(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua mô hình “Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình này đã góp phần giữ gìn an ninh - trật tự ở các khu dân cư, tạo điều kiện để bà con Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSUeG6v+G7gcOq4bqvxIM0UsO5NjHDo+G7pOG6v1nEgzThu6TDo+G6peG7pDU4xIM14bukbOG7tuG7pDXhuqk24bukNeG6r1nhu6Thu4E1QOG6u+G7pOG6v1nEgzThu6QpacSRxIM04bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOG7pFEv4bq/4buBw6rhuq/EgzRSUeG6v+G7gcOq4bqvxIM0UsSD4bqlxIM04buk4buBNeG6pcSD4bukUS/hur/hu4HDquG6r8SDNFJRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVLhu4A1xJE24bukNDZYxIPhu6Thur3hu4dY4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnOG7gDVA4bq74buk4bq/WcSDNOG7pClpxJHEgzThu6Thur3hu4dd4oCd4buk4bqjw53hu6TDo+G6qeG7geG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIM1xKnEgzThu6TDo+G6peG7pDU4xIM14bukKTzDo+G7pOG6o+G7sjbhu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu6Thu4E1NiLhu4Hhu6Thu4E14buLIeG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4bq7NeG6r8SDNOG7pOG7gcOqw53huq/hu6Thu4E1NuG7pCnhu4dY4bukITXhu4fEgzThu6Thur/DrSHhu6RsKm3hu6Qo4buLxIM04bukxIPhuqXEgzThu6Thu4E14bqlxIPhu6TDo2Q24buk4buB4buyNuG7pGzhu7bhu6Thuro14buD4bukTOG7hyrEg+G7nOG7pDXhu4dtMMSD4buk4bq84buHWMSD4bukw73hurFY4bui4bukSjYwIeG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6Rqw53hu6QpaVjhu6Rqw53huq/hu6Q14bqv4buy4buB4bukKeG6qcSDNOG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6TEg8OdbeG7pCnhu7bhu6Q04bqx4bq74buk4bq7NT/Eg+G7pDQ2xKnhu6Q0OMSD4bukWMSD4bukxIM2xIM14bukLeG7pOG7gcOqOuG7geG7pOG7geG7i+G7pMOp4bukIVkh4buk4bqhNeG7h+G7pCgqxIPhu6QhaeG7nOG7pOG7geG7suG6r+G7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPhu6QpMeG7pC7DneG7pCHhuq/Eg+G7pMSCNSrEg+G7pCgqxIPhu6RtXcSD4buk4buBKsOj4buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu5zhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buc4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu7Dhu6jhu6jhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/Gr8WoVy/FqFfhu64oxq/FqOG7puG7psavxq/hu6zhu4Hhu7BX4buw4bus4buu4bqj4bum4buiw6Dhurs04buWw6rDlFfhu6rhu67DmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZw7k2McOj4buk4bq/WcSDNOG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6Rs4bu24bukNeG6qTbhu6Q14bqvWeG7pOG7gTVA4bq74buk4bq/WcSDNOG7pClpxJHEgzThu6Q0Nljhuq/hu6Thu4E14bqlxIM04bukxIPhuqXEgzThu6Thu4E14bqlxIPDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZVuG7puG7psOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4buw4buo4buow5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4A14buLIeG7pDU2MMSD4bukITVn4buk4buBw6ppY8SDNOG7pCFnWOG7pMO54bu0xIM04bukZ23hu5zhu6Thu4Z0xILDuuG7pGzhu7bhu6Thuro14buD4bukTOG7hyrEg+G7pGog4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNVg24bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnOG7gDVA4bq74buk4bq/WcSDNOG7pClpxJHEgzThu6Thur3hu4dd4oCd4buc4bukw73huqk24bukxILhuqXEgzThu6QoKsSD4bukbOG7tuG7pCnhu7bhu6QhNWfhu6Qp4bqpxIM04buk4bq7NeG6pzbhu6Q1ZeG6u+G7pCE1PeG7geG7pCE1W+G7pGpkNuG7pCFZIeG7pC5YxIPhu5zhu6TEgzTDncSDNeG7nOG7pCnhuq/DncSD4buk4buBNTHhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7nOG7pOG7geG7h21dxIPhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6TDquG6qcSDNOG7pMOq4bu2NuG7pCE1Z+G7pOG7gcOqaWPEgzThu6QhZ1jhu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6QpIsSD4bukIVnEg+G7pC7huqnhu5zhu6Q14bqpNuG7pGo2XcSD4buc4bukxIPhuqXEgzThu6QoKsSD4bukasOd4bukxII1KsSD4bukKCrEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04bukbOG7tuG7ouG7pOG7gDYi4bq74buk4buBNTzhuq/hu6ThuqPDneG7pCE14bqzxIPhu6Qu4bu0xIPhu6QpMeG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pOG7gTXhu4sh4bukNTYwxIPhu6ThuqPDncOj4bukKTYxw6Phu6Lhu6Thu4A1POG6r+G7pCnhurHhu5zhu6Qu4bu0xIPhu6QpaWUh4bukITXhurPEg+G7pOG6o8Od4bukLuG7tMSD4buk4bun4bqv4buc4buk4bqjw53hu6Qu4bu0xIPhu6Qh4bqx4buk4buB4buHbSLEg+G7pClpxJHEgzThu6Q0Nljhuq/hu6Thu4E14bqlxIM04buk4bqjNl3Eg+G7pGzhu7bhu6QhNeG7sm3hu6Thur3hu4dY4bukamQ24bukw6om4buB4bukxIM1NiDhu4fhu6Thurs1aWPEgzThu6Thu4E2MMSD4bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOG7pOG7gTVpxJHEgzThu6Rs4buHbV3Eg+G7pOG6veG7h1jhu6ThuqPhu7I24buc4buk4buBw6rhuq/EgzThu6ThuqE1NuG7pCnhurHhu6RqIOG7pCldw6Phu6ThuqPhu7I24bukITVpWOG7pCHhurHhu6Q1MOG7pOG7gTXhuqXEgzThu6Qpw6jEg+G7pCE1NiLhu4fhu6Thur9ZxIM04bukKWnEkcSDNOG7pDQ2WOG6r+G7pOG7gTXhuqXEgzThu6TEg13Eg+G7pMOqJuG7geG7pMSDNOG7h23hu6Q1NjHDo+G7pCE14bqv4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6ThuqE1NuG7pCHhurHhu6RqNjAh4buk4bq7NeG7tDbhu6Thu4E1WMOj4bukNDZY4bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOG7pGrDneG6r+G7pC5YxIPhu6QpXcOj4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUkxZIeG7pCk5xIM14bukw6rDouG7pGrhuqfEg+G7pCFnWOG7pCHhuqXEgzThu6Thu4HDqjjEgzXhu6TigJzhu4A1QOG6u+G7pOG6v1nEgzThu6QpacSRxIM04bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOG7pMSD4bqlxIM04buk4buBNeG6pcSD4oCd4bukITVn4bukbSLhu4fhu6ThuqPDneG7pMSDNOG7h+G6rcSD4bukajrEg+G7pCnhuqnEgzThu6Rs4bu24bukNeG6qTbhu6Q14bqxWOG7ouG7pEo2MCHhu6Q14buHbeG7pCnhuqnEgzThu6Rq4bqnxIPhu6QuQOG7geG7pCk/4buH4buk4buBw6zhu6QhWcSD4bukLuG6qeG7nOG7pCHhuqXEgzThu6QhNcOtIeG7nOG7pGo2XcSD4bukITXDrSHhu5zhu6TEgzRpxJE24buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pGzhu7bhu5zhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pOG7geG7h21dxIPhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu5zhu6RqOsSD4bukKeG6qcSDNOG7pCFZIeG7pDXhuqnhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukLuG7tMSD4buk4buBNyE14bukIeG7iyHhu6Thu4E1WMOj4bukNDZY4bukKeG6scSDNOG7pDThurHhurvhu6Qh4buFxIM04bukamQ24bukxIM04buH4bqtxIPhu6ThuqE2xIM14buk4bq7NTfhu6Q1YuG7pOG7gcOqZeG7pCFnWOG7pGzhu7bhu6QpMeG7pOG7gTYixIPhu6Q1w53EgzXhu6ThuqNA4bq74bukKT3hu4Hhu6Qu4bqxxIM04bukITU2IuG7h+G7pOG6v1nEgzThu5zhu6Q1MOG7pOG7gTXhuqfEgzThu6QoKm3hu6QpNjDEg+G7nOG7pCHhuqnhu4Hhu6QpNjDEg+G7pGrDneG7pCHhuqXEgzThu6Thu4Fj4buk4buB4buL4bukxIM0QOG7geG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJ0w53hu6R1WOG6r+G7pOG7gDU54bukSirEg+G7nOG7pHU1Z+G7pOG7gTkhNeG7pMO94bqpNuG7pMSC4bqlxIM04bukKCrEg+G7pGzhu7bhu6Thuro14buD4bukTOG7hyrEg+G7pCE14bqv4bukLjYi4buBxqDhu6R04bu0xIPhu6Thu6fhuq/hu6Qh4bqx4bukxajhu6bhu6bhu6Q14bqp4bukamQ24buk4buq4bus4buu4bukxIM1KsSD4buk4bqhNTvhu4fhu5zhu6Q1Y8SD4bukV+G7ruG7nOG7rOG7quG7pOG7kuG7pOG6v+G6p+G7pCgqxIPhu6ThuqPDneG7pCnhuq3EgzThu6Quw53huq/hu6QoKsSD4buk4buB4bqpIeG7pOG7gTU2MeG7h+G7pOG6v+G6p+G7nOG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukKeG6seG7pCHhurHhu6Thu6jhu6zhu6Q14bqp4buk4buBNeG7h+G6qSHhu6QoNjDEg+G7pMSDNDXDqOG6r+G7nOG7pC7DqTbhu6RqOm3hu6ThuqE1NuG7pMOjZDbhu6QuQOG7geG7pOG7gVht4bukasOd4bqv4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNVg24bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pMOj4bqp4buB4buk4bq/4bqn4bukNeG6qeG7pDQ2WOG7pCk4xIM14buk4buBw6rhuq/EgzThu6Qu4bu0xIPhu6QhaMSDNOG7pCnhu7bhu6Qh4bqx4bukxIM1xKnEgzThu6Ru4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gcOqWTbhu6QhNTYg4buH4bui4buk4buA4buHbeG7pMSDNTZdxIPhu5zhu6R1NTbhu6Q14bqpNuG7pCnhu7bhu6Thurs14bqnNuG7pDVl4bq74bukamQ24bukIVkh4bukKeG6r8OdxIPhu6Thu4E1MeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukbOG7tuG7pOG7gTchNeG7pCHhu4sh4buk4buB4buHbV3Eg+G7pOG7gcOq4buHbSDEg+G7nOG7pGo6xIPhu6Qp4bqpxIM04bukNeG6qTbhu6RqNl3Eg+G7pGrDneG7pC7DneG7pCHhuq/Eg+G7pMSCNSrEg+G7pCgqxIPhu6Q1NjHhu4fhu6Rqw53hu6Qp4bqtxIM04buk4buBOMSDNeG7pGfEgzThu6Q14bqp4buk4bq7NWljxIM