(vhds.baothanhhoa.vn) - Ghép tạng là biện pháp hiệu quả lâu dài nhất đối với người bệnh suy tạng. Vì vậy, dù thời gian chờ ghép kéo dài hàng chục năm thì người bệnh vẫn luôn hy vọng có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnigJw94bqgw73huqRvSeG7neG6pMOBb+G7qUzDjW9IxJDhuqTDgW/hurThu5tvw4Dhu5vhuqTDgG/hu7HDieG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/huqTDgMO6SW/hu6nEqOG7l29Jw7rDgm/hurThuqjhuqTDgW9JTW9Jw4DhuqDhu7XhuqTigJ3hu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqSPDgOG7r+G7hG9J4bud4bqkw4Fv4bq04bubb8aw4bqg4bu14bqkb+G7hMOAxqHhu4Rvw4DhuqDhu7XDjW9Gw43hu6Nv4bq0dcONb+G7q+G7m+G6oG/huqTDgMO6SW/hu7HEkOG6oG/DksOK4bqgb+G6pMOBS+G6vuG6oG/GsOG7teG6pMOAb0jDjcOVb0nhu53huqTDgWlv4bqpw4Nvw5Lhu6XDlWhv4bur4buKb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu6nDgOG6vm/DgcOA4buv4buEb+G6suG7r+G6pm/hu6vhu5vhuqBvw4Dhu5vhuqTDgW/hu6nDgOG7iOG7qW/huqThu6HDgm9Jw4DDg2/huqTDgUvhur7huqBvxrDhu7XhuqTDgG/DksWp4bqkb+G6tMONROG6pG/DgMOVb8OS4bqq4bqkw4Fv4bup4bqsb8OCw4lJb+G6pMOB4bubw5Vvw4Dhu53huqTDgG/hu4TDgMOM4bupb0h4b8OC4bquw4Jv4bupS+G6vuG6oG/DksOK4bqgb8OCw4PhuqTDgGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbm9IScOV4bq04butw6puSeG7reG7jkkt4buX4bq04bqgw4HhuqRmb+G7qeG7reG6pEnhu61HZ27EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7Thu5Xhu5Xhu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jeG7j+G7jS/hu43DsuG7k+G7q8O0w7Lhu5HDtMO0w7LDsknhu5HDtcOyw7Thu43hurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDquG7meG7k8O0bm/hu5fhurRJw6pu4oCcPeG6oMO94bqkb0nhu53huqTDgW/hu6lMw41vSMSQ4bqkw4Fv4bq04bubb8OA4bub4bqkw4Bv4buxw4nhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZv4bqkw4DDuklv4bupxKjhu5dvScO6w4Jv4bq04bqo4bqkw4FvSU1vScOA4bqg4bu14bqk4oCdbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7hu5nDs8Ozbm/DgOG7reG6oMOBw4BJw6puw7Thu5Xhu5Vuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7qOG7l+G7hEnhuqDhuqbhuqRuxKnhu4nhu63DgsSpxq/hu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRvSMONw5VvScOA4bul4bqkb+G6pHLhuqTDgW/DguG6puG6pMOBb8OCw43EkOG6pG/hu7FL4buA4bupb8OBw4Dhu6/hu4RvScOA4bul4bqkaG9JR+G7hm/hurThu53huqBv4bupw43DieG7qW9IxJDhuqTDgW/GsMOD4bqkw4BvScOAS+G6vuG6pMOBaeG7iS/hu63DgsSp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG7rcOCxKnhu4lISUfhuqbhuqTDgcSpPcOVb8OS4bqq4bqkw4Hhu4kvSElH4bqm4bqkw4HEqeG7iS/hu63DgsSp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqS7hu5tvSOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG/huqThu6HDgm/hu6nDjcSQ4bqgb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fv4buo4buX4bqmb+G7sXPhuqTDgW/hu6jhurxv4bux4bqg4bu14bqkbz3hu5tvKMOJ4bqgaG9JR0vDiuG7qW/hurLDgOG6oG9H4buXb0lHS+G6vuG6pMOBaG89aShpKGhvSOG6oOG6pMOAb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7PDs2/DrEnDgMSCb0lHw7rhuqRv4buo4bub4bqkw4BvKOG7m+G6pMOBaG/Gr8ahb+G6ocOAS8OK4bup4buLb+G7seG7n2/DuuG7hG/EqG/hu6nDgOG6pm/DgsOD4bqkw4Bv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu6tOb+G7scSC4bqkw4Bob0vDiuG7qW/DguG6vG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0lH4bqm4bqkw4FvScON4bq44bqgb0nDgOG7l+G6pMOAb+G7jsONdeG6pG/huqThu5vDlWlvKGlv4bupSuG6pMOBb+G7scSC4bqkw4Bv4bqyw4Dhu4bhuqBv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/hu4ZvRsONeW/DksODb8OCw43