(vhds.baothanhhoa.vn) - Hang Co Phương (còn gọi là hang Cây Khế) thuộc bản Sại, xã Phú Lệ, có vị trí hiểm yếu trong kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ. Đây từng vừa là kho, trạm quân lương, cũng là nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP) và dân công hỏa tuyến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG7r2fDg+G7ry3DouG7mcOzbuG7l13DoeG7kXbhu63hu6/Ds23EgiJhNU92xILEqeG7l8Oh4buvb8ah4bqtw7PDoW/DouG7l27DoeG7gsahw6Hhu6hv4bu1w7rhu5duNC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTVPw6Lhu5duw6Hhu4LGocOh4buob+G7tcO64buXbsOhMuG7g+G7neG7l8OhbuG7o8Ozw6Hhu5nhuqfDoW/DouG7l27DoeG7guG6ucSCw6Hhu5Jv4buJM8Oh4buvb3Zz4buDw6Hhu4fhuqnhu5fDoeG7rOG6rcOzIMOhw4PhuqvDoeG7qG93w6Hhu5hqIMOh4buD4bubw6HhuqDhu4/DoeG7r+G7scOyw6Fvw7Nr4buVw6HEguG7iXbDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buTb+G6peG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4buDb3Hhu5duw6Hhu69vQeG7g8Oh4buF4bq54buXw6Hhu6lv4bql4bupw6HhuqDhuqfDoWbhu4nDoeG7q3Zx4buDw6Hhu5ThurQww6FG4bq5xILDoeG7r+G7ueG7l27DoeG6oOG7ucOiw6Hhu5nhuqfDoeG7k2/GoSDDoeG7r+G7seG6reG7lcOh4burduG6ueG7l8Oh4buZ4bu1w7rhu5duIMOh4buD4buz4buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu5fDusOzw6Hhu6/hu7F3w6Hhu6t24bq54buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4dzw6Fmc8OzIMOh4buvb8Oi4buXb8Oh4buXw7Phu4vhu5fDocODduG7l27DoeG7qW/GoeG7l27DoTLhu67hu5Yq4buoM8Oh4bqg4bqnw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7g3Dhu5duw6Fv4bufw6LDoeG7r3bEguG7ieG7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Og4bqh4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqHhuq/hu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bq3L+G6o8Ogw6Dhu4XhuqPhuqHhurfhuq/hurXDo+G6seG7r8Oj4bqx4bqvw6PDo+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6t8Oj4bqhYcOhw6Lhu5nhu68pYU92xILEqeG7l8Oh4buvb8ah4bqtw7PDoW/DouG7l27DoeG7gsahw6Hhu6hv4bu1w7rhu5duYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoOG6oWHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqv4bqh4bqvYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu65vZ8ahw6Hhu6/huqfDs8Oh4buZw7NqdsOhbm/Ds8Oh4buZ4bqtw7Mgw6Hhu5NvxqHhuqnhu5duw6HDo2/DoeG7g2/Ds8SpdsOh4buXbuG6p8SCw6HhuqMvxIMv4bqh4bq14bqvw6Mgw6Hhu5XhuqXEgsOh4buHw6LEgsOh4buob+G6peG7qcOhZuG6q8Oh4buvb8OixILDoeG7l2/DonbDoeG7q3bhur3hu5fDoeG7r2/huqnGocOh4buvb+G6qcOh4buHxqHhu5XDoeG7r+G6p+G7l8Oh4but4bql4buvw6Hhu5NvdsOh4bqgQeG7g8Oh4buH4bqp4buXw6Hhu6zhuq3DszDDoeG7lm/Ds8SpdsOh4buu4buWKuG7qCDDoeG7heG6ueG7l8Oh4buDcOG7l27DoW/hu5/DosOh4buvdsSC4buJ4buXw6Fmw6Lhu5duw6Fmc8Oh4buvdnTDs8Oh4buvb8Oi4buXb8Ohw4N24bq54buXw6Fm4bqrw6HDouG7l2/DoeG7heG7s+G7l27DoW/Ds8Oh4butw7Phu5dvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7k2/Ds8Oh4buZ4bqn4buVw6Hhu5dvw7Nq4buVw6HhuqB5w6Hhu6/huq3Ds8OhZuG6ucSCMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqHhurPhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bq3L+G6o8Ogw6Dhu4XhuqPhuqHhurPDoMOgw6DEg+G7r+G6tcSD4