(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua hàng ngàn hộ dân vùng ngoại đê dọc tuyến sông Chu, sông Mã chảy qua phường Thiệu Khánh và Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa) luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão về.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7ueG7uOG6szjhu6jhurM44bu44bqz4buoOWThu6h7O+G6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurXhu7hh4buofTHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bqzw6nhurfhu6jhurPhurnhu4Hhu6jhurNlYeG7qOG6seG6teG7qOG6szgh4buB4buo4bqxw61mVS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8Oa4bqyOWEzZ+G7qOG6syThurfhu6jhu4dn4bu04buoOeG7uOG6szjhu6jhurM44bu44bqz4buoOWThu6h7O+G6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurVAYeG7qH0x4buoe+G6pz7hu6hmZ8OyMuG6s+G7qOG7heG6q+G6szjhu6jhu6c5Z1Dhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bq2PeG7qD45I8Oy4buo4buHZ+G7tOG7qOG7gTnhu4nhurvhurM44buoRjlhNGfhu6jhuq454bu24bqzOeG7qG7hu7jhu6hGOWE0Z+G7qMWp4buJw6nhurM44buoU0bhu4BRRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7RU4buo4bqxZ+G6q+G6s+G7qGY5LOG7geG7qGY54bqt4bq34buo4bqx4bq14buoO2fhu6jhurdlYeG7qOG6rzlh4buo4bq34buJ4bu04buoPD3hurXhu6huM1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buw4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buwVuG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7ruG7qi/hu6zhu6rhu6p74buw4bus4busV+G7sldWZuG7rFlYw51Y4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lOG7rOG7rOG7sMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bu54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jhurPhu6g5ZOG7qHs74bqz4buobmnhurM44buo4bqzOOG6teG7uGHhu6h9MeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geG7qOG6s2Vh4buo4bqx4bq14buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWbGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7sMav4buoOVthODlm4buUxq9X4buwVsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhu7nhu7jhurM44buo4bqzJOG6t1Dhu6g+xKnhu6hu4bu44bq14buo4bq3aeG7tOG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDw94bq1UOG7qDnhu7jhurM44buo4bqzOOG7uOG6s+G7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hWLhurM44buobmnhurM44buo4bqzOOG6tUBh4buofTHhu6hmOWdkPuG7qOG7rOG7qOG7gTnhu4nhurvhurM44buoRjlhNGfhu6jhuq454bu24bqzOeG7qG7hu7jhu6hGOWE0Z+G7qMWp4buJw6nhurM44buoU0bhu4BR4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7RU4buoZjnhu4nhurvhurM44buow7Nnw7Ix4bqz4buofWJh4buo4bq3Jmbhu6jhurM4Z8Oy4buoPsOp4buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWZQ4buoODvDsuG7qGY5YTRm4buoOUBh4buo4bqzJuG6szjhu6jhurMz4buobjPhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qG7hu7jhu6g+w6zhu7RRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7sOG7ruG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7ruG7qi/hu6zhu6rhu6p74buw4bus4buu4buq4buq4buwWGbhu7Dhu7Dhu6rDneG7ruG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RW4busWMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bu54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jhurPhu6g5ZOG7qHs74bqz4buobmnhurM44buo4bqzOOG6teG7uGHhu6h9MeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geG7qOG6s2Vh4buo4bqx4bq14buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWbGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buw4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmkZnw7Iy4bqz4buofTHhu6g+LOG7geG7qEHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