EkOG6pG/DgcO54bqkb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4BpbyjDgEvhuqTDgW/huqTDgeG7m8OVb0fhu5dvSUdL4bq+4bqkw4Fv4bux4bufb+G7hMOA4buj4bqgb+G6tOG7iuG6oG/hu47hu5dv4bqyw4DhuqBvKGlvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7jsONw5V54bqkb8awxIJv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7qeG6vOG6pG/hu6nhu5fhuqZvw4DDjcOVw71Jb8ah4buEaG9JTOG7qW/huqTDgU7hu6lob+G6ssOA4bqsb0nDgOG7hm/hurLhu6/huqZv4bur4bub4bqgaG9ITOG7qW/hurLDgELhu61vSOG7l29Iw4xJaG/hu7HhuqBv4bqyw4DGocOCb8awxqHhu6lvSOG6sG/hu6nDgOG7p+G6pG/hu7HhuqbGoeG6pG/hu63Dgm/GsMSCb0jDjcOVb0nDgOG7peG6pG/huqRy4bqkw4Fob+G7hMOA4buj4bqgb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bq04bqq4bupb8OCxqHDjW/hu49v4bq0w7nhuqQvScONw7nhuqRpb8av4buX4bqmb0vDiuG7qW/DguG6vGhvw4Dhuqbhu5vhuqBvxrDhu5/huqZv4bupxKjhu5dvScON4bq44bqgb0lHd2/hu4TDgOG7o+G6oG/hu6tN4bqkw4Fv4bq04bud4bqgb+G7qcOA4bqmb8OS4bqg4bu14bupb+G7qcOAw5Phu5dvSUfEgmhv4bupxqHhuqTDgG/hu6lP4buXb+G7qcONw4nhu6lv4bux4bq+4bqgb+G6pMOAS2/hu7HhuqzhuqTDgW9I4bul4buEb+G6tOG7neG6oG/DksOK4bqgb+G7qcOA4bub4bqkw4FvSUfhu5fhuqBvSUd3aW/huqHDgEvhurzhuqTDgW/hu6nhuqbhuqRvxrDEkG/DgnZvKGlvSHThuqRvSOG7m+G6pMOBb8OA4bqgw73huqRvScOA4bul4bqkb+G6pMOAS+G6pMOBb+G7q+G6pm/hu6nhuqxv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/GsOG7teG6pMOAb+G6pOG7s+G6pG/huqR54bqkb+G6ssOAROG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lpbyPhuqDhur5v4buxdcOVaG8oaW/hu6nDgOG6rm9JR0ThuqTDgW/DguG6puG6pMOBb8OS4bub4bqmb+G6pMOBw41F4bqkb0nhu53huqTDgW/DgOG6oMO94bqkaG9IeG/hu6nhuqxv4bqkw4Hhu5vDlW/hu6nGoeG6oG9JeeG6pG89aShpKG/hu7FL4buA4bupb8OB4bqq4bqgb0lH4bqm4bqkw4Fv4bur4buX4bqkw4BvSMah4bupw4Bv4bupw4Dhur5p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qOG7iuG6pMOBb+G7qcOAw43huqTDgW/DgOG6puG7m+G6pG/hu6nhu6PhuqTDgG/DksOK4bqgbz1pKGkoaG/hu6nDgMSCbyhp4bqhaT1ob0jhuqDhuqTDgG/huqThu6HDgm/DsuG7leG7mcO1b8Os4buEw4BL4bq+4bqkw4FvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhw4Bw4bqkw4Fob+G6oTlv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buX4buLb+G7qUrhuqTDgW/hu7Hhu5fhuqTDgW/DguG6puG6pMOBb8OCQuG6oG9JTeG6pMOBb+G6pMOB4bubw5Vv4bux4bqg4buzw41v4bqy4buQb+G7q+G6oOG7tcONb0h4b+G7scO94bqkaW/hu6jDgMSCbz1pb8awxIJvSMONw5VvScOA4bul4bqkb0lNb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu5lob+G7scO94bqkb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buNw7Nv4buEw4Dhu6PhuqBv4bupw4Dhu53DlW9Jw4Dhu6XhuqRv4bux4bu3b+G6uOG6pG/hu7HEguG6pMOAb0hM4bupb+G6ssOAQuG7rWlv4buw4bufb0lN4bqkw4Fv4bq04bubb+G7qURvw4HGoeG6oG/DkuG7oeG6pG/hu4TDgOG6qOG6pMOBb0lHd29JR8ON4bqkw4Fob+G7juG6oOG6pMOAb+G7sXbhu4Rvw5LDiuG6oG/huqTDgcONReG6pG9Jw4DDjW/huqTDgOG7peG7hG/hurjhuqRv4buxxILhuqTDgGhvw4LDiUlvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG9JR+G6quG6pG/DknbhuqRv4bqkw4BL4bqkw4Fv4oCcw4HhuqDhur5v4buxdcOVb0nDuklv4bup4bujb8OBxqHhuqTDgG/huqRy4bqkw4Fvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG/hu6tF4bqkb8OAw71Jb+G6tHnhuqRvw5Lhu5fhuqBv4bupw4BF4bqkw4Fob0lNb8OS4bqg4bu14bupb+G6suG6oMO9w4JvSeG6oOG7s+G6pG9I4bqg4bqkw4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7hMOA4bqib+G7scO94bqkb+G7qcOA4buhw4Jv4bq04bqmb+G7qcOA4bqmb+G7qeG6puG6pG/hu6nGoeG6oG/DgOG6quG7qW/DgOG7m+G6pMOAaW/huqHDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu6nEqOG7l29