(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 27/9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cùng đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với cử tri là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+ZiNPQEdm4buH4burb0cwWUDhu6xH4buv4busTUDhu6xHbz1NRzDhu67hu6RbR8OjMuG7oEfhu6DDoUcwIuG7rkfhu7ZPR+G7oE5AR+G7nixFR1EjT0BH4bqh4buuw5lARUfhu4Phu5fhuqDhu4Phu5lmw4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4buv4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBH4bug4busNyhA4buwRzAiV0Dhu6xHMOG7ruG7pFtHw6My4bugR+G7oMOhRzAi4buuRzAiNynhu6BH4bu04bqxR+G7rCVbRzDhu6w4R0tFR+G7qzE64bugR+G7rCzhu65H4bu04busPU1Hw4PDs+G6oEVHQOG7sE/Eg0fDjUovTEVH4bup4busPUfhu4Phu6w1R0Dhu6zhu67FqOG7uEfDvcSDR+G7nk1AR+G6oeG7pkfhu6BO4bugR+G6oeG7lkBHUeG7pkfDo+G7jEfhu6ws4buuR+G7oDVNR+G7qzE64bugR+G7rCzhu65H4buHM+G7rkfhu63hurVH4buZPuG7rkfhu6AzQOG7sEdRw5Phu65H4bue4buuxq8xR2YjT0BHZuG7h+G7q29HMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TUdR4buMR+G7oD1H4bueMS7hu65H4bu2T+G7uEfhuqHhu67FqOG7oEfhuqEp4buuR+G7oMOhRzAi4buuR+G7tk9H4bugTkBH4bueLEVHUSNPQEfhuqHhu67DmUBFR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5RAR+G6oeG7rsOZQEfhu6Dhu6w44bugR+G7tk0jR1EsQOG7sEfhurrhu4Phu5fhuqDhu4Phu5lm4bq8RzAiw5lAR1FYTUfhu55PQEcwWUDhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r+G7rE3hu7hHUGFH4bueMS7hu65HMOG7ruG7pFtHw6My4bugR+G7oD1HUcOT4buuR1Dhu67FqEBH4bugTuG7oEfhu4dNQEfhu6A1TUfhu69ZQOG7rEc1xINFR+G6oOG7qUdmI09AR2bhu4fhu6tvRzBZQOG7rEVHUcOT4buuR1Dhu67FqEBH4bu4LDBHIDpHIHtFR1EjT0BHMOG7rMavR+G7g+G7ry3Dg2/EkEfhu6BOQEfhu54sRUfhu6A/QOG7sEfhu6Dhu6w44bugR+G7mWbhu5lmRzBZQOG7rEVH4bu24buMQOG7rEdRw5MjR+G7mWbhu5lmR+G7oE7hu6BH4busMcSDxahARUcw4busWEfDo+G7jEVHMOG7rE9A4busR1vhu6w6RUfhu6BO4bugR+G7oD9A4buwR1EjT0BHQOG7sE9A4busR+G6oU9HMDcoQOG7sEdRNyhA4buwxJBH4buD4busNUcwWOG7oOG7rEfhu4Nm4buD4butR+G7uCwwRyA6R1AjTUDhu6xHQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhu7YpQEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHMFlA4busw4nDicOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL0lMw4xLL+G7iktQ4buISeG7iMOMxKhISDBJw4zDjMOM4buITEjhu7ZJw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