(vhds.baothanhhoa.vn) - Đói vốn, hạng mục thi công dang dở, hoặc thi công xong bị mưa lũ cuốn trôi, xói lở... đó là thực tế tại Dự án đường nối QL 217 với đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tằn) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44bq/NuG7hkrhu7Lhu4bhu6IzLuG7ssWo4buGxajhu6jEqOG7tOG7hlvGryThu7LFqOG7hsWo4buS4buy4buGR+G7guG7guG7hlvEg+G7huG7oirhu7LFqOG7huG7muG7tuG7huG7ssWoXcOg4buG4buaO+G7huKAnOG7osOTPOG7huG7msav4buoVF3igJ3huqzDiS/Gr+G7hOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPGvhu57EqOG7nOG7gOG6uOG7geG7tuG7qOG7hjkl4buyQuG7hsavTOG7ssWo4buGw50w4bua4buGW8av4buo4buG4buaJOG7ssWo4buG4bucxKjhu7LFqOG7huG7nChC4buGxq/hu7Thu4zhu5rhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5ok4buyxajhu4bDoeG7tOG7ssWo4buGxqDhu6zhu4bDnTPEqOG7hlky4buG4buaXSXhu7Lhu4ZbeyThu6hC4buGw6Hhu7bhu6jhu4ZZKENDQ+G7huG7ouG7tuG7hllL4buGW8avNuG7muG7hltU4buGW0zhu6jhu4bhur824buGSuG7suG7huG7ojMu4buyxajhu4bhu7Il4buo4buG4bunw7Xhu4ZG4buEw4zhu4Y5LOG7qOG7huG7ojMu4buyxajhu4Zb4buu4buyxq/hu4ZJRuG7guG7hsSQayrhu6jhu4bDgV3DlOG7suG7hi3hu4bhu6nhu6Dhu7Lhu4bhu6nDkuG7skXhu4ZbNeG7hn0k4buyxajhu4bDteG7uOG7hsSQxq9dw6DDmuG7suG7huG7p13EqOG7suG7hsawO+G7skXhu4bhu6JU4buy4buG4buRxKjDneG7huG7gSbhu7LFqOG7hsSQxq9dw6DDmuG7suG7huG7p13EqOG7suG7hmvhu7bEqEVD4buG4bq/NuG7hkrhu7Lhu4bhu5rhu7bhu4ZbP+G7ssWo4buGw5004bua4buG4bui4buSXeG7hlsz4buGxajhu5Lhu7Lhu4ZH4buC4buC4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7kcWoS8Og4buG4buESC9IL0bhu4Lhu4Thu4Lhu4bDqsavMeG7hlvhu6zhu5rGr+G7huG7q+G6veG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7huG7ok7hu4ZY4bqh4buG4bunXcOgVFvhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7hn0l4buG4buE4buC4buCL+G7p+G7gS3hu6vhur3hu5Hhur/hu4Y8xq9T4buG4bucXcOgw5pb4buGPl3DoFRb4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu6Lhu5Jd4buGWzPhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWMavxKjhu6jhu4bhur824buGSuG7suG7huG7ojMu4buyxajhu4bhu7Il4buo4buG4bunw7Xhu4ZG4buEw4zhu4Y5S+G7huG7ojMu4buyxajhu4Zb4buu4buyxq/hu4ZJRuG7guG7hsSQayrhu6jhu4bDgV3DlOG7suG7hi3hu4bhu6nhu6Dhu7Lhu4bhu6nDkuG7skXhu4ZbNeG7hn0k4buyxajhu4bDteG7uOG7hsSQ4bunXcSo4buy4buGxrA74buyReG7huG7olThu7Lhu4bhu5HEqMOd4buG4buBJuG7ssWo4buGxJDhu6ddxKjhu7Lhu4Zr4bu2xKhFQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qeG7qFQ84buG4bui4bu2QuG7huG7ssWoS8Og4buGRuG7gi/hu4ovRuG7guG7hEZC4buG4bulxq/hu7bhu4bDqsavMeG7hlvhu6zhu5rGr+G7huG7q+G6veG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7hljhuqHhu4bhu6ddw6BUW+G7huG7ouG7rOG7ssav4buGfSXhu4ZGw43DjMOML+G7p+G7gS3hu6vhur3hu5Hhur/hu4Y8xq9T4buG4bucXcOgw5pb4buG4bui4buoVV3hu4bhu5rGr+G7ruG7ssav4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