JROG6oG/hu6nDgOG6rm/hu6vhu5vhuqTDgG/hu7Hhu7dv4buGb8OS4bqg4bu14bqkaG9ITOG7qW/hurLDgELhu61vw5XDvcONaG9HReG6oG/hu6nDgOG6oG/hu4TDgOG6om/hu7HhuqBvw5LhuqDhu7XhuqRv4bupxKjhu5dvSUThuqBvw4Dhu5vhuqTDgW9Jw4DGoeG6pMOBb+G6ssOAROG6pMOBb8OA4buzb+G6pMOAQmlvKMOAw5PhuqTDgW/hu6tx4bqkb8OScklob0lOb0nhuqBob+G7jsO6w41vw4Dhurhv4bqkw4Hhu5vDlW/DgsOJSW/hurTDiuG6pG/hu6vDueG6pG9JR+G6puG6pMOBb0lE4bqgaWlpbyHhuqbhuqTDgW/DgkLhuqBv4bq0w4rhuqRv4bqkw4DDuklv4bupxKjhu5dvSUThuqBv4bq0w4zhu6lv4bqk4bubw5Vv4buxS+G7gOG7qW9JR+G7hm/hurThu53huqBv4bq04bubb+G6pMOBS+G6vuG6oG/GsMOD4bqkw4BvScOAS+G6vuG6pMOB4oCdaG/Dkk3hu5dv4bqyw4Dhuqzhu6lv4bupw4DEgm89aW/Dkk3hu5dv4bqk4bqs4bqgaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKkjw4Dhu6/hu4RvSeG7neG6pMOBb+G6tOG7m29Lw4rhu6lvw4LhuqbhuqTDgW/hurTDiuG6pG/huqTDgMO6SW/hu6nEqOG7l29Jw7pJb+G7qeG7o2/huqTDgMOT4bqkw4FvxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRv4bux4buX4bqkw4FvxrDEgm9Iw43DlW9Jw4Dhu6XhuqRvw4HhuqDhu5fhuqBv4bux4bqm4bud4bqkb+G7qcONxJDhuqBpbz3huqDhu7XhuqRvSeG7neG6oG/Gr+G7teG6pMOAb8OS4bqg4bu14bqkb+G7sOG7l2/hurLDgOG6puG7l29J4bqu4bqkw4Bv4bup4bqsb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fvw7XDtMOzb8aw4bu14bqkw4Bv4bqkw4B14bqkb+G7qcOA4budw5VvScOA4bul4bqkaG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG/GsOG7teG6pMOAb+G6pMOAdeG6pG/hu6nDgOG7ncOVb0nDgOG7peG6pG/hu49v4bq0w7nhuqQvScONw7nhuqRv4bupw4DhuqDDvcOCb+G7leG7jeG7gWlvPcO5w41vw4DDvUlv4bqkw4DDk+G6pMOBb8aw4bu14bqkw4Bv4bqkw4B14bqkb+G6pOG7m8OVb+G7seG7s8ONb+G7qeG6rG/huqTDgMONb+G7qcO5w41v4buxS+G7gOG7qW/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pGlvI+G6oMSQ4bqkw4Fv4bqkw4BLb+G7l+G6pMOAbz3huqbhu5vhuqTDgW/huqnhu6HhuqRvKMOAw7pJaG8ow4HDjcOV4bu54bqkbyjDgEtvOcOAw4xob8OA4bqqb0vDiuG7qW/DguG6puG6pMOBb+G7qeG6rG/DgsOJSW/huqTDgeG7m8OVb8OA4bud4bqkw4Bv4buEw4DDjOG7qW9IeG/DguG6rsOCb+G7qUvhur7huqBvw5LDiuG6oG/DgsOD4bqkw4Bp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG7rcOCxKnhu4lISUfhuqbhuqTDgcSpw6Hhu5vhuqZv4bup4buj4bqk4buJL0hJR+G6puG6pMOBxKnhu4kv4butw4LEqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu7DDveG6pG/huqThu5fDlWhvxq/hu7XhuqTDgG/DkuG6oOG7teG6pG/hu7Dhu5dv4bqyw4Dhuqbhu5dvSeG6ruG6pMOAb+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2/hu7Hhu59vScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu6lE4bqkw4Fvw7LDtG/hu6nhu5dvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4Dhu6XhuqRob8OA4bqm4bub4bqkb0nhuqbhu5vhuqRv4bq04bubw4Jv4bupw4DEqG/hu7FL4buA4bupb+G6suG7lG9Jw4DDjeG7pUlvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4Dhu6XhuqRob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb+G7qeG6rG/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G7qeG7l2/DgcOA4buv4buEb+G6ssOA4bqsb+G6pMOAS2/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pG9JTW/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqmaG/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZvw5Lhu5tv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6pMOA4bul4bqkb+G6ssOAxqHhu6lv4bqkw4DhuqzDgm/Dgsahw41ob+G7qeG6rG/huqTDgOG6rMOCb8OCxqHDjW/DgOG6oMO9w4Job+G7qeG6rG/DgOG6oOG7tcONb8OB4bqgxqFv4bqyw4DGoeG6pMOBb0nDgOG7t2/hu6nhu5fhuqZpb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hu7Hhuqxob8aw4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRvxqHhu4Rv4bur4buI4bqkw4Fv4bqy4buUb0nDgMON4bulSW/hurTDusOVb0nDgOG7peG6pG/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZvxrBx4bqkw4Fv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4buEw4DGoeG7hG/hu4TDgMWpw41vScOAw43hu6VJb+G6pMOJ4bqgb0jhuqbhuqBv4bqkw4Hhu5fDlW9JTW/hu6nhu5dvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4BMb+G7jWhvw5Lhu5tv4bq04bubb8aw4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRvScONw5XDveG6pG9J4bqu4bqkw4Bv4buxw7nDjW9J4bqgeeG6pG9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7qUThuqTDgW/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pG9JTW/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqmaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm85I8OgaeG6ocOgb+G6oUdL4bq84bqkw4Fv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG/huqHhu4rhuqTDgWhv4bqhR0vhu4bhuqTDgW/hu4TDgOG6qOG6pMOBbyzDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb0nhurjhuqTDgW/DgOG7gOG7hGhvOcOA4bqsb0lHS+G7huG6pMOBbyzDgOG6puG7l28ow4Hhuqbhu53huqBvSeG6oMO9SW/huqThuqDhu7XDjWhv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7seG6oOG7s8ONb8OA4bub4bqkw4Bv4bupw4DhuqLhuqTDgG9JR+G6puG6pMOBb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6nhu5dvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4Dhu6XhuqRvSeG7neG6oG/Gr+G7teG6pMOAb8OS4bqg4bu14bqkb+G7sOG7l2/hurLDgOG6puG7l29J4bqu4bqkw4Bv4bupw4DhuqZvxrDhuqDDvUlmb+KAnD3huqDhu7XhuqRv4bqk4buXw5Vvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4Dhu6XhuqRv4bup4bqsb8OA4buX4bqgb+G6pMOBw41F4bqkaW8ow4HDjUXhuqRvScOATG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvSU1v4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qcOAw71Jb+G6pOG7n+G6pm/DgOG6oMO94bqkb0ly4bqkw4Fob+G6pMOBw41F4bqkb+G7qeG6qOG6pG/hurThu53huqBv4bq04bubb0lNb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6nDgOG6pm/hu6nhuqjhuqRvSMSQ4bqkw4Fpb+G6ocONw5Vv4bqkw4DhuqB54bqkaG/DkuG6oOG7teG7qW/hu6lMw41vSMSQ4bqkw4FvxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRvxrBx4bqkw4Fv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4buEw4DGoeG7hG/DgcOA4buv4buEb0nhu53huqTDgW/DksWp4bqkb+G6tOG7m2/DgsOJSW/GsOG7m+G6oG9J4bqmxqHhuqRv4bqyw4Dhuqxvw4HhuqDhu6PhuqBvxrDhu4bhuqBv4bqkw4HDjUXhuqRvSeG7neG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqkb8OA4bqgw73Dgmlv4bqpw4Nvw5Lhu6XDlWhv4bur4buKb+G7qcOAw4zhuqTDgW9J4buXb+G7seG7n2/hurThu5vDgm/hu6nDgMSob+G7sUvhu4Dhu6lv4bqy4buUb0nDgMON4bulSW/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pG/huqTDgEvhuqTDgW/huqTDvcONb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qeG6rG/huqTDgcONReG6pG/DgOG6oMO94bqkb0nDgMODb0h4b+G6ssOAROG6pMOBb+G7qeG6rG/hu6nhurxvw4DDieG6oG/hu6nDgOG6pm/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb8aw4bu14bqkw4Bv4bux4buX4bqkw4Fv4bqkw4Hhu5vDlW/hu7F5w4Jv4bqyw4Bw4bupb+G6ssOA4bqm4buj4bqgaW/huqFH4bqm4bqkw4Fvw7LDtG/hu6nhu5dvw4HDgOG7r+G7hG9Jw4Dhu6XhuqRvScOA4bub4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb+G7qcOA4bqub+G7qeG6rG/hu41v4bup4buXb+G6tOG7m29JTW/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqm4oCdaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgE7hu6lvScO9aG/DkuG6oOG7teG7qW/DgOG6oMO94bqkb0nhu53huqTDgW9JTW/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