(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông là Lê Ngọc Dũng, sinh năm 1965 ở Triệu Sơn, là kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Trung Hạ (Quan Sơn). Ông là người cao tuổi nhất ở trạm khi đã gắn bó với mảnh đất vùng biên, bên những cánh rừng già suốt hơn 30 năm qua.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5V9SuG7gOG7n3Lhu6Hhu5/hu4Dhu63hur7hu5/Dinfhu4Dhuqrhu5/DiuG6tuG7n+G6qkPhu6Dhu5/DgcSQ4buAQuG7n1PhurLhu4Dhu5/DgELhu4bhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw4DFqeG7gELhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5XhuqHhu4Dhuqrhu5/Disaw4bufNOG6suG7nzbhuqpGw4Dhu58k4buW4buA4bqq4buP4buf4buOQ+G7gELhu5/hu4Dhu63hur7hu59w4buldXThu59O4bufY+G7jEPhuqTDlOG7n2JK4buA4buP4bufw4rGsOG7n+G6vEPhuqbhur7hu5/DisO94bq+4bufUEPhurLhu4Dhu59j4buM4bup4bq+4bufM0Phuqbhur7hu5/DisO94bq+4bufY+G7jMOU4buA4bqq4buffeG7qeG7n+G7keG6qcOU4bun4buA4bufYkrhu4Dhu5PDteG7n+G6oeG7gOG6quG7n8OKxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw4Dhu6fhu4bhu5/DlcOU4buIQ+G7n+G7gELhu7PDleG7n07hu5/DleG7jOG7qeG6vuG7n+G6vEJD4buf4bqi4bux4buf4bqq4buv4buA4bufw4Hhu4Lhu59QS0Phu5/hur7hu6vhu4BC4buf4bqi4buzw5Xhu59Q4buS4buA4bqq4bufw4FD4bqy4buA4buP4bufw4HhurLhu4Dhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw4DFqeG7gELhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/huqpDxrDhu5/hu47DlMONw5Xhu59CSuG7gOG7n3Lhu6Hhu5/hu4Dhu63hur7hu5/DksOU4bunw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujw5XDg1LDlS3hu6fDikPhuqrhu4DDsuG7n8OAw4Phu4DDlcOD4buM4buN4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3RxdMOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJxL3Fww7rhuqB0cMO6cMO6cHDDleG7pXLDuXDDusOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O64buhw7nhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o31K4buA4bufcuG7oeG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OKd+G7gOG6quG7n8OK4bq24buf4bqqQ+G7oOG7n8OBxJDhu4BC4bufU+G6suG7gOG7n8OAQuG7huG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buAQuG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0cXThu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buV4bqh4buA4bqq4bufNOG6suG7nzbhuqpGw4Dhu58k4buW4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leKAnD1Cw5RT4bqk4buA4bufw5Xhu4zhu6/hu4Dhuqrhu5/huqLhurLhur7hu59QS0Phu5/hu6fhu4BC4bufw4Phur7hu5/hurxD4bqm4bq+4bufw4rDveG6vuG7n1DDjeG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OKxrDhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu5/DlcSQ4buAQsO14buf4bum4buAQuG7n8OD4bq+4buf4bqiQ+G7n8OVw5Thu7Xhu4Dhu5/DleG7nOG7n8OK4buQw4Dhu5/hu4Dhu57hu6fhu5/huqLhurLhur7hu5/DksOU4bun4buP4buf4buO4bunw5Thu5/hurxCQ+G7n+G7gELhu7fhu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n8OAw5Thu4rDgOG7n+G6okPhuqThu4Dhu5/DlULhu4bhu6lD4bufw4Dhu5Thu6fhu5/Dgcaw4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n8OB4bur4buA4bufUMOC