(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Thanh Hóa. Phóng viên (PV) Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh; Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Lam Sơn Lê Trung Dũng và Bí thư đoàn phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa Phạm Thị Kiều Nhung về chủ đề trên.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZjF54buP4bq+4buLeeG7gEzhu4vhur7DvcODeeG7i+G6vnnhu6HDg+G7i0vhu4DDg3jhu4vDgOG7s3R5w6rhu4vDiuG7j8ODeOG7i+G6vsO0xILDquG7i8O6w73hu4vDuuG7oeG7gOG7i3RG4buN4buL4bq+4buA4bqow73hu4vhur7hurzFqeG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmKnnhu4jDg3jhu4vDg+G7meG6ouG7i+G6uuG7gOG7jcOq4buLxKjDveG7rXThu4t54bq2dOG7i+G6vnDhurjhu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vhur55w7nEguG7i+G6vkjhu4vhur5IRcODeMOq4buLw7rDtMSC4buLw7pJdMOq4buL4bq4ecSCw4N44buLdOG7j3R54buLWeG6puG7i1R54buz4buLJcO9w4N54buL4bq+4bq8ReG7i+G6vnnDtcODeeG7i8Sow73hu6104buL4bqgw7XhuqLhu4vhur55SETDg3jhu4tL4buATOG7qcODw6rhu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq+4buEdMOq4buL4bqgw7Xhu4vhur7hu7XDg3nhu4t04buR4bqiw6rhu4vhur7hurzhu490eeG7i8ODecO94but4bqi4buLdEbhu43hu4vDusSCw7XDg+G7i8Sow73hu6nDg8Oq4buL4bq+eeG7jcODeeG7i8ODw73hu6nDg+G7i+G7h8Oa4bqxNSrhu4Phu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hur/hu4sxeeG6rsODeOG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G7hzHhurHhu4Phu4tT4buPxILhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hu4t04buA4bqkw73hu4vhur7hu4Dhu6HDg+G7i8O64buT4buLdOG6ruG7i3Thu4Dhuqx04buL4bq+4bq84buNxILhu4vDuuG6qMO94buLxKhDw73hu4sxeeG6ruG7i1Phu7Phu4vhur55SOG7izXhu7nDg3nhu4vDusSCw7XDg+G7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7izF54buCw4N44buLNeG6pOG7iyTDvcODeeG6veG7i1Phu7Phu4vhur55SOG7i8O6xILDtcOD4buLNeG6vEhEw4N44buLNVkxNeG7i3R54buATOG7qcOD4buLJOG7jeG6ouG7izRCw4Phu4sk4bup4buLNeG6vOG7gMODeOG7i1VHw4N44buLxKjDteG7i1Phu7Phu4vhur55SOG7i8O6xILDtcOD4buL4bq4eUhEw4N44buLJOG7jeG6ouG7izRCw4PDquG7izUx4buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4buLMXnDtOG6ouG7izV54bu34buLPcO94bux4buA4buLKnnhu4DDg3jhu4vEqOG7seG7i3R5RuG7i8O64bux4buL4bq+4bq84bupw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6vuG7jXPhuqDDueG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdOG7jeG6osODeeG7jeG6vsOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i2/hu4nhu4nhurhL4bq94buL4bqi4buN4bq8eMO9w4Mt4bqgw7l34bq+4bq74buL4buN4buA4bq+xILhur3hu4vhuqLhu43hurx4w73Dgy3hurzDvXh54bq+4bq74buL4buN4buA4bq+xILhur3DrGbhu4Xhur5zxIJ1TGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6vsO5S+G6vi3hu43huqDDvXjDg+G6u+G7i3TDucOD4bq+w7nhurzhur3DrGbhu4XDiuG6vuG6vMSCw4N4ZuKAnD154buP4bq+4buLxKjhurbDg3jhu4t04bqkw4N44buLecO94burw4Phu4st4buLJMaw4buLw4rhuqTDg3jhu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcOD4oCd4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6vsO5S+G6vi3hu43huqDDvXjDg+G6u+G7i3TDucOD4bq+w7nhurzhur3DrGbhu4XDiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdeG6vnnhu4DhuqJz4buLw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbeG7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLa2ts4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy/DvcSo4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4Mvw4PDuUrDii9qa8Spai/EqW9vdWzEqWxr4buJbW/hur5vw7Jtw7LhuqDEqeG7iS3EqcOz4bq/w4Hhurh4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6wxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4tL4buAw4N44buLw4Dhu7N0ecOq4buLw4rhu4/Dg3jhu4vhur7DtMSCw6rhu4vDusO94buLw7rhu6Hhu4Dhu4t0RuG7jeG7i+G6vuG7gOG6qMO94buL4bq+4bq8xanDrOG7i0rDvXXhur55Y8OsbeG7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGtrbMOs4buLL2bhu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYx4bqx4bq74buL4bqzw73Dg+G7i3R54bu34buLdHnEguG7i3PDveG7q+G6vuG7i3Thu4LDg3jhu4vEqEPDveG7i+G6vuG7gOG6qMO94buL4bq+4bq8xanhu4t04buR4buLw4NIQ3TDquG7i+G6vuG7gOG6qMO94buL4bq+4bq8xanhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hu4vDuuG7k+G7i8O6w7Thur7hu4vDukjEkHThu4vDg3nhu4jDg3jhu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7keG7i3jhu7Xhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8Sow73hu6104buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLVHnhu7nhu4vhur554bu34buLw4rhuqThu4vhu4ltLVQ1LzXhurfhu4vDg3jDtUzhu4vEqW0tbS1q4buJxKlu4buLdEbhu43hu4tT4bqs4buLVHnhu7PDg3nhu4vhur7hurzhu7fhu4vhu4fDgHnhuq7hu43hu4vhurPDncOd4buD4buLxKjhu7Hhu4vigJzDmnFM4buL4bqiw7TDg3nhu4t54bq2dOG7i+G6vnDhurjhu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vhur55w7nEguG7i+G6vkjhu4vhur5IRcODeMOq4buLw7rDtMSC4buLw7pJdMOq4buL4bq4ecSCw4N44buLdOG7j3R54buLWeG6puG7i1R54buz4buLJcO9w4N54oCd4bq54buFL8O54bqiZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO54bqiZlR54bu34buLMXnhu4LDg3jhu4s14bqk4buLJMO9w4N54bq74buFL8O54bqiZuG7i+G6scO94butdOG7i3nhurZ04buL4bq+cOG6uOG7i8Sow7Xhu4vhuqDDteG6ouG7i+G6vnnDucSC4buL4bq+SOG7i+G6vkhFw4N4w6rhu4vDusO0xILhu4vDukl0w6rhu4vhurh5xILDg3jhu4t04buPdHnhu4tZ4bqm4buLVHnhu7Phu4slw73Dg3nhu4vDukjEkHThu4vDunFM4buL4bqiw7TDg3nhu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4vhur7hurzEgsODeOG7i8Oa4bqxNSrDquG7i3Thu4904buLdOG7n+G6uOG7i3Phuqzhu4vDusSCw7XDg+G7i+G6vuG7s3R54buLdMOMdOG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgHnhu43DveG7i8O64buv4buLw5rhurE1KuG7i8O64buZw4N44buLw4BN4buLdOG7j3Thu4vDg+G6rMO94buLdeG7gMODeOG7i+G6vuG7gOG7i3VIw4nDg3jDquG7i+G6vMOow4Phu4vhuqDhu4BM4butw4Phu4t54bq2dOG7i+G6vnDhurjhu4vhur55w7nEguG7i+G6oETDveG7i1Phu4904bq/4buLKuG7meG6ouG7i2rhu4lqasOq4buLU+G7jcOD4buLNXlIRMODeOG7i8So4buE4buLNeG7ucODeeG7i8O6xILDtcOD4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i1nhuqzDveG7i8ODeHnhu7fhu4vhur7hurzDjHThu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4t0eeG7gEzhu6nDg+G7i8O64bux4buL4oCcWeG6tnThu4vhur5w4bq44buLxKjDteG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+ecO5xILhu4vhur5I4buL4bq+SEXDg3jDquG7i8O6w7TEguG7i8O6SXTDquG