DhuqZv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqmb+G7seG7l+G6pMOBb+G7qeG6qOG6pG9Hw7pJb+G6pMOA4bqg4buzw41vR+G7m+G6pm/hu6nhu6PhuqRob+G6pMOAw7pJb+G6tOG7m29JS29JS+G7huG6pMOBb+KAnOG7qcOAw71Jb+G7hMOA4buj4bqgb0nhuqbhu5vhuqRvScOAdcOV4oCdaW8h4bq64bqgb+G6pOG7ocOCb8av4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRv4buw4buXb+G6ssOA4bqm4buXb0nhuq7huqTDgG/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5dv4bup4bqsb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fvw7LDs8Ozb8aw4bu14bqkw4Bv4bqkw4B14bqkb+G7qcOAw71Jb+G6pOG7n+G6pm/huqTDgEvhuqTDgW/hu7HDveG6pG/huqThu5fDlW/DgsOK4bqgb+G7qcOA4bqub+G7qeG6rG/hu41vxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4Fpb+G6ocOA4but4bqmb+G6tOG6vuG6oG/hurLhu7dv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lvxrDGoeG7qW9I4bqwb8aw4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRob+G7qeG6rG9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/GsOG7teG6pMOAb+G6pMOAdeG6pG/hu6nDgMO9SW/huqThu5/huqZob+G6ssOA4bqgb+G7scOJ4bqgb0lLb8OSw7rhuqRvxrDhu7XhuqTDgG/DkuG6oOG7teG6pG/DgeG6oOG7o+G6oG9Jw4DhuqLhu6nDgGhvScOAw43DlcO9SW/hu4TDgOG7iOG7qW9Jw4DDg29Jw7pJb+G7qeG7o2/huqTDgUvhur7huqBvScOAdeG6pG9JR+G6puG6pMOBb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bv4bqk4bud4bqkb+G6pMOAdeG6pG/hu7Hhu59v4buxReG6pMOBb8OUb8OA4bqgw73huqRvSeG7neG6pMOBaG/hu6nDgOG6rm/hu6nhuqjhuqRv4burw43DlW/huqTDgMO6SW/huqTDgUvhur7huqBv4buX4bqkw4BvSUfhu5fhuqBv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bq04bqgeeG6pG/hurThu53hu6lv4buxS+G7gOG7qWlvLMOA4bqgb+G7qcah4bupb0nDgMSob0nhu4jhu6lvw4DhuqDDveG6pGhvw4HDgOG7r+G7hG9J4bud4bqkw4Fv4bux4buX4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW9J4bqgw73huqRvw4Dhu5vhuqTDgG9Jw4DDg2/hu5fhuqTDgG9JR+G7l+G6oG/huqThu53huqRv4bqkw4B14bqkb8aww7pJb+G6pMOB4bq+b+G7jsONw7pJb8OA4bqg4bu14bqkb8OS4bubb+G6ssOAROG6pMOBb+G7sUXhuqTDgW/DlGlvw6Dhu5fDjW/hu7Hhuqxv4bqk4bud4bqkb+G6pMOAdeG6pG9Gw43hu5dv4bux4bq+4bqgaG/hu6nhuqjhuqRv4bqkw4FL4bq+4bqgb8aw4bu14bqkw4Bv4bupw7nhuqRvw4HDgOG7r+G7hG9J4bud4bqkw4Fvw4LDuklv4bux4bqgb+G7qeG6vG/DgMOJ4bqgb0jEkOG6pMOBaW/huqHDgOG7pcOCb+G7qcOA4bqib+G7qeG6rG9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/huqTDgUvhur7huqBv4butw4Jvw4Jw4bupb8aw4bu14bqkw4BvSMONw5VvScOA4bul4bqkb+G6pHLhuqTDgWhv4bupw4Dhuq5v4buxxILhuqTDgG/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pGhv4buX4bqkw4BvSUfhu5fhuqBv4bqyw4BE4bqkw4Fvw4Lhu5fDlW/GsMSCb0nhu5fhuqBv4bqk4bud4bqkb8OB4bqg4buX4bqmb0nDgEThuqTDgW/hu6vFqeG6pG/hu7HDveG6pG9Jw4PhuqTDgG9JR+G7neG6pMOBb+G7qcOAw71Jb+G6pOG7n+G6pmhv4bqkw4BL4bqkw4Fv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G6pMOBS+G6vuG6oG9Jw4B14bqkb0lH4bqm4bqkw4Fvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG/huqTDgMO6SW/hu7HEguG6pMOAb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOA4bqmb+G6tMO6w5VvSeG7neG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu5fhuqTDgG9Jw4Dhu5fDlW/hu6nDgOG6pm/huqTDgUvhur7huqBv4butw4Jpb+G7qMONxJDhuqBv4bup4buK4bqkw4Fob+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu5fhuqTDgG9H4buXb+G7seG6oG/DkuG7m2/huqTDgUvhur7huqBv4butw4Jv4bupSuG6pMOBb8OCw7pJb+G6tMONROG6pG/hu6nhurxvw4DDieG6oG/hu7FL4buA4bupb0jEkOG6pMOBaW/Gr3nhuqRv4bup4bud4bqkw4Bv4