4bhu6Lhu5Jd4buGWzND4buG4bupP+G7ssWo4buG4buyxahdKuG7suG7hjkl4buy4buGfcSoXeG7hljGr+G7qOG7huG7ouG7qFVd4buG4buaxq/hu67hu7LGr+G7hllL4buGRsOM4buEQuG7iMON4buE4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWoQ+G7hsOqxq8x4buG4bui4buSXeG7hlsz4buGWUvhu4bGsCjhu4Zq4bup4bu54bupQuG7hlvGry7hu6jhu4bFqOG7qMSo4buy4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4ZYxq8k4buyxajhu4Y+XUrhu4ZJ4buG4buyT8OdQ+G7hsOqJOG7ssWo4buGW8Og4buGw6rhu6Xhu4bhu6nhu5g84buG4bui4bu0S+G7suG7hsOhw5TDoOG7huG7nDbhu7LFqOG7hsOd4buoVeG7suG7huG7qXtd4buyxajhu4ZZS+G7huG7ojvhu7Lhu4Y54bus4buGW8av4buo4buG4buaJOG7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7kSbhu6jhu4bhu5xd4buyxajhu4bhu6Lhu5Jd4buGWzPhu4bhu5w24buGSuG7skLhu4bFqCrDneG6qOG7huG7kcOU4buyxajhu4bhu5rhu5A8QuG7huG7mk3hu6jhu4ZbTOG7tOG7huG7hElD4buISOG7guG7hsOd4buG4buiMy7hu7LFqOG7hsWo4buoxKjhu7Thu4Zbxq8k4buyxajhu4bhu6JMW+G7hlvhu6hTXeG7huG7msavXeG7lOG7suG7huG7ojMu4buyxajhu4bhu5rhu5A84buG4bu5bOG7hsOd4buoVeG7suG7huG7siLhu6jhuqrhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buG4bui4buSXeG7hls14buG4buPw53hu4Ir4buC4buC4buGxajhu6jEqOG7tOG7hjks4buo4buG4bunXSXhu5rhu4ZZJuG7hkbhu4TDjOG7hltM4buo4buG4buPw53hu4RH4buCK+G7hOG7guG7guG7hlvGr10m4bua4buG4bui4busxKjhu4Y8xq/hu5jhu7Lhu4bDoU7hu4bhu6l7XeG7ssWo4buG4bupxq8zIeG7ssWo4buGxJDhu6ddxKjhu7Lhu4bGsDvhu7JF4bqq4buG4bui4buow5nDneG7huG7ml0l4buo4buG4buPw53hu4RJK+G7iEjhu4Lhu4bFqOG7qMSo4bu04buGOSzhu6jhu4bhu6IzLuG7ssWo4buGW+G7ruG7ssav4buGSUbhu4Lhu4bEkGsq4buo4buGw4Fdw5Thu7Lhu4Yt4buG4bup4bug4buy4buG4bupw5Lhu7JF4buGW0zhu6jhu4bhu4/DnUZJK+G7iOG7guG7guG7hsSQ4bui4buSXeG7huG7muG7kl3hu4bhu5HEqMOd4buG4buBJuG7ssWoReG7hlvGr10m4bua4buG4bui4busxKjhu4Y8xq/hu5jhu7Lhu4bGoE3hu7Lhu4bhur3hu5BbQuG7hsOhTuG7huG7kcSow53hu4bhu4Em4buyxajhu4bEkOG7p13EqOG7suG7hmvhu7bEqEVDQ0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhur824buGSuG7suG7huG7ojMh4bua4buGWOG6o+G7hjlA4buyxajhu4Z9UuG7hsWo4bu2POG7hjzGr+G7kuG7suG7hsav4bu0S+G7suG7hlvGr+G7qMOa4buy4buGWzXhu7LFqOG7hsagMyzhu5rhu4ZYVFvhu4bhu7Il4buo4buGxq/DmuG7hlvGryXhu7LFqOG7huG7ojMu4buyxajhu4bGoCbhu4Y8xq/hu6rEqOG7huG7qcOUw6Dhu4bhu5oxxKjhu4Zb4buu4buyxq/huqrhu4ZbTOG7tOG7huG7ouG7qFVd4buGWOG7qMOa4buy4buGPMavSlvhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWOG7qOG7ssav4buGW1Thu4Yt4buGw6FO4buGxq8m4buoQuG7hsWo4bu2POG7hjzGr+G7kuG7suG7hsWo4buoTcOd4buG4buyxajGr8Oo4bu04buG4buyxq/EqOG7ssavQuG7hsagVeG7suG7hjk44buyxajhuqrhu4bhu7LDlOG7ssWo4buG4buaxKjhu7Thu4bhu5rGr+G7kFvhu4ZZMyHhu7LFqOG7huG7ml0m4bua4buGfSXhu7LFqOG7huG7msav4bu04buG4buiKuG7ssWo4buGxqBL4bu04buG4buaSuG7muG7huG7nMOU4buy4buGWybhu5rhu4Zbxq/hu6jDmV3hu4Z9JeG7hlvGr10m4bua4buG4buaSuG7muG