7i+G6uHnEgsODeOG7i3Thu490eeG7i1nhuqbhu4tUeeG7s+G7iyXDvcODeeKAneG7i+G6vnnDucSC4buLeeG7tcODeeG7i+G6vnlJdOG7i+G6vuG6vMOMdOG7i+G6vuG7gEzhu6vDg+G7i8SoQ8O94buLw4rDjOG7i+G6vnnhu43huqLhu4t4w73hu43hu4t0RuG7jeG7i3lCw4Phu4tq4bq/4buJ4buJ4buJ4buLdOG7j8OD4buLc+G6rOG7i8O6xILDtcOD4buLdHlG4buLdHnhuqThur7hu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjhu4vEqMO14buL4bq+eeG7gOG7i3nhu4bhur7hu4t5QsOD4buLw7LDs+G6v+G7ieG7ieG7ieG7i8Oa4bqxNSrhu4vhur55w7nEguG7i3XhurTDveG7i+G6vuG6vMOMdOG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4bq84bupw4Phu4t34buNw4Phurjhu414w7nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY94bur4bq+4buL4bq64buA4buRw6rhu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buL4oCcNeG7gOG6qMO94buL4bq+4bq8xanhu4t0eeG7gMODeOG7i+G6vuG7jUzhu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i8ODw4LDg3jhu4vhur55w4LDg+G7i+G6okPDveG7i8Sow7Xhu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i8So4buZw4Phu4vhuqLDvcODeeKAneG7i8O64buT4buLdOG6ruG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLbOG6v+G7ieG7ieG7ieG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4vDukjEkHThu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hur/hu4s1cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i8Sow7XEguG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i3Thu4Thu4vhur554buvw6rhu4vhur55w73hu6vhur7hu4vhur55w4x0w6rhu4vDg3lI4buL4bq+4buA4buLw4rhu4rhu43DquG7i+G6oMO14bqi4buL4bqiQ8O94buLw7pIRMODeOG7i3jDveG7jcSC4buL4bq+ecOCw4N44buL4bqgw73hu6nDg+G7i+G6vnnDgsODw6rhu4tz4buRw4PDquG7i3Thu5HDveG7i+G6vsO0xILhu4vEqEhEw4Phu4vhur7DtOG6uMOq4buL4bq+4bq84buNxILhu4vhur7GocODeOG7i3Thu6NM4buLeMO94bqkw4N4w6rhu4vhur7huqjhu4t0eUl04buL4bq+cOG6uOG7i3nhu4Dhu5/Dg+G7i3R54buATOG7r8OD4buLeMO94buNxILhu4tJw4N44buLdeG7hMODeOG7i+G6vsO94burw4Phu4tz4bqs4buLw4B5xILhu43hu4t54bq2dOG7iy3hu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7hur/hur/hur/hu4s14bqow4N44buLw4N44buA4bqmw4Phu4vDgMO9w4N54buL4bq4eeG7s+G7i0hDdOG7i+G6vuG7s8ODeeG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLauG7ieG7i+G6vsOT4buLw7rhuqbDg3jhur/hu4tU4buPdOG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4vhur7hu7XDg3nhu4vDg3jhu4BM4butw4Phu4vDuuG7keG6ouG7i3Phu5HEguG7i+G7jcOD4buLw4rDvcODeeG7i0vhu5Phu4t54bqsw73hu4vDukjEkHThu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5HDquG7i+G6vOG6rMODeOG7i8OAeeG7leG6uMOq4buLeOG7lcOD4buLxKhDw73hu4vEqMO94butdOG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4vDgHnhu43DveG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i+G6vuG6pOG6vuG7i3Thu4904buLdHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG6u+G7i+KAnOG6s+G7gOG7o8OD4buLc8O94bupw4Phu4t4w71Dw73DquG7i+G6vuG7q+G6vuG7i3nhu5HDveG7i8O64buRxILigJ3DquG7i+KAnDV54buPw4N44buLc+G7jeG7i3PDveG7qcOD4buLeMO9Q8O94oCd4bq/4bq/4bq/4buLPeG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7keG7i3Thuq7hu4ttauG6v2tqw7Phu4vDiuG7gOG7n+G6vuG7i+G6uuG7gMO1w6rhu4vhur7