(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi có cơ hội được phân dạy một trường trung cấp nghề. Cảm nhận đầu tiên của người giáo viên trẻ như tôi là sự vô lễ từ các em học sinh. Hay vì tôi trẻ nên bị các em bắt nạt và có lẽ cũng chính là một giáo viên chưa nhiều kinh nghiệm nên tôi dần cảm nhận “cái láo này sao thật đáng thương”.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhu59d4bus4buMw6MmPirhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jD4lKuG7uOG7jGPhu57hu4zigJzhu6zhu6Im4buMKeG7onvhu4xW4buiPiXhu4zEgyrhuqU2PiXigJ1LLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMS8OjxIPhuqN7PiVMxIIwJuG7jOG7rH3hu4zhu6w24buMKjMm4buMVuG6pTnhu6zhu4zDoCrhu6Q+4buM4buu4bugZeG7jDwzxIPhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jMSD4bqj4bqvPiXhu4zhu6zhu6bDoOG7jD4lKuG7uOG7iuG7jG9QPOG7jD4qxq8+4buMVsWo4bqv4buMxIMm4bu0PuG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zEg+G6o8Od4buMPirhuqXhu4zEgzAm4buMKeG7nuG7jMOj4bqp4buMYzDhu4wpPeG7jMSD4bqt4buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buK4buM4buf4bucZeG7jGM64buMxIMwJuG7jMSD4bqjw53hu4w+4bu0PuG7jOG7sDvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jOG7sFPEg+G7jD7hu6DEg+G7jGPhu57hu4zhu6x94buMKeG7suG7jOG7rMOiPiXhu4zhu6wqPz4q4buMKeG7nuG7jDwzxIPhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zhu6wq4bql4buc4buMPiom4bu44bqv4buMKCY+KuG7jD4lKiZAPOG7jD7hu7Q+4buMxIMwJuG7jOG7rsWoPuG7jOG7rFA84buMPirGrz7hu4zigJzhu6zhu6Im4buMKeG7onvhu4w+4bueZeG7jMOj4buce+G7jMSDKsavxIPhu4xW4buiPiXhu4zEgyrhuqU2PiXigJ3hu4pLL8OjxIPhuqN7PiVMSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLVzxMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67Egyrhuq884buw4buMJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buM4buU4buO4buYw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5Lhu47hu5LDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlOG7kMOV4buUL8OVxqDDleG7ruG7kMOV4buU4buQ4buU4buOw5XEg8ag4buU4buaxqApw5UtxJHhu5xlLeG7ruG6rz4lLeG7ruG7nD4t4buu4bqvPiUtY+G7nOG7isOgPiXDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bufXeG7rOG7jMOjJj4q4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4w+JSrhu7jhu4xj4bue4buM4oCc4bus4buiJuG7jCnhu6J74buMVuG7oj4l4buMxIMq4bqlNj4l4oCdw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOS4buU4buO4buYw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu47hu5LDkuG7jC9MSy9XPExLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyZM4buFPirhu4w8Jj4q4buMKl3hu5zhu4pLLyZMSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLw6PEg+G6o3s+JUzDucOi4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jCrhuqXhu4xWMT5LL8OjxIPhuqN7PiVMSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEgjAm4buM4buw4bqlN+G7rOG7jOG7rCrhu6Q+4buMY+G7nnvhu4zhu67hu6Bl4buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4w+JSrhu7jhu4xj4buee+G7jFbFqOG6r+G7jCUmOOG7jOG7rCom4bu44bqvw4zhu4zhu6zhu6Im4buMxIMqOCbhu4woKlPhu6zhu4xj4buqPuG7jFbhu5w+JeG7jOG7rH3hu4zhu6wq4bqxxIPhu4wlOuG7jFZ94buMKjYm4buMe+G7nD4l4buMe+G7nD4l4buMVsWo4bqv4buK4buMQ+G7nuG7jD4qYj4l4buMJTrhu4zGr8Og4buMY+G7nnvhu4zEgzAm4buMKCom4buMKeG7tD7hu4wpN8Og4buMxIMq4bqp4bus4buM4busKnvhu6I+JeG7jGPhu6I+JeG7iuG7jMO5w6Lhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMYzcm4buMKjo+KuG7jMSDKuG6p+G7rOG7jMSDKsavxIPhu4woKn3hu4zhu6wq4bumw6Dhu4w+KsavPsOM4buMxIPhuq3hu4w+KuG6rzM84buMxIN94busw4zhu4zEkVI84buMxIPhuqM04buM4bqjMibhu4xW4bu2PuG7jOG7rFDhu4zEgyrhu6Im4buMVjPhu4zhuqc+JeG7jMSR4bqr4buMxIMqJuG7tuG6r+G7jCk94buMw6AqWMOgw4zhu4w8M8SD4buMY+G7nibhu4wpOCbhu4zhu6wq4buee+G7jCgqMD4l4buMxIMqI+G7jOG7rCpX4buMKeG7psOg4buMVibhu4zDo+G6qeG7jMSDKjjhu4w24buM4bus4bq14buc4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jCgqJuG7jCVVw6Dhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7DjOG7jFI+4buMPn0m4buM4busWz7hu4xW4bucPiXhu4w+JTXhu4w+JeG6pTnhu6zDjOG7jMSD4bui4bus4buMw6Aqez4l4buMKeG7tD7hu4wpN8Og4buMxIMqOuG7jOG7rCrGrzzhu4zhu6wq4bugw6DDjOG7jCgqMD4l4buMVuG6sT4l4buMJSY44buMJSbhu6bhu6zDjOKApuG7jOG7pyrhuqU+JeG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4zEg+G6o10+JeG7jCo2PuG7jOG7rFDDjOG7jCnhu57hu4wp4bqp4bus4buMKl3hu6zhu4zhuqPhu6bEg+G7jChYPOG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFc84buMKCom4bu2PuG7jMSDMCbhu4zEgyrhuqnhu6zhu4zDo+G6qeG7jOG7rCrhu6I+4buMPlA+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEgjAm4buM4busKsOaPiXhu4zDoCpQJuG7jCnhu57hu4w8M8SD4buM4oCcJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buM4bus4bqnPiXigJ3DjOG7jOG7rMOiPiXhu4zhu6wq4bql4buc4buMw6AqUCbhu4w8M8SD4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMJSYiJsOM4buMxIMwJuG7jCgqMD4l4buM4buwJuG7tsSD4buMKOG7tsSD4buMKjnDoOG7jOG7rOG7oibhu4wlXSbhu4w+KuG6r+G7jC3hu4zhu6zhuqU2PiXhu4zEg+G6o3s+JeG7jOG7ruG7oGXhu4wqXeG7rOG7iuG7jMSCMCbhu4zhu6wq4bql4buc4buM4busfeG7jMOj4bqp4buMPiUqQOG7jMSDKuG6r8avxIPhu4xWI+G7jFYm4bu44bqv4buMxIMm4bu2xIPhu4w+KmI+JeG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4zhu6zhu6Lhu4zhu7AmQMSD4buK4buMQ+G7nuG7jOG7rOG6p+G7jMSDKuG7tuG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jD4lKuG7uOG7jGM3JuG7jMSDMCbhu4w+KuG6peG7jDwzxIPhu4zhu6w2PuG7jOG7ouG7rOG7jDwzPiXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqj4bqlOD4l4buMPiUq4bu44buM4busw6I+JeG7jOG7rCrDmj4l4buM4busKnvhu4zEgzAm4buMw6Phuqnhu4zhuqPDqD7hu4zhuqPDouG7nOG7jOG7rCrhuq9l4bu0PuG7jDwwPuG7iuG7jMSCMCbhu4zhu7DhuqU34bus4buMY