bunOWfhu6g+OWHhu7Thu6g+JWbhu6jhu4E54buJ4bq74bqzOOG7qEY5YTRn4buoxanhu4nDqeG6szjhu6hmOeG7uOG6sznhu6g54bu0YeG7qOG6s2zhu7RQ4buoZuG7g+G6teG6szjhu6h9w6Lhu6hZ4buobmnhurM44buo4bqzOOG6tUBh4buofTHhu6g4Y+G6t+G7qD7hu7Y+4buoZjnhuqvhurPhu6hWUFdQWFBZUMOdUOG7slDhu7Dhu6rhu6hu4bq5YeG7qGbEkeG6szjhu6jhu4Vi4buo4busUeG7rMOdVuG7qDlkL1lRWOG7ruG7sOG7qOG6szk74bqz4buo4bqvOShnUeG7qOG7p+G6peG6s+G7qOG6sUBh4buo4buu4buobmnhurM44buo4bqzZGHhu6h9MeG7qDhj4bq34buoZjnhuqvhurPhu6jhu7BQ4busUOG7ruG7qD5p4bqzOOG7qOG6t2Rm4buo4buFYuG7qDlk4buoezvhurPhu6hmOWdkPuG7qGY54bqr4bqz4buoVuG7qFPhu7BR4buwVlnhu6g5ZC/hu65Rw53hu6pW4buo4bqvOShnVOG7qH3hu4nhur0+4buoPOG7tOG6teG7qDzhuqc+4buoPMOqYeG7qGZnw7Iy4bqz4buofTHhu6h74bu4YeG7qOG7rOG6r+G6t1Dhu6hu4bq5YeG7qDnDqeG6s+G7qOG7rlBX4bqv4bq34buoZmfDsjLhurPhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bq2PeG7qD45I8Oy4buo4buHZ+G7tFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq97Zjln4bq3POG7qGHhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu7Dhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu7BW4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buu4buqL+G7rOG7quG7qnvhu7Dhu6zhu67hu6rhu6pWVmZYV8OdWOG7ruG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu6xW4buyxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hu7nhu7jhurM44buo4bqzOOG7uOG6s+G7qDlk4buoezvhurPhu6huaeG6szjhu6jhurM44bq14bu4YeG7qH0x4buo4buF4bqr4bqzOOG7qOG6s8Op4bq34buo4bqz4bq54buB4buo4bqzZWHhu6jhurHhurXhu6jhurM4IeG7geG7qOG6scOtZsav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buwxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu7BWxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmkZAYeG7qOG6rzln4buobms+4buo4bqzOOG6tUBh4buofTFQ4buoPsOi4buo4bqzOWEzZ+G7qOG6szjhuqth4buo4bqzOeG7uOG7qH3hu4nhur0+4buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6jhuq854bu24buo4bqxO2dQ4buobuG7uGHhu6jhurMk4bq34buoZuG7g8Oq4buo4bqxQGHhu6h9O8Oy4buoZkBh4buo4bqvOWfhu6huaz7hu6jhurPhu7jDsuG7qMOzZyxm4buoOWE04bqz4buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOOG6q2Hhu6jhurM54bu44buofeG7ieG6vT7hu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOOG7qOG6r2Ex4bqz4buoPmLhu6hm4buDMeG6s+G7qOG6t+G7tmHhu6h9MVDhu6g+w6Lhu6hm4buJ4bq74bqzOOG7qOG7g+G7uOG6teG7qDzhu7ThurXhu6jhu4dn4bu04bqzOVHhu6jhu6fEqeG7qH0y4bqz4buo4bq3aeG7tOG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDw94bq1UOG7qD45w6HhurM54buo4buHZ8OyM+G6s+G7qG7hu7jhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4bqxQGHhu6jigJzhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geKAneG7qOG7hWLhurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhu4Xhur3hu6g5PWFRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7sFbhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu67hu6ov4bus4buq4buqe+G7sOG7rOG7ruG7quG7sOG7rlhmWeG7quG7ssOd4bus4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lOG7suG7rOG7ssav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bu54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jhurPhu6g5ZOG7qHs74bqz4buobmnhurM44buo4bqzOOG6teG7uGHhu6h9MeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geG7qOG6s2Vh4buo4bqx4bq14buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWbGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buwVsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhurZkZuG7qOG7hWLhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4buFYeG6sznhu6jhu4Vi4bqzOOG7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurVAYeG7qH0x4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6hGOWE0Z+G7qMWp4buJw6nhurM44buoZjnhu4nhurvhurM44buow7Nnw7Ix4bqz4buo4bqx4bq14buo4bq34buJ4bu04buoPD3hurVR4buo4bu54bu0YeG7qGbhu4Mh4bqz4buo4bqx4buL4buo4bqx4bqhPjnhu6jhu4Vs4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7qlnhu6hu4bu44buo4bus4buq4buwWeG7qH3EkeG7qDxkUOG7qD7hu7jhurPhu6jhu4dnXWbhu6jhuq85YTLhurPhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4buFYuG6szjhu6jDquG7qH07w7Lhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qGbDoOG6sznhu6g+I+G6sznhu6jigJzhurfhu7jhurPhu6hm4buD4bq7YeG7qD45YTJn4buofSxm4oCdUeG7qOG6sjjhu4nhurth4buoezvhurPhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qOG6t+G6teG6szjhu6jhurdnYuG6s+G7qD45w6HhurM54buo4buHZ8OyM+G6s+G7qD4u4bqz4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGY74bq34buoOcOp4bqz4buo4bqzbeG7tOG7qGbhu4PhurXhurM44buobmE0PuG7qDll4buoZuG7g+G6vVDhu6g+LOG7geG7qH0sZuG7qMOq4buoe2Hhu6h74bq7YeG7qOG6sTHhurPhu6huaeG6szjhu6h9LGbhu6g+4bu04bq14buo4buD4bu24bq14buoOcOp4bqz4buofTXhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hWLhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu7Dhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu7BW4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buu4buqL+G7rOG7quG7qnvhu7Dhu6zhu67hu6pY4buq4buuZlfhu6pW4buwWOG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RZ4buqxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hu7nhu7jhurM44buo4bqzOOG7uOG6s+G7qDlk4buoezvhurPhu6huaeG6szjhu6jhurM44bq14bu4YeG7qH0x4buo4buF4bqr4bqzOOG7qOG6s8Op4bq34buo4bqz4bq54buB4buo4bqzZWHhu6jhurHhurXhu6jhurM4IeG7geG7qOG6scOtZsav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buwxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu7BWxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmuG6quG6szjhu6jFqeG7icOp4bqzOOG7qMaww6DhurM54buo4bqyODnhuqFQ4buo4bulw6Hhu6hmOeG7ieG7qMawI+G6szjhu6jDrMOy4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6hGOWE0Z+G7qMWp4buJw6nhurM44buoPjnhurXhu6g8YTJm4buoe+G6teG7qGY54buJ4bq74bqzOOG7qMOzZ8OyMeG6s+G7qOG7hWLhurM44buoPjln4bqzOOG7qG7hurlh4buo4bqx4buL4buo4bqzMeG6s+G7qDnhu7jhurM44buo4bqzJOG6t+G7qD45w6HhurM54buo4buHZ8OyM+G6s+G7qH094buoPjnDrOG7qH1k4bqzOOG7qOG6sTHhurPhu6jhu4E54buJw6nhurM44buo4bu24bqzUOG7qOG6rzLhu6g54bq1QD45UOG7qD45ZyjhurPhu6g84bqh4buobiFm4buoZuG7iVDhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6hmQGHhu6g+OWXhu6g+OWco4bqz4buoPOG6oeG7qOG6t+G6p2Hhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6h9NeG7qH0j4bq34buoPCPhurXhu6jhu7ThurPhu6hm4bq14bu44bqz4buoPjnhurXhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4bqvOWfhu6huaz7hu6jhurM44bq1QGHhu6h9MeG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bq3aeG7tOG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDw94bq1UeG7qMawMuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qOG7gTnhu4nhurvhurM44buofT3hu6hmYTLhurPhu6g54bu44bqzOeG7qOG6r8Oo4buo4bqx4bu2ZuG7qD45YuG6szjhu6jhu4VAZuG7qOG6scOq4buoPOG6u+G7qOG7heG6q+G6szjhu6hu4bq5YeG7qGbEkeG6szjhu6g+OWEzZ+G7qHvhu7hh4buoOcOp4bqz4buo4busUFfhuq/hurdRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7sOG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7sFbhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu67hu6ov4bus4buq4buqe+G7sOG7rOG7ruG7qllW4buwZuG7suG7sMOd4busw53hurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buUWeG7qlbGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