huqjDg3jhu4vhur7hurzhu7fhu4t4w73hu4/hu4t44buhw4Phu4vEqcOzw6pt4buL4bq+w5Phu4vDuuG6psODeOG7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6vOG7jcSC4buL4bq+xqHDg3jhu4t0ecSC4buLdOG7j3Thu4vDuuG6pMO94buL4bq+SMSQw4N44buL4bqgw7Xhu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i3R54buzw4N54buLw4rhu490ecOq4buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4PDquG7i+G6vuG6vMWp4buLw7nhuqLhu4vDg3h5w6jEgsOq4buL4bq+ecO94bur4buA4buLw4N5w73hu4t04bqu4buLecSCw7XDg+G7i3Thu5HDg3nhu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G6v+G6v+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOa4burw4Phu4vDg+G7jUzDquG7i8Oa4bqxNSrhu4t14buATOG7i+G6vuG6vOG7teG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4t0RuG7jeG7i2/EqW3hu4vhuqLDguG7i3nhu7XDg3nDquG7i3jDveG7kcO94buL4bq4eeG7j+G6uOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vDg8O94bupw4Phu4tM4bur4buA4buL4bq+eeG7q+G6veG7i25vw7Phu4vhuqLDguG7i3nhu7XDg3nhu4vigJw14buATOG7q8OD4buLw7pIRMODeOG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vDg8O94bupw4Phu4vhur7DjOG7i+G6uuG7gOG7kcOD4buLxKjhu7Hhu4vhu43Dg+G7i8ODw73Dg3nhu4vhur7hurxw4bq+4buL4bq+w4zigJ3DquG7i+KAnD154buA4buL4bq4eeG6pOG7i8OAecOCw4N44buLdOG6ruG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vDg8O94bupw4Phu4vhuqLhu5V04buL4bq+4but4buLw4PDtMOD4buLS+G7k+G7i3nhuqzDveKAncOq4buLVOG7o+G7gOG7i+G6oMO0dOG7i3Phuqzhu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcOD4buL4bq+4bu1w4N54buLw4N44buATOG7rcOD4buL4oCcNXnhu5Xhurjhu4vDiuG7j8ODeOG7i8ODw73hu7HhuqLhu4vhur7DvcOD4oCd4bq/4bq/4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmKnnhu4jDg3jhu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7keG7i8O64bqu4buLw7rhu5Phu4vhurh54buhw4Phu4vDg8O1xILhu4t0eUnDg3jhu4vhuqLDvcODeeG7i8Sow73hu6104buLeeG6tnThu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vhur55w7nEguG7i1Phu4904buLw7rhu5Phu4vhur7hurxF4buL4bq+ecO1w4N54buLxKjDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i+G6vnlIRMODeOG7i0vhu4BM4bupw4Phu4t0RuG7jeG7i8Oa4bqxNSrhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hur/hu4sy4buA4buN4buLw7rhuq7DquG7i3nhu7XDg3nhu4vhu5HDg3nhu4vDmuG6sTUq4buLw7rhu5Phu4vhur55w4x04buLw4rDjOG7i3R5w73hu6vhuqLhu4vDukjEkHThu4vhur7hu7XDg3nhu4t04buR4bqi4buLxKjDteG7i8OKw4zhu4vhurrhu4BN4buL4bqi4burw4Phu4t0RuG7jeG7iyp54bujw4Phu4t14bujw4PDquG7i3jhuq7hurjhu4vhurh54buhw4Phu4vhur7DguG7i+G6vnnhu5XhuqLhu4t0ecSC4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i+G6vuG6pOG6vuG7i8O64bun4bq44buLdEbhu43hu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcOD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur55RMO94buLw4BO4buL4bqiQ8O94bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6vsO5S+G6vi3hu43huqDDvXjDg+G6u+G7i3TDucOD4bq+w7nhurzhur3DrGbhu4XDiuG6vuG6vMSCw4N4ZipCw73hu4tIQuG6ouG7i+G6ouG7oeG6ouG7i+KAnHnDtOG6vuG7i3jDveG6pMODeOG7i8O64bqy4oCd4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6vsO5S+G6vi3hu