(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm chính trị cao và hành động thực tiễn lớn của Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân xã Thăng Thọ, đến nay, xã đã đạt được 15/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Thực tiễn và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thăng Thọ (Nông Cống)

Với quyết tâm chính trị cao và hành động thực tiễn lớn của Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân xã Thăng Thọ, đến nay, xã đã đạt được 15/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Thực tiễn và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thăng Thọ (Nông Cống)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thăng Thọ.

Thăng Thọ, một xã thuần nông thuộc vùng 3 của huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện 6,5km về phía Tây Nam, tổng diện tích tự nhiên 705,29 ha, với 1.388 hộ với 5.521 nhân khẩu. Đảng bộ có 245 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc.

Ngày 20-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 272/QĐ- UBND, công nhận Thăng Thọ xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019. Qua kiểm tra, rà soát, tổ chức tự đánh giá tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 318,319,320, ngày 8-3-2022 của Thủ tưởng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao,NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025, đến nay tổng số tiêu chí xã đã đạt15/19 tiêu chí và theo Kế hoạchđạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022.

Phát huy kết quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao và hành động thực tiễn lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia tích cực và hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội; sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao,NTM kiểu mẫu của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo (BCĐ) xã Thăng Thọ đã đạt được những kết quả rõ nét.

Trongcông tác lãnh đạo, chỉ đạo,Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời quán triệt sâu sắc, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhà nước về chủ trương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao. Chỉ đạo chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động. Đồng thời phát động phong trào“Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2022.

HĐND xã đã ban hành các Nghị quyết về chủ trương và phê duyệt nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạn tầng, như: Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 8-1-2020 của HĐND xã về việc phê duyệt kinh phí đầu tư xây dựng nhà lớp học 8 phòng trường Tiểu học; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, ngày 21-1-2021 của HĐND xã về việc phê duyệt chủ trương kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và mặt bằng đấu giái quyền sử dụng đất xã Thăng Thọ năm 2021; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 21-1-2021 của HĐND xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 3 cổng chào xã và đường điện, đèn cao áp tuyến TL 505 và TL 525 xã Thăng Thọ; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 21-1-2021 của HĐND xã về việc phê duyệt đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Thọ Đông; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND, ngày 29-7-2021 của HĐND xã về việc phê duyệt đầu tư kinh phí tu sửa cơ sở vật chất công trình trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, Trạm y tế xã...

Thực tiễn và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thăng Thọ (Nông Cống)

Các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo phù hợp sát thực với điều kiện phát triển của địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Từ đó, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Xã cũng đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; kiện toàn các tiểu ban chỉ đạo xây dựng NTM ở các thôn, làng.Ban chỉ đạo của xã và các tiểu ban của các thôn, xóm phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng thành viên ở các đơn vị; phụ trách theo dõi và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; tổ chức giao ban báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Cũng với đó, thực hiệnrà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác quy hoạch xây dựng NTM nâng cao gắn với việc sắp xếp, bố trí lại cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.Tập trung quản lý và triển khai thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của xã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện quy hoạch công khai, minh bạch, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, nhằm đảm bảo lợi ích chung. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch giao thông, thủy lợi, xây dựng để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, phát triển nông thôn và xây dựng NTM nâng cao. Tiến hành đồng bộ các giải pháp quản lý hành chính về đất đai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất, phúc lợi công cộng...

Thực tiễn và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thăng Thọ (Nông Cống)

Trong công tác kiểm tra, giám sát, xã tổ chức thực hiện theo đúng chương trình đã ban hành hàng năm. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính quyền, Nghị quyết của chi bộ gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao. Đối với việc Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện tốt theo quy chế dân chủ, trong mỗi nội dung công việc, tổ chức cho Nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương của chính quyền trong việc huy động Nhân dân đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng ở từng thôn, khu dân cư; thành lập ban kiến thiết, ban giám sát công trình đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở uốn nắn những thiếu sót hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ, từ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Hằng năm, Ban chỉ đạo tổ chức sơ kết và tổng kết nhằm đánh giá quá trình thực hiện các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí chưa đạt, trao đổi, phân tích kết quả và nguyên nhân, từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, có lộ trình thời gian phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương…

Thực tiễn và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thăng Thọ (Nông Cống)

Qua thực tiễn xây dựng NTM nâng cao ở xã Thăng Thọ, có thể rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, quy hoạch tổng thể xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của xã, phù hợp với quy hoạch chung của huyện, của tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch. Chủ thể là từ người dân chung tay thực hiện; coi trọng lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, quán triệt sâu sắc nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tránh tư tưởng chạy theo thành tích.

Thứ hai, phải coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện cải cách hành chính đồng bộ.

Thứ ba, xác định rõ ý nghĩa, nội dung của công tác tuyên truyền; công tác tuyên truyền phải thật sự đi vào chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin để phát huy được vai trò chủ thể là Nhân dân, nhất là trong việc huy động nguồn lực từ dân.

Thứ tư, Ban Chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sátkết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với từng thành viên và các ngành, các tổ chức liên quan. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo với các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm cho từng nhiệm vụ, từng giai đoạn.

Những kết quả và kinh nghiệm trên xuất phát từ thực tiễn xây dựng NTM nâng cao ở xã Thăng Thọ. Mặt khác, phản ánh sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của Đảng bộ, chính quyền, góp phần sớm đưa Thăng Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

ThS. Phạm Bá Thịnh - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá


ThS. Phạm Bá Thịnh - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]