Chiến dịch nhằm huy động sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng nhau cam kết đạt 100 ngày không xảy ra tai nạn lao động tại nơi sản xuất, bao gồm cả các chấn thương nhỏ và nguy cơ gây tai nạn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq8xanhu6pMIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu4Hhu6rhu7DDmuG7tuG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4TigJxHRkbhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu2QOG7sOG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hMOhIeG7sOG7hCJL4buw4buE4bu2TuG7tuG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4oCd4bq6L+G7qkfhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J7bVBL4bue4buC4bq84buB4buq4buww5rhu7bhu4Thu55W4bui4buq4buE4bu24buq4buO4bu04buE4buqIOG6o+G7hOG7oDrhu7bhu6jhu4RdOOG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hOG7ojNL4buE4buqLuG7tuG7hEdGRuG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buEIk7hu7Dhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu0ROG7hOG7ojHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6pLIOG7hOG7okvhu7Thu4TDncOaIuG7hOG7oE4i4buER0ZG4buE4bu24buoTeG6o+G7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG6oU/huqPhu4RbS+G7hCJL4buw4buE4bu2TuG7tuG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buEIk7hu7Dhu4Thu7Yu4buw4buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIkThu4Thu5xL4bu44buE4buoP+G7tOG7hOG7ok/hu4Thu6JM4bui4buE4bui4buq4buY4bu24buEIuG7qjUu4bu24buo4buE4bu24buqJOG7hMOhTeG7hOG7tuG7qCDhuqPhu4Thu6Iu4buE4buo4buS4bqj4buEIkvhu7Dhu4Thu7ZO4bu2xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0dKScSoL8ONxKjhu57DjEfhu4pIRkZGIuG7iEpHSErhu4rhu4jhu7JHxJBZe+G7qOG7guG7hC/hurzhuqfhu7bhu6rhu4Thu7Thu7Dhu7bhu6rhu4Thu6o9S+G7hMOJ4buZ4buoID/hu7ZC4buEw6Hhu7ZQ4bui4bu44bu24bu44bu04bqjxJDDoeG7tuG6uOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7meG7qE3huqPhu4RI4buIL0pE4buE4buB4buq4buww5rhu7bhu4Thu55W4bui4buq4buE4oCcR0ZG4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7tkDhu7Dhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4TDoSHhu7Dhu4QiS+G7sOG7hOG7tk7hu7bhu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOKAneG7hOG7oMOT4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEIuG7qjbhu6Lhu4Thu6A1KeG7ouG7hCJb4buw4bum4bu24buEw53hu6pL4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Hhu6rhu7DDmuG7tuG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4Thu57hu7jhu4Ru4buR4buV4buEw6FN4buExanhu6oj4bu24buo4buE4bux4buqNS7hu7bhu6jhu4Thu7RO4buw4buEw6FN4buE4buBKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw4nDgeG7geG7gW7hurjhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4Thu7bhu6pM4bu24buq4buE4buxxanhu4RtP+G7hOG7geG7quG7rOG7hOG7k+G7sOG7tuG7quG7hHvhu6om4buw4buE4buqKXvhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6JE4buEw6Eh4buw4buEXTjhu4Thu6os4buEIlsp4buE4buiM0vhu4Rt4buw4buke+G7hOG7qjrhu7Dhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7qCzhu4TDoU3hu4Thu7Hhu6oz4buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tOG6t+G7hOG7tuG7qOG7quG7pOG7hG3hu4Hhu5Phu4TDiW3hurPDgOG6s+G6uEThu4Rt4buw4buke+G7hOG7qjrhu7Dhu4Thu5k64buw4buEIuG7quG7mCLhu4Thur/hu67hu7bhu6rhu4Thu4c1LuG7tuG7qOG7hMOJ4bq/bmvhurPhurhE4buEbeG7sOG7pHvhu4Thu6o64buw4buE4buy4buS4bu04buEXU/hu7bhu4Thur/hu67hu7bhu6rhu4Thu4NW4bu24buq4buEw4lrxanhurPhurjhu4TDoU3hu4Thu7FbIOG7tuG7qOG7hCLhu5Lhu7Thu4TFqeG7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4Thu4Eq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hG0s4buEIlsp4buE4bux4buqTeG7tuG7quG7hHvhu6om4buEbT/hu4Thu4Hhu6rhu6zhu4Thu5Phu7