(vhds.baothanhhoa.vn) - Botulinum là một trong các độc tố độc nhất hiện nay. Thực phẩm đóng hộp dễ có nguy cơ bị nhiễm độc botulinum nhất, tiếp đó là rau, củ, quả, hải sản được ủ, bọc kín không đảm bảo an toàn thực phẩm.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4bqoZsav4bue4buo4bugJuG7hiVQUcOSP+G6qkMtQ+G7o1Dhu7DGr+G7oEM6JuG7gsavUEPGr+G7oMOdQ+G7jsOdw5JD4bqt4buoOjvhu6ZRxq87xahDOibhu6jGr+G7oEM6UH3DkkMlUE7FqMOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqThuq3hu6g6O+G7plHGrzvFqEPhu6bhu4RDxajDnTpDOibhu6jGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jsOdw5JDOlhD4buOw53DkkPGr1BLOkNQUeG7msavQ8av4buGMeG6sENxUH3DkkMlUE7FqEPhu47hu6rGr+G7oENQw50lQ+G7jOG7okPDkuG7qkPGr+G7oDsxQ8OS4bu2Q8OTVEPGr1BR4buixahD4buOw53DkkPDk+G7qDo74bumUcavO8WoQ8avUEs64bquQzpR4buWJUPhu47hu6pD4bum4buEQybhu4Y74bquQ8OSKOG6rkMqO0fhuq5DUEdRQz9Hxq9D4buOPCPDkkMo4bquQ8OT4busw5JD4bukUsavQ+G7pFBXxq/hu6BD4buOR8WoQ8OTR+G7qEPhu4bGr0M64buo4buExq9DOlB9w5JDJVBOxajhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uULhu4w6UDvFqMOTQ+G7jFBR4buMw5VDUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6vMSQw4olMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9Fw4nEkMOJL8SQ4buA4buA4buMRcSQ4bq4w4lFxJDEkDrhur7hurjhu4Dhu6bhur4tJVDhu6jGr+G7oC06JuG7hsavUC3Gr+G7oOG7qC3hu4zhu6jDkuG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhuqhmxq/hu57hu6jhu6Am4buGJVBRw5I/4bqqQy1D4bujUOG7sMav4bugQzom4buCxq9QQ8av4bugw51D4buOw53DkkPhuq3hu6g6O+G7plHGrzvFqEM6JuG7qMav4bugQzpQfcOSQyVQTsWoQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq8xJDDikJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0Phurjhu4DhurjDiiUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0XDicSQw4kvxJDhu4Dhu4Dhu4xFxJDhurjDiUVFw4k6w4nDiuG6vsSQ4bum4bq+LSVQ4buoxq/hu6AtOibhu4bGr1Atxq/hu6Dhu6gt4buM4buow5LhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4bqoZsav4bue4buo4bugJuG7hiVQUcOSP+G6qkMtQ+G7o1Dhu7DGr+G7oEM6JuG7gsavUEPGr+G7oMOdQ+G7jsOdw5JD4bqt4buoOjvhu6ZRxq87xahDOibhu6jGr+G7oEM6UH3DkkMlUE7FqEJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6uOG7gOG6uMOKQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiU3OzpQ4buoJkLhuqRq4buGUUPhu4U7Mcagxq/Dgi8l4bqk

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]