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRvw5Lhu7Nv4bqkw4HDjUXhuqRvSeG7neG6pMOBb8OA4bqgw73huqRob+G7qcOA4bqgb+G7hMOA4bqib+G7qcOA4bqmb8OS4bqg4bu14bupb8OBw4Dhu6/hu4RvSeG7neG6pMOBb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pOG7l8OVb+G7qUrhuqTDgW/hurThu5tvw5LDuuG6pG/hu7Hhu7Nv4buxxqHhuqTDgW9Gw43hu5fhuqRvSXXDgmlvxq/hu4bhuqBob+G7seG7l29IxJBv4bupxqHhu6lvxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRv4bupw7nhuqRvw4HDgOG7r+G7hG9J4bud4bqkw4Fv4bux4buzw41vSUfhuqbhuqTDgW9Jw4PhuqTDgG9JR+G7neG6pMOBb0jDjcOVb0nhu53huqTDgW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6pOG7ocOCaG/hu6nDgOG6oG/hu4TDgOG6om/hu7HhuqDhu7PDjW9JR8SCaG9Jw4DDjcSQ4bupb8OC4but4bqkb8OA4bub4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4bq0w4rhuqRob+G6pHnhuqRv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqTDgUvhur7huqBvxrDhu7XhuqTDgG/hu6vhu4pvw4LDjcSQ4bqkb+G7sUvhu4Dhu6lvw4HDgOG7r+G7hG/huqTDgEvhuqTDgW/hurLDgEThuqTDgW/hu7HEqG/hurLhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG6om/hu6nDgOG6pm/hu4TDgMWpw41vScOAw43hu6VJaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm9E4bqkw4Fv4bqpaT1p4buWaG/GsOG7m28haeG6oWnhuqFvw6xJw4B14bqkb+G6pMOAdeG6pG/huqTDgUvhur7huqBv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqmb8OA4bqgw73huqRvSeG7neG6pMOB4buLb0nDgMODb+G7seG6oOG7s8ONb+G7scah4bqkw4FvSOG7gG/huqTDgMO6SW/hurThu5tvSE5vw4DhuqDhu7fDjW/huqTDgMO5w4Jv4bupxKjhu5dvw4LhuqrhuqBv4bqkw4FL4bq+4bqgaW/igJwsw4DhuqBv4bupw4DDjOG6pMOBb0lE4bqgb+G7seG7l+G6pMOBb+G7seG7l8ONb+G7scOK4bqkb+G6ssOAROG6pG/huqTDgcONROG6oG9JR0vDiuG7qW9ITm9H4buXb+G7seG6oG/hu7HDiUlv4bqkw4HDiUlv4bupxKjhu5dv4bup4bqm4bqkaG/hu6nDgMOM4bqkw4FvSUThuqBvRsONw5XDvUlv4buxxILhuqTDgG/DgOG6oMO94bqkb0nhu53huqTDgW/DksODb+G6pMOBw4DhurBv4buxw73huqRv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6ssOAxqHhu6lpbyjDgEvhuqTDgW/DguG6quG6oG/huqTDgUvhur7huqBv4bq04bud4bqgb+G6pOG6rOG6oG/hu6nDgMOM4bqkw4FvSUThuqBv4bupw7nhuqRvSeG6oOG7s+G6pG/DguG7m2/GsMah4bqkb0nhu53huqTDgW/hu6nEqOG7l2/hu6nhuqbhuqRpbyjDgMOT4bqkw4Fv4bupdcONb+G6pOG6rOG6oG/huqTDgEtvScOAw71v4bqyw4DhuqDDveG6pG/hu6nDgOG6pm/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6ssOAxqHhu6lv4bur4buKb+G7qeG6rG/DgsONxJDhuqRvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgcOA4bqw4buXb+G7qU9v4bup4buX4bqmb+G7sXbhu4Rv4bupSuG6pMOBb0nDgMO6w5Vvw4rhuqRvSOG7gOKAnWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4butw4LEqeG7iUhJR+G6puG6pMOBxKlpaWnDkuG7m2/huqTDgHXhuqRv4bq0eeG6pG/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6pMOBw4DhurDhu5dv4bupT2/hu6nhu5fhuqZv4buxduG7hOG7iS9ISUfhuqbhuqTDgcSp4buJL+G7rcOCxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpw6Hhu5vhuqZv4bup4buj4bqkb8OA4bqgw73huqRvSeG7neG6pMOBb0lNb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6nDgOG6pm/hu6nDgMO9SW/huqThu5/huqZvR8O6SW/hurTDiuG6pGhvScONw5Vv4bqkw4DhuqB54bqkb0fhu5vhuqZv4bup4buj4bqkb8O6w5Vv4bupSuG6pMOBb+G7seG7l+G6pMOBb+G7qeG6rG9ITm9Jw4Dhu5fDlW/hu7HhurjhuqBpbyjDvcONb+G6pMOAS29JR0vDiuG7qW/hu7F1w5Vv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buXb+G7qcOAS+G7l29JTeG6pMOBb+G7qeG6rG/hu6nhu5dvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4FvSU1v4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qcOA4bqmb+G7qcOAw71Jb+G