+G7nnvhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jD4lKuG7uOG7jOG7ruG7oGXhu4xjNybhu4zEg+G6peG7jOG7rOG7ouG7rCrhu4w8M8SD4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMxIMqLD4q4buMJSZQPiXhu4xWI+G7jCgm4bu2POG7jOG7rDA+JcOM4buMKCbhu7Y84buMxIMm4bu4PuG7iuG7jMO5Wz4l4buMZeG7tOG6r+G7jD4lKuG7uOG7jCUm4buie+G7jGM3JuG7jMSDMCbhu4xW4bucPiXhu4zhu6zFqD7hu4xW4bqlOeG7rOG7jMSDP+G7rCrhu4wpw6Jl4buMPirhuqXhu4zhu7A74buMw6Aq4bui4buMKiI+JeG7iuG7jEPhu57hu4zhu6zhu6Thuq/hu4wqIibhu4wqfeG7rOG7jOG7sOG6seG7nOG7jD4l4bucZeG7jCnhurHhu6zhu4w+4bueZeG7jMSDMCbhu4zDoCpQJuG7jMSDOjzhu4zhu6zhu6Lhu6wq4buMJSZQJuG7jOG6oeG6r2Xhu7bEg+G7jOKAnMO54buePOG7jOG7rOG7ouG7rCrhu4w+4buee+G7jFYj4buMJSbhu6J74buM4buu4bqz4bus4buMPipiPiXhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMPuG7nmVI4oCd4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLw6PEg+G6o3s+JUzhu6cq4bqlPiXhu4zDo+G7nHvhu4wp4bugJuG7jFbhu6I+JeG7jMSDKuG6pTY+JeG7jGPhu57hu4zEg+G6o+G7pD7hu4zEg+G6o10+JUsvw6PEg+G6o3s+JUxLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7pyrhuqXhu4xWUeG7jD59JuG7jCjDquG7jD5SPiXhu4zDo+G6peG7jMOgKuG7oDzhu4xj4bue4buMxIPhuqM6Pirhu4xWM+G7jOG7rOG6teG7nOG7jMSDMCbhu4zhu6wq4bql4buc4buMVuG6pTnhu6zhu4zEgz/hu6wq4buMKcOiZeG7iuG7jOG7p1I+JeG7jCnhuqnhu6zhu4zhu6zhurXhu5zhu4zEgzAm4buM4busKsOaPiXhu4xW4bq14buMViPhu4zhu6xQJuG7jMSDKiZAPuG7jOG7rCrhu6bEg+G7jCnhuqU5PiXhu4wlJuG7onvhu4zhu67hurPhu6zhu4w+KuG6pT4l4buMw6Phuqfhu6zhu4zEg+G6o8Od4buM4bus4bq3PiXhu4wqe+G7nj7hu4zhu6xQPirhu4zhu6zhuq8z4bus4buMw6MxPiXhu4woKjA+JeG7jOG7rCp74buMw6AqWMOg4buMPDo+KuG7jFbhuqU54bus4buM4buwIuG7jOG7rOG6rzPhu6zhu4xj4bue4buM4buuxag+4buM4buuxag+4buMxIMwJuG7jOG7sFPEg+G7jFbFqOG6r+G7jFbhuqU54bus4buM4busUDzhu4w+KsavPuG7jD4qYj4l4buMxIMq4bqn4buMxIMqxq/Eg+G7jFZV4bus4buM4buwJkDEg+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4bunJVPEg+G7jOG6o+G7nOG7jCgqIibhu4zhu6zhu6Im4buM4oCcKeG7onvhu4zhu67hu5wm4buM4buuw5o+JeKAneG7jCnhu57hu4zDo+G6qeG7jClTPiXhu4xWXT4l4buMKCom4buMPiUqV+G7jCk4JuG7jOG7sDPhu6zhu4zhu7Dhu6Dhu6wq4buM4bus4bq14buc4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7iuG7jG/hu6Lhu6zhu4xXPOG7jOG7rH3hu4wpxag+4buMxIPhu6Q84buMw6PhuqlJ4buM4oCc4buNPOG7jCgqMD4l4buMVuG6teG7jD5SPiXhu4wp4bqp4bus4buMY1I+4buMKnvhu6Lhu4w8Nybhu4xW4bqlOeG7rOG7jMOgKuG7pD7hu4wp4bqvMj4l4buMY+G7nnvhu4xW4bukZeG7iuG7jMSCKsWoZeG7jOG7sFPEg+G7jOG7sF0+4buMVzzhu4zDoCpQJuG7jCpd4bus4buMPiom4bu44bqv4buMViPhu4wp4buePOG7jCU6SOKAneG7iuG7jOKAnOG7jTzhu4woKjA+JeG7jOG7rH3hu4zEgybhu7g+4buMViPhu4wqXeG7rOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buM4buu4bukPuG7jCnGr8Og4buMPuG7tD7hu4w8Nybhu4xj4buee+G7jFbhu6Rl4oCd4buK4buMb+G7oibhu4zEg+G6rzQm4buMw5Xhu5TDjMOV4buW4buMPuG7tOG6r+G7jOG6o+G7nOG7jGPhu6Y+4buMVuG7uOG7jD4q4bql4buM4busKuG6sT4l4buM4busKsOaPiXhu4zhu6x94buMw6Phuqnhu4wp4bqp4buc4buM4busKl0+4buK4buMQ+G7pD4lw4zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jCgqMD4l4buM4busfeG7jD5SPiXhu4wp4bqp4bus4buMY+G7nuG7jCgqMD4l4buM4busfeG7jMSDJuG7uD7hu4w+4bu0PuG7jDw3JuG7jGPhu5574buMVuG7pGXhu4rhu4xvKuG6sT4l4buMY+G7nnvhu4wqXeG7rOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMPiUq4bu44buMKeG7nuG7jFYyPiXhu4zhu6xQPirhu4w+KuG6pT4l4buMVuG7nD4l4buMxIMqJuG7tuG6r+G7jMOj4bqp4buMVjI+JeG7jOG7rFA84buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEguG6o3s+JeG7jOG6oeG6r+G7ouG7jMSD4bqjOj4q4buMxIPhuqPhu5x74buMVibhu4xWNCbhu4wp4bugJuG7jCk4JuG7jD59JsOM4buMxIMwJuG7jCoiJuG7jMSDKuG7tDzDjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFc84buMKeG7njzhu4wlOuG7jD4le+G7nibhu4wlJjjhu4wqXeG7rEjhu4rhu4xvKuG6sT4l4buMPn3hu4zEg+G6o1Dhu4wpOCZJ4buM4buwXT7hu4xXPOG7jOG7sOG7oj7hu4wq4buePiXhu4x7PikmPlfDjOG7jFYm4buM4buw4bqlPiXhu4zhu7Dhu7TDjOG7jMOgKuG6s+G7jCnhu5484buMPDPhu6zDjOKApuG7jD4q4bqlPiXhu4xWJuG7uOG6r+G7jCgqJuG7tj7hu4zEgzAm4buMPiXhu6o84buMPiUqLuG7jCnhu57hu4zhu6zhu6Thuq/hu4w+fSZJ4buM4oCcKl3hu6zhu4zhu64xxIPhu4w+4bu0PuG7jMOgKlAm4buMVibhu4wp4buePOG7jMSDKjAm4buMxIMqxahl4oCd4buK4buMb+G7oibhu4zEgyo4JuG7jOG7sOG6rzQm4buMPuG7nmXDjOG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4xWJuG7jCgm4bu2POG7jMSDJuG7uD7hu4wp4bue4buMKuG7tsSD4buMw6Phuqfhu6zhu4zhu7A6Pirhu4zEgyrhuqU4PiXhu4xj4bue4buMVuG7oj4l4buMxIPhuqPhu6Q+4buMxIPhuqNdPiXhu4rhu4zhu6cq4bqlPiXhu4zEg+G7oCbhu4zDo+G7nHvhu4zhu6wq4bqxPiXhu4wp4bugJuG7jD59JuG7jOKAnCpd4bus4buM4buuMcSD4buMPDcm4buMVibhu4zDoCpQJuG7jFYm4buMKeG7njzigJ3hu4rhu4zDs+G6pTg+JeG7jD4q4bql4buMVuG7nD4l4buM4busfeG7jOG7rOG7oibhu4w+Kjo+4buM4buw4bumxIPhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G6reG7jMSRUeG7jCozJuG7jCgqJuG7tj7hu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4w+JSrhu7jhu4zhu6zDoj4l4buMxIPhuqnhu4zEgzQ+4buMxIMq4bqlNj4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxu4bqvNCbhu4zDo+G7oj4l4buMVibhu4wp4buePOG7jMSoKTfDoOG7jMOV4buOw4zDlcOV4buM4buw4bqvNCbhu4zDo+G7oj4l4buMPiUqLOG7jCpd4busSsOM4buM4buw4bqvNCbhu4zhu6wqJuG7uOG6r+G7jOG7rCrhurE+JeG7jMOj4buy4buMVibhu4wqXeG7rMOM4buMKl3hu6zhu4w+KmI+JeG7jCgm4bu2PuG7jMSDKuG6p+G7rOG7jGNSPuG7jCp74bui4buMxIN74buiPsOM4buMY1I+w4zhu4zhu5w+KsOM4buMw6PhuqvDjOG7jFY74bucw4zhu4rhu4rhu4rhu4zhu6cqYj4l4buMxIMq4bqn4buMPOG7nuG7jOG7rCrhurE+JeG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4xW4buiw6Dhu4zhuqc+JeG7jFbhuqU54bus4buMYeG7jOG7rCrhuqU2PiXhu4zEg+G6ozo+KuG7jCUm4buie+G7jOG7ruG6s+G7rOG7iuG7jMO54bugJuG7jMSD4bqt4buMVuG7pGXDjOG7jOG7rOG7oibhu4zigJxWOz4q4buMPiUqLuG7nOG7jOG7rjHEg+KAneG7jOG7rOG7nj4l4buMxIMq4bu