(vhds.baothanhhoa.vn) - Điện lực Thường Xuân được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 309,524 km đường dây trung áp, 341,62 km đường dây hạ thế, 230 trạm biến áp phụ tải, 1 trạm biến áp trung gian cung cấp điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cho 22.000 khách hàng ở 16 xã, thị trấn trong huyện và 3 xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4bq34buU4buOUuG6slA74buI4bqy4buV4buYJlZS4buS4bqyw7lARlLhurJKJlfhu4jhurLhu5Lhu5TEkFPhurJS4buY4buU4buOUeG6siEk4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6siFJUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG6puG6tEThu7fhuqjhuqThuqzhurLhu6BR4bqySiZWUuG7kuG6ssSoRjzhurLhu7jhu7RAUuG7kuG6skXDneG7t+G6suG6puG6rMOC4bu34bqq4bqk4bqy4bugUeG6skomVlLhu5LhurLEqEY84bqy4buY4bq44bqy4bu44buYw5Lhu7fhurLhuqThuqbhurThurLhu7jhu7ThurhR4bqy4buK4buUw5JS4bqyRcOd4bqyw53hu5gk4bqy4bu44bq64buU4bu34bqyw4LhurLhu7jhu7ThurhR4bqy4buK4buUw5JS4bqyRcOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu4hAUuG7kuG6suG7iEfDneG6skrhu5Thu45S4bqyw53hu5gk4buI4bqyISThurLhu4jhu5hT4bqy4bu24bq6UuG6silAR+G7uOG6siHDieG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu5hT4bq44bu44bqy4buI4buYU+G6suG6pOG6pOG7ueG6tOG6tOG6tOG6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurLhu5jDiVLhu5LhurJY4bqyw4LhuqrhurIp4bq84bu34bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44bu0R1LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7mEA84buOUuG6siHDieG6suG6puG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7RHUuG6suG7iCXEkOG6suG7mEA84buOUuG6suG7leG7mMOa4bqyw7lARlLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqq4bq04bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6rMOC4bqqL8OCQuG6rMSo4bqow4LhurThurRE4bqk4bqm4bu44bqsQ+G6pkPhuqxQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r0PhuqbhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6suG7tMSQ4bqy4buyQEZS4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hUUuG7kuG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG6suG7uOG6uOG7lOG6sinhurzhurLhu5VGUuG6suG7leG7mMOJUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLEqVLhu5LhurLhu5Xhu7Thu5pS4buY4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6nhurrhu5Thu7fhurJl4buURVHhurJKxajhu4jhurLhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG7t+G6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG7s+G6suG7leG7mCZWUuG7kuG6ssO5QEZS4bqyUMOJ4bqy4buYQDzhu45S4bqy4buIVOG6ssSo4buU4buOUuG6suG7uOG7luG7iOG7mOG6slDhu65S4bqyUuG7mEfhu7jhurLhu7jhu5xS4buY4bu34bqyIeG7ruG7lOG6skrhu5rEkOG6suG7mMagUuG7mOG6skrGr+G7lOG6slIj4buU4bqyw53hu5g/4buI4bqy4bu44bq4w53hu7fhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurJKJlZS4buS4bqyxKhGPOG6skrhu5Thu45S4bqySuG7lOG6suG7tkZA4bqy4buyQMSQ4bqy4buIReG7iOG6suG7oOG7mEDhurLhu7Q6UuG7kuG6siHDieG6skrGr+G7lOG6slIj4buU4bqy4buY4buUw5VR4bqy4bu44bu0WOG7t+G6suG7iEY84bqy4buIxajhu5ThurJS4buY4buU4buMQOG6slLDk1LhurLhu7RH4bu44bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7skDhurpS4bqyUD7hu7fhurIhSVLhurLhu5jDiVLhu5jhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bu34bqySuG7huG7iOG6suG7iuG7lOG7juG7uOG6slDDieG6siHDiVPhurJRPcSQ4bqyUSbEkOG6suG7iuG6vFPhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqidcag4bqyIUk84bu34bqySsOV4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4buIQFLhu5LhurLhu4hHw53hurJS4buSQMavUuG6skrhu5Thu45S4bqy4buqUuG6skrhu5pS4buY4bqy4buI4buYU+G6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurLhu5jDiVLhu5Lhu7fhurJS4buSxJA84bqy4bu4OuG6skpIQOG6slLDilHhurLhuqThurThuqThuqzhu7fhurJK4busUuG6siHhu5rhurJK4bq84bqy4bu44buqUuG7kuG6suG7oOG7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7t+G6slBJw53hurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyRVLhurLDneG7mFVS4buS4bqy4buI4buYxahS4buS4bqy4bu44buY4buUw5NS4bqy4bu4xJDhu5Thu7fhurLhu7jGoFHhurLhu6Dhu5TDklHhurLhu4g/QOG6slLhurhS4bqyw4HDtOG6r+G7leG7lXnhu5Xhu4Phuq9nw4Dhu7XhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJQScOd4bqy4bu44buUw5VA4bqy4buKxJBS4bqyIcOJ4bqyxKjhu5TDlFLhurLhu7hJw53hurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyRVLhurLDtOG6r+G7leG7lXnhu5Xhu4Phuq9n4bu14bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyUEnDneG6skrhu6jhu5ThurLhu7jhu5jEkFLhu5jhurJS4buUw5NS4bqyKUBS4buS4bqy4bug4buW4buI4buY4bqySibEkOG6suG7tMSQ4bqy4buIReG7iOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7mEDFqFLhu5LhurLhu7Y74bqy4buIxajhurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurIp4bq6POG6suG7tMSQ4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJRPcSQ4bqyUSbEkOG6suG7iuG6vFPhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bq3xq9S4buS4bqy4bu44buYVuG7lOG7t+G6skrhu6xS4bqyIeG7muG6suG7uEnDneG6suG7uOG7tEBS4buS4bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu44bu0xJDhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJKVOG6skrhu4bhu4jhurLhu4rhu5Thu47hu7jhurImQOG6suG7uOG7lMOTUuG6skomVlLhu5LhurLEqEY84bqy4bu44bu0QFLhu5LhurJFw53hu7fhurLhu4hF4buI4bqySiZWUuG7kuG6ssSoRjzhurLhu5jhurjhurJFw53hurIhw4nhurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu04bq4UeG6suG7iuG7lMOSUuG6skXDneG6suG7iEfDneG6skrhu5Thu45S4bqy4buI4buYU+G6ssOd4buYJOG6suG7uOG6uuG7lOG6suG7skDEkFLhurLhu7jhu7TDmlLhu5LhurJY4bqy4buIReG7iOG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7RHUuG6ssOd4buYJOG7iOG6siEk4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLEkFLhurJS4buUUuG7mOG6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7jhu7Thu5rhurIhw4nhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurIt4bqyKeG6vOG6suG7mOG7qOG7lOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu4Phu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG6siHDieG6suG7uOG7mOG7luG6slLhu5Lhu5jhu5Thu45R4bqySuG7mlLhu5jhurLhu6B74bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7tMSQUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqySuG7lOG7jlLhu7fhurLhu4hF4buI4bqyxKgkUuG7kuG6suG7iCThurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqySuG7lOG7jlLhu7fhurLhu7jhu7ThurhR4bqy4buK4buUw5JS4bqyRcOd4bu34bqy4bu44buUw5LDneG6skrhu5rEkOG7t+G6suG7iEXhu4jhurJK4buUw5VR4bqyKUBS4buS4bqyPMOSQOG7t+G6slLhu5guUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lMOSUeG6suG7oOG7mEA8w5Lhu7jhurLhu7jhu7TDk1LhurJQJuG7ruG7lOG6siHDieG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqyUUfhu7jhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bu14bqy4bu4ScOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu4jhurrhu5ThurLhu7jhurhT4bu34bqyUkZS4buS4bqy4buIR8Od4bu34bqy4buK4bq6U+G6ssSoJllS4buS4bu34bqy4bu2LsSQ4bqy4buI4buYLsSQ4bqySuG7mlLhu5jhurLhu6B74bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7t+G6suG7uOG7mMSQPOG6suG7uOG7mMOS4bqyUkZS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7tkBH4bu44bqy4buI4buYxahS4buS4bqy4buyQEXhurLhu7jhurrhu5ThurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu04bq4UeG6suG7iuG7lMOSUuG6skXDneG7t+G6suG7tj/hurLhu4hF4buI4buY4bqySuG7lOG7jlLhurLhu6BMUeG6suG7iOG7mEfhu7jhurJQJldS4buS4bu34bqy4buIReG7iOG6suG7iEBS4buS4bqyUMOoU+G7t+G6suG7iEhA4bqy4buI4buYxqDhu7fhurLEkMOd4bu4U1HEkOG7uOG7t+G6suG7uOG7mMSQPOG6suG7uOG7mMOS4bqy4buI4buo4bu44bqySuG7quG7t+G6slLhu5Lhu5jhu5TDk1Lhu5Lhu7nhu7nhu7nhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG7ueG6ssO04buYxajhu5ThurLhu5hXw53hurIh4buu4buU4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7skA84buMUuG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurIhw4nhurJn4buYRlLhurLEqEZS4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqySuG7rFLhurIh4bua4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6skrDleG6ssOd4buYReG7uOG6ssSow5pS4bqy4buYw4lS4buY4bqyUMSQUuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG6suG7uFPDiVLhurLhu7hAPMOSUuG6skomVlLhu5LhurLEqEY84bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7RTUuG7kuG6slLDilHhurLhuqThurThuqThuqbhu7fhurJKw5XhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4