6pOG7n+G6pm9Jw4DDg2/hu7HDveG6pG/huqThu5fDlW/hu7Hhu59v4bup4bqsb+G7jW/hu6nhu5dvw6zhuqThu6HDgm/hu43Ds8Oy4buVb8OS4bubb+G7jcOz4buNw7Phu4tpbyjDgcOA4bqw4buXb+G7qU9v4bup4buX4bqmb+G7sXbhu4Rv4bupxKjhu5dv4bqkw4DDk+G6pMOBb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4Fv4bux4bufb8OS4bubb+G7seG7l+G6pMOBb0nGoeG7qW/hu7HDieG6pMOBb+G7q8O54bqkb+G7scO94bqkb0lLb+G7q8ONw5Vob+G6pMOA4bul4bqkb0nDgEzhu6lv4bupxKjhu5dv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqTDgUvhur7huqBob0lHS8OK4bupb8OAw71Jb+G6tOG7m2/huqTDgMOT4bqkw4FvxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRv4buxS+G7gOG7qW/DgcOA4buv4buEb0nhu53huqTDgWlv4oCcI+G6oOG7l2/hu7HDg+G6pMOAb0lE4bqgb8aw4bqgw71Jb+G6vOG6pG9IdcONb0hw4bupb8OSw4rhuqBvw4HhuqDhu5dv4buxw4PhuqTDgG/huqTDgUvhur7huqBvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4Fob+G7qcOAw4zhuqTDgW9JROG6oG/hu6lK4bqkw4Fvw4DhuqDhu7fDjW9H4buXb+G7qcOAdeG6pG/hurTDlG/igJzhu6nDgOG6pm/hu7HhuqBv4bq04bubb+G7qeG6qOG6pG/DguG7n+G6oOKAnWlv4bqhROG6oG/DkuG7m2/DgnZv4bupSuG6pMOBb+G7qeG6rG/huqTDgcONw5Xhu7XhuqRvw5LhuqrhuqTDgW/DgOG6oMO94bqkb0nhu53huqTDgW/hu6nDgOG6pm/DlW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qcO54bqkb0jhu5fDjW/hurLDgOG6oG9Gw43hu5dv4bux4bq+4bqg4oCdaG/hu5fhuqTDgG894bqm4bub4bqkw4Fv4bqp4buh4bqkbyjDgMO6SWhvxrDhu7XhuqTDgG/huqTDgHXhuqRv4buxS+G7gOG7qW/DgcOA4buv4buEb0nDgOG7peG6pG/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbm9IScOV4bq04butw6puSeG7reG7jkkt4buX4bq04bqgw4HhuqRmb+G7qeG7reG6pEnhu61HZ27EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZv4buT4buV4buV4buE4buOZ25vSEfhu6nDqm4vL+G7qeG7q+G6pGnGsOG7l+G6pknDgOG7l+G6pMOAw4Dhuqbhu5dpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43hu43hu4/hu40v4buNw7Lhu5Phu6vDtMOy4buRw7TDtMO0w7VJw7Thu5HDs+G7j8Oz4bq0w7Np4bq24buEw4Hhu4VHw6rhu5Phu5nhu5Fub+G7l+G6tEnDqm7igJw94bqgw73huqRvSeG7neG6pMOBb+G7qUzDjW9IxJDhuqTDgW/hurThu5tvw4Dhu5vhuqTDgG/hu7HDieG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/huqTDgMO6SW/hu6nEqOG7l29Jw7rDgm/hurThuqjhuqTDgW9JTW9Jw4DhuqDhu7XhuqTigJ1ub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7mcOzw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7hu5Phu5Xhu5Vuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7qOG7l+G7hEnhuqDhuqbhuqRuxKnDoOG6oOG6pMOAb8OS4bqgeeG6pG89aShpKG/hurTDjUThuqRvw4DDlW/DkuG6quG6pMOBb+G7qeG6rG/DgsOJSW/huqTDgeG7m8OVb8OA4bud4bqkw4Bv4buEw4DDjOG7qW9IeG/DguG6rsOCb+G7qUvhur7huqBvw5LDiuG6oG/DgsOD4bqkw4Bp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6oeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu4TDgMSQb+G6tMOK4bqkb+G6pMOAS2894bubbyjDieG6oGhvPUVv4buow4DhuqJvIeG6oOG6pMOAaWlpb+G6tEvhu4DhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBv4bux4buh4bqkw4Fv4bqyw5Rvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4FvSOG7l8ONb+G6ssOA4bqgb0bDjeG7l2/hu7Hhur7huqBv4bqkw4Hhu5vDlW/DgsOJSW9J4buh4bqkw4Fvw6xJw4Dhu63huqZvSMSQb+G6tOG6oOG7tcONb0nDgMSQ4bqkw4Fv4bqyeW/hu6nEqOG7l2/Gr8OJb2NvScO9aG9J4bqi4bqkw4Bv4buxw73huqRvw4DDvUlv4bqk4buhw4Jv4buNw7Phu43Dsm/hu6nhu6Nv4bqkS8OK4bupb+G7qeG6rG9JR3nhuqRvw7Xhu5Fpw7PDs8Ozb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu7Hhu6HhuqTDgW/hurLDlG/DgOG6oMO94bqkb8OCRGhvSeG7neG6pMOBb0jhu5fDjW/hurLDgOG6oG/hu6nDgMO9SW/DgOG6pnLhu6lv4bupw