7ueG7uOG6szjhu6jhurM44bu44bqz4buoOWThu6h7O+G6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurXhu7hh4buofTHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bqzw6nhurfhu6jhurPhurnhu4Hhu6jhurNlYeG7qOG6seG6teG7qOG6szgh4buB4buo4bqxw61mxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu7DGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7sFbGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4buE4bqr4bqzOOG7qOG7pzln4buobuG7uOG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurY94buoPCVm4buo4bqzOGdj4bqz4buoZmrhu6hmOeG7ieG6veG6szjhu6jhurM4Z2PhurPhu6g+OSPDsuG7qOG7h2fhu7Thu6jhu4E54buJ4bq74bqzOOG7qEY5YTRn4buo4bquOeG7tuG6szlQ4buoPsSp4buo4bq3ZWHhu6h9ZOG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDw94bq14buobjPhu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6g4O8Oy4buo4bqzMeG6s+G7qOG6szlt4bqzOOG7qGbhu4Mh4bqz4buo4bqx4buL4buo4bqx4bq54bqzUOG7qH1b4buoe+G6p+G7tOG7qGbDoeG6sznhu6jhurdA4bqzOOG7qG7hu7jhu6hm4bu4YeG7qOG7hSPhurPhu6g+w6zhu7Thu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buo4bqzw6lh4buofTvDslFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buw4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buu4buqL+G7rOG7quG7qnvhu7Dhu6zhu67hu7Dhu6rhu6pYZuG7rMOd4buq4buw4buq4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lFfhu7LDncav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bu54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jhurPhu6g5ZOG7qHs74bqz4buobmnhurM44buo4bqzOOG6teG7uGHhu6h9MeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geG7qOG6s2Vh4buo4bqx4bq14buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWbGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buw4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmuG6quG6szjhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qOG7p+G6q+G6szjhu6hG4buDaz5Q4buoZuG7g+G7icOq4bqzOOG7qGY54bqr4bqz4buo4buy4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6hGOWE0Z+G7qOG6rjnhu7bhurM54buoPjnhurXhu6g8YTJm4buoZjnhurth4buofWE14bq34buo4bq34buJ4bu04buo4bqx4bq54bqzUOG7qGbhu4Mx4bqz4buo4bus4buq4buoOWThu6h7O+G6s+G7qGY54bqr4bqz4buo4buy4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6szgh4buB4buo4buFO2fhu6jhurEx4bqz4buoZiHhurPhu6jhurPDoj7hu6jhurM54bu4UOG7qOG6rzlhMuG6s+G7qD5nZD7hu6jhu4Vi4bqzOOG7qDzhuqHhu6h9I+G6teG7qOG6sWThurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7sOG7ruG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7ruG7qi/hu6zhu6rhu6p74buw4bus4buu4buw4buw4buqWWbhu6zhu7Dhu7Dhu67hu6zhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buy4buqw53Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7ueG7uOG6szjhu6jhurM44bu44bqz4buoOWThu6h7O+G6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurXhu7hh4buofTHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bqzw6nhurfhu6jhurPhurnhu4Hhu6jhurNlYeG7qOG6seG6teG7qOG6szgh4buB4buo4bqxw61mxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7sOG7rsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5pGOWE0Z+G7qOG6rjnhu7bhurM54buoOWE04bqz4buoPsOi4buo4buuUeG7sOG7rlnhu6g5ZC/hu7Dhu7BRV8OdWeG7qOG6rzkoZ1Dhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qH3DouG7qD7DouG7qGbhu4Mx4bqz4buo4buw4buuxqDhu6jhu4Vi4buoezvhurPhu6g+4buJ4buo4buFYeG6sznhu6jhu4Vi4bqzOOG7qGZhMuG7geG7qDhh4bu24buB4buobuG6uWHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bq2PeG7qG7hu7jhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bunOWdRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7sOG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7sFbhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu67hu6ov4bus4buq4buqe+G7sOG7rOG7ruG7qlnhu7BXZlfhu67hu65YV+G6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RY4buwWcav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bu54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jhurPhu6g5ZOG7qHs74bqz4buobmnhurM44buo4bqzOOG6teG7uGHhu6h9MeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPDqeG6t+G7qOG6s+G6ueG7geG7qOG6s2Vh4buo4bqx4bq14buo4bqzOCHhu4Hhu6jhurHDrWbGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7sMav4buoOVthODlm4buUxq9X4buwVsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhu7dh4bu04bqzOOG7qEY54bu04bqzOeG7qOG6seG7uOG7qGY54bqr4bqz4buoPjnhuqFn4buoI+G6sznhu6g54buJw6rhurM44buo4bqzJuG6szjhu6jhurMz4buo4bqzOSxm4buo4bq3ZWHhu6jhuq85YeG7qOG6t+G7ieG7tOG7qDw94bq14buobjNR4buoRuG7gyHhurPhu6jhurHhu4vhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buqWeG7qG7hu7jhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwWeG7qH094buoPmdi4bqz4buofWHhu6jhurM5YTNn4buoZuG7uGHhu6jhu4Uj4bqz4buoPsOs4bu04buoPuG7tj7hu6g5ZOG7qHs74bqz4buobkDhurPhu6g+OeG7uGHhu6huYuG6s+G7qD45w6zhu6jDsjJn4buo4buFYeG6sznhu6jhu4Vi4bqzOOG7qDwq4bqzOOG7qOG6szg5M+G7qOG6rznhu7Rh4buoZjnhu7Y+4buoZjnDrMOy4buo4buFI+G6s1Dhu6g+OeG7uGHhu6jhurHhu4nhurlhUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu7Dhu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu67hu6ov4bus4buq4buqe+G7sOG7rOG7ruG7sOG7ruG7rOG7qmbhu67hu6rhu7DDnVfhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4busV1jGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7ueG7uOG6szjhu6jhurM44bu44bqz4buoOWThu6h7O+G6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurXhu7hh4buofTHhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bqzw6nhurfhu6jhurPhurnhu4Hhu6jhurNlYeG7qOG6seG6teG7qOG6szgh4buB4buo4bqxw61mxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7sOG7rsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhu4A5w6Lhu6g+OcOs4buoZuG6oT454buoR+G7peG6ssWp4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6hGOWE0Z+G7qOG6rjnhu7bhurM54buoxanhu4nDqeG6szjhu6hOJOG6s+G7qOG7hMOp4bqz4buoPjnhurXhu6g8YTJm4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6h94bu04bqzOOG7qH0ow7Lhu6jhurM54bu04bqzOeG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6h9I+G6t+G7qDwj4bq14buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qD7hu7Y+4buobmnhurM44buoZuG7g+G6p+G6szjhu6h9YTXhurfhu6huM+G7qH0x4buofWEzZ1Dhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoZjlb4bq14buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qD45O+G6t+G7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6jhu4E54bql4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qD45w6HhurM5UeG7qMawY+G6szjhu6hmOeG6u2Hhu6jhurEx4bqz4buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qOG7tuG6s+G7qGbhu4PDoOG6sznhu6g+LOG7geG7qD7DouG7qGY5KOG6t+G7qOG7h2fDsjPhurPhu6jDs2HhurPhu6g+OcOs4buoZuG7g+G7icOp4bqzOOG7qHth4buoe+G6u2FQ4buoOGE94bqz4buoezvhurPhu6jhuq854bqtYeG7qOG6szlt4bqz4buoOOG7qG5p4bqzOOG7qOG6szjhurVAYeG7qH0xUOG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6jhurHhu7jhu6jhuq85Z+G7qG5rPuG7qGbhu4Phu4vhurM44oCmVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8OaRuG7g2fhurM44buo4bqwMVUv4buBw5o=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]