04bukWcSD4buk4bqjQOG6u+G7pCk94buB4bukLuG6scSDNOG7pCnDqMSD4buc4bukIeG6qeG7geG7pCk2MMSD4buc4bukKCpt4bukKTYwxIPhu5zhu6TDo8OtIeG7pCnhurHEgzThu6Q04bqx4bq74buc4bukKeG6pzbhu6Thu4FpZcSDNOG7pMOjNjLEg+G7pDQ24bu0w6Phu5zhu6QhWSE14buk4bq94buH4bu0xIPhu6ThuqNu4bukajrEg+G7pDXDncSDNeG7pGrDneG7pCHhu4nhu6TEgzRpxJE24bukNDZZw6Phu6Thur9Z4buB4buk4buBNTbhu6Qh4bqlxIM04bui4bui4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6vljhu4fhu6ThuqE1NuG7pClpZSHhu6Thu4Hhu4dtXcSD4buk4buBw6rhu4dtIMSD4buc4bukajrEg+G7pCnhuqnEgzThu5zhu6TEgzU2IOG7h+G7pDXhuqnhu6QoKsSD4bukKeG7tuG7pOG7gTVYbeG7pCnhuqs24bukxIM1OsSD4buk4buBNcOtIeG7nOG7pOG7gTchNeG7pCHhu4sh4buk4buBNVjDo+G7pDQ2WOG7pDThurHhurvhu6Qh4bqlxIM04buc4bukNOG6seG6u+G7pCFnWOG7pCkx4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNVg24buk4buBNeG7iyHhu6Q1NjDEg+G7ouG7pMO1xIM14bukKTYwxIPhu6Qp4bu24bukNDbhu4Phurvhu6TEgzRpxJE24bukKCrEg+G7pOG7gTVA4buB4bukITU94buB4bukNWPEg+G7pOG7gTjEgzXhu6ThuqPDncSDNOG7nOG7pMSDNDXDoVjhu6Rs4bqxw6Phu5zhu6Qh4buFxIM04bukxIM1WOG7h+G7pCnhuq/DncSD4buk4bqhIuG7geG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6Qu4bu0xIPhu6Thu6fhuq/hu6Rqw53hu6Rs4bu24buk4bq6NeG7g+G7pEzhu4cqxIPhu6TEgzTDnW3hu6Qhw53EgzThu6Qp4bqrNuG7pMOjZDbhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukVuG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buw4buu4buw4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vISjEg+G7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8avxq/FqFcvxq/hu6bhu6ooxq/hu6ZXxajhu6rhu6hX4buBxajhu7Dhu6rhu67Gr+G6o+G7puG7osOg4bq7NOG7lsOqw5RWVsOZ4bukWOG6o+G7gcOUw5nDuTYxw6Phu6Thur9ZxIM04bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pGzhu7bhu6Q14bqpNuG7pDXhuq9Z4buk4buBNUDhurvhu6Thur9ZxIM04bukKWnEkcSDNOG7pDQ2WOG6r+G7pOG7gTXhuqXEgzThu6TEg+G6pcSDNOG7pOG7gTXhuqXEg8OZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu67hu7DDmeG7pC9S4bukw4PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOKAnOG7gDVA4bq74buk4bq/WcSDNOG7pClpxJHEgzThu6Thur3hu4dd4oCd4bukKWllIeG7pOG7gTXhu4sh4bukNTYwxIPhu6Rqw53huq/hu6Qh4buH4bqnNuG7pMSD4bu4w6Phu6TGr+G7psav4bum4buk4buB4buyNuG7pC7hu7TEg+G7pOG7p+G6r+G7pCHhurHhu6QhNTYg4buH4bukKMOdNuG7pDQ/xIPhu6TFqOG7nOG7rOG7pOG6ocOj4buc4bukNOG6rcOj4buk4bus4buq4bukLuG6scSDNOG7pCnDqMSD4bukamQ24buk4buB4bqrxIM04buk4bq/4bqn4buk4buBNiDEg+G7pOG6o8Od4buk4buBw6pdxIPhu6Thu7DFqOG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Qp4bqtxIM04bukKOG6r+G7pCFZxIPhu6Qu4bqp4bukasOd4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