Dhu7bhu6rhu4TDieG7geG7q27hu4fhurjEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7g+G7kuG6o+G7hOG7sk3hu4Thu7Q6IuG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7ojNL4buE4buB4buqNS7hu7bhu6jhu4QiW+G7ruG7tuG7quG7hMWp4buqTCLhu4QiW+G7sOG7puG7tuG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bucw5nhu7bhu4TDoWHhu7bhu6jhu4TigJPhu4Thu6vhu4Hhu5Xhu6nhu4Xhu4QiTuG7sOG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu7bhu6rhu47hu7Thu4TDneG6seG7hOG7tuG7sOG7pOG7tOG7hEdGRuG7hOG7tsOS4bu04buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4Thu7Lhu5Z74buE4buxO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4Thu5FL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hMawICbhu6Lhu4Qiw5rhu4TDiW7hu5Hhu5XhurhE4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4R9IEvhu4TDoeG7sOG7pOG7ouG7hMOd4buqw5Thu7bhu6jhu4Thu6BW4bu24buq4buE4bu0JuG7sOG7hOG7suG7sFXhu7bhu4Thu6rhu6Thu4Thu6jhu7BhS+G7hEvhu7bhu4Qi4bu4TeG7tuG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buEw6Eh4buw4buE4bu2w5Lhu7bhu6jhu4RdIOG7mCLhu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hCJO4buw4buE4buiTOG7ouG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hOG7qCzhu4TDoU3hu4Thu6JM4bui4buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4buqLOG7hCJbKcSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buBTOG7ouG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hCLhu6ogOuG7ouG7hOG7ouG7quG7sMOa4bu24buE4bueVuG7ouG7quG7hOKAnEdGRuG7hOG7tuG7qE3huqPhu4Thu7ZA4buw4buEw53hu6oq4bu24buo4buEw6Eh4buw4buEIkvhu7Dhu4Thu7ZO4bu24buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jigJ3hu4RdVOG7hOG7nuG7sMWo4bu24buEW0vhu4Thu6DDmuG7tuG7hOG7qsOaIuG7hCLhu6pM4bu24buo4buER0gvSEZHSsSQ4buEw7Thu6rhu7Dhu4Qi4buqS+G7tOG7hOG7qOG7sEvhu4TDoU3hu7jhu4Thu6Lhu6rhu7DDmuG7tuG7hOG7nlbhu6Lhu6rhu4Thu7ZN4bqjROG7hOG7okzhu6Lhu4Thu7bhu6pN4buE4bu0TOG6o+G7hF1U4buE4bugNSnhu6Lhu4Qi4buqS+G7tOG7hOG7qOG7sEvhu4Thu6JM4bui4buEw53hu6pAS+G7hCLhu5Z74buE4buqIOG7mOG7tuG7hOG7q+G7geG7leG7qeG7heG7hOG7nEvhu7jhu4Thu6g/4bu04buE4buq4bu4TiLhu4Thu6A64bu24buo4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu7Ihe+G7hOG7qj3hu6Lhu4TDoU3hu4Qi4buqS+G7tOG7hH0gS+G7tuG7hCI14buEw6Hhu5jhu7bhu4QiTuG7sOG7hOG7tuG7qk3hu4Thu7RM4bqjROG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu7bhu5Lhu7bhu6jhu4Thu6JL4bu44buE4bu24buq4buW4bu24buEIuG7qjbhu6Lhu4Thu6jhu7Awe+G7hOG7okzhu6Lhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hMOhTeG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu6Lhu5Z74buE4bu24buq4buWIuG7hOG7okzhu6Lhu4Qi4buwVSDhu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4RL4bu24buEIuG7uE3hu7bhu4Thu6Dhu6bhu4Thu6o94buE4buiQOG7hCLhu6rhu6bhu4Qi4buww5p74buEIjLhu6Lhu4Thu54g4bqj4buEIlvhu67hu4Thu7Qq4buw4buEIls1KOG7tuG7qOG7hOG7sk3hu7Thu4TDoeG7sOG7pOG7ouG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hCJL4buw4buE4bu2TuG7tuG7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4bui4buq4buww5rhu7bhu4Thu55W4bui4buq4buEw53DmiLhu4Qi4buqMOG7osSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84oCc4buTOiLhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6gg4bqjVeG7tuG7hCLhu4zhu6Lhu4RdTOG7tuG7qOG7hOG7suG7lnvhu4Thu6IzS+G7hG7hu5Hhu5Xhu4Thu6A1KeG7ouG7hCLhu6oq4bu24buo4buEfSBL4buE4bu2w5Lhu7Thu4RHSkdK4buE4buyTeG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4R74buqT+G7sOG7hOG7oDUp4bui4buE4bucT+G7uOG7hMOh4buk4buEw53hu6ok4buw4buEJuG7tOG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hMOhTeG7hCLhu6o1LuG7tuG7qOG7hCLhu5Yi4buEe+G7qkwi4buEXeG7sOG7tuG7quG7hCI34buE4buiKuG7tuG7qOG7hMOh4buw4buk4buixJDhu4Thu4Phu5LhuqPhu4RdVOG7hCLhu7DDmnvhu4QiMuG7ouG7hOG7sk3hu4Thu7Q6IuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hDUg4buEIuG7sFXhu7bhu4Thu6pN4bu24buo4buE4bug4buUIOG7hOG7ojNL4buEbuG7keG7leG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bDkuG7tOG7hCIh4buw4oCd4buELeG7hCrhu7bhu6jhu4Thu4Hhu6pL4bu24buo4buE4oCT4buEbVBQ4buE4buRUFBE4buEbOG7sEzhu7Thu4Thu6Am4bui4buEbuG7keG7leG7hCJO4buw4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7nOG7sMOaIsSQ4buE4bqz4bu24buEIuG7uE3hu7bhu4TDoU3hu4RdNuG7ouG7hMOd4buqJFDhu4Thu7JN4buE4bu0OiLhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buiLuG7hOG7nE/hu7bhu4Thu6IzS+G7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jEkOG7hMOB4buu4buEw6Hhu5bhuqNE4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4RdOeG7hOG7njLhu7bhu6jhu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hMOhTeG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Q84buE4bui4buYe+G7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bui4buU4bu24buE4bu24buq4buW4bu24buEIuG7qjbhu6Lhu4RbJeG7hOG7okzhu6Lhu4RbM+G7sOG7hFvhu7jhu4TDoU3hu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7quG7sOG7pOG7tuG7hOG7okzhu6Lhu4Thu5zhu7Dhu6Thu7bhu4R74buqTHvhu4Thu6Lhu5Thu7bhu4Qi4buq4buww5oi4buE4bug4bum4buE4bu24buow5Lhu7bhu4Thu7bhu6g3S+G7hCJL4buw4buE4bu2TuG7tuG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7Eg4bqjVeG7tuG7hOG7nCbhu4Thu7Hhu6rDmuG7hMOd4bqx4buE4bu0IeG7sOG7hOG7ojNL4buEbuG7keG7leG7hOG7oDUp4bui4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4R9IEvhu4QiTuG7sOG7hG064buw4buE4bu24buo4buqVuG7hOG7kUvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buExrAgJuG7ouG7hCLDmuG7hCLhu6pM4bu24buo4buE4buKL0hGR0rhu4Thu6jhu6rhu7Dhu4Rb4buO4bu24buo4buE4bui4buU4bu24buE4bu2LOG7hOG7sjjhu6Lhu4Thu6ou4bu24buE4bu2YUvhu4Thu6Dhu6bhu4Thu6BP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7nE/hu7jhu4TDoeG7pOG7hCLhu7hN4bu24buE4bue4buw4buk4bu24buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qjXhu4Qi4buqMOG7ouG7hOG7oMag4bqj4buEIsOS4bu24buo4buEIls1POG7tuG7qOG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4bucw5nhu7bhu4TDoWHhu7bhu6hE4buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu7JN4bu04buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hMOhTeG7hCLhu6okS+G7hOG7oEzhu7bhu6jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7seG7qlDhu7jhu4RdJuG7hOG7suG7sOG7pCDhu4Thu7bDkuG7tOG7hEhGR8So4buE4buiM0vhu4Thur864buE4buRS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Qt4bux4buqNS7hu7bhu6jhu4Thu5zhu7Dhu7bhu6rhu4TDoU3hu4ThuqDDk+G7hOG7qjrhu7BE4buEIkvhu7Dhu4Thu7ZO4bu24buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7ti7hu7Dhu4Thu7JN4bu04buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu6DDk+G7hMOd4buq4buww5rhu7bhu4Thu6ou4bu24buER8SQRkZG4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4QiOeG7hMOh4bu44bu24buo4buEw6FN4buExKjEkEhGRuG7hOG7tuG7qDUo4buw4buEw53hu6pM4bui4buE4bucVuG7hCLhu6o1LuG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buZ4buqYeG7tuG7qOG7hF044buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu7ZN4bqj4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bui4buqV+G7hOG7qOG7kuG6o+G7hFtL4buEIuG7qjUu4bu24buo4buEIuG7liLhu4TDoU3hu4Thu7Thu5gi4buE4bu0TCLhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buEw6FN4buE4buo4buwS+G7hOG7oOG7ruG7tuG7quG7hOG7qj1E4buE4bu24buoS+G6o+G7hOG7ok/hu4Thu57hu7hL4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7tkDhu7Dhu4Rb4buwVeG7tuG7qEThu4Thu6Dhu5gi4buE4bu2NSHhu6Lhu4TDoU3hu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buw4buE4bu2QOG7sOG7hOG7ouG7qiDhu7bhu6