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4bDneG7qFXhu7Lhu4bhu7Ii4buo4buGPMav4buqxKjhu4bhu6nDlMOg4buG4buaMcSo4buGW+G7ruG7ssav4bqq4buGW0/hu7LFqOG7huG7mjMu4buyxajhu4Y+XSXhu5rhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hsSo4buy4buG4buy4buo4buyxq/hu4ZYxq9d4buGOTbhu5pDQ0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0v4buE4buIR+G7ii9I4buK4bucw43hu4Thu4Lhu4Lhu4Lhu4Lhu4Jb4buERklHw4zhu4Lhu4hZ4buEQ1c8xajhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w7QmW+G7huG7ouG7tEzhu7Lhu4bhu6IzLuG7ssWo4buG4buaMcSo4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4bGoOG7rOG7hsOh4bu24buo4buGWSjhu4bhu5zhu7Thu4bDnTPEqOG7hlkyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qcavNuG7muG7hltUQuG7hn3EqF3hu4bhu7LGr+G7qFVd4buG4buyT8Od4buGW8av4buo4buG4buaJOG7ssWoQuG7hlvGr0rhu7LFqOG7huG7hOG7gi9G4buC4buEw43hu4bhu7LGr0vhu4Zbxq/hu5Jd4buGeyJb4buGW+G7tEvhu7Lhu4bGoCbhu4Zbxq/hu6hUW+G7hsag4busQuG7hsOdSsOg4buGw53hu7bhu5rhu4ZYxq8j4buo4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4bhu5zhu7Thu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu6IzIeG7muG7hsagJeG7hlt74buq4buGOSXhu7JD4buGxrDEqF3hu4ZYxq/hu6jhu4bhu5w14buyxajhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5ok4buyxahC4buGw50mW+G7hn0l4buG4bui4bu0TOG7suG7huG7ojMu4buyxajhu4bGoOG7rOG7hsOhXSXhu7LFqOG7huG7muG7kDzhu4bhu7LFqMav4buoU8Od4buGW3tA4buyxahC4buG4buyxq/hu6hVXeG7huG7ouG7tEzhu7Lhu4bGoOG7rOG7hsOdM8SoQuG7hlky4buGw6Hhu7bhu6jhu4bDneG7uOG7skLhu4bhu5rhu7bhu4bhu6Lhu7RM4buy4buGxqDhu6zhu4Z94buq4buyxq/hu4ZZ4buSw6BDQ0Phu4bFqMOUw6Dhu4ZN4buyxq/hu4bGrzMo4buyxajhu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu7LGryPhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7ssWoMy7hu6jhu4Zbxq/EqMOd4buGxajhu6jEqOG7hsWo4buoxKjhu7Thu4Zbxq8k4buyxajhu4Y+XcSo4buG4buiw5TDoEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6l7Myzhu5rhu4Zb4buw4buyxq/hu4bGr+G7sOG7ssav4buGW3tT4buyQuG7hlvGr0rhu7LFqOG7hkkvRuG7guG7hOG7iELhu4bGsCjhu4Zq4bup4bu54bup4buG4buiTuG7huG7muG7tuG7huG7miThu7LFqOG7hjlP4buy4buGfSXhu4bhu4TDjeG7isONL8awauG7qeG7ueG7qS3hu49r4bupw6rhu4Y5VeG7hsagJeG7hlt74buq4buGOSXhu7Lhu4bhu5w24buGSuG7suG7hsWoN+G7qOG7huG7q+G6veG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6nGr+G7nuG7tOG7huG7ouG7tkLhu4bhu5zhu7Thu4ZYxq/hu7bhu4ZYxq9P4buy4buGOVXhu4Y5JeG7skLhu4bhu6JU4buy4buG4buyxKjDoOG7huG7nDbhu4ZK4buy4buG4buaxq8zxKjhu4bGr+G7tEvhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq9D4buG4buPVOG7hsav4bu0TOG7msav4buGOSXhu7Lhu4bhu6JO4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4ZbNeG7huG7ouG7kl3hu4bhu5w24buGSuG7suG7huG7olThu7Lhu4bGr1Rb4buG4buyT8Od4buGRuG7guG7hOG7iuG7hllL4buG4buESOG7iELhu4hH4