6Qp4bqxxIM04bukNOG6seG6u+G7ouG7pMO94bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6ThuqE2xIM14bukxIM0NTYww6Phu6QhZ1jhu6Qu4bu0xIPhu6Thu6fhuq/hu5zhu6QpIsSD4bukxINYbeG7pMOj4bqp4buB4buk4bq/4bqn4bukLuG7tMSD4buk4buBw6pdxIPhu6QpOVjhu6Quw53Eg+G7pGzhu7bhu6Thuro14buD4bukTOG7hyrEg+G7pCnhu7bhu6Rqw53hu6QpWMSDNOG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6ThuqEi4bukNeG6r+G7siE14buk4buBNeG7iyHhu6Q1NjDEg+G7pCHhuqXEgzThu6Thu4HDqjjEgzXhu6TigJzhu4A1QOG6u+G7pOG6v1nEgzThu6QpacSRxIM04bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOG7pMSD4bqlxIM04buk4buBNeG6pcSD4oCd4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6pMSDNOG7pHVY4bqv4bukSuG7uMSD4bukxILhuqXEgzThu5zhu6R1NTbhu6Q14bqpNuG7pOG7gcOqacOpxIM04bukdTU24bukNeG6qTbhu6TEg+G6pcSDNOG7pCgqxIPhu6R04bu0xIPhu6Thu6fhuq/hu5zhu6QhNTZY4buk4bq/fcag4buk4buAw6ppZCHhu6ThuqE2WOG7pOG7geG7h20ixIPhu6QpacSRxIM04buk4bqjNl3Eg+G7pC7hu7TEg+G7pMSDNeG6teG7pDV74bq74buc4buk4bqj4buyNuG7pOG7geG6pzbhu6Thu4Hhu7jDo+G7pGog4bukKV3Do+G7nOG7pC7DneG7pCHhuq/Eg+G7pCHhurHhu6RqNjAh4bukaiDhu6ThuqE14buHbVjhu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pOG6o+G6r+G7pOG6o0DEgzThu5zhu6Quw6k24bukIeG6r8SD4bukKWnEkcSDNOG7pOG7gTYgw6Phu6Q7xIPhu6TEgzU2IOG7h+G7pMSDNOG7h23hu6Q1NjHDo+G7ouG7pMSCNWnEgzThu6Thu4HDrOG7pOG6oTU24bukIeG6seG7pCk2MMSD4buk4bq/WcSDNOG7nOG7pDU4xIM14buk4bu0xIM14bukIVkh4bukIeG6r8SD4bukKWnEkcSDNOG7pGrDneG6r+G7pCbhurvhu6Thu4E1WG3hu6Qp4bqrNuG7pDUkxIPhu6Rqw53huq/hu6QuWMSD4bukKV3Do+G7nOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QhNWHhu6Thu4E14buHOsSD4buk4buBNjDEg+G7pCE14bqv4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu6QpNuG7pOG6o+G7sjbhu5zhu6Thu4E1MeG7pChmIeG7pC3hu6Thu4E1MeG7pOG7gTVY4bqv4buc4bukIeG7hcSDNOG7pGpkNuG7pCnhurHhu6TDveG6qTbhu6TEguG6pcSDNOG7pCgqxIPhu6Rs4bu24bukKeG7tuG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6TigJzDueG6r+G7ssSD4bukKWnEkcSDNOG7pMO94bqpNuG7pMSC4bqlxIM04bukKCrEg+G7pOG7gWnhu6Thur3hu4fhu7TEg+G7pGog4buk4buBw6o64buB4buk4buB4buL4bukNDZY4bqv4buk4buBNeG6pcSDNOKAneG7pGo44buk4buBNSLhu6Ru4buk4buBNcOtIeG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6Q0Nljhuq/hu6Thu4E14bqlxIM04bukIWdY4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu6QpaWUh4bukxIMqxIM04buk4bqjXcSD4bukw6rDouG7pMOqMOG7geG7nOG7pOG6veG7h1jhu6Qp4bqx4bukNOG6seG6u+G7pOG6uzU/xIPhu6Qp4bu0w6Phu6Qu4bu04bqv4bukWMSD4bukxIM2xIM14bukLeG7pOG7gcOqOuG7geG7pOG7geG7i+G7pOG7gcOq4bqvxIM04buc4bukKeG6