jhu4Thu6I04bu24buo4buE4bui4buqViDhu4QiO+G7tuG7hCLhu6rhu5gi4buE4buyIeG7tuG7hMOhw5nhu4Thu7TDlSLhu4TDneG7sOG7tuG7quG7hCLDmsSQ4buEbuG7keG7leG7hDUh4bui4buEIuG7rOG7tuG7quG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Qi4buq4buw4bukIuG7hOG7qk7hu7Dhu4TDocOZ4buE4bucP+G7sOG7hCLhu6o1KOG7tuG7qEThu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7oirhu7bhu6hE4buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIkThu4Thu6BN4bu44buEIk7hu7jhu4TDoU3hu4Thu6JP4buw4buEIjvhu4Thu5xW4buE4buo4buwTOG7tuG7hOG7oOG7uE7hu7ZE4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qjXhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4R74buq4bus4buE4bui4buqw5Lhu7Thu4RdQOG7ouG7hF024bui4buEw53hu6okUEThu4Thu6Lhu6rhu7DDmuG7tOG7hMOd4buq4bu4T+G7tuG7qOG7hElESsON4bqm4buEbOG7h8Wp4buE4buqTeG7tuG7qOG7hOG7tsOS4bu04buE4buiM0vhu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4LhurzigJzhu4FM4bui4buE4bu24buo4buq4buwVeG7tuG7hOG7ojYg4buE4buiM0vhu4Ru4buR4buV4buE4bugw5Phu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Qi4buq4buY4bqj4buEW+G7juG7tuG7qEThu4TDneG7quG7sOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu6JP4bu04buEIuG7quG7mOG6o+G7hEvhu7bhu4Qi4bu4TeG7tuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bu0KuG7sOG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu7JN4bu04buEw6Hhu7Dhu6Thu6JE4buE4bu2w5Lhu7bhu6jhu4RdIOG7mCLhu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hF1U4buEIsOS4bu24buoxJDhu4Thu4FM4bui4buE4bue4bu4S+G7tuG7quG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7JN4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4buy4buwVeG7tuG7hCIy4bui4buE4buiT+G7sOG7hCLhu7DDmuG7tuG7hOG7quG7pOG7hCLhu6om4bu24buo4buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIuG7hMOhTeG7hOG7quG7pOG7hCLhu6om4bu24buo4buEfSBP4bu24buE4buyw6Phu4RL4bu24buEIuG7uE3hu7bEkOG7hOG7g+G7lCDhu4QiNeG7hMOhTeG7uOG7hF044buES+G7tuG7hCLhu7hN4bu24buE4buiM0vhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7skvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buEXVThu4Thu7RL4bu24buo4buE4buyTuG7sOG7hOG7sinhu7Dhu4Thu6zhu6Lhu6rhu4Rb4buYIuG7hOG7siHhu7bhu4Thu7bhu6o14buEXTbhu6Lhu4TDneG7qiRQ4buEw6FN4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7sjjhu6Lhu4Thu6IzS+G7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6hE4buEIltM4bu24buq4buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7quG7sOG7hHvhu6rhu6zhu4Thu7Lhu7BV4bu24buEfSBL4bu24buE4bugw5rhu7bhu4QiS+G7sOG7hOG7tk7hu7bhu4Thu7JL4bu44buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7ojThu7bhu6jhu4Thu7bhu6o14buEIuG7uE3hu7bhu4ThuqHDk+G7hOG7qjrhu7DigJ3hu4Qt4buEKuG7tuG7qOG7hOG7qyJQe+G7qkvhu7bhu4Thu63hu7Jb4buw4bui4buqROG7hMawIE/hu7bhu4Thu7LDo+G7hMOd4buqIOG7hMOhOOG7ouG7hOG7ojNL4buE4bui4buqNS7hu7bhu6jhu4QiW+G7ruG7tuG7quG7hOG7q+G7geG7leG7qeG7heG7hOG7tkDhu7DEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7geG7qjUu4bu24buo4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4Thu6vhu4Hhu5Xhu6nhu4Xhu4Thu6IzS+G7hG7hu5Hhu5Xhu4Thu6A1KeG7ouG7hHjhuqPhu4Thu5xL4bu24buEfSAm4bui4buE4buo4buwS+G7hMOhw5nhu4Thu6JM4bui4buEw6Hhu5jhu7bhu4Thu6DDmeG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4bux4buqMuG6o+G7hOG7q+G6t+G7hMOJ4bur4buF4buB4buV4bq44buEw6FN4buE4buBLuG7hH0gS+G7tuG7hG0pe+G7hCJM4bui4buExanhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4buZS+G7hOG7reG6o+G7hMOJ4buZ4buV4bup4bqz4buH4bq44buEIk3hu7Dhu4QiWynEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7seG7qlDhu7jhu4Thu4dL4bu24buo4bui4bu44bu24buoXUvhu7bEkMOh4bu24bq6L3vhurw=

Theo Dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]