(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây việc sản xuất và tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển mạnh. Cùng với đó, công tác quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn được các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương quan tâm thực hiện, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao giá trị kinh tế.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4HEg0ch4bqu4buexJDhu6DDlOG6rsOdReG7oOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ikNX4bquJeG7oMOV4bqu4bugw5Thu7Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7suG7kE3hu7Thuq7DjOG7uOG7oMOVQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV2Thu4hCw4zEgsOB4buRWVDhu6DDleG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquw5Xhu4Thu6Dhuq7hu4rhu4Yh4bquO+G7kMOTw43huq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquO0Thuq7hu7Lhu5BN4bu04bqu4buyw5RA4bquWULhu7TDveG6rljhu7RF4bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquw41R4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq5JJOG7qsON4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nsSQ4bugw5Thu7Phuq7huqPhu7jhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu4pRw73huq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JDw43huq5Y4bu0ReG7oOG6ruG7oijhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquO0Thuq7hu7Lhu5BN4bu04bqu4buyw5RA4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4ok4busw43huq7DjUPDjeG6ruG7oMOVROG7oMOU4bquw41R4bqu4bui4buQTeG7oOG6rljhu7RC4bug4bquw40jQuG6ruG7suG7luG7oMOUw73huq7DjUPDjeG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG7suG7huG7nuG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oMO94bqu4buKQ1fhuq4l4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7tOG6rsON4buE4bu04bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq5ZQuG7tOG6rsOdxJDDjcOU4bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bquw43DlFDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDleG6rjtE4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bquw5Xhu5BD4bqu4buyWeG7lOG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurJXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bqoL+G6tuG6quG6rMOM4bq04bq24bqk4bqk4bq04bqy4bqm4buy4bqq4bqsw4Lhuqrhuqrhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q8OCw4LhuqbEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEgsSDRyHhuq7hu57EkOG7oMOU4bquw51F4bug4bquLuG7tOG7guG7suG6rllC4bu04bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4buKQ1fhuq4l4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7tOG6rsON4buE4bu04bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsOM4bu44bugw5XEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqk4bq04bqyxILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4HEg07hu6Dhuq7hu6BCIcO94bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buKJOG7rMON4bquw5Xhu4Thu6Dhuq7hurbhurDhurDhuq474bu44bugw5Xhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquw43DlOG7tCFN4bug4bquw41C4bugw5Thuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7skZX4bqu4buyWeG7tOG7oMOVw73huq474buq4buQ4bquw4zhu5DDk+G7oOG6ruG7suG7ksONw5Thuq7DleG7hOG7oOG6ruG6pOG6sOG6sOG6rsOUQuG6rjtE4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7DjeG7glfhuq7DjcOUJeG7oMOV4bqu4bugw5RG4bug4bquw51F4bug4bquLuG7tOG7guG7suG6ruG7ssOU4buIUOG6rljhu7Qh4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bqucuG7kOG7iOG7smN94buNeeG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu4pR4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4buK4buUQuG6rlfDlCThu6jhu6DDleG6rsONUeG6rsOM4buQw5Phu6Dhuq7hu7Lhu5LDjcOU4bqu4bui4buq4bug4bqu4bugw5Qk4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqudCThu6jhu6DDlcO94bqu4buRw5RT4bqudOG7tOG7huG7oMO94bqudU3hu6Dhuq7Eg+G7lOG7oMOUw73huq7hu5HDlOG7kMOT4bu04bquZFBDw73huq5kUOG6vOG7oMOV4bquZFBDw73huq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRQQ+G7s+G7s+G7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurZXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bqoL+G6tuG6pOG6sMOM4bq04bq24bqy4bqy4bqm4bqw4bq04buy4bqs4bq24bqq4bq04bq24bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vDguG6quG6rMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SCxINHIeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4pDV+G6riXhu6DDleG6ruG7oMOU4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurbEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7g8OVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bug4bquw41Dw43huq474bu44bugw5Xhuq7DjcOU4bu0IU3hu6Dhuq7DjULhu6DDlOG6rllC4bu04bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bquw43DlOG7glfhuq7DlEThu6DDlOG6ruG7oMOVw5Thu5BN4bue4bquWOG7tCHhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bqu4buyw5Thu4hQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsONw5Thu7RH4bug4bqucuG7kOG7iOG7smN94buNw73huq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bquO+G7uOG7oMOV4bquWULhu7Thuq47ROG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurZXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bqoL+G6tuG6pOG6sMOM4bq04bq24bqy4bqy4bqm4bq24bqs4buy4bqm4bqm4bqk4bqs4bqm4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vDguG6sOG6tMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SCxINHIeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4pDV+G6riXhu6DDleG6ruG7oMOU4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurbEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7jcOUJOG7sOG7oMOV4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqu4buRw5Thurrhu6DDleG6ruG7okThuq474bu44bugw5Xhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq5ZQuG7tOG6ruG7ouG7quG7oOG6rsONI0Lhuq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6rsON4bu04bugw5Xhuq7DjeG7glfhuq7DjUPDjeG