(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải trải qua nhiều ngày sống xa “tổ ấm” của mình đến vậy. Thế nhưng điều không mong muốn ấy đã đến khi tôi và cậu con út được thông báo kết quả dương tính từ nhân viên y tế. Bởi quá lo lắng khi thấy con bị sốt cao nên thay vì chọn phương án ở nhà như nhiều người, tôi đã quyết định đi điều trị cách ly ở một bệnh viện dã chiến của thành phố.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ8OZOz86UeG7njHEgkLhuqTDgj86JuG7qMav4bug4bqk4buDUFFDPUPhu6RQO0Phu45RxqA7QzomVEPDkuG7gsOSUEPhu6YxQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAw4IvPzom4buoxq/hu6DhuqTDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ8OZOz86UeG7njHEgkLhuqRxJjzhu7jDkkPhu6RQUUPhu4xUw5JQQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAQ8OTLsav4bugQyVQ4buCOuG6rkM6V1FDw5JQPOG7hkPDk+G7huG7qEPhu6BRQEPGr+G7oFDDmkM/4buYQ8OS4buqQ+G7pizDkkMlUEdRQzomR1FDKjvhu4ZDxq9QUcagO0PGr+G7oOG7hDFDP1jGr+G7oEMw4buGQ+KAnDrhu7JDS8Wo4oCdQ8OSKOG7hkPFqFPGr1BD4buO4buWxq9DIk0x4bqwQ3FQ4buWQ8avUDzGr+G7oEPhu45RxqA7Q+G7pFBXxq/hu6BDxajhu6jGr+G7oEPFqDtYxq9DSzFD4buOSEPhu47hu5bGr0Phu6RQUUM6V1FDIuG7hEPDkk07Q8OS4buoxq9DLDpD4buOPCPDkkM6UFfGr+G7oEPDk+G7guG7qEPhu6Thu5Y6Qyo7R0Phu4w84bu2xq/hu6BDOlLGr1BDOntDxq9QSsavQyJR4buUxq9DMUM64buW4bqwQ+G6rT1RQyo74buCQ+G7puG7qEPhu6bDjcav4bugQ+G7pFBRQzpQSzFDw5Lhu6jGr0PDk1RDP1g6Q8OS4buG4buoQ8av4buUxq9DOlDhu4YxQyJTQ8OSUOG7rMavQyVQPOG7tsav4bugQ+G7gsavQz1Dxq9Q4buEQ8avUDxDxq9QUcagO0PGr+G7oDxAUeG6rkM6V1FD4buOSEMqOzHhu5Y6Q+G7jlTGr1BD4buOUUPhu45RxqA7QzomVEPDkuG7gsOSUEPhu6YxQz1DxajDnTpDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr0Phu4xIQ8OSUFHhu5bGr0PDkijhu4ZDOlDhu4TGr1BDJVBY4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZD4buMOlA7xajDk0JDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L8SQ4buAw4rhu4zhurpE4buAReG6vOG6uOG6vDrhurrEkOG6uOG7gMOJ4bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nEkOG6vOG6ukJD4buG4bumOuG7uULhu4NQUUM9Q+G7pFA7Q+G7jlHGoDtDOiZUQ8OS4buCw5JQQ+G7pjFD4bqpbOG7sWbhuqstxJDhu4BCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0JDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5LDlcavOsOVJsSCQuG6pOG7r8OVQ+G7jjzhu4ZD4buO4buqxq9Dw5Phu5rGr1BDxq9QSsavQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAQyLGoEPhuq3hu5rGr1BDIlHhu5rGr0Phu4xIQ8OSUFHhu5bGr0M/WEPEkEM6UOG7hMavUEMlUFhD4bumO1fGr0NQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oENQ4buWOkPDklfGr+G7oEM/O0s64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqkcVDDleG7qEM/fUPDklBVQ+G7jE/Gr0PDkijhu4ZDxajDnTpDw5Phu4LDkkM/NkM6Jn3DkkPDklBR4buWxq/huq5DOldRQ+G7jjwjw5JDJVBKxq9DIsagQ8Wow506QyVQ4buwxq/hu6BD4buOSEPDkuG7qkMmSzpD4buOV8av4bugQ8OT4buaxq9QQ8avUErGr0Phu47hu5bGr0M6e0PGr1Bdxq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQzomPOG7uMOSQ+G7juG7quG6sENi4buUxahD4buOTDtDOlHhu5TGr+G6rkPFqOG7mjpDxajhu65RQyLhu4RDw5Lhu6pDJVBMxq9Dw5JQ4buCxq9Dxq9Hxq9Dxq9QPMav4bugQzpXUUPhu45IQ+G7pFBXxq/hu6BD4buM4buCxahDxq/hu6AoQ8OSUFVD4buO4bucQ8OSUEnFqEM/4buqw5JDw5JQ4buoQ+G7jj7hu4ZDw5Lhu6jGr0PDk8OUQ8avUOG7ruG6sENxUMOMxq/hu6BDw5PDlEM/WDpDOuG7uFFDw4nhu4BD4buOw51DIuG7hEPDk+G7rkPDkyxDw5Lhu4TGr+G7oEPhu6RQUeG7lsavQzpXUUPhu6bhu6hD4bumw43Gr+G7oOG6sEPEqUzGr0Phu45MO0M6UeG7lMav4bquQzpXUUM6UEsxQ+G7juG7lMWoQzpQTTpD4buM4buEUUMi4buEQ8OSUOG7iMav4bugQ1DGoEMx4buUxq9DOsOaxq9Q4bquQ8OTPVFDOlBRQzpQ4buoR8av4bugQ+G7pkZRQ8OS4buqQzpR4buWxq/hu6BDUOG7qEPhu448I8OSQyVQ4buCOkMm4buGQzp7Q+G7hlFD4buO4buqQz1DOibhu6jGr+G7oEMlUOG7sMav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqk4bux4buE4buoQ+G7jkoxQ8Wo4bu4UUM6UEsx4bquQ8OS4buqQ8avUF3Gr+G7oENQ4buo4buExq9Dw5JHxq9QQyZLOkPDlOG7qEPhu6bDleG6sEPhuqnhu6pDxq/hu6A8QFFD4bugUeG7hEM6JuG7lMavQ+G6vkRDOjvhu7JR4bquQ8av4bugPEBRQ8Wo4buGxq/hu6BDOlDhu4ZR4bquQ8av4bugPEBRQ+G7jlFDw5Iuxq/hu6BDw5Lhu6jGr0PGr1Dhu67igKZD4buFTDtDUOG7ljpD4buOxqA7Q+G7pFBXxq/hu6BD4buOKEPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0PDkuG7gsOSUEPhu6YxQz1Dxq9Q4buEQ8av4buUxq9Dxajhu7hRQ+G7jlFDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr+G6rkPGr1A8xq/hu6BDw5Ipxq/hu6BDw5Lhu6pDOiY8QMav4bugQ1AjJUPhu44oQ+G7jlHGoDtD4bukUeG7msavQyJPxq9DMFHGr0Phu45RQyJTQzpKxahD4bumMkPFqDtYxq9DMeG7lMavQzpKxahDUOG7tsavQ+G7pFBRQ8OS4buqQ8OT4buCw5JDPzZDPUPhu6BMxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ8OZOz86UeG7njHEgkLhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L8SQ4buAw4rhu4zhurpE4buAw4lEReG6vjrhurxF4bq64bq8w4nhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7uUXDikJD4buG4bumOuG7uULhu4NQUUM9Q+G7pFA7Q+G7jlHGoDtDOiZUQ8OS4buCw5JQQ+G7pjFD4bqpbOG7sWbhuqstxJDhu4BCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0JDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5LDlcavOsOVJsSCQuG6pOG7sVNDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr0PGr1BRxqA7Q+G7pizDkkMqO+G7gkM6R1FDxq/hu5TGr0PDk+G7msavUEPGr1BKxq9DJVBHUUPGr8OMxahDPUPhu6BRPEDGr+G7oEM6TMav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqkcOG7gsav4bugQybhu4bhuq5D4buOPCPDkkNJxq9Dw5JYw5JDw5JQ4buC4buoQzp7Q8avUOG7hEPDk+G7liVDJVAhw5JDIiHhuq5DOlBLMUPDkuG7tkM6UOG7nEPhu6RQ4buuw5VDUOG7tsavQ1Dhu4jGr+G6sENq4busUUPGr+G7oDxAUUM6JuG7qMav4bugQyVQ4buwxq/hu6BDw5PDjTpD4buOTDtDxq/hu6pRQ8OSUDsx4buaxq9DJlfFqEMmR+G6sENrUDxD4buOSEPDk1Hhu5Y6QyJR4buaw5JDOntDOiY84bu4w5Lhuq5Dw5Lhu6pDxq/hu6A8QFFDxq9Q4buGxq9QQzrhu4YxQ+G7jlFD4buO4buyQybhu4LDkuG6rkPGr+G7oDxAUUPhu6bhu4Y7Q+G7jOG7rMavQyVQ4buwxq/hu6Dhuq5Dxq/hu6A8QFFD4bumRlFD4buOUUPhu6ZLMUPGrzzhu7jDkkNQ4buo4buKw5JDxq9QTcavQ+G7jllDOlHhu5YlQzrhu5ZDOntD4bugUeG7hkPhu45Txq9Q4bqwQ3FLOkPDkkdD4buOxqA7QyJNxq9D4buOw53Gr+G7oEPGr1A8Q8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oDxAUUPhu6RQ4buuw5VDxahGxq9QQ8av4buUxq9D4bukUFFDw5Phu4LDkkM/NkPhu47hu5bGr0M6UEnFqEPhu6RQ4buCxajhuq5D4buGUUPDkinGr+G7oEPDk+G7hDFDOuG7rkPGr+G7oDsx4buaxq9DIuG7rMav4bugQ8WoO1jGr0M/4bu4xahD4buOPCPDkkMixqBDxq9Q4buE4bqwQ+G7oVHhu5TGr+G7oEM6V1FDOlBTQyJPxq9Dw5JQPOG7hkNQ4buWOkPhu6bhu6hDw5JQ4buoQzpQw4zGr+G7oEPGr1Dhu65Dxq/hu5TGr0PGr1BAQ8OT4buCw5JDPzZD4bukUOG7gsWoQ+G7jlFD4bukUOG7gsWoQ+G7pkZR4bqwQ+G6qSnGr+G7oEPFqOG7hjFD4bum4buEQ+G7pFBXxq/hu6BDw5Lhu6pD4buMSztDUFHhu5o7Q+G7oFNDw5NLOkM6UDxAxq/hu6Dhuq5DIlND4bukUFFDxajDjcOSQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAQ+G7juG7hkM/WEM6JuG7kkM/4buYQ8OTVEM/WDpDOntDxJBDLUNFQ8av4bug4buEMeG6rkPDklBVQ8OSTMavQztYxq/hu6BDOlA7WMOSQ1BGQz9YOuG6rkPDky5D4buOUeG7msavQ+G7oFFHUeG6rkPGr+G7ljtD4bukUFfGr+G7oEPhu6BRR8WoQzpQU0PDklDhu6hDO1jGr+G7oEM6UOG7lMWoQ+G7pFDhu4LGr+G7oEM/UcavUEPhu6bhu4RD4buOPCPDkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5k7PzpR4bueMcSCQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUThur4vxJDhu4DDiuG7jOG6ukThu4DDieG6vOG6ukQ6w4pERMSQw4rhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOJxJBEQkPhu4bhu6Y64bu5QuG7g1BRQz1D4bukUDtD4buOUcagO0M6JlRDw5Lhu4LDklBD4bumMUPhuqls4buxZuG6qy3EkOG7gEJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJw4lCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDksOVxq86w5UmxIJC4bqk4bqt4buCw5JDPzZD4buO4buWxq9DOlBJxahD4bukUOG7gsWo4bquQ+G7jsOdxq/hu6BDIlHhu5TGr0M6UcavUEM6UEzGr0PDk+G7msavUEPGr1BKxq9Dw5M74buyUUM/4buCxq/hu6BDUOG7hMav4bugQ8av4bug4buEMeG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5k7PzpR4bueMcSCQuG6pGpLMUNQV8WoQ8av4buGMUPDk+G7msavUEMiUeG7msavQzomPUPGr+G7lMavQyo74buCQzpHUeG6rkPDkuG7gsOSQ8OT4buCw5JDPzZDJVBHUUPhu6Thu5RDOlDhu5TFqEPhu6BRPEDGr+G7oEPDk+G7msavUEM9Q8OSRsavUEPDkkw7QzpQ4buGxq/hu6BDw5Io4buGQzpMxq/hu6BDxJDhurBDYuG7nEPhu6BRR8WoQzpHUeG6rkPDkuG7gsOSQ8OT4buaxq9QQ8avUErGr0Mi4buE4buoQ+G7jihD4bq6Q8av4bug4buEMUPhu6bhu4RD4buOSEPhu448I8OSQzrDlT86Q3Dhu4YmLeG6qeG7qOG7sS1F4bquQ8av4buWO0NKxahDOlLGr1BD4bum4buEQ8OS4buqQzpQ4bucQybhu4ZDIlHhu5rGr+G6rkPGr+G7lMavQ+G7pFDhu6hHxq9QQ+G7pFDDjcOSQ8OSUEBD4buOI1FD4buk4buWOkMqO0dD4bumO1fGr0Phu6RQUeG7lsavQ8Wo4busUUPGr+G7oDxAUUNQWVFDUMOdJeG6sENqw506Q8OTO+G7slFDw5JQUcagO0PDkkdDJVDhu7DGr+G7oEMie+G7hkPDk1TGr0MmUcavQ8OSUFHhu4ZDOuG7hjFDxq/hu6A8QFFDw5IpQzpQU0Phu6RQUUMqO+G7hjFD4bumRlFD4buOSEPDkuG7qkPGr+G7oDxAUUPFqOG7uFFD4buO4buWxq/hurBDYuG7qkPhu6bhu4RDxajDnTpDJVAhQ8avXUPhu45RQ8OSUEnFqEPDkuG7qMavQzom4buGUUPhu4dE4bqwQ+G7sVNDOlBLMUPDkuG7qMavQ+G7pOG7lDtD4buO4buGO0Phu45MO+G6rkPDkztZxq9Dxq9Xxq9Dxq/hu5TGr0Phu4wuQ+G7jihD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9DPUPGr1Dhu4Thuq5Dw5JQVEMiT8avQzBRxq9D4buOUUPDk+G7msavUEMiUeG7msav4bqwQ3FQ4buWQ8avUDzGr+G7oOG6rkPhu6RQUUM6UEsxQ8OS4buoxq9DOlA7MeG7lMavQ+G7oFFHxajhuq5Dw5JQVDtDScav4bquQ8OSUFQ7Q8OSUOG7tlFDOlBTQ8OSUFRD4bumUeG7lMavQzohw5JD4bug4busUUPhu45R4buaxq9DIsagQ8avUOG7hEPGr1BAQ8av4bugPEBRQzpQSsavQzBRxq9Dw5JQ4buoQybhu4ZDIlHhu5rGr+G6sEPhuqlQVEPhu45KO0PDk1Hhu5Y6QybDjMav4bug4bquQ8Wow506Q+G7pFBRQ+G7jFTDklBDw5Phu5rGr1BDw5Muxq/hu6BDJVDhu4I6QzpQU0PDkuG7gsOSQ+G7pn3DkkPhu6Y8I8av4bugQ8OSUD7DkkPGr0nGr+G7oEPDkinGr+G7oEPDk03Gr0Mmw53Gr0Phu6bhu6hDPsav4bugQyVQ4buq4bquQ+G7pFBXxq/hu6BD4buGUUPDkuG7sMavQ8OS4buqQzpQQFFD4bugUeG7hsavQ+G7juG7nEPhu6BRR1FDKjsx4buWOkPGr1Bdxq/hu6BDMeG7lDtDw5JMO0PDkuG7qkMlUEzGr0PDkkfFqEM6UsavUEPDkijhu4ZDw5JQVOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5k7PzpR4bueMcSCQuG6pGrhu7hRQ+G7juG7qkPFqOG7hEPhu45IQ8OJQ8av4bug4buEMUM6JldRQyo74buG4bquQ+G7pFBRQzpXUUPhu45IQzpQSzFDOlHGr1BDOlBMxq9D4bukUOG7gkNQ4bu2xq9DOlBTQ8OS4buoxq9D4bug4buCUUPhu6ZGUUPhu6Dhu6xRQ3rhu4bhu6bhu6hDOlBXxq/hu6BDw5Phu4Lhu6hDw5JHQ8OJQ8OTWEPDkuG7qMavQz1Dxq9Q4buEQ+G7jsagO0Phu4w84bu2xq/hu6BDOlLGr1DhurBDa1BTxq9Dw5Lhu6jGr0Phu6Dhu4JRQ+G7pFDhu6rDkkPhu6bhu6rDkkPhu6bhu6hD4bumw43Gr+G7oOG6rkPFqMOdOkMlUEzGr0PDkinGr+G7oEMiU0PGr1Dhu7hDxajhu5Dhuq5DOldRQ8av4bugUMOVQ8avUDxDOibhu4JRQzpRxahDw5Lhu6pD4buGUUPDk+G7qiVDxq/hu6BQ4buQOuG6sEPhuqnhu6pD4bum4buYQzpQPEDGr+G7oEPGr+G7oOG7hDHhuq5DOldRQ+G7jkhDKjvhu4JDIldDOkrFqEPhu6RQV8av4bugQ+G7jEYxQ8OTR+G7qEPDkuG7gsOSQ8OS4buoxq9Dw5Lhu4LDkkPhu6Q2Q8avScav4bugQ8OSUEnFqEM/4buqw5JDw5NHxq9DOlBKxq9D4bukUFFD4bukUFfGr+G7oEPDkuG7qkPFqOG7kEPDk+G7lMavQ8OSRsavUOG6sENi4bucQ+G7oFFAQ+G7jkox4bquQ8avUFPGr0NFQ8OSV0PDkuG7qMavQ+G7oOG7glFD4buOPuG7hkPGr+G7hOG7qEPDkinGr+G7oEPhu45MO0PDky5DOuG7qsOSQyZYUeG6rkPhu6ZGUUPDkuG7sMavQ8av4bugKEPhu6Y8QFFD4bukUFfGr+G7oEPDklBUO0Phu47hu4LGr1BDJknGr+G7oOG6rkM6V1FDxajhu7hRQ1BR4bucO0Mmw4zGr+G7oEPDkuG7qMavQ8WoU8avUEPDkuG7sMavQ8avUOG7rkPhu4xGUeG6sENxUOG7lkPFqOG7hEM6Jjzhu7jDkkPhu45KMUM9Q8avUOG7hOG6rkPFqOG7tFFD4bukUFFDw5Lhu4LDkkPDkuG7qMavQ+G7puG7hMWoQ+G7oFND4bukUFfGr+G7oEM8xq/hu6BDMuG6rkM6UOG7hjFDIlNDJVBKxq9DOlLDklDhuq5D4bugUUdRQzpQUsOSUEPhu44sxq/hu6BDP+G7hlHhuq5DOldRQ+G7pkZRQ+G7puG7hkPFqMONxq/hu6Dhuq5DJVBGOkPhu47hu7DGr0MiU0PDklDhu6hDJsOMxq/hu6BDxq9QPEM6UOG7lkPhu6bhu4RD4buMRjFD4buM4bu04bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6w4nDiSUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFROG6vi/EkOG7gMOK4buM4bq6ROG7gOG6uOG6uuG6uuG6vjrhu4Dhurjhur7hurrhu4Dhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7uUVExJBCQ+G7huG7pjrhu7lC4