+4buDTuG7oEdRO0Dhu7BH4bug4busVkRH4buHM+G7rkfhu63hurVH4buZPuG7rkctR+G7qeG7rD1H4buD4busNUdA4bus4buuxajhu7hHw73Eg0fhu55NQEfhuqHhu6ZH4bugTuG7oEfhuqHhu5ZAR1Hhu6ZHw6Phu4xH4busLOG7rkfhu6A1TUfhu6sxOuG7oEfhu6ws4buuxJBH4buVTeG7rkfhu63hurVH4buF4buu4bukQEctR+G7r1lA4busRzXEg0fhuqHhu67DmUBFR+G7qeG7rD1HMCI3e0Dhu7BHUSNPQEdm4buH4burb0cwWUDhu6zEkEfhu6nhu6zDk+G7uEfhu6/hu6xYR+G7r+G7rE1A4busR+G7r+G7rDXEg0ctR+G7r1lA4busRzXEg0fhuqHhu67DmUBFR+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xHduG7h+G7leG7r+G7r+G7q0cwWUDhu6xH4bug4busNUcwIldH4busLOG7rkdA4buw4busWMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvw5Phu65H4busLOG7rkdA4buw4busWEVHUcOT4buuR1Dhu67FqEBHUSNPQEdm4buH4burb0dR4buMR+G7nk4jR+G7oE4jR0As4buuR1AxQOG7sEVH4bug4busNyhA4buwRzAiV0Dhu6xH4bu04bqxR+G7rCVbRzDhu6w4R0tFR+G7qzE64bugR+G7rCzhu65H4bu04busI05Hw4PDs+G6oEcwKeG7rkfhu6BO4bugR+G7oMOhRzAi4buuw4lH4buv4busUiNHUGFH4bu04buu4bukQEfhu6Dhu6w3KEDhu7BHMCJXQOG7rEVH4bu04bqxR+G7rCVbRyDDmkfhu7Thu6xN4buuR+G7uMOT4bugR+G6oU8jR8ONSS9JSC/DjUhJTEfhuqFPR+G7nuG7pEfhu7jDk+G7oEfhuqFPI0fDjUkvSUkvw41ISUzDiUfhu6/Dk+G7rkfhu7ThurFH4busJVtFR+G7qzE64bugR+G7rCzhu65HIMOaR8OjUuG7uEfDo1MwRzDhu6w/QOG7sEddMU1HSUlHUGFHTkBH4bu2MeG7mjBFR0lHUGFHMOG7rMOSI0dA4buw4busWEddMcSD4bukMMSQR+G7oOG7rCNH4bqvR+G7tOG7ruG7pEBHS0dQYUdOQEfhu7Yx4buaMMSQR8OjUuG7uEfDo1MwR+G7oE7hu6BH4bqh4buWQEdR4bumR+G7tOG7rkDhu6xHMOG7pEctR8Oj4buMR+G7rCzhu65FR0Dhu7Dhu5RARyBO4bug4busR+G7l+G7rE9HQDcp4bugRUfhu7Dhu65O4bu4RyBOMEcwOuG7rkfhu6BNI0fhu6A1TUfhu6sxOuG7oEfhu6ws4buuR+G6oU9HXTHEg+G7pDBHUVhA4busR+G7uCwwRyA6R0As4buuR1AxQOG7sEddMU1ARzAiJUDhu7BH4bu04busTuG7oMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvw5Phu65H4busLOG7rkdA4buw4busWEVH4buD4buX4bqg4buD4buZZkVH4bugTkBH4bueLEfhu6A/QOG7sEdRI09AR1Hhu4xHMCJXQOG7rEfhu55PxINHQOG7rOG7ruG7pjFH4bqvR+G7tOG7ruG7pEBFR+G7tOG7ruG7pEBHQOG7sOG7rFhHUTrhu65H4bqhKeG7rkdALOG7rkdQMUDhu7BH4bugNU1H4buFYUcw4busw5IjR+G7hyxH4buZMeG7mjBH4buZTSNHUSxA4buwR1BhR+G7tOG7ruG7pEBHIMOaR1E3PuG7oEdRN01HIk1HMCJXQOG7rEfhu7ThurFH4busJVtH4burMTrhu6BH4busLOG7rkcwKeG7rkdR4buUxIPDiUfhu68iI0Dhu7BHUT1FR+G7uCwwRyA6R+G6oeG7lkBHUeG7pkdA4busN0RH4bqh4buuxajhu6BHMOG7jkDhu7BHMDEu4buuR0Dhu7Dhu6xZR+G7rDcxRUfhu7ZP4bu4RzDhu6zDmeG7uEfhu7Dhu648xJBHMOG7ruG7pkBH4bu2NyhA4buwRUcw4buu4bumQEfhu6A/QOG7sMSQR+G6oeG7lkBHUeG7pkcwIk1A4busR+G7oOG7rOG7lltH4bqhT0fhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEcwIk1A4busR+G7oOG7rOG7lltH4bu2TSNHUSxA4buwR+G6oU9H4bugTuG7oEfhuqHhu5ZAR1Hhu6ZH4bu24buuw5lAR10xTUBHUeG7pEBHMC5H4bug4busOOG7oEfhu6A/QOG7sEdRI09AR1E3PuG7oEfhu6BO4bugR1HDk+G7rkfhu57hu67GrzFHXTFNQEcw4buU4bu4R1vhu6zhu5RARzBW4bug4busR+G6oU9HUTdNRyJNR+G7oE7hu6BHUeG7pkfDozHhu5YwR1vhu6wzR+G7rD5bR+G6oSnhu65HMOG7rGHhu6BHMOG7ruG7qEBHe0fhu6AoR10xTUBFR1EoQEfhuqFYw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur5mw5Phu65HUOG7rsWoQEfhu4M/QOG7sEdRI09AR+G7k+G7k+G7r0fhu5fhu7Dhu6zhu65H4butKEBH4bqhT0fhu6BO4bugR+G7k+G7g+G7l0cwWUDhu6xHMCLDmUBH4bugKEcge0db4bus4buUQEcwVuG7oOG7rEcwV0Dhu6xH4busV0Dhu6xHMOG7rGHhu6BHMOG7pEdA4buwMTtAR+G7tk0jR1EsQOG7sEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHUeG7pkfDozHhu5YwR0DDmUBH4buw4buuw6BHMDEu4buuR0Dhu7Dhu6xZR+G7rDcxR+G7oDVNR+G7g+G7l+G7mWZHe0ddMcSDR1FYQOG7rEfhu6A2w4lH4buX4bukMUfhu6DGoEBHW+G7rMOS4buuR0Dhu5RA4buwRzAxLuG7rkdA4buw4busWUfhu6w3MUcw4busV0dAw5lAR8OjUuG7uEfDo1MwRUdb4bus4buUQEfhu7Yjw5Phu65H4bugTuG7oEfhu7Yjw5Phu65H4busV0Dhu6xH4bu2TSNHUSxA4buwR1HGr0fhu6A9R10xxINHUVhA4busR+G7oDRHMOG7rMavRUdb4busM0fhu6w+W0fhuqEp4buuRzA5QOG7sEdROuG7rkcwNz5A4buww4lHZsOT4buuR1Dhu67FqEBH4buDP0Dhu7BHUSNPQEdA4buwT0Dhu6xHbuG7rk4jR1A04bugR+G7oDZA4buwR+G7oOG7rCNHIsOUQOG7sEVHUTrhu65H4bqhKeG7rkdROuG7rkcwNz5A4buwR+G7sOG7rk4jR+G6oeG7rsOZQEfhu7jGoOG7uEdAI0BFR+G6oeG7rsWo4bugRzDhu45A4buwRzAxLuG7rkdA4buw4busWUfhu6w3MUfDkkDhu6xH4busN3tA4buwRzAp4buuR+G7oOG7rOG7ljBH4bu2Nz5A4buwR0AxP+G7rkdQw5PEg0cwIlVH4bqhT0dR4bumR8OjMeG7ljBH4bu04busP0Dhu7BHQMOZQEcw4buOQOG7sEcwMS7hu65HQOG7sOG7rFlH4busNzFHUTrhu65H4bqhKeG7rkfhu6BOQEfhu54sRUdA4buwNzzhu65H4bu2TSNHUSxA4buwR+G7tk/hu7hH4bugP0Dhu7BHME7hu6BH4bugPUcwVkDhu6xHUeG7kOG7oEcw4busM0dAT8SDw4lHZsOT4buuR1Dhu67FqEBH4buDZuG7g+G7rUfhu6BO4bugR1AjTUDhu6xHQOG7sOG7rOG7rsWoW0dt4buFw7NH4bugPUdRP0Dhu7BH4bugP0Dhu7BHQOG7rOG7lEBH4bu2TSNHUSxA4buwRzAiw5lAR1FYTUfhu55PQEcwWUDhu6xH4bugNkDhu7BHMOG7rE3hu7hH4buw4buuTUfDo+G7lMSDR1BhQOG7sEfhuq9H4bu04buu4bukQEfhu7bhu67DmUBHXTFNQEdR4bukQEfhuqHhu67FqOG7oEfDo+G7lMSDR1BhQOG7sEcw4busTUDhu7BH4bu2NyhA4buwRUfhu57DkkDhu7BH4bu2NyhA4buwRUdRWEDhu6xH4bu4OOG7oEfhu7ZNI0dRLEDhu7BH4bqhT0dA4bus4buu4bumMUdALOG7rkdQMUDhu7BHXTFNQEcwIiVA4buwR+G7tOG7rE7hu6DigKbDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur5m4buUxINHUeG7pjFH4bu2T0dA4busw6BA4buwR+G6oeG7lkBHUeG7pkfhu7YpQEVH4bu24buuw5lAR10xTUBHMCJh4bugRzDhu67hu6RbR1Hhu6RAR10xxIPhu6ZARUfhu7Y+4buuR1bhu6Dhu6xH4bugNU1H4bugTkBH4bueLEVH4buD4buX4bqg4buDR+G6oU9H4buX4buZZkfhu6A2QOG7sEdA4busN0fhu6wjw5MwR1EsQOG7sEfhu6A1TUcwLkfhu6Dhu6w44bugR+G7gz9A4buwR1EjT0DEkEdRO0Dhu7BHMOG7rDzhu65H4bugNkDhu7BH4bugPUfDkkDhu6xH4busN3tA4buwRzAp4buuR10xTkcwIldA4busR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEfhu5Phu68tw4NvR+G7oDVNRzBZQOG7rEfhuqFPR1Hhu5YwR0A3KeG7oEVHUTtA4buwR+G7oOG7rFZH4buX4buwP0fhu68/QEfhu6/hu6JARUfhu69ZQOG7rEc1xINH4bqh4buuw5lARUfhu4Phu6w1RzBY4bug4busR+G7mWbhu5lmRzBZQOG7rEdb4busTjBH4bue4buuxq8xRzDDk+G7rkfhu6ws4buuR0Dhu7Dhu6xYw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUzDjEsv4buKS1Dhu4hJ4buIw4zEqEhIMEnDjMOMw4zhu4hMSOG7tsONw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+4burMU1A4buwR+G7oMOSQOG7rEfhu6ws4buuR0Dhu7Dhu6xYw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu6xNxINH4bu44buQMEdRI09AR2bDk+G7rkfhu57hu67GrzFH4burMTrhu6BH4busLOG7rkcwWUDhu6xFRz9A4buwR+G7hzPhu65H4but4bq1R+G7mT7hu65HLUfhu6nhu6w9R+G7oOG7rDVHQOG7rOG7rsWo4bu4R8O9xINH4bueTUBH4bugTuG7oEfhuqHhu5ZAR1Hhu6ZHw6Phu4xH4busLOG7rkfhu6A1TUfhu6sxOuG7oEfhu6ws4buuR+G7uCwwR+G7tsagQEdAw6BNR0Dhu6zhu5ZAR+G7uMOTQOG7rEdA4busw6BA4buwR1Hhu67Gr+G7uEddMU1ARzAiJUDhu7BH4bugNU1H4buFYUcw4busw5IjR+G7hyxH4buZMeG7mjBH4buZTSNHUSxA4buww4lHZjtA4buwR+G7oOG7rFZHUU5A4busR+G7sOG7rk5H4bugTSNH4bqvR+G7tOG7ruG7pEBH4bugNU1H4bugTuG7oEdRw5Phu65H4bue4buuxq8xRzDhu6xN4bu4R1BhR+G7rCzhu65HQOG7sOG7rFhHUTtA4buwRzDhu6w84buuRzDhu67hu6RbRzDhu6wxRUfhu7Dhu67DkuG7rkdRTltH4bu4LDBHIDpH4bqvR+G7tOG7ruG7pEBH4bu4T0fhu6DDoUcwIuG7rkcwWUDhu6xH4buv4busTUDhu6xHbz1NR10xTUBHMOG7lOG7uMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur7hu5VN4buuR+G7qeG7rDcoQOG7sMOKL1vhur4=

Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]