43huqDDvXjDg+G6u+G7i3TDucOD4bq+w7nhurzhur3DrGbhu4XDiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbeG7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbeG7ieG7ieG6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vw73EqOG6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL8ODw7lKw4ovamvEqWovxKlvb3VsxKlsa+G7iWtu4bq+b8OzxKnEqeG6oGwtauG7ieG6v8OB4bq4eMOs4buL4buN4bqg4bq+Y8OsMXnhu4/hur7hu4t54buATOG7i+G6vsO9w4N54buL4bq+eeG7ocOD4buLS+G7gMODeOG7i8OA4buzdHnDquG7i8OK4buPw4N44buL4bq+w7TEgsOq4buLw7rDveG7i8O64buh4buA4buLdEbhu43hu4vhur7hu4DhuqjDveG7i+G6vuG6vMWpw6zhu4tKw7114bq+eWPDrG3hu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xt4buJ4buJw6zhu4svZuG7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO54bqiZjHhurHhurvhu4tT4bqmw73hu4vDuuG7leG6uOG7i+G6oE3hu4vhur5IRcODeOG7i3Thu490eeG7i+G6osO0w4N4w6rhu4t4w73hu4/EguG7i3Xhu4R04buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4tM4bup4buA4buLw4NIQ3TDquG7i0zhu6nhu4Dhu4vhurrhu4Dhu6nhu4t5SELDg3jDquG7izXhurxIRMODeOG7izVZMTXhu4t0eeG7gEzhu6nDg+G7iyThu43huqLhu4s0QsOD4buLw7rhu5Phu4t04bqu4buLw4N54buIw4N44buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeMOq4buLdHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i3Thu4Thu4vhur554buv4buLw4PDtcSCw6rhu4vhur55SOG7jeG7i+G7jcODeeG6ueG7hS/DueG6ombhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6ombhu4zDg3nhu4sk4bup4buLNeG6vOG7gMODeOG7i1VHw4N44bq74buFL8O54bqiZuG7i8Oa4buv4buLxKjDveG7rXThu4t54bq2dOG7i+G6vnDhurjhu4vDusO04bq+4buLw4Dhu6vhur7hu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t04buNxILDquG7i3Phu6nDg+G7i3TDtMODeeG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLw4Dhu6vhu4t5xILDtHR5w6rhu4t0eUhCw4N44buL4bq+4bq84bu1w4N54buLecO1w4N54buLw7rhuqzDg3jDquG7i8O6cUzhu4vhuqLDtMODeeG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vhur7hu4BM4bupw4Phu4vhur7hurzhu4BM4buxw4PDquG7i8O6xILDtcOD4buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhur7huqjhu4t0eUl04buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buL4bq+ecO94bur4bq+4buL4bq+ecOMdOG6v+G7i8Oa4bqu4buL4bqgw7Xhu4t0eUhCw4N44buL4bq+4bq84bu1w4N54buL4bq+4bu1w4N54buLw4N44buATOG7rcOD4buLxKjhu7Xhu4t04bqsw4N44buLw7rhuqbDg3jhu4vEqEPDveG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i+G6vnnhu5nhuqLhu4t54bqyw73DquG7i+G6vsahw4N44buL4bq64buAw7Xhu4t0ecSC4buL4bq+4bq8xanhu4vDueG6ouG7i3Thuq7hu4t5xILDtcOD4buLdOG7kcODeeG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcOD4buL4bq+w7TDveG7i8O6w73hu6/huqLhu4s14bq8SETDg3jhu4s1w73hu6/hu4Dhu4t54bq2dOG7izV5w7R0eeG7iyRw4bq44buLasOq4buL4bq+ecOCw4Phu4tZxILhu43hu4s0QsODw6rhu4tL4buT4buLNXnDtHR54buLJHDhurjhu4vhu4cqeOG6tnThu4skxqF04buD4bq94buLJMO1w4N44buL4bq+4bq8xanhu4s0JjTDquG7i1nhuqzDveG7iyp4SETDveG7i+G6ouG7guG6veG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vhur554buZ4bqi4buLeeG6ssO9w6rhu4vhur7GocODeOG7i+G6uuG7gMO14buLdHnEguG7i3Thu4904buLdMOM4buA4buLdHnDveG7q8OD4buLc8O9w4N54buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buL4bq4eUhEw4N44buLw5rDgsODeOG7izRCw4Phu4vhu4c1MeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7g+G6v+G6v+G6v+G7izLhu4Dhu43hu4vhuqLhuqrDveG7i3R54buATOG7q8OD4buLw7rDvcOq4buLw4N4ecO54buL4bqi4bqqw73hu4t04buj4buA4buLdHnhu4BM4butw4Phu4t0RuG7jeG7i3Thu4904buLdMOM4buA4buLdHnDveG7q8OD4buLc8O9w4N54buL4bqgw7Xhu4tzw7XDveG7i3nhurZ04buLw4rhuqTDg3jhu4vDuuG6rMODeOG7i8So4buAw4Phu4vDuuG7leG6uOG7i+G6vsO9w4N54buL4bq+eeG7ocOD4buLTOG7qeG7gOG7i8ODSEN0w6rhu4vDusO0xILhu4vhuqBN4buL4oCc4buA4bqkw4N44buLw4NIQ3Thu4vDg3lD4buLw4N44buA4bqmw4PigJ3DquG7i+KAnOG6oOG7j+G7i+G6oMO1w4N54buLw7rhu4LhuqLhu4vhuqDhu4/hu4vhurzhu490eeKAneG7i3R5xILhu4t04buPdOG7i8O54bqi4buLeeG6tnThu4vDisO9w4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNcON4buLdOG7j3Thu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSCw6rhu4vDusSCw7XDg+G7i+G6vuG6vEhEw4N44buLw7rhu7fDg3nhu4t5SEPDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vDmuG6sTUq4buLdOG6ruG7i+G6oE3hu4vhur5IRcODeOG7i+G6uHnhu5/Dg+G7i8O64buf4buAw6rhu4vhurzDqMOD4buL4bqg4buATOG7rcODw6rhu4vDg+G7mcODeOG7i+G6oMOMdOG7i3nhurZ04buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6pOG6vuG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i3PhuqbDveG7i3VIw4nDg3jhu4vDuuG7r+G7i8O6SMSQdOG7i8O6ScODeOG7i8Sow7XEguG7i3nDtcODeOG7i8ODeEfhu4t0RuG7jeG7i8Oa4buRw4N44bq/4buLPeG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7kcOq4buLw4Phu5nhuqLhu4t54bq2dOG7i2rhu4lqxKktauG7iWpqw6rhu4vhur7hurxIRMODeOG7i8O64buT4buLeMO9Q8O94buL4bq+ecO94but4buA4buLw7LDs+G7i8O6xILDtcOD4buLxKjDveG7qcOD4buLSOG7gOG7i+G6vuG7huG7i+G6oMO14buLw4rDvcODeeG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6vnnhu43huqLhu4t1w4zhu4vhuqBD4bq44buLc+G6psO94buLdUjDicODeOG7i8ODeXDDg+G7i+G6vnlJdOG7i8So4bux4buLw5rhu5HDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buLdMO5w4Phur7DueG6vOG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmJOG7gMOCw4Phu4vDiuG7ncOD4buLw4rDtcODeOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i+G6ouG6tsO94buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhur7DuUvhur4t4buN4bqgw714w4Phurvhu4t0w7nDg+G6vsO54bq84bq9w6xm4buFw4rhur7hurzEgsODeGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i23hu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i2tvbeG6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vw73EqOG6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL8ODw7lKw4ovamvEqWovxKlvb3VsxKlsa+G7iWps4bq+w7PDsm5r4bqgbS3EqcOy4bq/w4Hhurh4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6wxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4tL4buAw4N44buLw4Dhu7N0ecOq4buLw4rhu4/Dg3jhu4vhur7DtMSCw6rhu4vDusO94buLw7rhu6Hhu4Dhu4t0RuG7jeG7i+G6vuG7gOG6qMO94buL4bq+4bq8xanDrOG7i0rDvXXhur55Y8OsbeG7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGtvbcOs4buLL2bhu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYx4bqx4bq74buLJMO14buL4bqi4bqs4