(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong một lần tâm sự với tôi, ông nói: “Trong đời công tác, mình có hai lần được về quê. Lần thứ nhất là năm 1988, khi đang làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú thì được Bộ Chính trị điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Lần thứ hai là khi về hưu được đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội”, đó là ông Lê Huy Ngọ, một người con của xứ Thanh, sinh năm 1938, ở vùng biển tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn).
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2sg4bqs4bqgw7Io4buzw7Il4buK4buQw7I84bqgQ8Oy4buO4bujw7LhuqLhu5vDg8Oy4bqk4bun4bqsw7Lhu47hu7fDskjhu4rhu7NqL+G6ouG7j2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzRyV24bub4butw7Nrw6NJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqbhurrDjMOy4bqk4bun4bqsw7LDjMO54bqmw7LDjcOTw7Lhu47hu4DDg8Oyw4xFw4PDrcOyReG6rOG6oMOy4bqs4bqqw4Now7LigJzDo0nhuqjhuqzhuqDDsuG7r+G7hsODw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOtw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDsuG7seG6qsOy4bqi4bubw4PDsuG6pOG7p+G6rMOy4buvTeG7guG7scOy4buO4bu3w7JI4buK4buzw6zDsijhu6fhuqzDssOM4bqiTsOy4bqs4bqi4bulw4zDsuG6pOG7o8Oy4bqsceG6psOy4buPxqHhu5fhu5fDrcOyw4LhuqLDg8Oy4buv4bub4bqs4bqgw7LhuqThu6PhuqbDsuG7qsSCw7LDjOG6ok3DssOj4bq24bqs4bqiw7JL4buQw7Ji4bqy4bqs4bqiw7LDoeG6ouG7iMOyw4zhuqLhuq7DsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7quG6usOy4buw4bqixILhuqzhuqLDssOMSeG6sMOy4buvw4Phu7fhu4rDsuG7juG7t8Oy4bqk4buj4bqmw7Lhu6rEgsOyw4zhuqJNw7LDo+G6tuG6rOG6osOyS+G7kMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDrMOyKOG7p+G6rMOyw4zhuqJOw7LhuqLhu5vDg8Oy4bqk4bujw7LDguG6osODw7Lhu47hu7fDsuG6ok3hu4rDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7r+G7oeG6psOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7sU3hur7huqzhuqDDsuG7juG6sMOy4buw4bqiS8Oyw4zhurDhu7HhuqLDsiXhurrDg8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usOD4oCdw63DsuG7r+G6qsOy4bqk4bujw7JF4bqs4bqgw7Io4buzw7Il4buK4buQw7I84bqgQ8Otw7LhuqbhurrDjMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7HhuqjhuqzDsuG7sUvhu5vDssOUTsOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDrcOyw43Dg+G6rOG6osOy4bqsceG6psOy4buPxqHDtOG7l8Otw7Lhu4TDsuG7jsSo4bqs4bqgw7Lhu6vDg0HhuqzDssOM4bufw4PDssOUcMOyw6PhurLhuqzhuqLDsiXhu6HDg8Otw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDssOj4bqy4bqs4bqiw7Ikw4Phu5vDsuG7ieG6rOG7m+G7kMOy4bqk4bujw7JH4bqiTeG7huG6rOG6oMOyw6PhurLhuqzhuqLDsiXhu6HDg8Otw7LDjOG6ouG6sMOyw5Rww7I84bqg4bqiw4PDsuG6o+G6vuG6rMSpw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs8Oyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs8OMdsOUw4wt4bub4bqkw4PhuqDhuqxow7Lhu7F24bqsw4x2SWnDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs8OD4buwduG6rMOMdknDs8Oyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs8OVw4Phu63DjOG6omjDsuG7l+G7jeG7jUfDlGnDsuG6onbDg+G6oOG6osOMaMOy4buZw7Xhu5NHw5Rpw7PDssONSeG7seG7gcOzLy/hu7Hhu63huqzDrOG7q+G7m+G6qMOM4bqi4bub4bqs4bqi4bqi4bqo4bubw6zhu47huqwv4butdsONw4LDjOG6qEcv4bqsdsOVw40vw7XDtcO0w7Uvw7Xhu4/hu5Xhu63hu5Phu4/hu5Xhu43hu43DtcO1w4zhu5Hhu5Hhu5PDtOG7k+G6pOG7jcOs4bq0R+G6oGdJ4buB4buPw7TDtcOzw7Lhu5vhuqTDjOG7gcOzIOG6rOG6oMOyKOG7s8OyJeG7iuG7kMOyPOG6oEPDsuG7juG7o8Oy4bqi4bubw4PDsuG6pOG7p+G6rMOy4buO4bu3w7JI4buK4buzw7PDssOVw4Phu63DjOG6ouG7gcOz4buX4buN4buNw7PDsuG6onbDg+G6oOG6osOM4buBw7Phu5nDteG7k8Ozw7Iva2ovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7sOG7m0fDjMOD4bqo4bqsw7NrIOG6rOG6oMOyKOG7s8OyJeG7iuG7kMOyPOG6oEPDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G6o8OD4bqs4bqiw7JJ4bubw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6puG6usOMw7LhuqDDg+G7m8Oy4buv4bqu4bqs4bqiw7LhuqzhuqDhuqLDqOG6qMOtw7Lhu7HhuqrDssOM4buAw4PDsuG7mcOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7HhuqjhuqzDrcOy4burw4nDsuG6puG7pcOMw7LDjeG7gOG6psOtw7LhuqZ4w7JH4bqi4buhw4PDssOM4bun4bqsw7LDjOG7oeG6qMOy4bqs4buKRcODw7Lhu7HhuqjhuqzDrcOyw4zhu4rhu5DDsuG7jsWp4buQw7JF4bqs4bqgw7LhuqThu4pF4bqsw7LhuqThu4pF4bqsw7LhuqThu6PDsuG6puG6usOMw7LhuqJD4buxw7LDjcOD4bqs4bqiw7LhuqDDg0TDg8Osw7IlQ+G7scOyw5ThuqjhuqzhuqDDskfhuqLhurzDssOM4bqiReG6rOG6oMOtw7JF4bqs4bqgw7JJ4bubw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7r03hu5vDsuG6rE3hu4Dhu7HDsuG6pnLhuqbDssOM4bqi4buK4buzw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6puG6usOMw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7scSo4bqs4bqgw7LhuqThu6PhuqzhuqDDsuG7seG6qsOyw5RN4buE4bqs4bqgw7LhuqxN4buA4buxw7LhuqZy4bqmw7Lhu4TDskfhuqLDicOy4buw4budw4zDsijDg+G6rOG6osOy4buvQcOyw4LDg+G7teG6psOyw43DieG6rOG6oMOy4buO4bujw7LhuqLhu6PhuqzhuqDDssOM4bqi4bud4bqs4bqgw7LhuqDDksODw7LDjMOD4bu34bqsw7Lhu47hu7fDsuG7seG6ouG6qMOy4bqmeMOsw7Ip4bq6w4zDsuG6okXhuqbDskXhuqzhuqDDsuG7r03hu5vDsuG6rE3hu4Dhu7HDsuG6pnLhuqbDsuG6pOG7s+G6rMOy4buw4bqiw6jhuqbDsuG7r0HDsuG7q+G7neG6rMOyw4zhuq7huqzhuqLDsuG7seG7hsOy4bqs4bqi4bqu4bqsw7LDjOG6ouG7peG7kMOyw4zhu6XhuqbDsuG7q+G7oeG6rOG6oMOyw5TDg8Oy4bqmceG6rOG6oMOy4bqs4bqiRMOy4bux4bqqw7Lhu61C4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu4zDsuKAnMOjSU3hu4bhuqzhuqDDssOjSeG7iuG6rOG6oMOy4bux4bulR8OyPEXhuqzhuqDDsijDueG6psOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqg4oCdw7Lhu47hu6PDskXhuqzhuqDDsuG7r3DDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4buv4bqw4bqs4bqiw7LDjOG6osODw7Lhu47hu6PhuqjDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDsuG6rOG7o+G7kMOsw7Ig4bqs4bqgw7LDlOG7m8OySOG7iuG7s8Oyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDssOMT8Oy4buv4bqqw