(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò, hiệu quả trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaGd1aD/DvcONReG7tcSpw7rhurbEqeG7gk7EqeG7huG7t+G6rsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4bqi4buz4bqs4bu1xKnhu6Xhu5Phu7XEqeG7peG6sOG7keG6rsSp4bqi4but4buGxKnDusO0w7rEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDumcvdWhnL+G7s2toZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzhu7Lhu6fDtcO54buJaDfhur7hurDhuq7DvcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7hu5fEgsSpw4rhu4LDteG7gcSp4bul4bqq4bu1xKnhuq7DvUnEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDuuG6tsSp4buCTsSp4buG4bu34bquxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pUHDtcSpdeG7keG6rsSp4buGw4Hhuq7hu7PEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7peG7lcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqy4buBxKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSp4buG4bq+4bux4bquxKnDusO0w7rEqcSC4bud4buGxKnDukjDtcSp4bulReG7tcSp4buA4bqs4bquw73EqU3hu5XEqeG7s+G6quG7teG7gcSpw73hurbhurzEqeG6vOG7s3Hhuq7EqcO6RuG6rsO9xKlLxJDhu7XEqcO6cOG6vMSpSE7hu4HEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnDiuG7gk7hu6/huq7EqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG7huG7iuG6rsO9xKl1w43EkMO6xKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSp4bulReG7tcSp4buA4bqs4bquw73EqUty4buGxKnDuuG7s3Dhu4bEqUvhu5HEqeG7huG7teG6ruG7s8Sp4buG4buzceG6rsSpw7pIw7XEqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKnDusO0w7rEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDusSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJw7nhu4bhu7Phu4LEgnXEqeG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9r4buN4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxuay9r4buNa8O5b2tqamtuw7Phu4ZrbWxtb8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFtamrhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iT/DvcONReG7tcSpw7rhurbEqeG7gk7EqeG7huG7t+G6rsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4bqi4buz4bqs4bu1xKnhu6Xhu5Phu7XEqeG7peG6sOG7keG6rsSp4bqi4but4buGxKnDusO0w7rEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDuuG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9r4buN4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWgp4bquw73EqTZG4bquw73EqcOVxKkzw7ThurDhu4HEqcOa4buzSMSp4buGQcO64buzxKnDoE7EqXXDteG6rsSpJjc3NMSpTeG7lcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKkqT8Sp4buFxILhu53DusSpw7ThurDEqeG7huG6vsah4bquw71mxKnhu4bhu7PDjUXhuq7DvcSpTeG7gk7hu7Hhuq7EqeG7peG7reG6rsSp4buG4buCTuG7seG6rsSp4buG4bq+4buCTuG7r+G6ruG7gcSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlN4buVxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSp4buG4bqs4buGxKnDusO0w7rEqcO64buzSMSp4buG4bq+w41E4bquw73EqcO6SMO1xKnhu6Thu5nhuq7DveG7gcSpw7rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG7gMO0w7rhu7Phu4HEqeG6vOG7s8O04bq8xKnDg+G7gnLhu4bEqcO6SMO1xKk/4buz4buRxKnhuq7DjcSQw7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqzxJDhu7XEqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKnhu4bhur7DtMO64buzxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqcOD4buRxKnDmuG7s0jEqeG7hkHDuuG7s8Spw6BOxKl1w7Xhuq7EqSY3NzTEqU3hu5XEqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpKk/EqeG7hSbDjUXhuq7DvcSpKsO04buGZuG7gcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqcOK4buCw7XEqeG6puG6rsO9xKk2RuG6rsO9xKnDlcSpM8O04bqw4buBxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqSbhuqbhuq7DvcSp4bul4buVxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSp4bulw43DicO6xKlLw7Xhu7XEqeG7huG6vuG6ssSp4bquw73DjUXhu7XEqcO64bq2xKnhu4JOxKnhu4bhu7fhuq7hu4HEqcOD4buRxKnDunHhu4LEqeG6ruG6rOG7tcSpw73hu7VKw7XEqeG7pOG7meG6rsO9xKlL4buRxKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6ruG7h8SpNOG7gsO1xKnhu4bhur7hurLEqcO64buz4buCTnbhuq7EqUvEkOG7tcSp4bqm4bquw73EqTPDtOG6sMSp4bulw43DicO6xKl14bu14but4buGw6rEqeG7pHfEqUty4bquxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7hu4HEqeG7huG6vsONxJDDusSp4buz4but4buGxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7s+G7tXfhu4LEqeG6vuG6pMSp4buG4buhxILEqeG7hsONxKnhuq7DveG7gk524bquxKlL4bq04bquw73EqcO6SMO1xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7hu4HEqcO9ceG6rsSpw7nhu6Hhuq7hu4HEqeG7gMO04buGxKlLxJDhu7XEqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bqu4buBxKnDg8ah4bquw73EqeG6rsO94buz4bunxKlPxKnhuqLhu7Xhu63huq7EqcO6SMO1xKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6ruG6v8SpS8SQ4bu1xKnhu4DDjMO6xKnhu5nhuq7hu7PEqeG7s8ON4bq44bquw73EqcO6SMO1xKnEguG7ueG6ruG7s+G7gcSp4bulw43DicO6xKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6rsSpTuG7seG7gsSpw4rhu4JPxKlL4buRxKnhu4bhu7Xhuq7EqeG7hsON4bq44bquw73hu4HEqeG6puG6rsO9xKkzw7ThurDEqcOD4buC4bqm4bquxKnhurzhu7Phuqzhu7XEqeG7s8OJ4bq8xKlLxJDhu7XEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnDiuG7gk7hu6/huq7EqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73hu4HEqcO6w7TDusSp4bul4bqw4buR4bquxKnhu4bhu7N3xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QcSpLcSpTeG7lcSp4buz4bqq4bu1xKnDveG7teG7meG7tcSpw4rhu4JO4but4buGxKnDuuG6tsSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqcO6w7TDusSpS0fEqeG7huG6vsO14bqu4buzxKnDuuG7s3Dhurzhu4HEqcSC4buh4buCxKnhu4bhu7Phu4J04bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bqu4bqq4bu1xKl14bqqxKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6ruG7gcSp4bqu4buzcOG7hsSpw4Phu5HEqeG6ruG6quG7tcSpdeG6qsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDuuG7gcSp4buG4bqm4bquxKnDveG7tcO04bqwxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4buld8Sp4bqu4buZTsSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu4bhu7Phu7HEgsSpS3Dhuq7EqeG7peG7r8Sp4bq84buzw4zDusSp4buG4buT4bq84buBxKnDveG6tuG6vMSp4bq84buzceG6rsSpw73hu7VKxKnDveG7ueG6rsSpw7Xhuq7EqeG6ruG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+cuG7hsSp4buG4buIxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7Xhu4HEqcO6SOG6rsO9xKnDuuG6rMSpS+G7kcSp4buG4buX4bquw73EqcO6w41F4bquw73EqeG6ouG7s+G6rOG7tcSp4bul4buT4bu1xKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG6ouG7reG7hsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6qsO64buHxKk/w73hurDhu5Hhu7XEqeG6vsO14buBxKnhuqbhuq7DvcSpM8O04bqwxKnDuknhuq7DvcSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6rsSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSp4buG4bqsxKnDveG7tcO0w7rEqcO6w7TDusSp4bul4bqs4bu1xKnhu4bDjcOJ4bquw73EqcSC4buCw7XEqXXDtOG6rsSpw7rhu7Nw4buGxKnEgsO1xKnhu4bhu4ROxKnhu6V3xKnhuqJB4bq8xKnhu4bhu7NF4bu1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnDuuG7s+G6sMSpw7rDtMO6xKnDg+G7iMO6xKnDg8ONw4nhuq7DvcSpdeG7teG7seG6rsSp4bq84buz4bqy4bquw73hu4HEqcO64bqm4bquw73EqcO14bqu4bq/xKnhu4bhu7PDtcSCxKnDveG7tcO1xKlLcuG6rsSp4bul4bqq4bquw73EqcOK4buCceG6rsSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqcO6w7TDusSp4bq84buz4bqw4bquw73EqeG7huG6vuG7keG6sMOqxKnigJw34bqw4buR4bquxKnDueG7oeG6rsSpdeG7meG6sMSpS3bEqcO14bquxKnhuq7hu7Xhuq7hu7PEqTdCxKnDiuG7guG6rMO64oCd4buBxKnigJzDveG7tUrEqcO94bu54bquxKnDteG6rsSp4bqu4bu14bqu4buzxKnhu4bhur5y4buGxKnhu4bhu4jEqeG6uMSp4bqi4buz4buCxKnDueG7oeG6rsSpw7rDjeKAncSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG6ouG7s+G6rOG7tcSp4bul4buT4bu1xKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG6ouG7reG7hsSp4buG4bqw4buR4bquxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqeG7huG7k+G7tcSp4bqi4buz4buCxKnDueG7oeG6rsSpw7rDjeG7h+G7h+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmuG6tsSp4buG4buzd8Sp4bqi4buz4buj4bquw73EqeG7pUHhuq7hu7Phu4HEqeG7huG7s0Xhu7XEqcO94bu1w7Xhuq7EqcOK4buCw7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDuuG6tsSp4buCTsSp4buG4bu34bquxKnhu6Xhu5XEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKlLw7Xhu7XEqeG7huG6vuG6ssSpw7pIw7XEqcSC4bu54bqu4buzxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpS+G7tXbDusSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7pOG7meG6rsO94buBxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Spw4rhu4JO4buv4bqu4buHxKk/4buz4bu14buv4buCxKnDveG7teG7kcSpw4Phu5Hhuq7DveG7gcSp4buG4bq+w43hurjhuq7DvcSpdeG7meG6rsSpw4Phu5HEqeG7s+G6quG7tcSpS+G7teG7seG6rsSpxIJ04buCxKnEguG7iMO6xKnDukjDtcSpw7rDtMO6xKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqU3hu5XEqeG7s+G6quG7teG7gcSp4buz4bq0xKnDg+G7guG6puG6rsSp4bul4bqq4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqcO64bqw4bqu4buBxKnDuuG7s8O04buCxKnhurzhu7Nw4bquxKnhu6Vw4buCxKnhu6XDjOG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buz4buR4bquw73EqeG6rsO9ScSpw7pIw7XEqeG7pOG7meG6rsO94bq/xKnDg+G7kcSpw7px4buCxKnhuq7huqzhu7XEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7huG6vuG6tOG6rsO9xKnDveG7tUrDtcSp4buk4buZ4bquw73hu4HEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnDiuG7gk7hu6/huq7EqUvhu5HEqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bqu4bq/xKnhurzhu7Phu5nhuq7EqcO04bqu4buzxKnhuqJB4bq8xKnhu4bhu7NF4bu1xKnhu4bhu6HEgsSp4buGw43hu4HEqeG6rsO94buCTnbhuq7EqUvhurThuq7DveG7gcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKlLcOG6rsSp4bul4buvxKl1w4zDusSpTeG7hMO6xKnDukjDtcSpP+G7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7peG7reG6rsSpw7rDtMO6xKnDunDhurzEqcO64bq2xKnhu4bhu7NzxILEqcOK4buCTuG7r+G6rsSpTeG7p8SCxKlNxanhu4bEqcO94bu14buZ4bu1xKnDiuG7gk7hu63hu4bhu4fhu4fhu4fEqcO94bq24bq8xKnhurzhu7Nx4bquxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buzdsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4bhur5BxKnDukTEqeG7gOG6uMSp4bquw73hu5FOxKlLSuG6rsO9xKnEguG7k+G6ruG7s+G7h8Sp4bqzxJDhu7XEqUtBxKnhu4bhu7Phu63hu4HEqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKnDukjDtcSpxILhu7nhuq7hu7Phu4HEqeG7peG6quG7tcSp4bquw71JxKnhuq7DvcONReG7tcSpw7rhurbEqeG7gk7EqeG7huG7t+G6rsSp4bul4buVxKnhu4bhur7hurjEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4buGcMSCxKnDvcONROG6rsO9xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rDtMO6xKnhurzhu7PhurDhuq7DvcSp4buG4bq+4buR4bqwxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7peG7gsO1xKnhurjEqcO6RMSp4buA4bq44bq/xKnDveG6tuG6vMSp4bq84buzceG6rsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKktxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7Xhu4HEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcOD4buRxKnhurjEqUtG4bquw73EqeG7gOG7oeG7guG7gcSpS0bhuq7DvcSpTcO14buBxKlLRuG6rsO9xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpdeG7keG6sMSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6qsO6xKnhu4bhu7Phu7V34buCxKnhu4Dhuqzhu4fEqT/hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu4JOxKnhu4bhu7fhuq7EqeG7peG7lcSpw7rhurbEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73EqUvhu7nEqcODw4nhu7XEqeG7t8O64buzxKnDuuG6quG6rsO9xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4bqu4buzw43EqeG6puG6rsO9xKk34bq+w41E4bquw73EqeG6s+G7l+G6rsSp4buk4bu1duG6vOG7gcSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6qsO6xKkmw41F4bquw73hu4HEqeG7hkLEqcO54buh4bquxKnhurzhu7PhuqzEqTThu4LDteG6rsSpN+G6vuG7ueG7gcSp4buG4buzQcSp4buG4bq+cOG6rsSp4bql4bux4bquxKkq4buhxILEqeG7heG6peG7seG6rsSp4bukQeG6ruG7s2bEqeG7peG7lcSp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnDuuG7s+G7tcSpSE7EqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnDuuG7s+G7tcSpdeG6qsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7gOG7k8O64buz4buBxKlLSuG6rsO9xKnEguG7k+G6ruG7s+G7h8Sp4buyw7VOxKnhuq7hu7PDjcSpdeG7kcSpM+G7s+G7k8SCxKk34buzQcSp4buy4bu14buv4bqu4buBxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqSbDjUXhuq7DveG7gcSpVeG7t8Sp4buG4buzw43EqcOa4buz4bu1xKl14bqq4buBxKk34bq+w43hurjhuq7DvcSpVcO14bquxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnEguG7neG7hsSp4buG4bq+cuG6rsSp4buG4buz4bqm4bquxKnhu6Thuqjhu7XEqeG7pMOC4buBxKlN4buVxKnhu6Thuqjhuq7DvcSpN+G7s0Hhuq7hu7PEqeG7hT/DveG6tMO6xKkq4budw7pmxKnDg+G7guG6puG6rsSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnDuuG6sOG6rsSpw7rhu7PDtOG7guG7gcSpw7nhurLhuq7DvcSp4buz4bq0xKlL4buRxKnEguG6tOG7tcSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7huG7s8O1xILEqcO94bu1w7XEqcO6w7TDusSp4buz4bqw4buT4buGxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw7nhurDEqcO6w7TDusSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG7huG7s3fEqeG7hkLEqcO64buzw4zDuuG6v8Sp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqcO54buh4bquxKnDuuG7s0jhu4HEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnDiuG7gk7EqcO64buz4butxKnhu4bhu4jEqcOK4buC4buZ4bqu4buBxKnDveG7tUrEqcO94bu54bquxKnDteG6rsSp4bqu4bu14bqu4buzxKnhu4bhur5y4buGxKnhu4bhu4jhu4HEqeG7peG7mcSCxKl14buZ4bqwxKnDiuG7guG6rMO6xKnhurzhu7PhurLhuq7DvcSpLcSpw7Xhuq7EqeG6ruG7teG6ruG7s+G7gcSp4buG4buX4bquw73EqcO6w41F4bquw73EqeG6ouG7s+G6rOG7tcSp4bul4buT4bu1xKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG6ouG7reG7hsSp4buG4bqw4buR4bquxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rhu4fEqSnhuq7DvcSpVeG7keG6rsSp4bqz4buX4bquxKk34buIxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqSbDjUXhuq7DveG7gcSp4buG4buz4bqm4bquxKk/w73hu7PDgMO1xKnhu6RH4bquw73hu4HEqU3hu5XEqeG7suG7kcSpKuG6sOG6rsO9xKnhu4Xhu7Lhu5HEqTfhur7hu4Lhuq7DvWbEqeG7huG7s8ONReG6rsO9xKlN4buCTuG7seG6rsSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKk/4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6rsSpw73hu7Xhu4ThurzEqeG6ruG7s8O14buCxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqU3hurbDtcSp4bul4bq24bu14buBxKnDveG7teG7mcSCxKnhuq7DveG7s8Oo4bqw4buBxKnhu4bhu7PDtcSCxKnDveG7tcO1xKnhu7PhurLDtcSpw73hu7Xhu5nhu7Xhu4HEqcO94bu14buZ4bu1xKnDiuG7gk7hu63hu4bEqeG7huG6rOG7hsSpxILhurThu7XEqUvDjcSQ4bquw73EqcSCxqHDusSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqq4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO94buBxKnhu4bhu5PhurDEqeG7gOG7iMSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7s+G7gnLhuq7hu4HEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKlN4bq2xILEqcOD4buR4bquw73EqeG7peG6sOG7keG6rsSp4bqi4but4buG4buBxKl14bu54bqu4buzxKlO4bux4bqu4buBxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6ruG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgq4buIw7rEqcODw43DieG6rsO9xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7rhurbEqeG7gk7EqeG7huG7t+G6rsSp4bul4buVxKnDukbhuq7DvcSpS8SQ4bu1xKnDunDhurzEqUhO4buBxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Spw4rhu4JO4buv4bquxKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSp4bulReG7tcSp4buA4bqs4bquw73EqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bqu4buBxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buk4buZ4bquw73EqUvhu5HEqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QcSp4bquw73hu5FOxKnDuuG7keG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buA4buTw7rhu7Phu4HEqUtK4bquw73EqcSC4buT4bqu4buz4buBxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw73hu7VKxKnDveG7ueG6rsSpw7Xhuq7EqeG6ruG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+cuG7hsSp4buG4buI4buBxKnDteG6rsSp4buG4bqw4buR4bquxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7XEqcO6SMO1xKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO94buBxKl14buZ4bqwxKlLdsSpdeG7teG7seG6rsSpw7rDjUThuq7DvcSpN0LEqcOK4buC4bqsw7rhu4fEqeG7pOG7lcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7tXbhuq7EqUvhu5HEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKl1w7ThurDEqUvEkOG7tcSpw4Phu4jDusSpw4PDjcOJ4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bqu4buX4bquw73EqeG7pXDhu4LEqeG7huG6vsO14bqu4buz4buBxKnhuq7DveG7l+G6rsSpw7rhu7Phu53huq7EqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7s8OJ4bq8xKlL4bu1xKnhurzhu7Phu5PEgsSp4bq84buzw7ThurzEqcOD4buCcuG7huG7gcSp4bqiQeG6vMSp4buG4buzReG7tcSp4bquw73hu5fhuq7EqcO64buz4bud4bquxKnDusO0w7rEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73EqeG7huG7gk7hu7Hhuq7EqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7hu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu6Xhu5PhurDEqeG7huG6vsO04bu1xKnhurzhu7PDtOG6vMSpw4Phu4Jy4buGxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pUHDtcSpdeG7keG6ruG6v8Sp4buG4bu3w7rhu7PEqcO64buIw7rEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlL4bu1dsO6xKlLcuG6rsSp4bul4bqq4bquw73EqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKnDusO0w7rEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDusSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG6vOG7s+G6sOG6rsO9xKnhu4bhur7hu5HhurDEqeKAnDfhurDhu5Hhuq7EqcO54buh4bquxKl14buZ4bqwxKlLdsSpw7Xhuq7EqeG6ruG7teG6ruG7s8SpN0LEqcOK4buC4bqsw7rigJ3hu4HEqcO6w7TDusSp4bq84buz4bqw4bquw73EqeG7huG6vuG7keG6sOG7gcSpxILhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4oCcN+G7iMSpw4rhu4Lhu5nhuq7EqeG7pcONReG6rsO9xKl14bu14bux4bqu4buBxKnEguG6rMO6xKnDveG7tcSQ4bu1xKlL4buRxKnDteG6rsSp4bqu4bu14bqu4buzxKnhu4bhur5y4buGxKnhu4bhu4jEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKl14bu14bux4bquxKnDveG7tcSQ4bu14oCd4buBxKnDuuG7s3DhurzEqeG7s+G7keG6ruG7s8Sp4bquw73hu7Phu7Xhu7HEgsSp4buG4buEw7rEqcOK4buCTsSpw7rhu7Phu63EqXXhu7Xhu7Hhuq7EqcO94bu1xJDhu7Xhu4fhu4fhu4fEqcO94bq24bq8xKnhurzhu7Nx4bquxKnhu4bhu5fhuq7DvcSpw7rDjUXhuq7DvcSp4bqi4buz4bqs4bu1xKnhu6Xhu5Phu7XEqeG7peG6sOG7keG6rsSp4bqi4but4buGxKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaFXhu5Hhu7XEqUvhu5HEqeG7meG6ruG7s8OqxKkm4bu14bqu4buzxKnhu7Lhu7Xhu63hu4JnL+G6vGg=

Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]