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDg3nhu4jDg3jhu4vDusSCw7XDg+G7i+G6uHlIRMODeOG7i+G6vsO94bup4buA4buLc8O94buv4buA4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4t54bq2dOG7i+G6vnDhurjhu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vhur55w7nEguG7i1Phu490w6rhu4vhurh5SETDg3jhu4sk4buN4bqi4buLNELDg+G7i8O64buT4buLdOG6ruG7i8ODeeG7iMODeOG7i3jDveG7kcO94buL4bq4eeG7j+G6uOG7i3jhu7Xhu4vDgHnhu4BM4burw4Phu4vDgHnhu7N0eeG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vDg8O94bupw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i8ODecO94but4bqi4buLxKjhu4Thu4vDukjEkHThu4t4w73hu43EguG6ueG7hS/DueG6ombhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYxecO04bqi4buLNXnhu7fhu4s9w73hu7Hhu4Dhu4sqeeG7gMODeOG6u+G7hS/DueG6ombhu4vhurFDw73hu4vDgHlx4buA4buLecO94but4buA4buL4oCcw5rhu6Phu4Dhu4t04buhw4Phu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcOD4buLdOG6rsOq4buLw7rhu6Phu4Dhu4vDgHnhuq7hu4t04bqu4buL4bq+eeG7jcODeeG7i8ODw73hu6nDg+KAncOq4buLw5rEgsO1w4Phu4vhur554buNw4N54buLw4PDveG7qcOD4buL4bq4eUhEw4N44buLJOG7jeG6ouG7izRCw4Phu4vDuuG7k+G7i+G6uHnhu4/hur7hu4t54buATOG7i+G6vuG7s8ODeeG7i+G6vsO94buxw4Phu4vhurh5xILDg3jDquG7i3nhu5nDg3jhu4t54buPw73hu4vDusO94buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur7hurzEgsODeOG7i3Thu4904buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i0vhu4DDg3jhu4vDgOG7s3R5w6rhu4vhur7hu7XDg3nhu4vDg3jhu4BM4butw4Phu4vEqOG7teG7i3ThuqzDg3jhu4vDuuG6psODeMOq4buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i8So4buZw4Phu4vhuqLDvcODeeG6v+G7i8OaxILDtcOD4buL4bq4eUhEw4N44buL4bqg4buAw4LDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4buj4bqi4buLw7rhu6vDg+G7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4t0eeG7meG6ouG7i8OK4bqudOG7i+G6vnnDveG7q+G7gOG7i8ODw73hu6nDg8Oq4buLw4N5w73hu4vDuuG6psODeOG7i8Sow7Xhu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i8Oa4bqsw73hu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4vDg8O94bupw4Phu4vhur7DveG7scOD4buL4bq4ecSCw4N44buLWeG6puG7i1R54buz4buLJcO9w4N54bq/4buL4bqxw7XEguG7i3Xhu7fhurjhu4vDuuG7oeG7gOG7i8OD4buZ4bqi4buLeeG6tnTDquG7i8O6xILDtcOD4buL4bq4eUhEw4N44buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i3Thu4904buLw4N44buA4bqmw4Phu4vhuqDDjHThu4tL4buT4buLeeG6rMO94buLeeG6ruG7jeG7i8O64buv4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i3R5SELDg3jhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vigJwq4bujw4N44buLc0hDdOG7i8O54bqi4buLw7rhu6vDg+G7i+G6vuG6vEhEw4N44oCd4buLw7rhu6/hu4vhur7hurzhu43EguG7i+G6uuG7gMO14buLdHnEguG7i3Thu4904buLw7nhuqLhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4t04bqu4buLecSCw7XDg+G7i3Thu5HDg3nhu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i+G6uHlIRMODeOG6v+G7iyrhu5nhuqLhu4tq4buJasSpw6rhu4vhur7hurzhu43EguG7i8SpauG7i8OK4buA4buf4bq+4buL4bq64buAw7Xhu4vhur7DveG7scOD4buL4bqixqHhur7DquG7i+G6vuG6vOG7t+G7i3jDveG7j+G7i27hu4vhur7hurzDveG7reG7gOG7i8O64bqmw4N44bq94buLKuG7meG