bqv4bqx4bqj4buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqz4bq1YcOhw6Lhu5nhu68pYU92xILEqeG7l8Oh4buvb8ah4bqtw7PDoW/DouG7l27DoeG7gsahw6Hhu6hv4bu1w7rhu5duYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/huqHhurNhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNeG7mHfhu4PDoeG7l+G6p8SCIMOh4buv4bqtw7PDoW/DouG7l27DoeG7gsahw6Hhu6hv4bu1w7rhu5duIMOh4buvw7NrdsOhZnPDs8Oh4buF4bq54buXw6Hhu4Nw4buXbsOh4bqhw6PDoeG7l27hu7Xhu6XDs8OhZsSpdsOh4buD4bubw6Fm4buPw6LDoeG7g2/DtcOh4buv4bqtw7PDocOD4bqrw6Hhu65vw7NqdsOh4buWbnbEguG7i+G7lyDDoW92xIJq4buXw6Hhu65vw7NqdsOhT+G7m8Oiw6Ey4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiM8OhZsOi4buXbsOh4buv4buxd8Oh4bq/4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoW/DouG7l27DoeG7h+G7j8Oh4buHxqHhu5XDoWbhuqXhu5dvw6Hhu63DquG7qcOh4bqg4bqnw6Hhu4NvxJHhu5fDoeG7g8OBw6LDoW/DouG7l27DoeG7k2/Ds+G7ieG7l8Oh4bqh4bqhw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7h+G7j8Oh4buVY+G7g8Oh4buTaeG7r8Oh4buH4buL4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l24ww6Hhu5Rz4buvw6Hhu5du4bu14bulw7PDoWbhuqvDoeG7scOiw6Hhu5Nv4bufw7PDoW/DouG7l27DoeG7r+G7seG7tcO54buDw6Hhu5Nvw7PDoeG7h8ah4buVw6Hhu7HDusOzw6Hhu5fhu4vhu5fDoeG7rXHhu5duw6Hhu63hu5vhu68gw6Hhu4Phu53hu5fDoeG7lXPhu6/DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buH4buPw6Hhu69v4bu1w7rhu5duw6Hhu5fEkeG7l27DoeG7rcOidsOh4buTb8Ozw6Fm4bu14bun4buDw6Fm4bu1w6LDoeG7r8O5w7PDoeG7h2rhu5dvw6HhuqDDs2rhu5fDoeG7g+G7t3bDoeG7g2/DgMOiIMOh4buXb+G7teG7l27DoeG7g+G7s+G7l27DoW/EgsOh4butw7Phu5dvw6Hhu5duw6LEgsOh4butw6J2w6Fm4bubMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqHhurfhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bq3L+G6o8Ogw6Dhu4XhuqPhuqHhurPDoMOg4bqj4bqz4buv4bq1xIPhurHEg+G6seG7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6oeG6r+G6sWHDocOi4buZ4buvKWFPdsSCxKnhu5fDoeG7r2/GoeG6rcOzw6Fvw6Lhu5duw6Hhu4LGocOh4buob+G7tcO64buXbmHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqv4bqh4bq3YcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu67hu7XFqeG7l27DoeG7l2/DucOh4buDcOG7l27DocO64buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7mcOzauG7r8Oh4butw7Qgw6Hhu5di4buVw6HhuqHhurXhurXhurXDoVbhu4bhu5bhu4TDoeG7r8O14buXb8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Fm4bqrw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoWbhu4/hu5dvw6FvdcOh4buv4bux4bunw6Hhu5PDs+G7l2/DoeG7qW/DssOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7lm/huqfDoeG7h8Ozw6LDoeG7r+G7tcWp4buXbsOh4buXw7Nq4buVw6Hhu6/huq3Ds8OhT8Oi4buXbsOh4buCxqHDoeG7qG/hu7XDuuG7l24iw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoMOgw6DDoWbhur12w6Hhu6/hu7XDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5dv4bqnw6Hhu4fDs8Oiw6Hhu6/hu7XFqeG7l27DoeG7l8OzauG7lcOh4buD4bql4buDw6HDouG7l2/DoW944buXbsOh4buZw7Nq4buvw6Hhu63DtMOh4buD4bqt4buXb8Oh4buDw4HDosOhb8Oi4buXbsOhZmvDoeG7lm/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu69v4bq54buXw