhu7jEg+G7pEo2xIM14buk4bug4buuxajhu6Thu4Hhu4fhuqs2UOG7pMOp4buk4buBNeG6pcSD4buk4bq84buH4bu0xIM04bukdeG6qcSDNOG7nOG7pGzhu7bhu6Thu4A14buyITXhu6Thurzhu4fhu7TEgzThu6Thu6Dhu4A14buyITXhu6Thu4A1w53EgzVQ4bukaizEg+G7pOG7gTchNeG7pCHhu4sh4buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu5zhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buk4bqjw53Do+G7pDQ2w53hu4fhu6QhNeG6r+G7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukasOd4buk4buBNVjDo+G7pDQ2WOG7pCFZIeG7pDXhuq/hu7Lhu4Hhu6Qp4bqpxIM04bukIWdY4bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04bui4bukUS/hur/hu4HDquG6r8SDNFJRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdTXhu4PEgzThu6Thu4HhuqU24bukIeG6seG7pCg54bq74bukNDU+4buk4buBNeG7uMOj4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4buk4buB4bqrxIM04bukNWXhurvhu6QhZ1jhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pOG6pcSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7pGrDneG6r+G7pMSDNcSpxIM04bukxIM0w51t4bukNDbEqVjhu6Thu4E1WcSDNOG7pOG7ruG7ouG7pOG7gDYi4bq74bukITXhu4PEgzThu6Thu4HhuqU24buk4buBw6rhuq/EgzThu6Qh4bu4xIPhu6TEgzXDneG7pOG6oTVYxIM04buk4buBw6pYxIM04buc4bukKT9t4bukKWfhu6Thu4E2MMSD4bukxIM0NTbhu6Thur82xIM14bukNeG6r+G7suG7geG7nOG7pOG6pcSDNOG7pOG6v1ht4buk4bq/aVjhu6ThuqEx4bukITXhu4dtMMSD4bukaiDhu6Qh4buH4bqpIeG7pCnEkTbhu6TDozjEgzXhu6Lhu6TEguG7uMOj4bukxahX4buuxajhu5zhu6ThuqXEgzThu6ThuqNdxIPhu6QpacSRxIM04bukxIM1OuG6u+G7pMSDNGjhu5zhu6ThuqPDncOj4bukxIM1NjDDo+G7pOG6veG7h+G6pyHhu6Thu4Ei4buk4buB4buyNuG7pMSDaWQh4bukLuG7ssSD4buk4bqiw53huq/hu6Lhu6TEguG7uMOj4bukxahX4buu4bus4buc4buk4bqlxIM04bukSjbEgzXhu6RqIOG7pMSDaWQh4bukasOd4bukbDbEg+G7pOG6uzVmIeG7pGo2XcSD4bui4bukxILhu7jDo+G7pMWoV+G7ruG7ruG7nOG7pOG6pcSDNOG7pGw2xIPhu6ThuqPDncOj4bukajYwIeG7pOG7geG7sjbhu6TEguG6pcSDNOG7pOG7gcOqacSRxIM04bukxq/hu6wt4buo4buc4bukKeG6scSDNOG7pOG7gcOqXcSD4bukKTlY4bukLsOdxIPhu6Rs4bu24buk4buANeG7siE14buk4bq84buH4bu0xIM04buc4bukNeG7h20wxIPhu6Thu4A14buyITXhu6Thu4A1w53EgzXhu6Thu6DEg1ht4buk4bqjw53hu6TEguG6pcSDNOG7pOG7gcOqacSRxIM04buk4buANeG7siE14buk4bq84buH4bu0xIM0UOG7ouG7pMO5IsSD4bukxq/hu6bhu6bhu6zhu5zhu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7pMSDNDVh4bukNWnhu4fhu5zhu6Q1acOpxIM04bukITUi4bukKeG6qeG7pC7hu7Thuq/hu6Q1NjHDo+G7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zhu6bhu6bhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy82auG7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy/Egzxr4bq/L8av4buoxq9XL8avxajhu6oo4buoxajhu67Gr+G7sOG7puG7rOG7gVfhu6bhu7BW4buq4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7sOG7quG7sMOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuqTEgzThu6Thuro1WMSD4bukSuG7uMSD4bukSjbEgzXhu6Thu4Hhu4fhuqs24bukIVjhuq/hu6Q0aWPEgzThu6Thur9ZxIM0w5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVbhu6bhu6bDmeG7pDU8NjQ14buBw5TDmeG7rOG7puG7psOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLhuqTEgzThu6Thuro1WMSD4bukSuG7uMSD4bukSjbEgzXhu6Thu4E14bu4w6Phu6RqacSRxIPhu6Thu4E1WMSDNeG7pOG6o+G6r8SDNOG7pCFnWOG7pDQ2WOG7pCk4xIM14buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO64buF4buk4buB4buH4bqrNuG7pCnhu7bhu6QhWOG6r+G7nOG7pMSDNWnEgzThu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7pGosxIPhu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pOG7gSrDo+G7pMSDNjDDo+G7pCHhurfEg+G7pOG6v8OtIeG7pOG6oTXhurU84buc4bukIeG6t8SD4buk4bq7NeG7tDbhu6ThuqNY4bqv4bukKeG6qcSDNOG7nOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu5zhu6Thu4Hhu7jEgzThu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7nOG7pDThurHhurvhu6TDo+G6qeG7geG7pOG6uzU/xIPhu6Qh4bqlxIM04buk4bq/w60h4bukbCpt4bukKOG7i8SDNOG7pOG6veG7h13hu6Q1aWPEgzThu6Lhu6TEguG7uMOj4bukxq/hu6bhu6bhu67hu5zhu6ThuqXEgzThu6TDo+G7ssSDNeG7pCjhu7LEg+G7pCk/4buH4buk4buBaeG7pGrhuqfEg+G7pCHhu7Q24buk4buB4buy4bqv4bukxajhu6g1WOG7pCkm4buB4bukIWdY4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6QpMeG7pOG7gcOq4bqtxIM04buk4bqhPOG6r+G7pGrDneG7pCFZIeG7pOG6o+G6r+G7sjbhu6QhKm3hu6Thu7jEg+G7pOG6veG7h+G7tOG7nOG7pMSDNWnGoOG7pOG7gTVYxIM14buk4bqj4bqvxIM04buc4bukLmnDqTbhu5zhu6TDozfhu4Hhu6Lhu6R0WMSD4bukKT/hu4fhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pOG6pcSDNOG7pDQ94bq74bukxIM1NiDhu4fhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4bukKOG6r+G7pOG7gTU2IuG7h+G7pOG6oTYixIPhu6Thu4E1w60h4buk4bqhNeG6r1jhu6Q14bqzIeG7pC3hu6ThuqHhu43hu6Thu4E14buHOuG7geG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukITXhu7jDo+G7pOG6v+G6sSHhu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7nOG7pGo64buB4bukxIPhu4fhuqU24bui4bukSmQ24bukbuG7pCE1N+G7pOG6veG7h20i4buB4buk4buBKsOj4buc4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pMSDNOG7sjbhu6ThuqE14bqx4buc4buk4bqlxIM04bukSjbEgzXhu6Thu4E3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhWSHhu6ThuqNk4bq74buk4buBOuG6u+G7pDXhu4cmxIPhu6ThuqE2IsSD4buk4buBNcOtIeG7nOG7pCE14buHbTHEg+G7pDQ2WOG6r+G7pOG7gTYixIPhu6Qu4bqp4buk4bqhNeG6r1jhu6Q14bqzIeG7pC3hu6ThuqHhu43hu6Thu4E14buHOuG7geG7pGrDneG7pDXhurMh4bukNeG6tTbhu6Thu4E1XcOj4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gTXDrSHhu6Thu4HDql3Eg+G7pCFZIeG7pOG6uzVpY8SDNOG7pOG7gTYwxIPhu6Thu4E14bqlxIM04buk4buBNsSD4bukKeG7sjbhu6QhNeG7g8SDNOG7ouG7pMSCNcSR4buk4bqjNsSDNeG7pDXhuq/hu7Lhu4Hhu6RqOsSD4bukKGbEgzThu6QhWSHhu6Thu4E2IsSD4bukLuG6qeG7pOG6oTXhuq9Y4bukNeG6syHhu6Qt4buk4bqh4buN4buk4buBNeG7hzrhu4Hhu6Rqw53huq/hu6Thur3hu4dZ4buk4buBw6o4xIM14bukITXhu7jDo+G7pOG6v+G6sSHhu