buDUFFDPUPhu6RQO0Phu45RxqA7QzomVEPDkuG7gsOSUEPhu6YxQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9CQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ8OSw5XGrzrDlSbEgkLhuqRxUOG7hjFDIlNDw5JQ4buoQzom4buSQ8avUOG7rkPDk1RD4bqpbOG7sWbhuqtDPUPGr1Dhu4RD4buO4bucQ8OSUEnFqEM/4buqw5Lhuq5Dxq9QUcagO0MlUCFDUDsxxq9QQ+G7pkZRQ8OSUOG7qEPDkuG7qMavQ+G7jlFDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDw5k7PzpR4bueMcSCQuG6pHFQQFFD4bugUeG7hsavQz1Dw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr0PDkuG7gsOSUEPhu6YxQ+G7pFBXxq/hu6BDw5M7WcavQ8avUDxDOldRQzo8Pcav4bug4bqwQ2rhu6xRQ8av4bugPEBRQz1D4buOSjFDMMOVxahDxq9Q4buGO0PGr1A8Q8Wow506Q+G7oFHhu4ZD4buOU8avUOG6sENr4bug4buo4buEUUM6JuG7sEPDklA7MeG7msavQyLhu7hRQ8avUOG7hjvhuq5DOibhu6jGr+G7oEMlUOG7sMav4bugQ+G7pizDkkPGr+G7hOG7qEPDkinGr+G7oEMmw53Gr0Mm4buExq/hu6BDw5M9UUPGr1Bdxq/hu6BDw5I7w53DkkPhu45R4buaxq9DOlDhu6hGUUNQ4buuUUM6UEnFqEM6e0Phu4bGr1BDw5XFqOG6rkPDk0bGr0PDk8Oo4bqwQ+G6rUfGr0M6UErGr0M6V1FDw5Lhu6pDxq/hu6Dhu4QxQ8OSKcav4bugQ8avUE3Gr0Phu448I8OSQ+G7oEzGr0PDklAhw5JDw5I7w53DkkPhu6Dhu6xRQ+G7juG7lsav4bquQzom4buoxq/hu6BD4buO4buqQ8OS4buqQ8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oDxAUUPhu6bhu4RD4buHREPhu47hu4bGr+G7oEM9Q8avUOG7hEPhu45RxqA7QzomVOG6sENrUF3Gr+G7oEPhu6Ysw5JDxq9QPEM6UOG7lkPhu45IQ+G7oFEsJUM6V1FDxq9QTcavQybhu4bhuq5Dw5I7w53DkkM/WMav4bugQ8av4buEMUPhu4ZRQ8OSKcav4bugQ+G7jjwjw5JDMeG7lDtDOlA84bu2xq/hu6Dhuq5Dw5JQVUPhu6bhu4RDw5NTxq9QQzpQPEDGr+G7oEPFqOG7rFFDxq/hu6A8QFFDKjvhu4JDw5NNxq9DJsOdxq9Dxq/hu5TGr0NSOkPDkuG7qkM6UEBRQ+G7oFHhu4bGr0Phu6ZR4buUxq9D4bumRsOSQyLhu7hRQ8av4bugPEBRQzpQSsav4bquQ8OTRsavQ8OTw6hDIuG7hEPhu45Zxq/hu6BDxq/hu6BQUeG7miVDxq/hu5Y7Q+G7pFBXxq/hu6BDJVBHUUMiU0PDkuG7qkMiUeG7msOSQzpQfcOSQz99Q8OSTMav4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0PDmTs/OlHhu54xxIJC4bqk4buhWVFDw5Ipxq/hu6BD4buO4buWxq9Dxq/hu6Dhu4QxQzpXUUPGr1BNxq9D4buk4buWOkMqO0dDSsWoQzpSxq9Q4bqwQ+G7hVfFqEPhu47hu6pD4bum4buEQ8Wow506Q8av4bug4buEMUPFqDzhu4ZDOkzFqEM6SOG6sENxV1FDw5Phu5ZDOlDDleG7qEPDkuG7qMavQzom4buGUUPhu45RQ+G7puG7hMWoQzpQKEM6IcOSQ+G7juG7nEMm4buGQyJR4buaxq/hurBDcSbhu6jGr+G7oEPhu6Ysw5JDw5JQQEPhu44jUUM6V1FDxajhu7hRQ8OS4buqQ+G7jFQlQ+G7juG7nEMy4bquQz1D4buOSjFDw5Lhu4LDkkMx4bquQ8OT4buCw5JDPzZDJVBHUUPhu6bhu4TFqEMiUeG7msOSQ8OSTTpD4bumfcOSQ8OSR0PGr+G7oOG7hDFD4buO4buUxahDOibhu6jGr+G7oEPDk8OdQ+G7jllDw5NH4buoQ1DDneG6sEPhu7Hhu4Thu6hDOlBAUUPhu45R4bucxahDP+G7hjtDOuG7ljrhuq5Dw5Phu5rGr1BDxq9QSsavQ8OS4buqQ+G7pizDkkPhu6bhu5TGr0M64bu4UUPhu6BMxq9DxJDhurBERERDxq/hu6A8QFFDxq/hu5TGr0PDklBVQyZR4buUxq/hu6BDIlHhu5rDkkM6UEnFqEPhu6RQ4buCxajhuq5DMMOUOkPGr+G7oFBR4buaxahDIuG7hEM6UeG7liVDxq9QTcavQ+G7h0RDw5Ipxq/hu6BD4buOKEPhu6RQUeG7lsavQ8OSUOG7qEPhu47DnVFDxq/hu6ApQ+G7guG7qEM6JsONxq/hu6BDPUPhu45KMUMqO+G7hjFDxq9QPEPDklDhu6jGr+G7oEPDklDhu6rGr+G7oOG6rkPDklA84buGQ+G7pOG7nEPDkuG7sMavQyVQR1FD4bukUDtKxq/huq5Dw5Phu5Thuq5Dw5JQOzHhu5zGr0Phu45ZQzpR4buWJUM64buWQyLhu4RDJVDhu4I6Q8OS4bu2xajhuq5Dw5JQ4buC4buoQ8OJQ8OTXeG7hi/Gr+G7oOG7hDFDw5JQ4buoQ8OT4buaxq9QQ8avUErGr+G6sENxUOG7lkPFqOG7hEPFqEsxQ8av4bug4buEMUM6Jjzhu7jDkkPhu45KMeG6rkPDkuG7qkPGr+G7oDxAUUPDklDhu4jGr+G7oEPGr1Bdxq/hu6BD4buOSEPhu6RQV8av4bugQzpQV8av4bugQ8OSR8WoQ8OSUOG7qEPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu7JRQ+G7pFDhu7Lhuq5DIks6QyJHQ0sx4bquQ+G7pkZRQ8OS4buwxq9D4bum4bu4xq9DOlHhu5bGr+G7oEM6JuG7gsOSUEPFqOG7qsOSQ+G7juG7sFFDw5JQOzHhu5zGr0Phu45RQyJTQ+G7pFBXxq/hu6BD4buOPCPDkkPDk1hDOiZSQyVQ4buwxq/hu6BDOlDDleG7qEMx4buUO0PDkkw74bqwQ+G7nztHQzpQfcOS4bquQ8OTR8avQzpQSsavQzpXUUPDkinGr+G7oEPhu45IQ8OS4buqQ+G7pizDkkPhu47hu7BRQ1Dhu65RQ8av4buUxq9DOlBLMUM6JuG7qMav4bugQ+G7puG7sMav4bugQ+G7pFBXxq/hu6BD4bukUOG7rlFD4buCMUPGr+G7gjHhurBDcVdRQzp9Q8avUCjhuq5DxahTxq9QQ+G7jkhD4buOUUMqO+G7hkPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQzpQTTpD4buO4buCxq/hu6BDxq9Q4bu4QyLhu7hRQ8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oDxAUUPhu6RQV8av4bugQyo7w5XGr0PDk1Hhu5Y64bqwQ+G6qVBSxq9QQz1D4buO4buqQ+G7jkhDxajhu4bGr+G7oEPhu47hu5bGr0PGr1Bdxq/hu6BDOiZHUUPGr+G7oFBR4buaxahDKjsyQ+G7oFHhu4JDxajhu4RDw5JQVUPhu6RQUUM/WMav4bugQ8OSUE3FqOG6rkM6V1FDxajhu7hRQ8OS4buqQzpQ4bucQzpQS8WoQzpQUuG7huG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQyZR4bugUDrEgkLhuqTDgj86JuG7qMav4bug4bqkauG7hlFD4buxO1FDw4IvPzom4buoxq/hu6DhuqTDgi8l4bqk

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]