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7mcOzauG7r8Oh4butw7TDoWbhu4nhu5fDoeG7heG6ueG7l27DoW/hu7XDuuG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Og4bqh4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqHhurHhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SD4bq3L+G6o8Ogw6Dhu4XhuqPhuqHhurPDoMOg4bqvxIPhu6/hurfhurPhuqHhuqPhurfhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhurfhuqPhuqFhw6HDouG7meG7rylhT3bEgsSp4buXw6Hhu69vxqHhuq3Ds8Ohb8Oi4buXbsOh4buCxqHDoeG7qG/hu7XDuuG7l25hw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Og4bqhYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/huqHhurFhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNSrhuqXhu4PDoeG7q3bhuqnDoeG7h8ah4buVw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buTb3bDoeG7hMOzw6Hhu6/DsuG7g280L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqv4bqh4bq34bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPEg+G6ty/huqPDoMOg4buF4bqj4bqh4bqzw6DhuqPhuqPhurHhu6/huqPDoMSDw6PDoOG7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6oeG6r+G6t2HDocOi4buZ4buvKWFPdsSCxKnhu5fDoeG7r2/GoeG6rcOzw6Fvw6Lhu5duw6Hhu4LGocOh4buob+G7tcO64buXbmHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqv4bqh4bq3YcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTVPw7Nq4buXw6Hhu5fDosSCIMOhb8Oi4buXbsOh4buCxqHDoeG7qG/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7scWpw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4oCcZuG7j8Oiw6Hhu4Nvw7XDoWbhu5/igJ3DoWZrw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buZ4buP4buDb8Oh4butw4Egw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buvb3Hhu5duw6Hhu4PhuqXhu4Nvw6Hhu5Xhuq3hu5duw6Hhu4NvxqHDoeG7r2/hu4nDoW9qw6Hhu5XDosOzw6Hhu63DonYgw6Hhu5XhuqvDs8Oh4buV4bqrw7PDoW5vw7PDoeG7l2/DucOh4buDcOG7l27DocO64buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7h8Oq4buDw6Hhu6/Ds8Sp4buXw6Hhu5dv4bq54buXw6Fm4bqrw6HDouG7l2/DoeG7heG7s+G7l27DoW/EgsOh4butw7Phu5dvw6HhuqDhu43DoWZz4buDw6Hhu5nDquG7qcOh4buF4bq54buXw6Hhu69z4buDMMOhT+G6p+G7l27DoeG7l2Lhu5XDoeG6oOG6p8ahw6Hhu5du4bqnxILDoeG6oy/Eg8OhMuG7l27huqfEgsOhbsOzdcOh4buDb3bhu5duM8Oh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7l27huqfEgsOh4buZbCDDoeG7r+G7ieG7ryDDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7q3bDouG7lyDDoeG7h8Oi4buXIMOh4buXbuG6p+G7l2/DoeG7g8O9w6LDoeG7r8O14buXbyDDoW92xIJq4buXIMOhw4Phuqsgw6Hhu69v4bq54buXw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu5nDs2rhu6/DoeG7rcO0IMOh4buWb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoWbEqXbDoWbhu4nhu5fDoeG7r29i4buVw6HhuqDDs+G7ieG7l27DoeG6oOG6p8Oh4buF4bq54buXbsOhb+G7tcO64buXbsOh4buv4bu1xanhu5duw6Hhu5dvw7nDoeG7g+G6peG7g8Oh4buZw7Nq4buvw6Hhu63DtMOhZuG6q8Ohw6Lhu5dvw6Hhu4Xhu7Phu5duw6FvxILDoeG7rcOz4buXb8Oh4buXw7rDs8OhZuG6ucSCMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7ruG7sXbhu5duw6Hhu5jhu4vDoeG6oOG6p8Oh4buC4buuJDQv4bupNQ==

Trung Lê và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]