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWoQuG7huG7msav4buo4buGPMav4buq4buGWMavSuG7muG7hjlL4buG4bup4bu54buB4bup4buGWUvhu4bhu4RG4buG4buERkLDjeG7iuG7hlvEg+G7huG7oirhu7LFqELhu4Zq4bulw7Thur3hu4bhu4RHQuG7gkjhu4ZbxIPhu4bhu6Iq4buyxajhu4bhu6JO4buGxajhu6hN4buo4buG4buyxajDlOG7suG7hsavVFvhuqrhu4bFqOG7qErhu4Zbe+G7rOG7hljGryXhu6jhu4ZZMyHhu7LFqOG7huG7miThu7LFqOG7hlt74buw4buyxq/hu4bhu6JO4buGW8av4buo4buG4buaJOG7ssWo4buGxq/hu7RL4buy4buGW8avS+G7ssav4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu5rGrzPEqOG7huG7ojMh4bua4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4Y5JeG7suG7hlvGr8So4buyxq/hu4Zb4bu0SuG7suG7hkbDjULhu4jhu4ZbxIPhu4bhu6Iq4buyxahDQ0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4HDmeG7hljGryThu7LFqOG7hsWow5TDoOG7huG7siHhu4bhu6JA4buyxajhu4bDocOUw6Dhu4bhu5w24buyxajhu4bhu5o74buGxqBN4buyQuG7hsawKOG7hmrhu6nhu7nhu6nhu4Z9UuG7hlvGrzbhu5rhu4bGr+G7qMOa4buy4buGxajhu6hN4buo4buG4buyxajDlOG7suG7hlhU4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4Y5JeG7suG7huG7sk/DneG7hkbhu4Lhu4Thu4jhu4bhu6LDmeG7hsagJeG7hlt74buq4buG4buaxq/hu7Thu4bhu5w24buGSuG7suG7huG7osOZ4buGW8avxKjhu7LGr+G7hlvhu7RK4buy4buGWMavJeG7qOG7hlkzIeG7ssWo4buGxq/hu7RL4buy4buGW8avS+G7ssav4buG4buaxq/hu7Thu4bhu7LGr0vhu4Zbxq/hu5JdQ0NDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4xrAo4buGauG7qeG7ueG7qeG7hsOd4bu04buyxajhu4bDnV0l4buy4buG4bur4bq94buR4bq/4buGW+G7ruG7ssav4buGw6Hhu57DneG7hsOh4bugW0Lhu4Z9LMOd4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4Y5JeG7suG7huG7muG7uOG7suG7hlvGr+G7qFRd4buG4buiw5nhu4bGr+G7tEvhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq/hu4bhu5w24buGSuG7suG7hsOMRkLDjUjhu4ZbxIPhu4bhu6Iq4buyxajhu4bEkMWoKsOd4buG4buEw41C4buESOG7hlvEg+G7huG7oirhu7LFqOG7hlvGr8So4buyxq/hu4Zb4bu0SuG7suG7hljGryXhu6jhu4ZZMyHhu7LFqOG7hsav4bu0S+G7suG7hlvGr0vhu7LGr+G7huG7msav4bu04buG4buyxq9L4buGW8av4buSXULhu4ZJw41CSeG7hlvEg+G7huG7oirhu7LFqOG7hlvhu6hUPOG7hlsw4bua4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buGxq/hu7RL4buy4buGW8avS+G7ssav4buG4bucNuG7hkrhu7JFQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMawKOG7huG7mjLhu7LFqOG7huG7msSow53hu4ZYVFtC4buG4buyVF3hu4bhu6IzIeG7muG7hsagJeG7hlt74buq4buG4buiMeG7hjkl4buyQuG7huG7msavMeG7huG7ouG7kl3hu4ZbM+G7hn1S4buGw6BTXeG7huG7muG7kl3hu4bhu7LGr0vhu4Zbxq/hu5Jd4buG4bui4buUw6Dhu4bhu7LGr8So4buyxq/hu4Zb4buoVOG7suG7huG7oibhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5ok4buyxahC4buG4bucNuG7hljhu6hU4buy4buGxq/hu7RL4buy4buGW8avS+G7ssav4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7hn3EqF3hu4bhu4jhu4Zbxq9K4buyxajhu4ZYw5nhu4ZbNeG7huG7ssWoS8Og4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4bhu6IzIeG7muG7hsagJeG