(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Thanh Hoá, Chi đoàn Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện chương trình “Bữa sáng yêu thương” dành cho học sinh nghèo nơi biên giới.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQw5Thuq3huqnhuqc0Mynhu5DGocOgM+G7muG7mT4/M+G7msOiPDYzKeG7msOCY+G7mng8PuG7muG7geG6rz7hu5rhu7g8w6nEgzMp4bua4bqp4bqnfTM84bua4oCc4buZ4bq/w5rhu5rhuq3DmTMp4bua4buFP+G6q+G7muG6qTzDqcSDMynigJ3DlC/huq3huqnhuqc0Mynhu5DDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5B44buwMuG7muG6qeG6pzQzKeG7muG7uDzhuqvDoz7hu5o8NOG7puG6qeG7miPhuqEzKeG7mjzDqeG6rzMp4bua4bqp4bqvPuG7msah4bumPuG7mjzhuqE+4buaI+G7pj7hu5rhu7Y+LuG6q+G7msahNOG7pDPhu5rhuqh44buV4bqs4bua4bulw6Dhu5rhu5U8e+G7mnc+Mzzhu5rhu5nGoeG7mcOC4bua4bqpXTM84bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U0w5nDk+G7muG7lTw+4buaIzThu6Qz4buaxqHDoDPhu5rhu5k+PzPhu5rDojw2Mynhu5rDgmPhu5p4PD7hu5ojxq/hu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44buaw6I8w5nhuqnhu5oj4bqhMynhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqc+LjPhu5owPMOaPuG7muG6qTzhur3hu7jhu5o8Piwz4bua4bu4PMOpxIMzKeG7muG6qeG6p30zPOG7muKAnOG7meG6v8Oa4bua4bqtw5kzKeG7muG7hT/huqvhu5rhuqk8w6nEgzMp4oCd4buaQOG7pDM84bua4bu4PDThu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7mjMpPMOoNOG7mjPEgz7hu5rhu7Y+PzPhu5opPuG6rz7DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JVL+G7nuG7nFBA4bue4bui4buc4bueUlHhu6LhuqlQUVThu6BTMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu6Dhu6BSxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoMahw6Az4bua4buZPj8z4buaw6I8NjMp4buaw4Jj4buaeDw+4bua4buB4bqvPuG7muG7uDzDqcSDMynhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rigJzhu5nhur/DmuG7muG6rcOZMynhu5rhu4U/4bqr4bua4bqpPMOpxIMzKeKAncag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7nOG7nMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqo4bumPuG7miM+LjLhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaMlky4buaMzQz4bua4bu2xagz4bua4buVxIMyw5Phu5rhu4PGr+G7msOCY+G7mng8PsOT4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhu7jDmeG7uOG7miM04bukM+G7muG7gT4/M8OT4bua4bqpPMOaMzzhu5ozPj8z4bua4bu4xJHDmuG7msahw6Az4bua4bu4YzMp4bua4bu4PHszPOG7muG6peG6q+G7hTsz4buaI1vDmuG7msOiPMOpxIMzKeG7muG7geG7pOG7muG7uMOZ4bu44bua4bqpPFnhu4Xhu5rhu7hh4buaKT7DmTThu5rhuqnhuqfDmjThu5opw6o+4bua4bqpfTM84bua4buFP+G6q+G7muG6qTzDqcSDMynhu5rhu4Hhuq8+4buaMuG6oeG6qeG7muG7tuG6v8Oa4bua4bqtw5kzKeG7mjMpNDPhu5oyPiwzKcOT4buaI8SR4buaQD4zPOG7mkDDqeG6tTMp4buaKcOgMk7hu5rhu6Lhu5o84bqhw6Lhu5rhuq3hur/DmuG7muG6qcOpxIM+4bua4buB4buk4bua4bui4bua4bu2w5nhuqnhu5rhu7g8w5k04buaQDThu5rGoTThu6Qz4bua4bqoPMOaMzzhu5ozPj8z4buaI8SDM+G7muG7gVvhu5rhuqnhur3hu5rhu7g8OuG7muG7tj46M8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu68+Mzzhu5rDojx74bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5rhu7g8w6nEgzMp4bua4bqp4bqnfTM84buaQDThu5rhu5U8PuG7miM04bukM+G7msOiPMOZ4bqp4buaI+G6oTMp4bua4buB4buk4buaI8Op4bq34bu44bua4bqpNOG7pDPhu5rhuqk8LuG7muG7uMOZM+G7muG7tuG6ocOT4bua4bu4PD46M+G7muG6rSLhu5ojxIMz4bua4buBW+G7mjM8Pizhuqnhu5rhuql9Mzzhu5o8w6nhurMzKeG7muG6uTMpw5Phu5rhuqnhur3hu5ozKeG6q+G7hSwz4buaIzUzKeG7mik1w6LDkuG7muG7lTzDqcSDMynhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rhuq0m4buaI8Op4bq34bu44bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5rhuqnhu6Y+4bua4bqpWOG6qeG7muG7uMWo4bua4bu4w5nhu7jhu5ojPi4y4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7mjJZMuG7mjM0M+G7muG7geG7pOG7muG6qT4u4bqr4buaPDfhu7jhu5rhuqk84bqr4bqh4bu44bua4bug4bua4buDxq9O4buaw4Jj4buaeDw+w5Phu5p4PD7hu5rhuqzEgzPhu5rhu4Hhu6Thu5p3w6nhurEzKeG7mnZm4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bqpPOG6sT7hu5opPsOaM+G7muG6qeG6rz7DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlLhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JVL+G7nuG7nFBA4bue4bui4buc4bueU+G7ouG7nuG6qeG7oOG7olFSUDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIVVRVxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoMahw6Az4bua4buZPj8z4buaw6I8NjMp4buaw4Jj4buaeDw+4bua4buB4bqvPuG7muG7uDzDqcSDMynhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rigJzhu5nhur/DmuG7muG6rcOZMynhu5rhu4U/4bqr4bua4bqpPMOpxIMzKeKAncag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUuG7nOG7nMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buZPzPhu5rhu7jhu6YzPOG7miM1w5Phu5ozPOG6vzMp4buaM+G7qDLhu5rhuqXhuqvDmuG7muG7lTw+4buaIzThu6Qz4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5o8Pizhuqvhu5rhuqXhuqvFqOG7msOiPDQzKeG7muG6qeG6p+G7pDThu5rigJzhuqjhuqvhuqM+4bua4bqp4bqnKuG7muG7meG6oeG7miPhuqE+4bua4buZPj8z4buaw6I8NjMp4bua4bqpXTM84bua4bu4POG6qzMp4bua4bqpw5rhu4Xhu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4buaM2EzKeG7muG6qTxhM+G7mjLhuq8+4oCdw5Phu5rigJx3w6M+4buaMuG6oeG6qeG7miM04bukM+G7muG7gT4/M+G7mjLhuqHhuqnhu5o84bukMzzhu5oj4bqhMynhu5o8w6nhuq8zKeG7muG7geG7pDThu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7mjM8Piwy4bua4buBZOG7muG7uDx7Mzzhu5rhuqnhuqdb4bua4bqp4bumPuG7miPEgzPhu5rhu4Fbw5Phu5rhu4PhuqszKeG7mjB74bu4POG7muG6qX0zPOG7mjMp4bqr4buFLDPhu5rhu4F94bua4bu44bqhMynhu5ojw6AzKeKAncOS4bua4bqoPD004buaIzXDk+G7muG7lTw+4buaIzThu6Qz4buaQOG6q+G7heG7muG6qeG6p33hu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7msageCnhu6Thu4Xhu5rhuqk84bq54bua4bu2xajhu4Xhu5rhuql9Mzzhu5ozKeG6q+G7hSwz4oCdw5Phu5rigJzhu5U8xJHhu5ozPMOd4bqp4bua4buDw5ozPOKAnU/hu5rDojzDoT7hu5o84bq3w6Lhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4bu4w5nhu7jhu5o8NOG7puG6qeG7miPhuqEzKeG7muG6qeG6q+G7muG6rcOqw5rhu5ojw6nhurEzKeG7mik+w5o04bua4bqpPGEzKeG7mjNhMynhu5rhuqk8YTPDk+G7muG6rcOqw5rhu5rhu7g84bq/w5rDk+G7mjHhu6Qy4buaMuG6rz7hu5o8NOG7rOG7uOG7muG6qeG6p8OaNOG7muG6qeG7rDMp4buaMzzhu6Thu5ozPFcz4buaw5k+w5Phu5opPmLDouG7mng8VzPhu5pAVzPhu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g84buaPDTDmuG7mjLhu6ThuqvigKbDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHgpNOG7pD7hu5rhuqfDmsOT4bua4buVPD7hu5ojNOG7pDPhu5rhu7g2M+G7muG7uDzEkeG7miPhuqEzKeG7muG7g1fhu4Xhu5pA4bq9Mynhu5owOuG7mjw04bum4bu4PMOT4bua4buBw50z4buaI+G6oTMpw5Phu5rhuqk+OsOi4buaMzzDnTPDk+G7msOiPMOhPuG7mjzhurfDouG7muG7geG6rz7hu5rhu7jDmeG7uOG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jDk+G7mjM8NTLhu5rhuql9Mzzhu5ozKeG6q+G7hSwz4bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5rhuql9Mzzhu5ozKeG6q+G7hSwz4bua4bqp4bumPuG7muG7uMOZ4bu44buaI1vDmuG7muG7tuG7pDPhu5rhuqnhuqc3Mynhu5ojPi4y4buaMDw14buaMDzhu6gzw5Phu5rhuqnhu6Y04bua4bqt4bq94buaMcOaM+G7muG6qTjDmuG7muG6rVfhuqvhu5rhuqfhuqEzKeG7muG6qeG6pzQzKeG7muG7g8av4buaPOG6oT7DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5Dhu6U04bukMynhu5p2w5ozw5Qvw6Lhu5A=

Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]