(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 27-7, Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2021 tại Thanh Hóa đã kết thúc đợt 1 và tiếp nhận được 1.900 đơn vị máu.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94buSZeG6p+G7jzrhu4XEkcOh4buFOizhu7R9Ozs64bqvbeG7hTpz4bq7OuG7g13hu5k64buT4buhOuG6r8Oz4buTOiw6w4PEkeG7o23hu4VkOuG7k8O04bq54buFxJE64oCcxJAi4buFxJE64buTw7Thurnhu4XEkTrhuq/DrTotOuG7gOG6p+G7kzrhu4Xhu4llOsSDaOG7hWQ64buDXeG7mTpTZeG6qeG7k+KAnTouOy4sOuG7kyBlOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1sjL+G7keG7k8O0ZuG7hWQ9Iy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PeG7ksOp4buFxJE64bqv4bqn4buFOuG7hWQiw7o6Lj4tPuG7sjrDg8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkTrigJzEkCLhu4XEkTrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG6r8OtOi064buA4bqn4buTOuG7heG7iWU6xINo4buFZDrhu4Nd4buZOlNl4bqp4buT4oCdOuG7hTLhu4M6LjsuLDrhu5MgZTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdbOuG6rzE64buB4bqn4buTOuG7k8SR4buVw6M64bqvw7Phu5M6LDpzIjrhu5Nl4bqn4buPOuG7hcSRw6Hhu4U64bqv4bujw7PDozos4bu0fTs7OuG6r23hu4U6c+G6uzrhu4Nd4buZ4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/xIPhu5PEkeG7meG7g+G6ozplw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTo8Pizhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4sITsvLDx7xIMuLDwsKCw74buTKS4sfTzhu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sC4pOz86W+G7h+G7k+G7sD/hu5Jl4bqn4buPOuG7hcSRw6Hhu4U6LOG7tH07Ozrhuq9t4buFOnPhurs64buDXeG7mTrhu5Phu6E64bqvw7Phu5M6LDrDg8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkTrigJzEkCLhu4XEkTrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG6r8OtOi064buA4bqn4buTOuG7heG7iWU6xINo4buFZDrhu4Nd4buZOlNl4bqp4buT4oCdOi47Liw64buTIGU64buSxJFb4buFxJE6xJBnWz86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPzw+LD86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT89RGHhu4U6Pjs6w6NtOsO14buZW+G7heG7sjrhuq9t4buFOnPhurvhu7I6xINmW+G7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4864buTw7ThuqXhu4U64bqv4bq7WzrhuqMi4buFOuG7k+G6veG7hcSROuG6rzE64buTw6nDo8SROsOjcMOjOuG7k8SRW+G7gzpkZVs6ZGVbZTrhuq9mIOG7hTos4buyOsODxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROsSQIuG7hcSROuG7k8O04bq54buFxJE64bqvw6064oCc4buA4bqn4buTOuG7heG7iWU6xINo4buFZDrhu4Nd4buZOlNl4bqp4buT4oCd4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7kFvhu5k6xJFt4buFOiw64buTxJFd4buFZDrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBxJFbZeG7sjrhuq/huqfhu4U64buFZCLDujouPi0+4buyOmRh4buFOj47OsOjbTrDteG7mVvhu4Xhu7I64bqvbeG7hTpz4bq74buyOsSDZlvhu4XEkTrhu4VkxJFl4bqp4buPOuG7k8O04bql4buFOuG6r+G6u1s64bqjIuG7hTrhu5NmIuG7hTrhu5Phur3hu4XEkTrhuq8xOsSRZiLhu4U64buTxJEi4buFxJE6w6Phu4vhu4VkOuG7k13DozrEkWXhuqfhu4U64buDXeG7mTrhu5Phurnhu4XEkTrhu4Vk4buZw7rhuqnhu4U64buTIGU64buTw7TGoTrhu5HDsjrEkGplOsODxJFyOuG7k8SRw6Hhu4864bqvw6064buT4bq94buFxJE64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhu5PDtGbhu4VkOuG7gcSR4buZ4buL4buFOuG7gcSRazpkZVtlOuG6r2Yg4buFOiw6w6Phu5tbOsODxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuKAnMSQIuG7hcSROuG7k8O04bq54buFxJE64bqvw606LTrhu4Dhuqfhu5M64buF4buJZTrEg2jhu4VkOuG7g13hu5k6U2Xhuqnhu5PigJ06LjsuLDrhu5MgZTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdb4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hDLhu4M64buFW8O6OsOjxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG7gcSR4buL4buFZDrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhu5PDoeG7jzrhu5PDtOG7meG7hWQ64buDIjrDo8SR4buZw7rhuqvhu4U64buRW+G7hWQ64buTazrDo8SR4bufw6M6xJFl4bqn4buFOuG7g13hu5k64buTxJHhurFmOuG7k8SR4bufOuG7k3A64buT4buh4buFZDrhuq9t4buFOnPhurs64buFxJE04buDOuG6ozBmOuG6rzDhu4M64buT4buJ4buTOuG7hcSROeG7kzrDo8SRZjrDo+G7i+G7hWQ64buTXcOjOuG7j8SRaOG7hWThu7I6w6PEkeG7ieG7hWQ6xIPhurvDo8SROsODRlNFxIItLH3hu7I64bqvxKnhu4VkOuG7k8SRb2U64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG7kyBmOsO0Wzrhu5FwOuG7h1vhu4U64buTw61bOsO0auG7hWQ6w7QxZTpz4bqtOuG7j8SRZuG7hWQ64buTw7QiZjrEkWXhuqfhu4U64buDXeG7mTrhu5Phurnhu4XEkTrhu4Vk4buZw7rhuqnhu4U64buTw7ThuqXhu4U64bqv4bq7WzrhuqMi4buFOuG7k+G6veG7hcSROsSRZeG6qeG7hTrhu4Vbw7rhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buSw6nhu4XEkTrhu5Phu6E64buFZCLDujosKS08OuG6r+G6p+G7hTouPi0+4buyOmRlW2U64bqvZiDhu4U6LDrDg8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkTrigJzEkCLhu4XEkTrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG6r8OtOi064buA4bqn4buTOuG7heG7iWU6xINo4buFZDrhu4Nd4buZOlNl4bqp4buT4oCdOi47Liw64buTIGU64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7k2Xhuqfhu4864buFxJHDoeG7hTrhuq/hu6PDs8OjOizhu7R9Ozs64bqvbeG7hTpz4bq7OuG7g13hu5nhu7I6xJFmIuG7hTrhu5PEkSLhu4XEkTrDo8SR4bq9OuG7k2XhuqXhu5k6LOG7tCk7Ozrhuq9t4buFOnPhurs64buDXeG7mTrEg3A64buBZeG6p+G7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3EgnA64buBZeG6p+G7heG7sjrhu4VkIsO6OjwtezrDg8SR4bujbeG7hWQ64buTw7Thurnhu4XEkTrDo8SRw6nhu4XEkTrhu5PEkeG7n8OjOsOj4bubWzrigJzEkCLhu4XEkTrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG6r8OtOi064buA4bqn4buTOuG7heG7iWU6xINo4buFZDrhu4Nd4buZOlNl4bqp4buT4oCdOuG7hTLhu4M6LjsuLDrhu5Phur3hu4XEkTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdbOuG7kcOiOuG6r+G7o8Ozw6M64buTazrDo8SR4bufw6M64buTIGU6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrDmuG6peG7hTrhuq7hurvhu4XEkeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G7qeG7meG7k8SRZsO0Pz0j4buR4buTw7Rm4buFZD3hu4Ig4buFxJE6w4Phu6Nv4buFZCMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]