(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến ngày 22-2-2022, huyện Ngọc Lặc có 2.575 ca F0. Để kịp thời theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại nhà, huyện Ngọc Lặc đã thành lập 21 tổ quản lý, cách ly và điều trị người nhiễm COVID -19 không triệu chứng tại nhà, nơi cư trú lưu động.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6ouG7iMOD4bq54buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tEA74bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurTEqOG7lOG6vlLhurThu7hVxKjhurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1PhurRlw4LhurRA4bq64buW4bq0aOG7mMOZxKjhurRm4buCxKjhuqIv4buIw4PhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssOD4bqz4buMU+G6tFPhu5jhurg+4bq04bqm4bqmLeG6pi3huqbDguG6puG6puG7ueG6tOG7lCM+w5VT4bq0aOG7mMOZxKjhurRm4buCxKjhurTEqFXhurThuqZB4bqqQ+G6quG6tMSoReG6tGXDgkHhurThurPDlOG6tFDhu5zhu7LhurRA4buUV+G7luG6tEDhu5RMVOG6tErhu6bhu5bhu7nhurTEqOG7lOG6vlLhurThu7hVxKjhu7nhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1PhurRA4bq64buW4bq0U+G7lOG6uOG7ueG6tOG7lCM+w5VT4bq0aOG7mMOZxKjhurRm4buCxKjhurRLw4rhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tFHDjeG7suG6tOG6puG6pOG6tEDhu7DhurThu7Qj4bq8U+G6tFF74bu54bq0xKjDicSo4buU4bq0UT7hurQo4bq44bq0S+G7luG7jiPhurRA4bu24buc4bq0U+G7mD9X4buW4bq0U+G7lOG7luG7kFLhurThurFpw7rhurvhurfhurQt4bqkxJDhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tMSo4buUOlPhu5jhurRA4bq64buW4bq0U+G7lOG6uOG7ueG6tFPhu67hu5bhurTEqD/hurRA4bu2PeG6tFE/I+G6tEvhu6pT4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4PhuqLhu4jDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6skpA4buUI1Lhu4jhurThu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tELDgsOC4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqmw4LhuqZK4bqs4bqkQuG6pkThuqbhuqZA4bqqQ+G6rEPhuqpRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2dkLDguG6qOG6suG6tEVRQHbhurLhurnhu5bDlSPhurThu7Qj4bq84bq0QDvhurRA4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tGXDguG6tEDhurrhu5bhurRo4buYw5nEqOG6tGbhu4LEqOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6skLDgsOC4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7iMOD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phu5fhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tFE/I+G6tEvhu6pT4buY4bq0QOG6uuG7luG6tDzDiuG6tOG7l+G7lD0+4bq04buV4buuU+G6tOG7lOG7rOG6tEDhu7ZY4bq0PuG6tEDhu4zhurTEqOG7lFThurRT4buYP1fhu5bhurRKR1PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZuG6uOG6tFLhu6pA4bq0ZcOC4bq0S0VT4buY4bq0Sz9YxKjhurTEqMOJxKjhu5ThurRRPuG7ueG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tEDhurrhu5bhurRT4buU4bq44bu54bq0RVPhu5ThurRo4bq0WeG6tDzDiuG6tOG7l+G7lD0+4bq04buV4buuU+G6tMSo4buUVOG6tOG7iOG7luG7jEDhu7nhurRKJOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRLP1jEqOG6tOG7tkXhurRQ4buU4buk4buW4bq0U+G7lOG6uOG6tFPhu5Q/U+G7mOG6tEVT4buU4bq0KOG7ilPhurTEqOG6vFLhurRA4buUSD7hurRA4buUVOG6vOG7luG6tFLDieG