buYw4lS4buY4bqyUMSQUuG7kuG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhu7fhurLhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6skrhurzhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buI4buY4buG4bu44bqy4bu44bucxJDhurJKJlfhu4jhurLhuqRD4bu5w4JCQ+G6suG7iEY84bqy4buIReG7iOG6slBT4bq44buU4bqy4buIVOG6slLhu5JAPOG6suG7iOG7rOG6suG7kkY84bqy4bu2O+G6suG7iMWo4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7ueG6suG7leG7mOG7plLhu5LhurLhu7JAxJDhurIh4buU4buO4buI4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hUUuG7kuG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG6skrhurzhurLhu5JUw53hurLDneG7mEhS4bqy4buS4buU4bq6UeG6suG7tjvhurLhu4jFqOG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhu7fhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu4xJDhu5ThurJS4bq4UuG6skrhu5Thu45S4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLEqEZS4bqyIcOJ4bqy4buIQFLhu5LhurLhu4hHw53hurJK4buU4buOUuG6suG7qlLhurJK4buaUuG7mOG6ssOd4buYJOG7iOG6siEk4bqySlbhu5ThurLhu7bFqFLhu5LhurLhu4glxJDhurJn4buYRlLhurLEqEZS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7mEtT4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4bugw5PhurLhu4glxJDhurLhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG7t+G6slLDilHhurLhuqThurThuqThuqzhurLhu7bFqOG6slAmV1Lhu5LhurLhu4hGPOG6suG7iMWo4buU4bqy4buIVOG6slLhu5JAPOG6suG7iOG7rOG6suG6ulLhu5jhurLhu5gmWFLhu5LhurJKw5JS4bqy4buYw4lS4buY4bqyUMSQUuG7kuG6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buYQDzhu45S4bqyUMOJ4bqy4bqq4bu54bqsQ+G6pOG6suG7iEY84bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJKVOG6suG7skDEkOG6suG7tjvhurLDneG7mMWo4buU4bqy4buYV8Od4bqy4buS4buULsSQ4bqy4buIReG7iOG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7RHUuG7t+G6skrhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurIhw4nhurLhu4hF4buI4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqySuG6vOG6suG7uOG7mMWoUuG7kuG6slLhu5hH4bu44bqy4buI4buYU+G6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYVFLhu5LhurLhuqjhu7lC4bqs4bqk4bqy4buIRjzhu7nhurLhurfDleG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buS4buU4bq64buU4bqy4bu4w5nEkOG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7t+G6slLhu5LDiTzhurLDguG6qi/huqwv4bqk4bq04bqk4bqs4bu34bqy4bu44bq44buU4bqy4bu44buY4bumUuG6suG7leG7mMOJUuG7mOG6suG7leG7mCZXUuG7kuG6ssOBKeG6vOG6suG7lUZS4bqy4buV4buYw4lS4buYw4Dhu7fhurLhuq/hu6ZS4buS4bqy4bu4POG6suG6t+G7lOG7jlLhurJQO+G7iOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqyw53hu5jFqOG7lOG6suG7mFfDneG6siHhu67hu5ThurLhu5fEg2fhurHhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurJQw5ThurLhu7TEkOG6suG7skBGUuG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYVFLhu5LhurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqsw4LhuqzDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqsw4Lhuqovw4JC4bqsxKjhuqjDguG6tMOC4bq04bqm4bqm4bu44bqkQuG6pOG6pOG6tFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqk4bqsQ+G6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG6t+G7lOG7jlLhurJQO+G7iOG6suG7leG7mCZWUuG7kuG6ssO5QEZS4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqzDguG6rOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bq34buU4buOUuG6slA74buI4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhurLDneG7mMWo4buU4bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7mEA84buOUuG6suG7leG7mCZWUuG7kuG6ssO5QEZS4bqy4bu0xJDhurLhu7JARlLhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7JAxJBS4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tOG6pOG6rOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJn4buSxJA84bqy4bu2xJBA4bqyUMOU4bqy4bu0xJDhurLhu7JARlLhu7fhurLhu4hFUuG6suG7iuG7qOG7t+G6suG7iOG7plLhu5LhurJS4buYRlLhurIh4buUw5NS4bqyUuG7ksOJUuG7mOG6skrhu5Thu45S4bqy4buIPVLhu5LhurLhu4hF4buI4bqyUDvhu4jhurJQJldS4buS4bqy4buI4buYP+G7iOG6slLDilLhu5LhurLhu4glxJDhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6siHDieG6sinhurzhurLhu5VGUuG6suG7leG7mMOJUuG7mOG6skrhurzhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4buS4buU4bq64buU4bqyw53hu5hUUuG7kuG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7t+G6suG7uOG7lMOSUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG7iOG7mOG7huG7uOG6suG7uOG7nMSQ4bqy4buSSFLhurLhuqbhurThurThurLhu4hGPOG6sinEkFLhu5jhurLhu4hU4bqyUuG7kkA84bqy4buI4bus4bqy4buSRjzhurLhu7Y74bqy4buIxajhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqzDguG6qi/DgkLhuqzEqOG6qMOC4bq0w4LhuqThuqTDguG7uOG6qOG6puG6qkJEUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqbhuqzhuqbhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhurfhu5Thu45S4bqyUDvhu4jhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqJn4buYRlLhurIh4buUw5NS4bqy4bq34buU4buOUuG6slA74buI4bqy4buV4buYJlZS4buS4bqyw7lARlLhurLhu7jhu5TDklLhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu5jhu4bhu7jhurLhu4rDmeG6suG7iEY84bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7mMOJUuG7mOG6slDEkFLhu5LhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqyUCbhu67hu5ThurJK4buU4buOUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuq89UuG7kuG6siHhu67hu5ThurJKVOG7t+G6suG7iEVS4bqy4buK4buo4bu34bqy4buI4bumUuG7kuG6slLhu5hGUuG6siHhu5TDk1LhurJS4buSw4lS4buY4bqySuG7lOG7jlLhurLhu7hAPMOTUuG6suG7uOG7tEA84buMUuG6suG7iOG7mFPhurLhu4rDieG6suG7iFNS4bqyZ+G7mEZS4bqyxKhGUuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu7gj4buI4bqy4bu4QEZS4bqy4bu44buYJeG6suG7iEXhu4jhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bqy4buIJcSQ4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIh4buM4bqy4buK4bq6U+G6siHhu47hurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhurJS4buY4buAUeG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu4jhu5hT4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7iuG6ulLhurLhu7jhu5hGUuG7t+G6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG7t+G6suG7iOG7qFLhu5LhurJKxq9S4buS4bqyIcOJ4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7iOG7mFPhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqzDguG6qi/DgkLhuqzEqOG6qMOC4bq0w4LhuqThuqbhuqrhu7hE4bqq4bqm4bqow4JQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r0JE4bqk4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24bq34buU4buOUuG6slA74buI4bqy4buV4buYJlZS4buS4bqyw7lARlLhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4buYw4lS4buY4bqyUMSQUuG7kuG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiw7Thu5hF4bu44bqy4bu4VuG6suG7tOG7rOG7lOG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4buI4bqy4buyQDzhurJK4buaUuG7mOG6suG7iCXEkOG6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqyIeG7jOG6suG7iuG6ulPhurIh4buO4bqy4buYw4lS4buY4bqyUMSQUuG7kuG6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurJQJuG7ruG7lOG6skrhu5Thu45S4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7mcSQQOG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7mMSQ4buU4bqy4bu0xJDhurLhu7JARlLhurLhu7jhurjhu5ThurLhu6Dhu5hA4bqyITvhu4jhurIp4bq84bqy4buVRlLhurLhu5Xhu5jDiVLhu5jhu7fhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5Xhu5gmVlLhu5LhurLDuUBGUuG7t+G6suG6t+G7lOG7jlLhurJQO+G7iOG6suG7leG7mCZWUuG7kuG6ssO5QEZS4bqy4bu2T+G6ssOd4buYxajhu5ThurLhu5hXw53hu7fhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYVFLhu5LhurLhu5jDiVLhu5jhurJQxJBS4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6slAm4buu4buU4bqySuG7lOG7jlLhurJKxq9S4buS4bqyUFPhurjhu7jhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhu7fhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLhu4hHw53hurJK4buU4buOUuG6suG7qlLhurJK4buaUuG7mOG7t+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slE9xJDhurJS4bq+UuG7kuG6slJUUuG7kuG6siHDieG6slEmxJDhurLhu4rhurxT4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDnSJA4bu44buYU+G7tOG6tuG6ouG6oOG7tuG7uOG7tFNS4buS4bqi4buD4buY4bq+4buI4bqy4bqv4bumUuG7kuG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/DneG6og==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]