4DDvUlv4bqk4buf4bqm4buLaW/hu7B1w5VvScOATuG7qW9ITm/hurThu5tvSeG6ouG6pG/DgOG6oOG7tcONb8OSw43huqBv4bupw4DhuqZv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG/DgOG6oMO94bqkb0nhu53huqTDgW/huqnhuqDhu7VJbyjhu5fDgmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4Dhu63huqZv4bupxqHhu6lv4bupw4DDjcOVeeG6pG/DgeG6oOG7l2/DgcOA4buv4buEb0nhu53huqTDgWhvw4LDiUlv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qcOAw71Jb8OA4bqgw73huqRvSeG7neG6pMOBaG/hu6nhuqxvScOA4bu3b+G7qUzDjW9IxJDhuqTDgW/hu7FL4buA4bupb0lNb+G7kW8tb+G7k2/huqTDgUvhur7huqBv4bqkw73DjW/DgOG6oMO94bqkb0nhuqDDgmhvw4Hhu5fhuqRob+G7jW9Gw43hu6NvScOA4bul4bqkaG/hu41vw4HhuqDGoeG7qW/DguG7neG7qWlpaWhvw4LDiUlv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qcOAw71Jb+G6pOG7n+G6pm/hu6nhuqxvScOA4bu3b8OAReG6oG9I4bqg4bqkw4Bv4bupw43DieG7qW9IxJDhuqTDgW/GsMOD4bqkw4BvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7qcOA4bqmb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6ssOAxqHhu6lpbyzDgOG6oG/hu6nhuqxvScOAecOCb8OCw4lJb+G6pMOBS+G6vuG6oG/DguG7hm/hurThuqjhuqTDgWhvScOA4bqmxqFJb+G6ssOAQuG6oG/huqTDgMOT4bqkw4FvSXXDgm/hurTDlGhv4buxxILhuqTDgG/hurLhuqDDveG6pG/hu7Hhu7dvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4Fv4bupw4DhuqZvw5Vvw4Dhuqrhu6lob8OA4bqqb+G7seG7n2/hu6lMw41vSMSQ4bqkw4FvR8O6SW/huqTDgOG6oOG7s8ONb8OC4bud4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgaG/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb8aw4bu14bqkw4BvSUfhuqrhuqTDgW9IxJDhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb8OCQuG6oG/DguG6qOG6pG/DksODb8aw4bu14bqkw4BvSeG7pUlv4bq04bud4bqgb+G7qeG6rG/hu6nhurxvw4DDieG6oG/DgEXhuqBvSOG6oOG6pMOAb0lNb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4bqkw4HDjUXhuqRvSeG7neG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBv4bux4bufb8OS4buzb8OSw4rhuqBv4buxw7pJb8OCdmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4DDucOVb0nDgMONxJDhu6lvS8ONb0nDjG894bqm4bub4bqkw4FvPcOTw41v4bqhR0vhur7huqTDgWhvOcOA4bqsbyPhuqDGocOCb+G7scSQ4bupb8av4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRv4buw4buXb+G6ssOA4bqm4buXb0nhuq7huqTDgGhv4bupw4DhuqDhu5dvSHdmb+KAnOG6qeG6oOG7teG7qW/hu6nDgOG6pmhvw4DhuqDDveG6pG9J4bud4bqkw4Fv4bux4bu3b+G7qUzDjW9IxJDhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBv4bqyw4DGoeG7qW/hurThu5tvw4Dhu5vhuqTDgG/hu7HDieG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/huqTDgMO6SW/hu6nEqOG7l29Jw7rDgm/hurThuqjhuqTDgW9JTW9Jw4DhuqDhu7XhuqRpb+G7qMOAw71Jb+G6tOG7m29JR+G7hm/DkuG7s2/DksOK4bqgb+G7qcahSW/GsOG7iOG6oG/huqTDgEvhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu7HhuqBv4bq04bubb+G7qeG6qOG6pG/DguG7n+G6oGlv4bqhROG6oG9J4bqg4bqkb0dx4bqkw4Fob8OC4bq64bqgb+G6ssOA4bqgb+G6pMOAw4PhuqRvScOAw7rDlW/GoeG6pMOAb8OCcElob+G6pMOAxILhu4Rv4bux4bul4buEb0lHxqHhuqBvSeG6oMOCb+G7qcSo4buXb+G6pMOBS+G6vuG6oG9Jw4B14bqkb8OCw4PhuqTDgG/DksWp4bqkb8OA4bqg4bu34bqkb8OA4bqg4bu14bqkaG/hu7Hhuqxv4bupw4DhuqLhuqTDgG/hurThu5tvw4Dhu53huqTDgG/hu4TDgMOM4bupb8OSRG/GsOG6vm/hu6nEqOG7l2/huqTDgUvhur7huqBv4buGb+G6tOG7neG6oOKAnWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu5bDjUnDgOG6pkduxKnGr+G7m+G6oG/DkuG7m2/hu6PhuqTDgGZvOcOA4buX4bqkb+G6ocOAxILhu4kv4buExKk=

Bài và ảnh: Phan Thị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]