4bufUEPhuqTDgOG7n8OA4buC4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OK4bup4bufUMaw4buG4buf4buM4buc4buA4bqq4oCd4buP4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu59C4bunU8O14bufNeG7isOV4buf4bqi4bqy4bq+4bufSeG7gOG6quG7n8OA4buS4buA4bqq4buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4bufw4DDlMONw4Dhu5/DgeG7iuG7n8OVw5Thu7Xhu4Dhu5/DleG7jOG7p+G7n0LGsOG7gOG6quG7n8OAQuG7mMOA4bufw4DDvVPhu5/hu47DjeG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n8OV4buc4bufY+G7jMOU4buA4bqq4bufY0LGoE3hu4Dhuqrhu5/huqLhurThu4Dhu59j4buMw5Thu4Dhuqrhu5994bupw7Xhu58z4bq0w5Xhu5/DlULhu5DDgOG7n+G6vuG7isOV4bufw4BCw5RT4bq04buA4buf4bqiQ+G7j+G7n8OAxanhu4BC4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/DleG7hsaw4buA4buP4buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4bufw5VCTuG7n8OTQsaw4buG4buf4buAQuG6ruG7n+G7gEJI4bq+w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lSPFqeG6vuG7n8OB4bur4buA4buP4buf4bqqQ+G7oOG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n8OV4buc4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Dhu6XDueG7peG7j+G7n0JK4buA4bufcuG7oeG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OSw5Thu6fhu4/hu59QS0Phu59J4buA4bqq4bufJOG7luG7gOG6quG7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buAQuG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G6qkPGsOG7n+G7gEpD4bufw4FD4bqy4buA4bufUEPhuqzhu4Dhu5/DleG7nOG7n8OKw73DlOG7n+G6ouG7seG7n+G6osagTcOA4bufUsOD4bq+4bufw4rGsOG7n+G7gELGsOG7j+G7n8OKxrDhu5/DksOU4bqy4bufQsagSuG7gOG6quG7n0nhu4Dhuqrhu5/huqrhu6/hu4Dhu5/DgeG7gsO14bufPeG7luG7gOG6quG7n8OBTkPhu5/hu47hu6Lhu5/huqrhu6/hu4Dhu5/DgeG7guG7n+G6ouG7guG7j+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n8OB4bur4buA4buf4buASkPhu5/huqLDvVPhu5/DlULDveG7gOG7n8OVQsagSuG7gOG6quG7n+G6qkZD4bufSeG7gOG6quG7n1BLQ+G7n8OBQ+G6pMOV4buf4bqg4bun4buAQuG7n+KAnOG7gOG6qsagTEPhu5/huqpD4bug4buf4buM4buc4buA4bqq4oCdw7Xhu59dw5Xhu5/hu6dD4bufw4FD4bq0w5Xhu5/hu4x24buA4bqq4buP4bufQkrhu4Dhu59y4buh4buf4buA4but4bq+4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7j+G7n+G7gEpD4bufSeG7gOG6quG7n+G6onfDleG7n8OAQsO94buA4buf4bqi4bq04buA4buf4bqi4bu1w5Thu5/DlUPhurLhu4Dhu5/Disaw4bufNMO94bq+4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5824bun4bufNcOo4buGw7Xhu59jQkxD4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n+G7s1Phu4/hu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/huqpDxrDhu5/DgOG7hOG7gOG7n8OVQsO94bq+4bufw5Thu5/DiuG7r+G6vsO14bufPcOU4buKw4Dhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buA4buP4buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4bufw5NC4burQ+G7n8OAQkPhu6fhu5/hu4BC4bunw5Thu5/DleG7nOG7gOG6quG7n8OAw71T4buf4buOw43hu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/huqLhuqbhu5/DksOU4bur4buA4bufw4pU4buP4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqkw7Xhu5/hu6zhu4Dhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu4/hu59O4buf4buM4buQ4bufw4rGsOG7n8OAQkThu4BC4buP4buf4buAQkPDgsOU4buf4bq8QkPhu5/Dgcaw4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/DlULGoErhu4Dhuqrhu5/hur7hu6fhu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu59Ew5Xhu5/huqrhu6nhu4bhu4/hu59Ew5Xhu5/hu4DhuqpJw7XDtcO14bufw5VC4buzU+G7n8OB4buC4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7j+G7n8OVQ+G6tOG7gOG6quG7n+G7gOG6qsagTEPhu4/hu5/hu6fhu4BC4bufw4Phur7hu5/hurxD4bqm4bq+4bufw4rDveG6vuG7n1DDlEPhu5/DiuG7r+G6vsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Viw43hu4Dhuqrhu5/DgeG6suG7gOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMWp4buAQuG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7j+G7n0nhu4Dhuqrhu58k4buW4buA4bqq4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu5/hu6fhu4BC4bufw4Phur7hu5/huqDhu7Xhu4Dhu5/DksOUw4Phu4Dhu4/hu5/hu47hu4bhu4Dhuqrhu5/hu4DEqEPhu5/hu4BCS+G7n+G7gELGsOG7n1BB4buA4bufw4rDlEnhu4Dhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7osOAw7Xhu581xKhD4buf4buA4but4bq+4buP4bufSeG7gOG6quG7n8OAQsOJ4bufUMOC4bufw5VC4but4bq+4buf4buAQsaw4buf4bqixqBNw4Dhu59w4buf4bqi4bq04buA4bufceG7n8OK4bu14buAw7Xhu58lxqBM4buA4bqq4buf4bq8QuG7guG7j+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu59Sw4Phu5/hurxCxanDgELhu5/hu4BCxqDhu5/DgcO9U+G7n+G6qkNM4buP4buf4bq+w5TDjeG7gOG7n1DDguG7n+G7gELGsOG7n8OAQsOJ4bufw4Dhu4Lhu59w4bufw4DFqcOAQuG7n+G6oMOUU+G7n+G7gELhu7PDleG7n8OKxrDDtcO1w7Xhu5/huqJD4bufw4Hhu4rDteG7n+KAnD3hu4Lhu5/DiuG7teG7gOG7n8OV4buMTEPhu5/hur7GoOG7p+G7j+G7n+G6okPhu5/DgeG7iuG7n3Lhu5/hu4DhuqrGsFPhu5/hur5LQ+G7n1DDguG7n+G6osagTcOA4buf4bqi4bq04buA4buf4buAQsaww7Xhu5/hu4XDguG7n+G7gELGsOG7n+G7jMOMQ+G7n+G7gELEkOG7gOG7n8OA4bur4buAQuG7n8OBw43hu5/hur7huq7hu5/huqpDxrDhu4/hu5/DgOG7huG7gOG7n8OVQkrhu5/DiuG7qUPhu5/DgUXhu4Dhu5/hu4xF4buA4buP4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/hu4BP4buf4bqiQ8O14bufJEHDlOG7n1Lhu6fhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu59J4buA4bqq4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/hu4zhu7PDleG7n+G7gEJL4buP4buf4buM4buzw5Xhu5/DiuG7huG7n8OAQuG7huG7n+G7jOG7nOG7gOG6qsO04oCd4buP4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/hurzhuqbDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buFS0Phu5/hur7hu4rDleG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/hur5Dw4Lhu4Dhu59Sw5RJQ+G7n8OK4bqy4buA4bufUOG7kuG7gOG6quG7n8OBQ+G6suG7gOG7n8OBxanhur7hu5/DgeG7q+G7gOG7j+G7n+G6qkPhu6Dhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu59J4buA4bqq4bufJOG7luG7gOG6quG7j+G7n8OAxalD4buf4bq8QuG7guG7n+G7gELhu7PDleG7n1BB4buA4bufw4rGsOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMOU4buA4bqq4buf4bqixqBM4buA4bqq4bufw5XDlOG7teG7gOG7n8OV4buM4bun4buf4bqi4bu1U+G7n+G6vELhu4Lhu5/hu4BCRsOAw7Xhu58l4buC4bufw4rGsOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DisONQ+G7n+G6vuG7hOG7gOG7n+G7gEJH4bufw4HFqeG6vuG7n8OVQsOD4buG4bufw4DFqcOA4bufw5VCw5Thu4Dhuqrhu5/hu47DvcOU4buP4buf4bq8QkPhu5/DlULEkOG7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G6ouG7muG7gOG6quG7n8OTQuG7q0Phu5/DgcWp4bq+4bufw5VCw4Phu4bhu5/DgMWpw4Dhu5/DleG7jEPDguG7gOG7n+G6osWp4bufw5Xhu6dD4buf4bq+w6jhu4bhu5/huqLhuqbhu5/DisOUw4zhu4Dhu5/DisOD4buG4bufUMaw4buG4buf4bqixqBNw4Dhu59Q4buS4buA4bqq4bufw4pIQ8O14bufY+G7jMOo4buG4buf4bqiw6jhu4bhu4/hu5/DiuG7ikPhu5/hu47DlMONQ+G7j+G7n+G6vsOUxKhD4buP4bufUOG7r8OV4buP4bufw5VC4buQ4buf4buM4buc4buA4bqqw7XDtcO14bufw5Xhu7Phu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/Disaw4bufw4BCw5RT4bqk4buA4bufw4BK4bq+4bufw4Hhu6Dhu6fDteG7nz1CxqDhu6fhu5/hurzhuqbhu4/hu5/hu4DhurTDlOG7n8OVQkPhurTDlOG7n+G6vEPhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqThur7hu59C4buGd8OA4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/DlULhu6nhu4bhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OVQsSQ4buf4buM4buzw5Xhu5/huqDhuqzhu5/DgUfhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu5/hu4BKQ+G7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n8OVQkPhurLhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNMaw4bq+4buf4buA4bqqQsOC4buf4buAxrDhu4bhu5/DlULEkOG7n8OA4buW4buA4bqq4bufw5NC4burQ+G7n+G6quG7r+G7gOG7n8OB4buC4bufUMaw4bufw4Dhu4Lhu5/DlcSQ4buAQuG7n1PhurLDlOG7n+G7gOG6qkLDguG7n+G6vktD4bufQuG7hsaw4buA4bufw5VCxrDhu4BC4bufw5XDjcOV4buf4buAQkPhuqThur7hu59Q4buYw7Xhu582Qsag4buA4bqq4bufUEtD4bufw4BJ4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OA4buU4bun4buf4bq+4buKw5Xhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqqQ+G7oOG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n0nhu4Dhuqrhu58k4buW4buA4bqq4bufw5VCxJDhu5/DlcSQ4buAQuG7n1PhurLDlOG7n+G7s1Phu5/Dk0Lhu6tD4bufw4pL4buA4bufQkrhu4Dhu5/huqrhu7PDk+G7n8OB4buKQ8O14bufPUnhu4Dhuqrhu59QQ+G6pMOA4bufUOG7s8OV4bufUOG7q+G7j+G7n+G6vsSoQ+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/igJzDgEjhu4DhuqrigJ3hu5/DleG7jOG6suG7gOG7n1Dhu6dD4bufw4Dhu6vhu5/DgELhu5jDgOG7n0LDg8OAw5Xhu6fhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu4/hu5/DleG7jMWpw4BC4buf4buAQkPhuqThur7hu5/DgOG7p+G7huG7n8OKxrDhu5/DlULhurThu5/hu4BCxqDhu4Dhuqrhu5/DlULhu5Lhu5/DiuG7p+G7huG7n8OA4buU4bun4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n8OAxanDgOG7n+G7p+G7gELhu5/Dg+G6vuG7n+G7gELhu7fhu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqi4buKQ+G7n8OAQnjhu4Dhuqrhu5/Disaw4bufw4Hhu6fhu4bDteG7nzbhuqrhu4bGsEPhu5/DlUPDguG7gOG7n8OKxqBK4buA4bqq4bufw5Xhu4xEw4BC4buf4buM4bun4buf4bqq4bueQ+G7n1DDguG7n8OAQuG7huG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu4/hu59QTeG7n8OA4buG4buA4buP4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DgELDieG7n+G6qkPhu6Dhu5/DiuG7qUPhu5/hur7hu4rDleG7n8OAQuG7kMOV4bufw4BC4buG4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n+G6vsSQ4buAQsO14bufJUPDgsOU4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n+G6vELhu6/DgOG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Xhu4/hu5/FqcOT4bufw4rhu6LDgOG7n8OASeG7gOG6quG7n1BD4bqkw4Dhu5/Dikvhu4Dhu5/hu4BCxqDhu4Dhuqrhu5/DgELGoOG7p+G7n+G6vuG7isOV4bufw4rhu7Xhu4Dhu59J4buA4bqq4bufJOG7luG7gOG6quG7n8OA4buW4buA4bqq4buf4buAQsag4buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4buf4bq8Q+G6puG6vuG7n8OKw73hur7hu5/hurzhurLDlOG7n8OA4bunw7Xhu58jTkPhu59SxanDgOG7n+G6okXhu4BC4buf4bqi4bq04buA4bufUEtD4buf4buA4bqqQsOC4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bq44bun4bufUEtD4bufw4BC4buzw5Phu5/hu4BC4bu34buA4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG6oeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DiuG7mMOA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgEJD4bq0w4Dhu5/hu4zGoErhu4Dhuqrhu5/huqrEqOG7n8OK4buzU+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DisWp4bufw5VCxqDhu59QTeG7n+G6quG7nkPhu5/DleG7nOG7n8OAxanDgELhu5/huqLDvVPhu5/huqrhu7Xhu4Dhu59x4buh4buf4buA4but4bq+w7Xhu5894buC4bufw4Hhu5rDgOG7n+G6vuG7osOA4buf4bqi4bux4buf4buAQuG7hMOD4buP4buf4bqqQ+G7s1Phu5/DjeG7n1DGsOG7gOG6quG7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4Dhu4Thu4Dhu59Qw5RJ4buA4bqq4bufUOG7msOA4buP4buf4buAQsag4buA4bqq4bufUEHhu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n0nhu4Dhuqrhu5/DgOG7s8OV4buf4bqqQ+G7oOG7n+G6vuG7isOV4bufw4DFqcOAQuG7n8OA4bu54buA4bufw5VC4bu34buAw7Xhu5/huqHhu4Dhuqrhu5/DgeG7q+G7huG7j+G7n+G6ouG7guG7n8OKxrDhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bq8w5nhu5/hu4BD4bqk4bq+4buP4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/Disaw4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n1BD4bqy4buA4buf4bqi4bqm4bufSeG7gOG6quG7n1PhurLhu4Dhu5/DlcO94bq+4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOAw7Xhu5/igJx94bu3w5Thu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu5/DgOG7guG7n1Dhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu6/DgOG7n8OVQsSQ4bufw5VDw4Lhu4Dhu5/DlcOUU+G6tOG7gOG7n+G6vktD4bufUOG7oOG7gOG6quG7n8OVw73hur7igJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6PDlcODUsOVLeG7p8OKQ+G6quG7gMOy4bufw4DDg+G7gMOVw4Phu4zhu43hu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufc8O5dcOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJxL3Fww7rhuqB0cMO6cMO6cXPDlXDDuuG7oXByw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrc+G7oeG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujfUrhu4Dhu59y4buh4buf4buA4but4bq+4bufw4p34buA4bqq4bufw4rhurbhu5/huqpD4bug4bufw4HEkOG7gELhu59T4bqy4buA4bufw4BC4buG4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OAxanhu4BC4buf4buM4buc4buA4bqq4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3PDuXXhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVNeG7isOV4bufw4HDlOG7iEPhu5/DlcOU4bu14buA4bufw5Xhu4zhu6fhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OAxanDgOG7n+G6vEPhuqbhur7hu5/DisO94bq+4bufUEPhurLhu4