7luG6tEBHUuG6tFF74bu54bq0PsOSU+G6tEBHUuG6tCjhu47hurThu7g6xKjhurRQ4buU4bukTOG6tFDhu5Thu5bhurRLP1jEqOG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tOG6sWnDuuG6u+G6t+G6tC3huqTEkOG6tEDhurrhu5bhurRT4buu4buW4bq0WUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buUTFThurRFU+G7lOG6tGjhu7nhurRA4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tEvhu4xT4bq0QOG7lOG6vlLhurRQ4buUw4lS4bu54bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7lCPGr8So4bu54bq04buUP1ZT4buY4bq0SuG7ilPhurRKJFPhu5jhurRA4buUI8avxKjhurThu5ThurrhurThu7jGr0Dhu7nhurQjxq9T4buY4bq0S+G7lsOVU+G6tOG7mOG7luG6vOG7luG7ueG6tEokU+G7mOG6tEDhu5Qjxq/EqOG6tOG7lFThurQo4bq44bq0xKjDicSo4buU4bq04buy4buUw5pT4buY4bq0SuG7nMSo4buU4bq0S8av4buW4bq0KFbhu5bhurTEqMOJxKjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5RB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7tlRT4buY4bq0QOG7lMWoU+G6tMSoVeG6tOG7tkhA4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRT4buYP1fhu5bhurThu5jhu5bhurjhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurTGr1Lhu7nhurQ+4buMI+G7ueG6tEDhu7ZP4bq0U+G7lOG7pOKApuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRA4buUw5ThurRL4buMU+G6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tD7hurRA4buM4bq0S8OU4bq0QOG7lsOSUuG6tMSo4buUKlPhu5jhurThu5RFPuG6tEBM4bu4QOG6tFPhu5RFU+G7lOG6tFDhu5TDiVPhu5jhurRT4buYIz7DklPhurThu5Ug4buZ4buV4bq0LeG6sVTDui3huqbhu7nhurTEqMOJxKjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurTEqCpF4bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0S8OK4bq0S+G7jFPhurRAO1Phu5jhurRT4buY4bum4bu54bq0KOG6uFThurRAO1Phu5jhurRT4buU4bq44bq0SkdT4bq0S8OU4bq04buY4buWPeG7suG6tEvDneG7ueG6tOG7lD9WU+G7mOG6tErhu4pT4bq0xKjDicSo4buU4bq0QEzhu7hA4bq0U+G7lEVT4buU4bq0KOG6uOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG7ueG6tMSo4buUxq9T4buY4bq0SuG7nMSo4buU4bq04bqxacO64bq74bq34bq0LeG6pMSQQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tELDgsOC4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqmw4LhuqZK4bqs4bqkQuG6psSQ4bqqw4JAROG6qOG6rOG6qsSQUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnZC4bqsxJDhurLhurRFUUB24bqy4bq54buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tEA74bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurTEqOG7lOG6vlLhurThu7hVxKjhurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1PhurRlw4LhurRA4bq64buW4bq0aOG7mMOZxKjhurRm4buCxKjhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurJCw4LDguG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bqxw4nEqOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0KOG7lsOSU+G6tEDhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tCg/WEDhurRL4buo4buW4bq04bu4I8av4buW4bq0S8OU4bq04buU4bus4bq0QOG7tljhurRT4buYP1fhu5bhurRKR1PhurRlw4LhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurRA4bq64buW4bq0U+G7lOG6uEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqxJFPhu5jhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurRlw4LhurRA4bu24buWw5Uj4bq0xKjhu5Q6U+G7mOG6tFPhu5RO4bq0S0VT4buY4bq0Sz9YxKjhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurRA4bq64buW4bq0U+G7lOG6uOG7ueG6tOG7iOG6uOG6tGbhurRZ4bq0QOG7lOG7nOG6tEDhu7ZIU+G6tGjhu5jDmcSo4bq0ZuG7gsSo4bq0xKjhurxS4bq0QOG7lEg+4bq0UOG7lOG7pEzhurThu5Thu65T4bq0UOG7lOG7luG6tOG7lOG7hlPhu5jhurRT4buY4bq4PuG6tEs/WMSo4bq0xKjDicSo4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurQo4buWw5JT4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurThu5jDmeG7luG6tEvhu5bDlVPhurRL4buqU+G7mOG6tCjhu5bDklPhu7nhurThu5Thu6Thu5bhurRA4buU4bq+UuG6tEDhu5pT4buU4bq04buU4buaU+G7lOG6tOG7uDrEqOG6tFDhu5Thu6RM4bu54bq04buUP1ZT4buY4bq0SuG7ilPhurTEqMOJxKjhu5ThurThu7gu4bq0SiVT4buY4bq0QOG7lCPGr8So4bq04buy4buUJOG6tOG7lFjhu7JB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6r+G6uOG6tGbhurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bq0UsWo4bq04buU4buaU+G7lOG6tEDhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tFE/I+G6tEvhu6pT4buY4bq0U+G6uD7hurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq04bu2SEDhurRAxqDEqOG7lOG6tMSoLMSoQeG6tOG6ucWoUuG6tOG7iOG6uOG6tMSoVeG6tEDhu7bhu5bDlSPhurTEqOG7lDpT4buY4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0xKjhurxS4bq0xKg9UuG7ueG6tEvDiuG6tOG7mMOZ4buW4bq0S+G7lsOVU+G6tMSo4buUVOG6tEDhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tEDhu5RMVOG6tEs/V1Phu5jhurRKRz7hurRTVVPhu5jhurRS4bq44bq0UOG7lCPhurThu7Lhu5TGr+G6tEvDiuG6tMSoI1Phu5jhurTEqEjhu7JB4bq0Z+G7qkDhurRRPcSo4bq04bu4RSPhu7nhurThuqbhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurRA4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tEvDiuG6tMSoVeG6tFLhu4JA4bu54bq04buY4buWPeG7suG6tOG7iOG6uOG6tEBM4bu4QOG6tFPhu5RFU+G7lOG6tFDhu5TDiVPhu5jhurRT4buYIz7DklPhurThu5Ug4buZ4buV4bq0LeG6sVTDui3huqZB4bq04buVRSPhurRQ4buU4buW4bq0xKhV4bq0UOG7jEDhurThu7Qj4bq84bq0Sj/hu65T4buY4bq0QMagU+G7lOG7ueG6tEDhu7DhurRLw4rhurThu5Q/VlPhu5jhurRK4buKU+G6tOG7iOG6uOG6tMSow4nEqOG7lOG6tFE+4bq0KFbhu5bhurTEqMOJxKjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurQo4bq44bq04bu4LuG6tEolU+G7mOG6tMSow4nEqOG6tFFU4bq64buW4bq0QOG7lCPGr8So4bq0S+G7luG7jiPhurRA4bu24buc4bq04buy4buUJOG6tOG7lFjhu7JB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2pT4buY4bq04buR4buU4bq6UuG6tGfhu5ZT4buU4bq0aOG7lMONU+G7ueG6tOG6seG7lCrhurRA4bucxKjhu5ThurTGoeG6r2jhurfhurQ8w4rhurThu5fhu5Q9PuG6tOG7leG7rlPhurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bu54bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurTEqCpF4bq0PMOK4bq04buY4buoUuG6tELhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRKVOG6tOG7keG7lFXhurThurHhu5Qq4bq0QOG7nMSo4buU4bq0xqHhuq9o4bq34bq0PMOK4bq0UeG6uFLhurRA4bu2P1lT4buY4bq04buIRVNB4bq04bqxw4nEqOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0KOG7lsOSU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEDhu7DhurThu5jhu6hS4bq0S+G6uuG7luG6tErhu5bDlVPhurTEqMWoU+G7mOG6tEVT4bu54bq0U+G7lEdT4bq0KOG7lsOSU+G6tD7hurRA4buM4bu54bq0xKjDiVPhurThu4jhu6rhurQo4bq+U+G6tOG7lFVF4bq0LeG6tDzDiuG6tOG7lOG7quG7luG7ueG6tMSoxahT4buY4bq0xKjhu5Q6xKjhurTDuuG6vlPhurThu7Lhu5TDmlPhu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkxJBDSuG6rOG6puG6puG6qsSQw4LhuqZA4bqow4JExJBEUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnZDQuG6quG6suG6tEVRQHbhurLhurnhu5bDlSPhurThu7Qj4bq84bq0QDvhurRA4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tGXDguG6tEDhurrhu5bhurRo4buYw5nEqOG6tGbhu4LEqOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6rOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssODaOG7lFfhurRSxajhurThu5Thu5pT4buU4bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurRKR1PhurQ+w5JT4bq0QEdS4bq04buU4buuU+G6tFDhu5Thu5bhurRLP1jEqOG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tEDhurrhu5bhurRT4buU4bq4QeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhu7DhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq04bu2SEDhurRAxqDEqOG7lOG6tMSoLMSo4bu54bq0U+G7jCPhurThu7Lhu5TDiUDhurThu5Thu5bDlVPhurRT4buYP1fhu5bhurRS4buAxKjhurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJDhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tMSo4buUOlPhu5jhurThu5RU4buCxKjhurRA4bu24buWw5Uj4bq0xKjhu5Q6U+G7mOG6tFPhu5RO4bu54bq0QOG7sOG6tOG7uMOT4bq04buUP1ZT4buY4bq0SuG7ilPhurTEqMOJxKjhu5ThurRRPuG6tD7hurRA4buM4bq0QOG6uuG7luG6tFPhu5ThurjhurQo4bq44bq04buY4buW4bq84buW4bq0S8OJ4buy4bq0UsOZ4buW4bq0QOG7lOG7gMSo4bq0UuG7gMSo4bq0xKgqReG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tCjhu47hurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2pT4buY4bq04buR4buU4bq6UuG6tMO64bq+U+G6tOG6s+G6ukDhu7nhurThu5Hhu5RV4bq04bqx4buUKuG6tEDhu5zEqOG7lOG6tMah4bqvaOG6t+G6tOG7lCM+w5VT4bq0aOG7mMOZxKjhurRm4buCxKjhurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bu54bq04bqm4bqk4bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurTEqCpF4bq04buUIz7DlVPhurRLP1jEqOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0UcON4buy4bq0U+G7mEU+4bq04bu4RSPhurRQfeG6tFPhu5jhu5Thu6LhurRA4buMQOG6tGjhu5gjPsOSU+G6tEvDiVPhurRQ4buU4buW4bq04bu4xq/hurTEqEXhurRRRz7hurRT4buU4buW4buQUuG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tMSo4buqU+G7mOG6tEvhu6hT4buY4bq0UeG7lsOSU+G6tEAlxKjhurRA4bq+U+G7mOG6tMSoRVRB4bq04buX4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tMSoVeG6tMSo4buUOsSo4bq0U+G6vlPhu5jhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7lEXhu5bhurTEqMOJxKjhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq04buy4buUw5pT4buY4bu54bq0xKjhu5TGr1Phu5jhurRK4bucxKjhu5ThurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJDhurRA4bq64buW4bq0xKjhu6pT4buY4bq0S+G7qFPhu5jhu7fhurRQ4buMQOG6tFPGr+G7luG6tOG7mOG7liFF4bq0xKjhu5Thur5S4bq04bu4VcSo4bu54bq04bu0I+G6vFPhurRRe+G6tFPhu5g/V+G7luG6tFPhu5Thu5bhu5BS4bq04bqxacO64bq74bq3LeG6pMSQ4bq0QOG6uuG7luG6tFPhu5Thurjhu7nhurRA4bq64buW4bq04buIw5VT4buU4bq0KOG7lsOVU+G7t+G6tFDhu5zhu7LhurRA4buUV+G7luG6tOG7suG7lMOJQOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