0POG7jOG7rOG6tT4l4buM4busMeG7jFYxJuG7jGM3JuG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jGPhu57hu4zhu6wqPz4q4buM4busKuG6sT4l4buMPn3hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7pyXhu6o84buMxIMq4bu0POG7jMSD4bqt4buMPipiPiXhu4wpOCbhu4zEg+G7pDzhu4zDo+G6qcOM4buMxIMwJuG7jOG7rFA84buMPirGrz7DjOG7jOG7rOG6rzPhu6zhu4zDozE+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7rCrhurE+JeG7jD7hu7bhuq/hu4w+KuG6peG7jD4qOj7hu4xh4buMJX3hu6zhu4xWM+G7jOG7sCbhu4zhuqHhuq/hu5w+4buMw6Phu7Lhu4w+KuG6peG7jMSDKuG7tuG7jD7hu557SOG7iuG7jMSQUeG7jCozJuG7jOG7rHsm4buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4zhu6wqw5o+JeG7jFbhurXhu4w+Uj4l4buMKeG6qeG7rOG7jFYj4buMxIMqJuG7jFbhuqU54bus4buMY+G7nnvhu4zEguG7n8OAxILhu4rhu4zhu6Mm4buc4buMVjo+KuG7jCgqMD4l4buM4buseybhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jCnhu57hu4zDo+G6qeG7jMSD4bqp4buMKuG7nnvhu4w+KuG6peG7jD4qYj4l4buMJSbhu5zhu4xWOj4q4buMKCrhu6Lhu6zDjOG7jCgqJuG7jOG7rCrDmj4l4buM4busfeG7jOG7rOG7oibhu4xWI+G7jCgqe1fhu4zhu6x7PsOM4buMKCp7V+G7jOG7rOG7oibhu4xjJkDhu6zhu4wqXeG7rOG7jCrhu54+KuG7iuG7jG9bPuG7jMSDKsWoZeG7jCUm4buie+G7jMSD4bqjw53hu4w+KuG6peG7jMSDMCbhu4zEgyo64buMw6M54buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4xj4bue4buMVjAm4buMKCom4buM4busfeG7jOG7rOG7oibhu4w+Kjo+4buM4bui4bus4buM4busUDzhu4rhu4zhu6UzxIPhu4zDozHhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4w+JSrhu7jDjOG7jMSD4bqjez4l4buMVn3hu4zhu6x94buM4busUOG7jD7hu5w84buM4busUOG7jD5i4buMVlHhu4w+fSbhu4xjNybhu4zEgzAm4buM4oCcbyrhurE+JeG7jFc84buMPOG6rzE+4buMVibhu4zEkeG6r+G7psSD4buMKCrhu6jhuq/hu4wp4buce+G7jFYzPiXhu4zhu6wqe+G7jFbDoeG7jOG7rCrhu6I+4oCd4buK4buMQ8avZeG7jCnhu57hu4zhu6wq4bqxPiXhu4xW4bucPiXhu4zEg8avPuG7jCrhuqVhPiXhu4w+KmI+JeG7jD5SPOG7jMSDKuG7oj4l4buMxIPhuq80JuG7jMSD4bqjw53hu4xW4bukZeG7jMOj4buce0hLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCMCbhu4w84bqvMT7hu4zEgypXe+G7jMOj4bqp4buMPiUqJkDDoOG7jCUm4buie+G7jOG7ruG6s+G7rOG7jGPhu57hu4xW4bucPiXhu4zEg+G6qeG7jCoiJuG7jCUm4buie+G7jOG7ruG6s+G7rOG7jCnhu57hu4wlOkjhu4rhu4xvfeG7jMOgKlAm4buMKeG7nuG7jMOj4bqp4buMw6N74buMw6Phu6I+KuG7jCo2PuG7jMSDKuG6r+G7nOG7jCrhu5xl4buMVibhu4zEgzo84buMPipiPiXhu4xWJuG7uOG6r+G7jCU64buMVn3hu4zEkeG6r+G7psSD4buM4busKuG6sT4l4buK4buMw4Phu5x74buMPDo+KuG7jCgqMD4l4buMZeG7tOG6r+G7jMSDKuG6pTY+JeG7jD4qYj4l4buMxIMq4bqn4buMVuG7oj4l4buMVuG6pTnhu6zhu4xl4bu04bqv4buMxIMq4bqlNj4lw4zhu4zEg+G6o+G7pD7hu4zEg+G6o10+JeG7jD4qYj4l4buMVibhu7jhuq/hu4w/xIPhu4xW4bqlOeG7rOG7jMSD4bqj4bukPuG7jMSD4bqjXT4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhur/huq/Egyp74bqjw5JMS8OjxIPhuqN7PiVMxIIqUz4l4buM4bunJeG6r2U9Pksvw6PEg+G6o3s+JUxLL8OgTA==

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]