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPUJD4bun4buf4buO4bqw4bufw5VC4bqy4bq+4bufUMOC4buf4buA4bqqQsOC4buP4bufw5VCTEPhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4bq8QuG7huG7q+G7gOG6quG7n3Hhu6Hhu5/hu4Dhu63hur7hu59Qw4Lhu5/DleG7jMagS8OA4buP4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw4Hhu6vhu4Dhu5/hu4BKQ+G7n+G6osO9U+G7n8OA4buE4buA4bufw4BCxqDhu6fhu5/DgOG7guG7n1Thu5/DlULhu5rDgOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n8OBw71T4buf4bqqQ0zDteG7nzZCQ8OCw5Thu5/Dgcaw4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/DleG7ouG7n1Thu59QxrDhu4bhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/huqLDjeG7gOG7n+G6qsSo4bufUMOC4bufw4rGsOG6vuG7n+G7gELGsOG7jeG7n8OA4buC4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6osONw5Xhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/Disaw4bq+4buf4buAxqBK4buA4bqq4buf4buMQVPhu4/DtcO14buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu4pD4bufUOG7s8OV4bufUOG7q+G7n8OK4buv4bq+4buP4bufw5NC4burQ+G7n8OVxJDhur7hu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7t+G7gOG7n+G7gELGsOG7n+G6oMO94buA4buf4bqi4bqm4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4bufUOG7t+G7gOG7n+G6ouG7iuG7gOG6qsO14bufPeG7guG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgELDieG7n+G7gOG7gkPhu5/hur7hu4rDleG7n1DGsEPhu5/DiuG7teG7gOG7n8OKxrDhu59CQ+G6psOU4bufUOG7s+G7gOG7n+G6osOC4buP4buf4buO4buG4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4buA4buCQ+G7n+G6ouG6tOG7gOG7n3Thu4/hu5914bufw4rhu7Xhu4Dhu59QQeG7gOG7n8OAQuG7muG7gOG6quG7n+G7gMaw4buG4bufw5Xhu7fDleG7n+G7gOG7s1PDtcO1w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWLhu4bhu4Dhuqrhu4/hu59Q4buzw5Xhu59Q4bur4buf4buAQuG7s8OV4bufUEHhu4Dhu5/Disaw4bufw4DDlOG7isOA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6ouG7s8OU4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4buA4bqqw5RT4bqy4buA4buf4buOQ+G7gELDteG7nyXhu4Lhu5/Disaw4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6Fwc+G7ny3hu59x4buhcHThu4/hu5/hurxCQ+G7n8OVw5RT4bq04buA4buf4bqixqBM4buA4bqq4bufUMaw4buAQuG7n+G6ouG7p0Phu5/DgUPhurLhu4Dhu5/huqpDS0Phu5/huqpDxanDk+G7n+G7jOG7p+G7gELhu59QS0Phu5/hu4DGoEvDgOG7n8OB4bup4buA4bufNMaw4buG4buf4bq+S0Phu5/hur5O4buP4buf4bqiw71T4bufw5Xhu4xO4bufw5VCxrDhu4BC4buf4oCc4bqiQ+G6puG6vuG7n+G7gOG7guG7gOG6quKAneG7n1DDguG7n+G7jOG7nOG7gOG6qsO14bufJeG6puG7n+G6ouG7q+G6vuG7n8OB4bur4buG4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/DgUXhu5/igJzDgELhu6tT4buf4bq+xanDlOKAneG7j+G7n0J24buA4bqq4buf4buA4bqqxrBT4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n8OV4buI4bufw5XDlOG7teG7gOG7n8OV4buM4bun4bufw5NC4burQ+G7n+G6okPhu5/DlcOU4bu14buA4bufw5Xhu5zhu58z4bq+4bufdXDhu59Sw5TDjeG7gOG6quG7nzPhur7hu59zceG7n1Dhu4Thu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4bufY+G7p+G6vuG7nzTGoOG7j+G7n2Phu6fhur7hu59jQuG7p+G7gELhu5/hu4zDjEPhu5/huqJD4buf4buA4bqqxqBNw4Dhu