tMSow4nEqOG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurThu5RY4buy4bq0xKjhu5QjPsOUU+G6tOG7iOG7luG7jFPhurRT4buCU+G7mOG6tEvDlOG6tMSo4buUIz7DlFPhurRAIz7hu4xTQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tELDgsOC4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqmw4LhuqZK4bqs4bqkQuG6rOG6puG6qMOCQMSQ4bqq4bqkQ8SQUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnbEkMOC4bqq4bqy4bq0RVFAduG6suG6ueG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhurRAO+G6tEDhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tFE/I+G6tEvhu6pT4buY4bq0xKjhu5Thur5S4bq04bu4VcSo4bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bq0ZcOC4bq0QOG6uuG7luG6tGjhu5jDmcSo4bq0ZuG7gsSo4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqyQsOCw4LhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg2jhu5RX4bq04bu4LOG6tEDGoMSo4buU4bq0xKgsxKjhurRA4bu2VFPhu5jhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0xKgqReG6tEDhu7DhurQ+4bq0QOG7jOG6tFE/I+G6tEvhu6pT4buY4bu54bq0QOG7mlPhu5ThurThu5Thu5pT4buU4bq0UUc+4bq0U+G7lOG7luG7kFLhu7nhurRA4bu2WeG6tFPhu4JT4buY4bq0xKgqReG6tMSow4nEqOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tGXDguG6tFnhurRo4buYw5nEqOG6tGbhu4LEqOG6tEvDiuG6tOG7mOG7luG6vFLhurRLw4lT4buY4bq0UMOUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PDulbhu5bhurRL4bucReG6tOG7lOG7mlPhu5ThurRL4buo4buW4bq0Uz3hu5bhu7nhurRT4buU4buW4buOI+G6tEvhu5xF4bq04buy4buUP+G7rlPhu5jhurTEqFXhurRQ4buUI+G6tEpHU+G6tMSoP+G6tOG7suG7lEdT4bq0QMOJU+G7ueG6tCjhu5bDlcSo4bq0QOG7sOG6tD7hurRA4buM4bq0UT8j4bq0S+G7qlPhu5jhurRLP1jEqOG6tOG7suG7lEdT4bq0QOG7lExU4bq0QDtT4buY4bq0S+G7rlPhurQo4buc4bq0xKgl4bq0QOG7lMOU4bq0S8OK4bq0KOG6uOG6tEtFU+G7mOG6tOG7suG7lMOJQOG6tOG7lCM+4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhurRT4buU4buWw5VS4bq0KCXhurThu5Q/VlPhu5jhurRK4buKU+G7ueG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tFPhu5Thu5bhu5BS4bq04bqxacO64bq74bq3LeG6pMSQQeG6tOG6ueG7hlPhu5jhurRT4buY4bq4PuG6tMSow4nEqOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0KOG7lsOSU+G6tEDhu7DhurThu7jDk+G6tOG7lMOZ4buy4bq04buY4buWRVThurThu4hFU+G7ueG6tOG7iMOJVOG6tMSow4lU4bq0QOG7mlPhu5ThurThu5Thu5pT4buU4bu54bq0xKjFqFPhu5jhurRAw4nEqOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG7ueG6tMSo4buUxq9T4buY4bq0SuG7nMSo4buUQeG6tOG6suG6sVXhurRA4buUw5ThurRTVeG7luG6tFLFqOG6tOG7lOG7mlPhu5ThurRA4buw4bq0PuG6tEDhu4zhurRRPyPhurRL4buqU+G7mOG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tGXDguG6tEDhurrhu5bhurRT4buU4bq44bq0S8OK4bq0xKjhu5Thu5ZF4bq04buIVkDhurThu5jDiVPhu5ThurRT4buCU+G7mOG6tMSoKkXhurTEqMOJxKjhurRA4bu24bq6UuG6tD7hurRA4buM4oCd4bu54bq0xahT4buY4bq04bqz4bq6QOG6tMSo4buUVOG6tOG7iOG7luG7jEBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7IgI0Dhu5RU4bu24bqyw4PhuqLhu7hA4bu2VFPhu5jDg+G7leG7rlPhurThurPhu5pT4buU4bqiL+G7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bqiL+G7ssOD

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]