(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình đời sống, việc làm; việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động và phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI.

Tin liên quan

Đọc nhiều

W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw4zhu4nhurHhu4kzdeG7p+G7t+G7heG7pTPhu43hu4t54buNw6wzw73hu63hu6Hhu43DrDPDsuG6tcOpM8Oz4buJ4buD4buNM3Xhu6fhuqPhu40z4bulw7rhu4/hu43DrDPDqcOjw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3Qzw43hurjhu4hbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXeG7jMOsxIPhu7czNsOhLzYpM0XhuqPhu40z4buk4buL4butcOG7jcOsM8O94bupM8OT4buJ4buD4buNM+G6u+G7j8SD4buNM8OT4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7pWzhu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7i+G7m+G7iTPhu43DrOG7i2szw6zhu4nhuqPhu48zZeG6o+G7jTPhu43hurXDsjNl4bq14bulM+G7pWrhu43hu4sz4buLauG7jeG7izPhurtw4buJM8O54buX4buNw6wpM8O94buJZ8OpM8OzxIPDsigzw73hu4lnw6kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nDo8OpM8Op4buL4buFM+G6u+G7mykzw6nhu4vEqeG7jeG7izPDucOjw6nhu4spM3Thu4vDo3Qzw7Phu6dj4bulM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM8O9xIMzdOG7i+G7l+G7iTPhu4txdDPDrOG7ieG6seG7iTN14bun4bu34buF4bulM+G7jeG7i3nhu43DrDPDveG7reG7oeG7jcOsM8Oy4bq1w6kzw7Phu4nhu4Phu40zdeG7p+G6o+G7jTPhurvhu4Xhu40zdeG7p+G6o+G7jTPhu4tnM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw6nDo8OpM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M8ON4bq44buIPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjQ0w6AvOMOg4bq5ODXhuqE1w6A0NOG7pTnhuqE04bqhNTZhw7M1PG50w6wyMy9d4buKauG7jeG7izPhurHhu43hu4sz4bul4bqv4buJM+G7i+G7m+G7iTPhu43DrOG7i2s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bukxKnhu43hu4sz4bq74buF4buNM+G7jcOsxIPhu7czNjQvNi82NDY0KTM3NzPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4buNw6zhu4vhu4lndDPDjeG6uOG7iDPhu6Xhuq/hu4kz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM8Opw7UzNTg3PGE0NjPDs+G6o+G7jzPhurvhu5vhu43DrCkz4bul4bqz4buNw6wzOOG6oeG6oTPhu43DrOG7rXDhu4kzw7nhu48zw73hu6Hhu4kzb0Ezw6zhu4nhuqPhu48zZeG6o+G7jTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsMzU2LzY0NeG6oTwz4buk4buL4bq94buPM2XDo+G7jzPDqcOj4buPM8Op4bur4bqjM8Op4buV4buNw6wz4bq74buPxIPhu40zw6nhu58zw7lyKTPDqcO1Mzc2Lzc3M+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M+G6u+G6tzPDqeG7i+G7iTPhu6XDuuG6sTPhu6Xhu4lm4buNM8Oz4but4buf4buNw6wpM+G7peG7iWbhu40z4bqz4buNM8Op4bqjKTPhu6Xhu4lm4buNM8Op4buL4bun4bu34buD4buNM8OpYuG7jSkzdOG7i+G7qTPDqeG6q3Qz4bu14bqz4buNw6wz4bu14bq9M8O9xIMzw6nDo8OpM2/hu4vhu4/hurHhu40z4bul4buJZuG7jTN04buL4bupM8Op4bqrdDNv4buLw6PDqTPDqeG7i+G7jzPDqeG7leG7jcOsM+G7jeG7i+G6qeG7jSkzw7PhuqPhu48z4bq74bub4buNw6wze8OJ4buMw5Phurp9M+G6u8Wp4buNw6wzb0EoM+G7peG7i+G7pzPhu43hu4tjdDNlauG7jeG7izN14bun4bqp4buNM8OzxIMzOTPhu6XDuuG7iWfhu6czYTk0M+G7jcOs4buLauG7jTPhurvGoeG7jcOsL+G7jcOs4butcOG7iS/hu6Xhu4vDo+G7jcOsPDPDmeG6o+G7pzPhu6Xhu4tw4buJM8Os4buJ4bqj4buNM+G7jcOs4buLbDPhu6Xhu4Xhu6UpM8Op4buV4buNw6wz4buN4buL4bqp4buNM3Xhu6fhuqPhu7cz4bulw7pyM8Oz4bqv4buJM8OzxIPDsjPDveG7iWfDqTPhurvhuq/hu6Uz4bulw4Azw7NnM+G6ocOhOigzb+G7i+G7leG7jcOsM8Opw7Uzw4nhu4zDk+G6ujPDveG7iTN04buL4bqvw7IzdOG7i8OjdDPDs+G7p2Phu6U8Mzc2Lzc3M8Op4buV4buNw6wz4bul4bu3M+G6ueG7p+G7tzPhu6XDumoz4bul4buX4bulM8O94buJZ8OpM8OzxIPDsjPDqeG7i+G7jzPDieG7jMOT4bq6PDPhu4rhu4ln4buNM+G7jeG6o+G7tzM2OS83NzPDqeG7leG7jcOsM+G7peG7tzPhurvhuqPhu43DrDPDqcO1M+G7jeG7i+G7pzPDqWLhu6cz4bul4bun4bu3aOG7jTPhu6Xhu4vhu4PDsjPDs+G6o+G7jzPhurvhu5vhu43DrCkz4bulw7rhu4/hu43DrDPhurvDtTPDqcO1M8Oy4bub4bulM8O54buXM8Op4buV4buNw6wz4bul4bu3M+G6u+G6o+G7jcOsM+G7peG7p+G7t2jhu40zw7PhuqPhu48z4bq74bub4buNw6wzw73hu6Hhu4kzw7nhu5czw7Phu61x4buNw6wzw7Phu6Hhu40z4buN4buL4butITPDqeG7leG7jcOsM+G7peG7tzPhu6Thu4zhu4rhu4ozw4zhu4li4bu3M8OZ4bun4buNbuG6o+G6ueG6vTPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7IpM8Op4buV4buNw6wz4bul4bu3M+G7pOG7jOG7iuG7ijPDjOG7iWLhu7cz4bqi4buN4buN4buPeuG6ozPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Iz4bul4bun4bu3aOG7jTM1PDQ0NDPDs+G6o+G7jzPhurvhu5vhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4zhu4vDosOyM+G7peG6s+G7jcOsM8Op4butcOG7jcOsM8Op4buL4bqzw7Izw7Phu48z4bq7cOG7iTPDueG7l+G7jcOsM8Op4buL4buPM+G6u+G7j8SD4buNM8O94buJ4buD4buNM8Op4buV4buNw6wz4bq74buPxIPhu40zw73EgzPDieG7jMOT4bq6KTPhu6XDuuG7j+G7jcOsMzYz4bul4buLw6Phu43DrDN14bun4bqjKTPDqcOjw6kzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPDqeG7nzPDuXIz4bq74bq3M3Thu4vhu5fhu4kz4buLcXQzw73hu6Hhu4kzw7Phurfhu43hu4sz4bq74bqv4buPM8Op4buV4buNw6wz4bul4bu3M+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sTPDqcOjw6kz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7jeG7i+G7rTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPigJzhu6Thu4Xhu6Uzw7nhu6fDsjPDvWLhu7czNjQ2NOKAnSgz4bul4buL4bqzw7Iz4buL4buT4buJKTPhu6XhuqXhu43DrDN14bunxIMzw6nhu4vhu48zw4nhu4zDk+G6ujPDqcO1M+G7i+G7j8SD4buNM8Op4bqx4buN4buLM+G6u+G6pcOpM2Xhu4ln4bulM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buNM+G7pXYzOTQ0M+G7jcOs4buLauG7jTPhurvGoeG7jcOsM+G6u+G7heG7jTM2M+G7pcO64buJZ+G7pzPhurvGoeG7jcOsL+G7jcOs4butcOG7iS/hu6Xhu4vDo+G7jcOs4oCmWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buk4bqv4buJM+G7i+G7m+G7iTPhu43DrOG7i2spM+G6u+G6r+G7iTPhurnhu4ln4buNM8Opw6PDqTPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4buNw6zhu4vhu4lndCkzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPDqeG6q3Qz4bulw7rhu4Phu40zw6nhu58zw7lyM8O9xIMzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPDqeG7nzPDuXIz4bq74bq3M3Thu4vhurHhu40zw6Phu43hu4szw7Lhu5vhu6Uzw7nhu5czb+G7i8O1M2/hu4vhurPhu40pM8O94but4buh4buNw6wzw7LhurXDqTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8Opw6PDqTPDqeG7i+G7hTPhurvhu5spM8Op4buLxKnhu43hu4szw7nDo8Op4buLKTN04buLw6N0M8Oz4bunY+G7pTPDs+G6o+G7jzPhurvhu5vhu43DrDPDvcSDM8Os4buJ4bqx4buJM3Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4buN4buLeeG7jcOsM8O94but4buh4buNw6wzw7LhurXDqTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM+G6u+G7heG7jTN14bun4bqj4buNM+G7i2czw7PhuqPhu48z4bq74bub4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPDqcOjw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3Qzw43hurjhu4g8M+G6usah4buNw6wz4bul4buLcOG7iSkz4bq7w7Xhu43DrDPDrMO1dDPhu43hu4vhu4lm4bunM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3Qz4buN4buLw6LDsjPhu43huqnhu43DrDPDqeG6o+G7jzPDqeG7i+G6q+G7pTPDs+G7rXHhu43DrDPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40z4bul4buh4buJPDPhu6Thu4vhur3hu48z4bq7w7UpM+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kz4bul4bun4bu34buD4buNM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jTPDqcOjw6kzw6nhu4tsM+G7peG7i2spM+G7jcOs4buLazN14bun4bu34buF4bulM8Op4bur4bqjM+G6uuG6seG7jcOsKTPDqeG7i8Sp4buN4buLM8O5w6PDqeG7iykzdOG7i8OjdDPDs+G7p2Phu6Uzw6nhu6vhuqMz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6kpM+G7jcOs4buLazN14bun4bu34buF4bulM+G6u+G6r+G7iTPhu4vhu5vhu4kzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPDqcOjw6kzw6nhuqt0KDPhu6VjdDPhu6XDuuG7p+G7jcOsM+G7jeG6tcOyM2XhurXhu6UpM+G7peG7neG7jcOsM+G7i3F0M+G7uTNv4buJ4buF4buNKTNv4buJ4buF4buNM+G7jcOs4buLazPDqeG7q+G6ozPDieG7jMOT4bq6M+G6u2gzdOG7i+G7l+G7iTPhu4txdDPDveG7oeG7iTPhu43DrOG7rXDhu4kzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7i+G7m+G7iTPhu43DrOG7i2sz4buNw6zhu61w4buJM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7peG7i+G6veG7jzPhu4zDrOG7i2sz4bq7a+G7jeG7izM1OOG6oS82NDXDoC/hu4zhurotw4lUM8Op4bur4bqjM8OJ4buLxKnhu43hu4szdOG7i+G7qygz4bul4buJ4buFdDPhu6Xhu6nDqTPhu6XDuuG7iWjhu40zb+G7i+G6o+G7iTPDqcOjw6kzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Oj4buNM+G6u2gzdOG7i8O04buNw6wzw6nhu4vhu5fhu43DrDPhurlrw6nhu4szw4nhu4/DveG7ieG6uS014bqhKDPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPDqcOjw6kzdOG7i+G7j+G7jcOsM+G7pcO6xIPhu48z4bul4buL4buJM+G6u+G7p+G6ozPhu43hu4vDosOyM+G7peG6s+G7jcOsM+G7jeG6s+G7jcOsM8O54bun4bqr4bulKTPDqeG7i+G6q+G7pTPDs+G7rXHhu43DrCkz4buL4buJZ+G7pzN14bun4bqxM8O54bqx4buNM+G7teG7p+G6q+G7pTNv4buJ4buN4buLM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThuqLhu6fhu6Xhu4vhu4/DujJd4bq64buV4buNw6wz4buK4buPxIPhu43DrFsvdF0=

Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]