6ouG7i2rhu4lqasOq4buL4bq+4bq84buNxILhu4vEqcOy4buLw4rhu4Dhu5/hur7hu4vhurrhu4DDteG7i8SoQ8O94buL4bq+4bqow4N44buLw4rhuqThu4vhur7DveG7scOD4buLxKnEqcOqbOG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buLw7rhuqbDg3jhur/hu4sq4buZ4bqi4buLauG7iWpqw6rhu4vDusSCw7XDg+G7i+G6uHlIRMODeOG7i+G6vOG7jeG7i+G6ouG7leG6vuG7i+G6osOC4buLeeG7tcODeeG7i+KAnMOZ4bqi4buLw4Phu4DDgsO94buLdEbhu43hu4vDmsSCw7XDg+KAncOq4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i3Thu4904buLw4N5w7Xhu4t54buRxILhu4vhur7hu6PhuqLDquG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4tL4buT4buLeeG6rMO94buL4bq+w7XDveG7i+G6vuG6vMSQ4buLeeG6tnThu4tz4bqow4N44buLdHnEguG7i3Thu4904buLw7nhuqLhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4vDg3h5w6jEguG7i8SoSMSQ4bq+4buLw4B54bqu4buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4bq/4buLWcO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buL4bq+w43hu4t04buPdOG7i+G6uHnEgsODeOG7i+G6vuG6vMO1xILhu4vDuuG7k+G7i3jDveG7huG6uOG7i8OAecOCw4N44buLdHnhu7nhu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4buL4bqiw7Xhu4tz4buRw4Phu4vhur554bujw4Phu4t04buPdOG7i8Oa4bqxNSrhu4vDg3lww4Phu4vhur55SXThu4vDukjEkHThu4vEqMO94butdOG7i+G6oMO14bqi4buLTeG7i8ODeHlB4buNw6rhu4vhur7DjeG7i8O64bquw6rhu4vhur7hu7XDg3nhu4vDg3jhu4BM4butw4Phu4vEqMO14buLeeG7mcODeOG7i3nhu4/DveG7i+G6vnnhu43huqLhu4t4w73hu43hu4t04buPdOG7i+G6uHnEgsODeOG7i+G6vuG6vMO1xILhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLdEbhu43hu4vDusSCw7XDg8Oq4buLw7rhuqzDveG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZljDveG7j8SC4buLdeG7hHThu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur554bqkw4N44buLdOG7j3R54buL4bqiw7TDg3jDquG7i+G6oOG6sMODeOG7i0zhu6nhu4Dhu4vDg0hDdMOq4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4vhur7DjOG7i3nDtcSCw6rhu4vhur7DjOG7i+G6vsOCw4Phu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buLdHnEguG7i+G6vnnhu43Dg3nDquG7i+G6vnnDveG7q+G7gOG7i8ODecO94buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcODw6rhu4vDusSCw7XDg+G7i+G6uHlIRMODeOG7i+G6vnlIRMODeOG7i0vhu4BM4bupw4Phu4vhur7huqjhu4t0eUl04buLdOG7j3Thu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buL4buA4bqkw4N44buLw4NIQ3Thu4vDg3lD4buLw4N44buA4bqmw4PDquG7i3XhurbDg+G7i3Xhu6fhurjhu4vEqOG7reG7i8OKw73Dg3nhu4sqecO14buLc8O94buN4buL4bqgw73hu63hur7hu4vDikHDquG7i3Xhu6PDg3jhu4t5SELDg3jDquG7i3Xhu6PDg3jhu4t5xILhu43hu4tz4buPxILhu4t0w4LDg3jhu4tT4buPdOG7i1nhuqbhu4vhur7DtMO94buLPXnhu4Dhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i+G6vkhFw4N44buLw4PDveG7reG6ouG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLWeG6puG7i1R54buz4buLJcO9w4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7hS/hur5zxIJ1TGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buL4bq8w714eeG6vuG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hm4bqx4bq/4buM4buL4buH4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buD4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]