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7nOG7pGo64buB4bukxIPhu4fhuqU24bukIWdY4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7pOG6vzbEgzXhu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pOG7geG6p+G7geG7pGrDneG7pC5pZCHhu6QpP+G7h+G7pMOjWMSDNOG7pOG6o+G7sjbhu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pCFY4bqv4bui4buk4buAw6pdxIPhu6Qpw53hu6Thu4E1w53EgzXhu6Qh4bqlxIM04buc4buk4bqlxIM04bukSjbEgzXhu6Thu4E2IuG6u+G7pOG7gWYh4bukKT/hu4fhu6Thu4Fp4bukauG6p8SD4bukw6PDqeG7pMOq4bqpxIM04bukKDYwxIPhu6Thu4E3ITXhu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pCFYw6Phu6Rqw53hu6QhKm3hu6Q0WDbhu6RsWMSDNeG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zhu6bhu6bhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy82auG7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy/Egzxr4bq/L8av4buoxq9XL8avxajhu6oo4buoxajhu67Gr+G7ruG7plbhu4Hhu6rhu6jhu65X4buq4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlOG7rlfDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZ4bqkxIM04buk4bq6NVjEg+G7pErhu7jEg+G7pEo2xIM14buk4buB4buH4bqrNuG7pCFY4bqv4bukNGljxIM04buk4bq/WcSDNMOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu6zhu6bhu6bDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lSdSpt4bukIVjDo+G7pMOjWMSDNOG7pOG6o+G7sjbhu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7pCFY4bqv4bukITXhuq/hu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pOG6pcSDNOG7pEo2xIM14buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO9NjDEg+G7pMSDWG3hu5zhu6TDo+G6peG7pDU4xIM14buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSLhu6Thu4HhuqvEgzThu6Q1ZeG6u+G7pCFnWOG7pOG6pcSDNOG7pEo2xIM14bukIeG6seG7pOG7qOG7nOG7sDVY4bukISpt4bukIVjDo+G7nOG7pDQ/xIPhu6Thu6bhu5zhu7A1WOG7pCEqbeG7pOG7gTVYxIM14buk4bqj4bqvxIM04buc4buk4bum4buc4buoNVjhu6QoNjDEg+G7pOG7gTchNeG7pMOjPeG7geG7pMSDaWQh4bukxIPhu4fhuqU24bukIVnhu5rhu6Q1Y8SD4bukVjVY4buk4buBw6rhuq3EgzThu6QhWSHhu6QhKm3hu6ThuqE84bqv4buc4bukLuG7siE14bukKcOdxIPhu5zhu6ThuqNZ4buB4buc4bukw6M3WOG7nOG7pDRYNuG7nOG7pMOjN+G7geG7ouG7ouG7ouG7pEpkNuG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pOG7geG6q8SDNOG7pDVl4bq74bukIWdY4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7nOG7pCE14bqv4buk4buBNeG7h+G7pMSDNTrhurvhu6Thu4HDquG7h8SDNOG7pC44xIM14bukNWPEg+G7pOG7quG7puG7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Qp4bqtxIM0L8SD4bu4w6Phu5zhu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6RqNjAh4buk4bqjw53Do+G7pCE14bqv4buk4buu4buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6Thu4E1xJE24bukambhu6RqZDbhu6TDo8OtIeG7pOG7gTXhu4fhu6TEgzU64bq74buk4buBw6zhu6Thu7Dhu6Qt4buk4bus4buk4buBw6o2MOG7h+G7pCnhuq3EgzQvxIM0acSRNi/hu4E1WcSDNOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJ14buFxIM04bukamQ24buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7nOG7pOG6pcSDNOG7pEo2xIM14buk4bqj4buH4bqlxIPhu6Thu4Eqw6Phu6TEgzYww6Phu6Thurs14bu0NuG7pMSDXeG7h+G7pDRpY8SDNOG7pOG6v1nEgzThu6QhNeG6r+G7pCHhuq/Eg+G7pCE1WeG7h+G7pDXhurMh4buk4buBOuG6u+G7pGrDneG7pOG6o8Odw6Phu6Thu4E1POG6r+G7ouG7pMO5MeG7pOG6o8Odw6Phu6QpaWUh4bukKTYg4buH4bukxIPDnW3hu5zhu6ThuqXEgzThu6Qow53EgzXhu6TEgzU2IOG7h+G7pOG7gTXEkTbhu6Q0NljEg+G7pOG6veG7h1jEg+G7pOG7gSrDo+G7nOG7pCE14bu4w6Phu6Thur/hurEh4bukIVkh4buk4buBNcOdxIM14bukajZdxIPhu5rhu6ThuqE14buHbV3Eg+G7pCjhu7Jt4bukIVkh4bukIeG6r8SD4buk4bq/4bqnxIM04bukIeG6seG7pOG7gTjEgzXhu5zhu6Qh4bqx4bukxIM0NcOhWOG7pGpkNuG7pMOj4bqzNuG7pMSDNGnEkTbigKbhu6TEgjQ1POG7pOG7gTU84bqv4buk4bqjxJE24bukITVY4bukKOG7sm3hu5zhu6Thu7Dhu6TEgzRpxJE24bukIeG6r8SD4bukIWdY4buk4bqlxIM04bukKeG7tuG7pMSDYuG7pOG6o+G7iyHhu6Q14bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6Rqw53hu6Qp4buy4buB4bukxIM1NiDhu4fhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thu4E3ITXhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pDXhurMh4buk4buBOuG6u+G7ouG7pMO9NjDEg+G7pMSDWG3hu5zhu6QhWSHhu6Qh4bqvxIPhu6QhZ1jhu6ThuqXEgzThu6Qp4bu24buk4buB4bqn4buB4bukxIM0NTYw4bq74bukKeG7sjbhu6Q14bqzIeG7nOG7pCHhurHhu6RqNjAh4buk4bqjw53Do+G7pOG6q8SD4bukKTnEgzXhu6Rqw53hu6Thu4E3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhWSHhu6Q14bqv4buy4buB4bukKeG6qcSDNOG7pMOp4bukxINjNuG7pCFp4buk4buBw6rhu4Phu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4bus4bum4bum4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vNmrhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvxIM8a+G6vy/Gr+G7qMavVy/Gr8Wo4buqKOG7qMWo4buuxq9W4buq4buq4buB4bus4buqxajFqOG6o8avLWo2xIM14buo4buiw6Dhurs0w5nhu6RY4bqj4buBw5TDmeG6pMSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhWOG6r+G7pDRpY8SDNOG7pOG6v1nEgzTDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4bus4bum4bumw5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt1WOG6u+G7gTbhuq/Eg8OZUsSCNOG6r8OdNuG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4buk4buB4bqrxIM04bukNWXhurvhu5zhu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7pCHhurfEg+G7pGljw6Phu6QuacOpNuG7pDQ24bqnxIM04buc4bukKTHhu6Thu4Hhu7jEgzThu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7pCE14bqv4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6Rqw53hu6Q1YuG7pOG7gcOqZeG7pCEqbeG7pDQ24bqnxIM04bukITXhuq/hu6QhWSHhu6Q14bqp4bukKCrEg+G7pCHhurHhu6Q14bqvw53Eg+G7pCHhu7TEgzXhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsSCNOG6r8OdNuG7pCE14bu4w6Phu6ThuqPhuq/hu6QhNeG6r+G7pOG7geG6q+G7pCbDo+G7pDQ2WOG7pCk4xIM14buc4buk4bqlxIM04bukSsOhxIM14bukIeG6t8SD4buk4buBNyE14bukIeG7iyHhu6Thu4E1WMOj4bukNDZY4