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu4BC4buf4bqi4bunQ+G7n+G6ouG6puG7n1DDguG7n8OTQkThu6fhu5824bun4bufNcOo4buGw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWNCTEPhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4bqi4buzU+G7j+G7n+G7p+G7gELhu5/Dg+G6vuG7n8OAQuG7lOG7n1PhurTDlOG7n+G6okPhu5/DlcOU4bu14buA4buf4bqi4bqy4bq+w7Xhu5/hu6bhu4BC4bufw4Phur7hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7ikPhu5/DlULhu6dT4buf4buAQuG7p8OU4buf4bqiQ+G7n8OVw5Thu7Xhu4Dhu5/DgOG7q+G7n+G6vuG7s1Phu5/DlULFqeG7gOG6quG7n8OV4buMTEPDteG7nz3hu4Lhu5/hu4DhuqrGoExD4bufUsOUU+G6suG7gOG7n+G6ouG6suG6vuG7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4buA4bqq4buU4buf4buASkPhu59QxrDhu4BC4buf4bqi4bunQ+G7n8OBQ+G6suG7gOG7n+G6qkNLQ+G7j+G7n+G6oOG7kuG7n+G6vuG6pMOV4buP4buf4bqi4bu1w5Thu5/huqrDjUPhu5/DgELhu5Lhu4Dhuqrhu59Sw5TDjeG7gOG6quG7j+G7n8OA4buC4buf4bq8QkPhu5/hu4Dhuqrhu5Thu5/huqrhu5jDgOG7n+G6oMagS0Phu5/huqrDjcOA4bufw4DDvVPhu4/hu5/hu47hu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCQ+G7n8OVw4nhu4BC4buf4bqg4bu3U+G7n8OK4bupQ+G7n8OVQ+G6tMOT4bufw5Xhu5jDgOG7n8OBxqBLw4Dhu5/DlUPhurTDk+G7n1DEkOG7n8OSw5Thu7Hhu4Dhuqrhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/Dk0JE4bun4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n8OA4buE4buA4bufw4BCTMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5XhuqHhu4Dhuqrhu58k4buW4buA4bqq4bufw4BCQ+G7p+G7n+G7juG6sOG7n+G7gOG6qkLDguG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu59Q4buY4bufw5NC4burQ+G7n+G6qkNHQ+G7j+G7n+G7juG7huG7gOG6quG7n8OA4buW4buA4bqq4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu59Ew5Xhu59CQ+G6puG6vuG7n+G7gOG6qsOUU8O1w7XDteG7n3tDTOG7n8OVQsSQ4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgeG7q+G7huG7n1DhuqThu5/hu4DhuqpCQ+G6suG6vuG7n+G7gOG6qnfDleG7j+G7n1BLQ+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n8OK4buiw4Dhu5/DisagTeG7gOG6quG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu4/hu5/hu4BCxqDhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bq44bufw4rhu6lD4buf4buAQkPDgsOU4bufw4rhu5DDgOG7n8OA4buW4buA4bqq4buf4buM4buS4buA4bqq4buf4bq+xJDhu4BC4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7n8OKQ8OCw5Thu5/DiuG6uOG7gELhu4/hu5/DgMON4bufw4Dhu5Lhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVI+G7oOG7p+G7n8OASuG6vuG7n8OA4buU4bun4buf4bun4buAQuG7n8OD4bq+4bufY+G7jOG7qeG6vuG7nzND4bqm4bq+4bufw4rDveG6vuG7n2Phu4zDlOG7gOG6quG7n33hu6nhu5/huqLGoE3DgOG7n+G6oEbhu4Dhu5/hu4zhu6fhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n1Dhu5zhu6fhu5/DiuG7kMOA4buf4bq+4buKw5Xhu5/DleG7iOG7n8OVw5Thu7Xhu4Dhu5/DleG7jOG7p+G7n+G6vELFqcOA4bufw5Xhu4xO4bufUMOCw7Xhu5/huqHhu4Dhuqrhu58k4buW4buA4bqq4bufw5VC4bqy4bq+4buf4bq+4buKw5Xhu5/hu4BCQ+G6pOG6vuG7n1Dhu5jhu5/hur5LQ+G7j+G7n+G7p+G7gELhu5/hu4DDlElD4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DleG7jOG7qeG6vsO14bufNUZD4