(vhds.baothanhhoa.vn) - Được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2020, tuy nhiên nhiều năm nay Trường THCS Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) vẫn đang “loay hoay” tìm quỹ đất để làm khu giáo dục thể chất cho học sinh, trong khi khu đất trường được “mượn” trước đó đã không sử dụng từ lâu.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0QOG7ksSo4bu3xqHhu7fhu4ThurrhuqTGoeG6uuG6pnnhurrGoUHhu6XDk8ah4bu34bqmw5LDveG6usahw6LDkkbhu7fGoeG6pOG6rHXGoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMah4bqtTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bqtKeG7tuG6p8ahQOG7hOG6uuG6pMah4bqt4bqm4buAxqHhu5zhu7PhurrGoUzhuqbhu6fhuqzGoeG6usSoxqHDk+G6rMSCw5LGoeG7t+G6puG6qMah4buc4bqqxqHDk+G6puG6rOG6rsOSxqFNw5JUxqFBd8OTw7Uv4bqm4budw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTCnDgXXhu7nhu5fDtEDhu5LEqOG7t8ah4bu34buE4bq64bqkxqHhurrhuqZ54bq6xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoUHhu6XDk8ah4bu34bqmw5LDveG6usahw6LDkkbhu7fGoeG6pOG6rHXGoeG6uOG7mOG7t8ahQUjGoTw8xqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4buj4bubb8ahw5PDkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurrGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhurrGsOG6uMah4bq6deG7oMah4bqtTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bqtKeG7tuG6p8ahQOG7hOG6uuG6pMah4bqt4bqm4buAxqHhu43huq3hurXDs8ah4bqt4bqmdeG6uuG6psahKcOKdeG7j8ah4buc4buz4bq6xqFBdeG6uuG6pMah4oCcw4nhurx14bugxqHhuqbhurx14bug4oCdxqHDk+G6quG6uMahTcOSVMahQXfDk8ahQeG6ssahw4nDueG6uMahReG6psOSxqHhuqThuqzDuuG6vMah4bu5w5Xhu7fGocOT4bqm4bqyxqHhu7fhuqZ3w5PGoeG7t+G6puG6vMah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmb8ahw5NO4bq84bq64bqkxqFF4bqm4bqsxqFF4bqmw5LGoUF3w5PGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqHigJzhurjhu5LEqOG6uuKAncahw5NO4buS4buK4bu3xqFBw4rGoUHFqcahReG6puG7hOG6uuG6pMahT8agxqHhu7nDleG6uuG6pMahw5Phu5TGocOJdsOSw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bu5w5PhuqbDkuG6uOG7tcah4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7nUzhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7nXBM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6Phu5sv4buj4bub4bub4bu54buh4buj4buf4bufceG7nXTDk+G7nXHhu5/hu6Fyw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLc+G7n+G7neG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5dA4buSxKjhu7fGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahQeG7pcOTxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHDosOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhuq1O4buS4buI4bq64bqkxqHhuq0p4bu24bqnxqFA4buE4bq64bqkxqHhuq3huqbhu4DGoeG7nOG7s+G6usahTOG6puG7p+G6rMah4bq6xKjGocOT4bqsxILDksah4bu34bqm4bqoxqHhu5zhuqrGocOT4bqm4bqs4bquw5LGoU3DklTGoUF3w5Phu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7neG7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu51w4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtEDhu5LEqOG7t8ah4bu1Rsahw5NO4bqob8ah4bueduG7oMah4bu54buW4bq64bqkxqHDk+G7peG6rMahReG6psOSxqFBd8OTxqHhurjhu4rhuqxvxqFP4bq84bq64bqkxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6rSnhu7bhuqfGoUDhu4ThurrhuqTGoeG6reG6puG7gMah4buN4bqt4bq1w7PGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXhu4/GoeG7nOG7s+G6usahw5Phuqbhuqzhuq7DksahTcOSVMahQXfDk8ahQeG6ssahw4nDueG6uMahReG6psOSxqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGocOT4bqm4bqyxqHhu7fhuqZ3w5PGoeG7t+G6puG6vMah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QOG6ruG6usah4bq6deG7oMah4bqtTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bqtKeG7tuG6p8ahQOG7hOG6uuG6pMah4bqt4bqm4buAxqHhu5zhu7PhurrGoeG7t+G6puG7knXGoeG7t8OKxqFNw5JUxqFBd8OTxqFM4bqmw5Xhu7fGoeG7nMOVxqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGoeG6pOG6rMO64bq8xqHhu7nDleG7t8ahw5PhuqbhurLGoeG7t+G6pnfDk8OzxqHhuq1O4bq84bq64bqkxqFF4bqmw5Lhu4ThurrGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHhurrhuqbDucahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqFF4bqmw5LGoeG7nOG7luG7t8ahT3bhurrGocOTTsOS4bq64bqkxqHDk3bhurjGoeG7t+G6pnnDk8ah4bqm4bqgTMah4bu34bqmQ8ah4bqmw4zhurrGoeG7ncOz4bub4bub4bubxqHhurjhu6PDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4budTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4budcEzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7o+G7o+G7my/hu6Phu5vhu5vhu7nhu6Hhu6Phu5/hu59y4buh4bubw5Phu5/hu5tx4buf4bujw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLcuG7oeG7neG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5dA4buSxKjhu7fGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahQeG7pcOTxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHDosOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhuq1O4buS4buI4bq64bqkxqHhuq0p4bu24bqnxqFA4buE4bq64bqkxqHhuq3huqbhu4DGoeG7nOG7s+G6usahTOG6puG7p+G6rMah4bq6xKjGocOT4bqsxILDksah4bu34bqm4bqoxqHhu5zhuqrGocOT4bqm4bqs4bquw5LGoU3DklTGoUF3w5Phu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7neG7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu51w4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtOG6v+G7iuG6rMah4bq44bq84bq64bqkxqHhurjDkkbhurrGoeG6pOG6rOG7jEzGoeG6uuG6psO5xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7t8OKxqHDk+G6psSC4bq4xqFNw5JUxqFBd8OTxqFB4bqyxqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqRvxqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4buj4bubxqHhuq3hurXDs+G6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoeG7t8OKxqHhu7fhuqbhurzGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4oCc4bq44buSxKjhurrigJ3GocOT4bul4bq4xqFF4bqmw5LGoUF3w5PGocOJ4buSw5LGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGocOTTuG7kuG7iuG7t8ah4bu3SeG6uuG6pMahw5NO4buS4buI4bq64bqkb8ahw5PDkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurrGoeG7ueG6vMah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG7oOG6rsOSxqHDk0bGoeG6uuG6psO5xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqm4bqyxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqFB4buSxKjhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3huqZ44bugxqHhu7bhuqbDksahQMaw4bq64bqkxqHhurXhuqZ14bq6b8ahKeG6rOG6tsOSxqHDk07hu5JK4bq64bqkxqHhurrhuqbDucahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqx1xqFP4bqib8ah4bu54bq8xqFNw5JUxqFBd8OTxqHhu7fhuqZ5w5PGoeG6puG6oExvxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bu34bqmQ8ah4bu3w4rGoeG6psOM4bq6xqHhu6HDs+G7m+G7m+G7m8ah4bq44bujb8ah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhu7fDisahw5NOxILhurrGoeG7ncOz4bub4bub4bubxqHhuqbhu4Dhu7fGoU/huqzhurrhuqbDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7jhurzGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG7t8OKxqFNw5JUxqFBd8OTb8ah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7o+G7m8ah4bqt4bq1w7PGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoeG7t+G6puG6vMah4bq64bqmw7nGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bq44buSxKjhurrGoUXhuqbDksahQXfDk8ahw4nhu5LDksahReG6puG7hOG6uuG6pMah4buN4bq64bur4bq4xqHDk07hurzhurrhuqTGoU3DkuG7oMah4bqm4bq84bul4bu34bqmxqHhu7fDlHXGocOJ4buExqHhu7Qt4bu2b8ahReG6psOSxqFB4buExqHDk+G6pkLGoeG7tOG7qeG7t8ah4bu3eMOSxqEp4bul4bu3b8ahTOG6puG7kuG7iOG6uuG6pMahQOG7hOG6uuG6pMah4bqt4bqm4buA4buPxqHDk07hu5Lhu4rhu7fGoeG7t0nhurrhuqTGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bu34bqm4bq8xqHhuqbhu4Dhu7fGoU/huqzhurrhuqbGocOJw7nhurjGoeG6usOM4bqsxqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqHhuqThuqzDuuG6vMah4bu5w5Xhu7fGocOT4bqm4bqyxqHhu7fhuqZ3w5PDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3DkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurpvxqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bq6xrDhurjGoeG6unXhu6DGoeG6uuG6psO5xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqm4bqyxqHhu7nhu47hurrhuqTGoUXhuqbDksahQXfDk8ah4bq6w7nhu6DGoUzhuqbDleG7t8ah4bucw5XGoeG7t+G6puG6vMah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6psO5xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqRvxqHhurrhuqTDkuG7oMSC4bq6xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu7nhurzGoUXhuqbDksahQXfDk8ahw5PDuuG7t+G6psahTuG7iOG6rMahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhuqbhu4Dhu7dvxqHhu57DkuG6uuG6pMahTcOSdeG6uuG6psah4bqmdeG6rMah4bu1xILhurrGocOJw7nGoUHhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6pOG6rHXhurzGocOT4bqm4buE4bq64bqkb8ah4buew4HGoeG7t0jGoUHhuqzGocOJ4bul4bqsxqHDk+G6rOG6sOG6uMahw73hurrGoeG6uuG6pMOS4bugxqHhu7fDjMahw5N14bqsxqHhurrhu6XhurrGoeG6pOG6rHXhurzGocOT4bqm4buE4bq64bqkb8ah4bqkduG7oMahReG6psOKxqFF4bqmxrDhurrGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4bu34buE4bq64bqkxqHDk8O64bu3xqFNw5Lhu6fhurrGocOJUG/GoeG6pOG6rMO64bq4xqFPw7rDk8ah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmw7PDs8Ozw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6psOB4bq8xqHDk+G6pnjhu6DGoeG6teG6pnXhurpvxqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4buj4budxqHhu57hu6fhu6DGoU51xqHDk+G6quG6uuG6psahw5NO4bul4bq64bqkxqHhurhIw5PGoU9GxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGocOT4bqm4buS4buI4bq64bqkxqHhu57DkuG7oMSC4bq6xqFBScahTsO64bu3xqHDk+G6puG7p+G6rMahTcOSdeG6uuG6psahReG6psOSxqHhu5zhu5bhu7fGoeG6usO54bugb8ahw5NOw5LhurrhuqTGoeG7teG6quG6uuG6psah4bu34buYxqHhu6PGocOT4bqmw7rhurrhuqQvw4l44bq6xqHhurrhuqbDucahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqFM4bqm4bun4bqsxqHhuqbDkuG7oMahQUjhurrhuqTGocOT4bqmeOG7oMah4bu34buEb8ah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmb8ahw5PhuqZ54bq4xqHhu7fhuqbhuqjGocOT4bqmw5LEgsah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7nhu4DhurrGoeG7ueG6oExvxqHhu7fhu6nDk8ah4bu34buGxqHhurjhu7Hhu7fGoeG7ueG7jsahReG6puG7hOG6uuG6pMahT8agxqHhu7nDleG6uuG6pMah4bu34bqm4bq8xqHhurjDleG7t8ahQeG6qOG7t+G6psah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6psO5xqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4budckzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7o+G7o+G7my/hu6Phu5vhu5vhu7nhu6Hhu6Phu5/hu5904buj4bujw5NxcnDhu53hu5/DieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4tz4bufcuG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5dA4buSxKjhu7fGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahQeG7pcOTxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHDosOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhuq1O4buS4buI4bq64bqkxqHhuq0p4bu24bqnxqFA4buE4bq64bqkxqHhuq3huqbhu4DGoeG7nOG7s+G6usahTOG6puG7p+G6rMah4bq6xKjGocOT4bqsxILDksah4bu34bqm4bqoxqHhu5zhuqrGocOT4bqm4bqs4bquw5LGoU3DklTGoUF3w5Phu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu51y4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtOG7uOG6vMahReG6puG7hOG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkb8ahReG6psOSxqFBd8OTxqHhu7fhu4bGoeG6uOG7gOG7t8ahw5LhurjGocOT4buO4bq4b8ah4bqkduG7oMahw4nFqeG6uuG6pMahTOG6puG6qMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6pnjhu6DGoeG6teG6pnXhurrGoeG6uOG6vOG6uuG6pMah4bq4w5JG4bq6xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3d0zGoeG7t8OKxqHDk+G6psO94bq4xqFNw5Lhu6DhurDhurrGoU/hu4rhurjGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhuqThuqx14bq8xqFF4bqmw5LGoUF3w5PGoeG7t+G6puG6vMahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhurjhu5LEqOG6usahQeG6ssah4bq64bqmw7nGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMahTcOS4bugxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqbGocOJw7nhurjGoUXhuqbDksah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqHhuqThuqzDuuG6vMah4bu5w5Xhu7fGocOT4bqm4bqyxqHhu7fhuqZ3w5PGoeG7t+G6puG6vMah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmxqHhurrhuqbhu6vhurjGocOTxrDhurrhuqTGoeG7t+G7kuG7iOG6uuG6pMahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoU924bq6xqHhu7fhuqbDjOG6rMahw5NO4bqoxqHDk8OS4bq2b8ah4bu3w7rhu7fGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMahw5NO4bun4bqsxqHhurrhuqThuqbhuqzhurbhurjGoU/DuuG6uuG6pMahw5Phu6XhurzGoeG7t+G6puG6vMah4bu3w7rhu7fGocOB4bq4w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0MeG7seG7t8ah4bu54buOxqFB4buSxKjhu7fGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqFB4bulw5PGoeG7t+G6psOSw73hurrGocOiw5JG4bu3xqHhuqThuqx1xqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4buj4bubb8ah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqFB4bqu4bq6xqHhurp14bugxqHhuq1O4buS4buI4bq64bqkxqHhuq0p4bu24bqnxqFA4buE4bq64bqkxqHhuq3huqbhu4DGoeG7nOG7s+G6usahQXXhurrhuqTGoUzhuqbhu6fhuqzGoeG6usSoxqHDk+G6rMSCw5LGoeG7t+G6puG6qMah4bu54bq8xqHDk+G6puG6rOG6rsOSxqFNw5JUxqFBd8OTw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTFXDksOT4bqm4bq8TuG7l8O04bqt4bql4bqpMijGoTAmw7UvTMO0

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]