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4bukbOG7tuG7pDXhuqk24bui4buk4buAw6zhu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bFqOG7quG7pCkixIPhu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bGr8Wo4buk4bqlxIM04bukSjbEgzXhu6ThuqPDneG7pHU1Z+G7pOG7gTkhNeG7pMO94bqpNuG7pOG6osOdw6Phu6RqacSRxIPhu6Rqw53hu6Thu4DDqljEgzThu6Thu4HDquG7sjbhu6Rs4bu24bui4buk4buAw6pdxIPhu6QhaWPEgzThu6RqOeG7pMSDw51t4buc4buk4buBNyE14bukIeG7iyHhu6Thu4Hhu4dtXcSD4buk4buBw6rhu4dtIMSD4buc4bukajrEg+G7pCnhuqnEgzThu6TEgjUqxIPhu6QoKsSD4buk4buBw6pdxIPhu6QpOVjhu6Quw53Eg+G7pGzhu7bhu6QpO23hu6TDo+G7ssSDNeG7pCHhu7Q24buk4buB4buy4bqv4bukamnEkcSD4buk4buBw6rhuq3EgzThu6QhWSHhu6ThuqPhuq/hu7I24bukISpt4buk4bu4xIPhu6Thur3hu4fhu7Thu6Qh4bqx4bukNDZZ4buk4buBw6o54bua4bukNWlkxIM04bukKCzEg+G7pMSDNTYg4buH4bukNeG6qeG7pCgqxIPhu6QhWSE14buk4buBNcOtIeG7pCE14bu4w6Phu6Thur/hurEh4bukISpt4buk4buBw6rhuq3EgzThu6RqOuG7geG7pMSD4buH4bqlNuG7muG7pDVi4buk4buBw6pl4bukISpt4bukIeG6r8SD4bukNDbhuqfEgzThu6QhNeG6r+G7pCFZIeG7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukIeG6seG7pDXhuq/DncSD4bukIeG7tMSDNeG7pOG6oTXhurHhu6ThuqE14bu4xIPhu6Lhu6Thu4A3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG7geG7h21dxIPhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu5zhu6RqOsSD4bukKeG6qcSDNOG7pMSCNSrEg+G7pCgqxIPhu6Q04bqx4bq74bukIeG6pcSDNOG7nOG7pDThurHhurvhu6QhZ1jhu6RsKm3hu6Qo4buLxIM04bukxIPhuqXEgzThu6Thu4E14bqlxIPhu6TDo2Q24bui4buk4buANWnEkcSDNOG7pGzhu4dtXcSD4buk4buBNVjDo+G7pDQ2WOG7pCFZIeG7pDXhuq/hu7Lhu4Hhu6Qp4bqpxIM04bukIWdY4buk4buB4bqr4bukITXDrSHhu6Q14bqpNuG7nOG7pMSDNWnGoOG7pMO94bqpNuG7pHXhu4vhu4fhu6QhNTYixIPhu6QuNsSDNeG7nOG7pMO94bqpNuG7pMSC4bqlxIM04bukKCrEg+G7nOG7pMO94bqpNuG7pMSCNGnEkTbhu6QhWOG6r+G7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhZ1jhu6Rs4bu24buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6pMSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7pCE1Nljhu6Thur99xqDhu6TigJzDuTYg4buH4buk4bqjw53Do+G7pOG7geG6pTbhu6Qh4bu0w6Phu6Thu4E1Jm3hu6Q14buyxIM14buk4bq7NeG7gyHhu6ThuqE1NuG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhWSHhu6Thurs14bqvxIM04buk4buBw6rDneG6r+G7pCFnWOG7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7pOG6o8Od4bukKWllIeG7pMOjWMSDNOG7pMSDNcSpxIM04buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4bukIWdY4bukLuG7tMSD4buk4buBNSrEg+G7pCkx4bukNWlkxIM04bukKCzEg+G7pCE14bqv4bukxIM1NiDhu4fhu6Q14bqp4bukKCrEg+G7pC42IuG7geG7pCFZITXhu6ThuqPDncOj4buk4bu4xIPhu5zhu6RqaWPEg+G7pOG6o13Eg+G7pOG7gTXhuq9Z4buB4bukxIM0NcOo4bqv4buc4bukIeG6seG7pOG7gTXhu4fhu6TEgzU64bq74buk4bqrxIPhu6QpOcSDNeKAneG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zhu6bhu6bhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy82auG7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy/Egzxr4bq/L8av4buoxq9XL8avxajhu6oo4buoxajhu67hu6jhu7Dhu7DGr+G7geG7sOG7puG7puG7psWo4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlFbGr+G7rsOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nhuqTEgzThu6Thuro1WMSD4bukSuG7uMSD4bukSjbEgzXhu6Thu4Hhu4fhuqs24bukIVjhuq/hu6Q0aWPEgzThu6Thur9ZxIM0w5nhu6RrNijhu4E1w5TDmVbhu6bhu6bDmeG7pDU8NjQ14buBw5TDmeG7rOG7puG7psOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLDuuG7heG7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhWOG6r+G7nOG7pMSDNWnEgzThu6ThuqXEgzThu6RKNsSDNeG7pDXDncSDNOG7pMSDNMOdbeG7pGosxIPhu6Thu4HDql3Eg+G7pCE1NiIh4bukbDzhu6TDo1lt4bukamll4buB4bukKOG6pyHhu5zhu6RqaWXhu4Hhu6Qp4bqtNuG7pCkixIPhu6Thu4HDqljEgzThu6Thu4HDquG7sjbhu6QpMeG7pCE14bu4w6Phu6Thur/hurEh4bukISpt4buk4buBw6rhuq3EgzThu5zhu6RqOuG7geG7pMSD4buH4bqlNuG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLEguG6sTbhu6RqIOG7pOG6pcSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7nOG7pOG6pcSDNOG7pEpo4bukw7nDrSHhu6Thu4DDqmnEkcSDNOG7nOG7pHU1Z+G7pOG7gTkhNeG7pOG7hnTEgsO64bukbOG7tuG7pOG7gDXhu7IhNeG7pOG6vOG7h+G7tMSDNOG7pCE14bqv4bukLjYi4buBxqDhu6TDmcODPSHhu6Qo4buF4buk4buB4buH4bqrNuG7pCnhu7bhu6QhWOG6r+G7nOG7pOG6v+G6r8SDNOG7pOG6pcSDNOG7pOG6ujVYxIPhu6RK4bu4xIPhu6RKNsSDNeG7pGosxIPhu6Q14bu4xIM04buk4bq/WG3hu6ThuqNY4bqv4bukKeG6qcSDNOG7nOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu5rhu6Thu4Hhu4dtXcSD4buk4buBw6rhu4dtIMSD4buc4bukajrEg+G7pCnhuqnEgzThu6TEgjUqxIPhu6QoKsSD4buk4buBw6rhuq/EgzThu6ThuqE14buH4bukKCrEg+G7pCFp4buc4bukIeG6r8SD4bukITVZ4buH4bukxINd4buH4bukIVjhuq/hu6Thu4E2xIM14buk4buBNT/Eg+G7pCnhuq/DncSD4buk4bqhIuG7geG7nOG7pCE1JuG6u+G7pDXDncSDNeG7pOG7geG6p+G7geG7pCE1Z+G7pOG7gcOqaWPEgzThu5zhu6QpacSRxIM04buk4bqj4bqnNuG7pCFnWOG7pMO54bu0xIM04buc4bukITU3xIM14buk4bq/WSE14buc4buk4bq7NVnhurvhu6ThuqPhu4c64buB4bukIWdY4bukxII1w53hu6TEg2lkIeG7ouG7pOG7gDchNeG7pCHhu4sh4buk4buBNVjDo+G7pDQ2WOG7pCFZIeG7pOG6uzXhuq/EgzThu6Thu4HDqsOd4bqv4bukIWdY4bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04bukasOd4bukZ8SDNOG7pDXhuqnhu6ThuqE2xIM14buk4bq7NTfhu6Q0NuG7g+G6u+G7pCnhurnhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pCHhurHhu6Q14bqvw53Eg+G7pCHhu7TEgzXhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4buc4buk4bq/JcSD4buk4bq/w53EgzThu6QhNTZY4buk4bq/feG7pMSDNcSpxIM04buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bui4buk4bqkxIM04bukSjbEgzXhu6Rsw63EgzThu6QpWcSDNOG7pOG6o8Odw6Phu6Thu4Emw6Phu6Q0aWPEgzThu6QpMeG7pMOj4bqzNuG7pMSDNGnEkTbhu6Q14bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq74buP4buH4buBNeG6r8Oqw5lSTOG7hyrEg+G7pOG7j8SDNVEv4bq7Ug==

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]