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OK4bupQ+G7n+G7jsOU4bq+4bufUOG7tVPhu4/hu5/hu4xJ4bq+4buf4buM4bur4bufUEtD4bufw5VD4bq04buA4bqq4bufw4DGoExD4buf4buA4buCQ+G7n1Dhu6fhu4Dhuqrhu59QRuG7gOG6quG7n8OB4bqy4buA4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OAxanhu4BC4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4buMxJDhu5/hu4zGsOG7huG7n+G6qkPhu4Lhu5/DlULhu4hDw7Xhu58l4bqm4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OAxanhu4BC4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgcSQ4buAQuG7n1PhurLhu4Dhu4/hu5/DlUlD4bufw5VC4bu14bq+4buf4buA4bqqQuG6uOG7j+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4FD4bq0w5Xhu5/huqLhu7Hhu5/DgOG7guG7n8OB4bun4buG4buf4buAQkPhurLDlOG7n+G6oOG7s8OU4bufw4BCw73hu4Dhu5/DlULhu7Xhur7hu5/Dinfhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hurxD4bqm4bq+4bufw4rDveG6vuG7n1BD4bqy4buA4buf4buAQsag4bufSeG7gOG6quG7nyThu5bhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6vsSoQ+G7n0LGsOG7gELhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OVw5Thu7Xhu4Dhu5/DleG7jOG7p+G7j+G7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G7jOG7nOG7gOG6qsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5XigJwzQ+G6puG6vuG7n8OKw73hur7hu59QQ+G6suG7gOG7nzThurLhu5824bqqRsOA4bufJOG7luG7gOG6quG7n+G7gOG6quG7hsawQ+G7n+G6vEPhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqThur7hu5/huqDhu6nhu4Dhu5/huqDGsFPhu4/hu59QS0Phu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/DlULGsOG7gELhu5/DlUTDgELhu4/hu5/DgMWp4buf4buAQsO94buA4bufSeG7gOG6quG7n8OA4buW4buA4bqq4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G6osagTcOA4buf4buO4bui4bufw5VD4buA4bufU+G6ssOU4buf4bqid8OA4bufw4FD4bqkw5Xhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OBxrDhu5/DgOG7huG7gOG7n+G6oMO94buA4bufw4Hhu6vhu4Dhu59Q4buS4buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bDteG7n+G7hUtD4bufUOG7p0Phu5/DleG7jOG7hOG7n+G6vEPhuqbhur7hu5/DisO94bq+4bufUEPhurLhu4Dhu59j4buM4bup4bq+4bufM0Phuqbhur7hu5/DisO94bq+4bufY+G7jMOU4buA4bqq4buffeG7qeG7j+G7n0nhu4Dhuqrhu5/DgEJE4buAQuG7n8OKxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OA4bur4bq+4bufQuG7muG7gOG6quG7n8OAQuG7huG7n+G7p+G7gELhu5/Dg+G6vuG7n8OKS8OT4bufw5Xhu4zhurDhu5/hur5LQ+G7n1DGsOG7huG7n+G7gOG6qkLDguG7n8OA4buC4bufw5VC4bqy4bq+4buf4buO4bui4buf4buAxKjhu5/DiuG7osOA4buP4buf4bqq4buv4buA4bufw4Hhu4Lhu59QxrDhu5/DlcSQ4buAQuG7n1PhurLDlOG7n1BLQ+G7n+G7jOG7nOG7gOG6quKAneG7j+G7n0nhu4Dhuqrhu5/huq1C4bup4bq+4bufXcOAQuG7n31D4bqy4buA4buP4bufY+G7jOG7qeG6vuG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4bufY+G7jOG7qeG6vuG7nzND4bqm4bq+4bufw4rDveG6vuG7n2Phu4zDlOG7gOG6quG7n33hu6nhu5/huqLFqeG7gELhu5/huqpDxanDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk+G7psOUw5VC4buG4buM4buj4buVI8awQ+G7n1DGsOG7n+G7q+G7gELDsuG7nyXEkOG7gELhu597Q+G7p+G7gOG6quG7mS/Dk+G7lQ==

Bài và ảnh: Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]