6ruG7olDEkOG7kOG6rllC4bu04bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bquw43DlFDhuq7hu4rhu5RC4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bquO0Thuq7DjUPDjeG6rjvhu7jhu6DDleG6ruG7ouG7huG7oOG6rsONRuG7oOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bqoL+G6tuG6pOG6sMOM4bq04bq24bqy4bqy4bqm4bq04bq04buy4bqyw4LhuqjDguG6suG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bqy4bq24bqsxILhuq5C4bui4buy4burxILEg0ch4bqu4buexJDhu6DDlOG6rsOdReG7oOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ikNX4bquJeG7oMOV4bqu4bugw5Thu7Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7suG7kE3hu7Thuq7DjOG7uOG7oMOVxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6tOG6tMSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4buDw5Q64bugw5Xhuq7hu6Lhu7TDmeG7oMOV4bquWULhu7Thuq4uQuG7oMOU4bqu4bueJOG7quG7suG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7slnhu6Thu6DDleG6ri7hu4jhu6Dhuq7hu6JI4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6rsONQ+G7oMOU4bqu4buK4buk4bugw5Xhuq7hu67huq7hu5HDlOG7kMOT4bu04bquZFFC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6rsOC4bqq4bq2Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6qC/hurbhuqThurDDjOG6tOG6tuG6suG6suG6psOC4bqm4buyw4LhuqbhuqThurbDguG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4burw4LDguG6qMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SCxINHIeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4pDV+G6riXhu6DDleG6ruG7oMOU4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILDguG6quG6tsSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOBZOG7kMOT4bug4bqu4bugQiHhuq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu4/hu7RF4bugw5Xhuq7hu5HDlEThu6DDlOG6ruG7t+G7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bu54bqu4buKw4nhuq5Y4bu0IeG6rsOUUMSQw43DlOG6rjvhu7jhu6DDleG6rsOdReG7oOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6rjvhu6rhu5Dhuq7DjOG7kMOT4bug4bqu4buy4buSw43DlOG6rsOV4buE4bug4bqu4bq04bquw5RC4bquO+G7quG7kOG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rsOU4bum4bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhu7Phuq7hu4PDlOG7sOG6rsONw5Qj4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquO0Thuq7hu7Lhu5jhu57huq7hu5zhu5BO4bue4bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buy4buQTeG7tOG6ruG7ssOUQOG6rsONw5RQ4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nsO94bquO+G7kMOTw43huq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4rDieG6ruG7oOG7huG7oMOV4bquw41CUOG6ruG7ssOU4bu04bqu4bugw5RGV+G6rsONw5RQ4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bquw4zhu4bhu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6pOG6tOG6tlcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurDhuqgv4bq24bqk4bqww4zhurThurbhurLhurLhuqzhurDhurThu7LhurbhuqrhuqbhurLhuqbhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6rOG6rOG6qMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SCxINHIeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4pDV+G6riXhu6DDleG6ruG7oMOU4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurbEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7kcOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bug4bquWOG7tELDveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buDw5rhu6DDleG6ruG6o8OZ4bugw5Xhuq7hu4rDieG6rsONUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rsON4buo4bquw43DlE7DveG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7hu5zDlOG7tCFO4bug4bqu4bucw5Thu5LDjcOU4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bquw4zhu4bhu6Dhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG7s+G6rsSDTuG7oOG6ruG7oEIh4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4rDieG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq7hu6DDlDrhu6DDleG6rsONQ+G7oMOU4bqu4buK4buk4bugw5Xhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq5ZQuG7tOG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ssOU4buIUOG6ruG7suG7kE3hu7Thuq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rnLhu5Dhu4jhu7JjfeG7jcO94bqu4buyRlfhuq7hu7JZ4bu04bugw5Xhuq7DjcOUI+G6riFO4bu04bqu4buu4bquw41Dw43huq4uw4nhuq5yxJDhu6Dhuq5kUkLDveG6ruG7kU7huq7hu5HDlOG6uuG7oMOVw73huq7hu5HDlOG6uOG7oMOV4bqu4buBUOG7oMOV4buz4buz4buz4bquO+G7quG7kOG6rsOM4buQw5Phu6Dhuq7hu7Lhu5LDjcOU4bqu4bq04bq24bquw5RC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6pOG6tOG6tlcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurDhuqgv4bq24bqk4bqww4zhurThurbhurLhurLhuqjhurThurThu7LhurbhuqThuqThuqThuqjhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6pOG6rOG6pMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SCxINHIeG6ruG7nsSQ4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquWULhu7Thuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu4pDV+G6riXhu6DDleG6ruG7oMOU4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurbEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgXLhu6rhu5Dhuq7DlOG7kMOT4bu04bquWOG7tEXhuq7hu7Iq4bquw51F4bug4bquLuG7tOG7guG7suG6rllC4bu04bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4bueQuG7oMOV4bqu4buixJDhu5DDveG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu4rDieG6rjtE4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7JAw43huq7DjcOU4buW4bqu4buKxJBQ4bqu4buKw5Lhuq7hu57hu67huq5Z4bum4bugw5Xhuq7DjOG7kMOT4bug4bqu4buy4buSw43DlMO94bquWOG7tELhuq7hu4pR4bquw5VRV+G6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7oOG7huG7oMOV4bquw41CUOG6ruG7ssOU4bu04bqu4bugw5RGV8O94bqu4buyxJBQ4bquO+G7kMOTw43huq7hu6JE4bue4bquxajhu6Dhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rsONw5RQ4bquSUThuq7DjVDhu6Dhuq7hu4PDlOG7huG7oOG6rsOM4buG4bug4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgld94bu04buyw5RQWcSCw4Hhu4/hu7TDmcON4bquZCThu6jhu6DDlUEvV8OB

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]