rcSDNOG7pOG7gTXEkTbhu6Q14buyxIPhu6QhNSLhu6Thu4Hhuqc24bukKVjhu6Thu4FYNuG7pMSD4buyxIPhu6Q0Nljhuq/hu6Thu4E14bqlxIM04buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsOD4bql4bukNTjEgzXhu6TigJzhu4A1QOG6u+G7pOG6v1nEgzThu6QpacSRxIM04buk4bq94buHXeKAneG7pMOp4bukLuG7tMSD4buk4bun4bqv4buc4bukbOG7tuG7pOG6ujXhu4Phu6RM4buHKsSD4buc4bukNeG7h20wxIPhu6Thurzhu4dYxIPhu6TDveG6sVjhu6TEgzVp4buk4bqj4buH4bqtxIM04bukNDbhurHhu6TDo2Q24bukNOG6seG6u+G7pOG6uzU/xIPhu6ThuqPDncOj4bukKeG6qzbhu6Thu4E1WG3hu6Qh4buH4bqpIeG7pOG6v+G6p8SDNOG7pMSDNGnEkTbhu6QoKsSD4bukLuG7tMSD4bukauG7hcSDNOG7pOG6vyrhu4fhu6QpNiDhu4fhu6ThuqE2MMSD4bukIeG6t8SD4bukxIM1NiDhu4fhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4bui4buk4buAw6ppZCHhu6QpKm3hu5zhu6TEgzXEqcSDNOG7pCHhuq/Eg+G7pClpxJHEgzThu6ThuqM2XcSD4bukLuG7tMSD4buc4buk4bqjNl3Eg+G7pGzhu7bhu6QhNWlY4bukKWllIeG7pOG6o0Dhurvhu6QpPeG7geG7pDUw4buk4buBNeG6p8SDNOG7pCE1NiLhu4fhu6Thur9ZxIM04buc4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu6TDqibhu4Hhu6TEgzThu7I24bukw6pY4bukKWnEkcSDNOG7pGrDneG6r+G7pC7hu4fhuqs24buk4buB4bqnNuG7ouG7pMSCNWnEgzThu6Q0NsSR4bukKSpt4buc4bukIeG6seG7pCk2MMSD4buk4bq/WcSDNOG7nOG7pMSDNGnEkTbhu6QoKsSD4buk4buBNWnEkcSDNOG7pGzhu4dtXcSD4buk4bq/WMSDNOG7pMSDNcOd4bukxIM1WOG7h+G7pCkx4buk4buBw6pY4bqv4bukKeG6qzbhu5zhu6Q14bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6ThuqE2xIM14bukxIM0NTYww6Phu6Thurs1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4buc4buk4buBNUDhu4Hhu6QhNT3hu4Hhu6Thu4E4xIM14bukKeG6r8OdxIPhu6ThuqEi4buB4buk4bqjw53EgzThu6Rs4bqxw6Phu6Lhu6TDtcSDNeG7pCk2MMSD4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pMSDNcSpxIM04bukbOG7h1jhu6Thu4FYxIPhu6Qu4bqxxIM04buk4buB4bqnNuG7nOG7pGzhu4dY4bukKTbhu6TEgzXEqcSDNOG7pOG7gTDhu6TEg+G7ssSD4bukbOG7tuG7pDXhuqk24buc4bukw6PDneG7pCHhurfEg+G7pOG6oTUkxIM04bukKTnEgzXhu6Thur/hu4vhu6Thur3hu4dtIuG7geG7pOG7gSrDo+G7pCFnWOG7pMO54bu0xIM04bukLuG6qeG7nOG7pCE1N8SDNeG7pOG6veG7h20gxIPhu5zhu6QhWSHhu6QuWMSD4buc4bukxIM0w53EgzXhu5zhu6Qp4bqvw53Eg+G7pOG7gTUx4bukasOd4bukxII1KsSD4bukKCrEg+G7pGzhu7bhu6Thuro14buD4bukTOG7hyrEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04bukajYwIeG7pCE14buHxIM04buk4bq/w60h4buc4bukKeG6rcSDNOG7pOG6o+G6t8SDNOG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu6TEg+G6pcSDNOG7pOG7gTXhuqXEg+G7pMOjZDbhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq74buP4buH4buBNeG6r8Oqw5lSw73huq/DncSDNOG7pOG6oljEg1Ev4bq7Ug==

Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]