7hlt74buq4buG4buiMeG7hjkl4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7gTMh4bua4buGxqDhu6hUW+G7hlkyw6Dhu4ZYVOG7hjkl4buy4buG4buiTuG7hsagJeG7hlt74buq4buG4buaxq/hu7Thu4bhu5w24buGSuG7suG7hllL4buG4buEw43hu4JCw4zhu4JI4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWoQuG7hlt74bu04buyxajhu4bhu6Lhu7bhu4bhu7JPw53hu4ZG4buC4buE4buI4buGWUvhu4ZG4buC4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWoQ+G7huG7qUzhu6jhu4bhu7lP4buy4buGxqBN4buy4buGfSXhu4bhu4TDjeG7isONL8awauG7qeG7ueG7qS3hu49r4bupw6rhu4bhu7LFqEvDoOG7huG7hEkvSS9G4buC4buE4buIQuG7hsawKOG7hmrhu6nhu7nhu6nhu4bhu6JV4buG4buyxajGr+G7rOG7hsagP+G7hn1d4buyxajhu4Zbxq9Tw53hu4bDjEZCw41I4buGW8SD4buG4buiKuG7ssWo4buG4buiw5nhu4Zb4buoVDzhu4ZbMOG7muG7hlvGrzbhu5rhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4bucNuG7hkrhu7JDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4xrAo4buG4buPVOG7hsav4bu0TOG7msav4buGLeG7huG7geG7kl3hu4ZbM+G7hsOh4bugW+G7hlvGr+G7kMOg4buG4buiw5nhu4bhu5w24buGSuG7suG7hn0sw53hu4bGr+G7tEvhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq9C4buG4buiM8So4buGOUvhu7Thu4Z9N+G7huG7nDDhu7LFqOG7hlvGr+G7sOG7hjnhu6jDmuG7muG7hsagJeG7hlt74buq4buGW8avU8Od4buGOSXhu7Lhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7nDbhu4ZK4buy4buGW3tT4buy4buGW8av4bue4bu04buG4buiVeG7huG7ssWoxq/hu6zhu4bhu5oxxKjhu4bGsCjhu4Zq4bup4bu54bup4buGWUvhu4bhu5rhu5Lhu7Lhu4Zbxq/hu6hUW0Phu4bGsOG7tOG7ssWoQuG7huG7nOG7tOG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu7LEqMOg4buGWFThu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7huG7ouG7kl3hu4ZbM+G7huG7miThu7LFqOG7huG7sk/DneG7hkbhu4Lhu4Thu4jhu4bhu6IzIeG7muG7huG7q+G6veG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7hsWo4buoxKjhu7Thu4bGr1Rb4buG4buaxq/hu7Thu4bhu5pK4bua4buG4bucNuG7hkrhu7JC4buG4buyU+G7suG7hljGryThu7LFqOG7huG7muG7uOG7suG7huG7ssWoXSrhu7Lhu4bGoCXhu4Zbe+G7quG7huG7msav4bu04buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4Zbe1Phu7JD4buGxrAo4buG4buaMuG7ssWo4buG4buiVeG7huG7ssWoxq/hu6zhu4bDqsavMeG7hlvhu6zhu5rGr+G7huG7q+G6veG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7hsOgU13hu4bhu5rhu5Jd4buGxrAo4buGauG7qeG7ueG7qeG7huG7mk/hu7Lhu4bhu5o04buGWFThu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7hjkl4buy4buG4buyT8Od4buGRuG7guG7hOG7iOG7huG7ok7hu4bFqOG7qMSo4bu04buG4buaxq/hu7Thu4bhu5w24buGSuG7suG7huG7osOZ4buGW+G7qFQ84buGWzDhu5rhu4Zbxq824bua4buGxq/hu6jDmuG7suG7hj5dw6Dhu4bhu6Lhu6zhu7LGr0Phu4bGsCjhu4bhu49U4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4Yt4buG4buB4buSXeG7hlsz4buGfVLhu4ZbP+G7ssWo4buGxq8hPELhu4bGoErhu7Thu4bhu5pK4bu04buGw6rGrzHhu4Zb4bus4buaxq/hu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Zb4buu4buyxq/hu4bDoeG7nsOd4buGw6Hhu6BbQuG7hsagP+G7hn1d4buyxajhu4Y5JeG7suG7huG7msav4bu04buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4Zbe1Phu7Lhu4ZYxq/hu6jhu4bhu5rhu7bhu4bhu6Lhu6hVXeG7hljhu6jDmuG7suG7hjlV4buG4buyxahdKuG7suG7hjkl4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qXvEqOG7tOG7huG7oj/hu6jhu4Y5LOG7qOG7huG7peG7uULhu4bhu6JM4buo4buG4buc4buow5rhu7Lhu4bhur3EqOG7suG7huG7p8O14bq/4bqx4buGxajhu6jEqOG7tOG7hlvGryThu7LFqOG7hmxsbOG7hsSQxrAo4buGauG7qeG7ueG7qUXhu4bhu5rGr+G7tOG7hsag4buoVFvhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4buyxahdKuG7suG7hjkl4buy4buGW3td4buyxajhu4bGr0zhu7Lhu4bFqOG7qMSo4buo4buG4bui4bu0TOG7suG7hkbhu4Lhu4TDjeG7hi3hu4ZG4buCRuG7guG7huG7muG7tuG7hsagJeG7hlt74buq4buG4buyxq8z4buyxajhu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu6IxQuG7huG7muG7uOG7suG7hjnhu6jDmuG7muG7huG7ojMh4bua4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4Zb4buoVDzhu4bhu7LFqF0q4buy4buGOSXhu7Lhu4bGr8Sow6Dhu4ZYxq8k4buyxahC4buGW8av4bue4bu04buGxrAo4buG4buPVOG7hsav4bu0TOG7msav4buGLeG7huG7geG7kl3hu4ZbM+G7huG7muG7uOG7suG7hjzGr03hu6jhu4ZbIMOg4buGW8avXSbhu5rhu4Y5S+G7tOG7huG7ssWoXSrhu7Lhu4Zbxq9d4buGRuG7gkbhu4Lhu4bhu5oxxKjhu4Zb4buu4buyxq9DQ0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4El4buo4buGOSzhu6jhu4bGoEvhu4bhu5rhu7Thu7Lhu4bhu5pK4bua4buGxq9dw6DDmuG7suG7hsOd4buoVeG7suG7huG7siLhu6jhu4Y8xq/hu6rEqOG7huG7qcOUw6BC4buG4buy4buoVcOd4buGw53hu7Thu7LFqOG7hsOdI+G7qOG7hlks4buy4buGWUvhu4bhu5w24buGSuG7suG7hn0sw53hu4bGr+G7tEvhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq/hu4Y5S+G7huG7ouG7qOG7hjlL4bu04buGfTfhu4bhu5ww4buyxahD4buG4bq9KOG7qOG7huG7osOUw6Dhu4ZZS+G7huG7nDbhu4ZK4buy4buG4bua4bu24buG4bqh4buG4buyxajGr1bEqOG7hj5dxKjhu7Lhu4Zbe0Dhu7LFqOG7hjlV4buG4buyxq/hu6hVXeG7hsOd4buMW0Lhu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu5rGr+G7ruG7hsWo4bu2POG7hjzGr+G7kuG7suG7hsOh4bu2xKjhu4bhu6Lhu7bhu6hC4buGxajhu6hNw53hu4bhu7LFqMavw6jhu7Thu4bDnUvhu4bhu5rhu7jhu7Lhu4ZbT+G7ssWo4buG4buaMy7hu7LFqOG7huG7mjHhu7LFqOG7huG7miXhu4Y+XSXhu5rhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hi3hu4bEqOG7suG7huG7suG7qOG7ssav4buG4buaxq/hu7Thu4ZYxq9d4buGOTbhu5pD4buG4bupxq9U4buG4buyxq8z4buyxahC4buGW3tK4buo4buGOSzhu6jhu4bhu7Lhu6hVw53hu4bDneG7tOG7ssWo4buGw50j4buo4buG4bui4bu2QuG7huG7nDbhu4ZK4buy4buGOeG7luG7suG7huG7msavM8So4buG4bua4bu24buG4buaxq9dw6DDmeG7suG7hsag4buoVOG7suG7hns94buG4buy4bugW0Lhu4Zbxq/hu5jDneG7huG7msav4buq4buG4oCc4buiw5M84buG4buaxq/hu6hUXeKAneG7huG7nOG7tOG7hlvGr+G7qFRd4buGOSXhu7JDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6sV1bxq/hu7R74buA4bq44bupe13hu7LFqOG7hsO1U8OJLzzhurg=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]