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sg4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhu4rhu5Dhu7PhuqzDsuG6pOG7o8Oy4bqz4buQw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7Lhu67hu6HhuqzhuqDDrcOyw6HhuqLhuqrDssOjSU3hu4ThuqzhuqDDsuG7q+G7m+G6rMOyw6PhuqJN4buG4bqs4bqgw7LDjEnDk+G7scOy4buq4bub4bqsw7LDo+G6vMOy4bux4bqiTuG7scOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw63DsuG7qsSCw7LDjOG6ok3DssOj4bq24bqs4bqiw7JL4buQw7Ji4bqy4bqs4bqiw7LDoeG6ouG7iMOy4buJ4buPxqHhu5fhu5nDsi3DsuG7j8ah4buX4buXxKnDrcOy4buqxILDssOM4bqiTcOyw6PhurbhuqzhuqLDskvhu5DDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7Lhu4nhu4/GoeG7l+G7l8OyLcOy4buPxqHGoeG7j8Spw63DsuG7quG6usOyw4xJTeG7hOG6rOG6oMOy4buq4bq6w7I8ReG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7lHw7Lhu47hu6PDssOh4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOyPEXhuqzhuqDDssOM4bqiReG6rMOy4buJ4buPxqHGoeG7lcOyLcOyw7Xhu43hu43hu5HEqcOtw7LDo0lN4buE4bqs4bqgw7Lhu6vhu5vhuqzDssOh4bqiQuG6rOG6oMOy4bux4bqiw4nhuqzhuqDDsuG7qnDhuqjDsuG6pErDjMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7Lhu4nhu4/Gocah4buVw7Itw7LDteG7jeG7jeG7lcSpw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sg4bqs4bqgw7Io4buzw7Il4buK4buQw7I84bqgQ8Oy4bqs4bqg4bqi4bq2w7LhuqJN4buKw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7jeG7lcOtw7LDjeG7m+G7isOy4buv4bqqw7LhuqbhurrDjMOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDsuG6rOG6oHLhuqzDskXhuqzhuqDDsuG6rOG6osWp4bqsw7LhuqThu4bDg8Oy4buv4buh4bqmw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buxTeG6vuG6rOG6oMOy4buO4bqww7Lhu7DhuqJLw7LDjOG6sOG7seG6osOyJeG6usODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDrcOy4bux4bqi4bqow7Lhu6/hu7XhuqzDsuG6rOG7m+G7kMOy4buJ4buVLcO14buNw7XDtcSpw6zDsiDhuqzhuqDDsuG7seG6qMODw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqs4bqixanhuqzDsuG6pOG7hsODw7Lhu6/hu6HhuqbDsuG6rOG6osOD4bu54bqmw7Lhu7FN4bq+4bqs4bqgw7Lhu47hurDDsuG7sOG6okvDssOM4bqw4bux4bqiw7Il4bq6w4PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDssOM4bufw4PDsiXhu6PDsjzhurrDg8Oy4bqk4bujw7LhuqThu6fhuqzDsuG7juG7t8OySOG7iuG7s8Oyw4zhuqJOw7LhuqLhu5vDg8Otw7LDjeG7m+G7isOy4bqk4bun4bqsw7Lhu47hu7fDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LhuqzhuqLFqeG6rMOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7jkrDsuG7qsSCw7LDjOG6ok3DssOj4bq24bqs4bqiw7JL4buQw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4buJ4buPxqHhu5fhu5fEqcOsw7Ig4bqs4bqgw7LhuqzhuqrDg8Oy4buO4buAw4PDssOMRcODaMOy4oCcKeG6ruG6rOG6osOy4buO4bu3w7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4bqi4bq4w4PDsuG7r+G6qsOy4buv4buI4bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7LhuqDDg+G7m+G6rMOy4buu4buh4bqs4bqgw7Lhu6vhurrDsuG7r+G7m+G6rOG6oMOyw4zhuqLDk+G7scOy4bqiw4Phu7nhuqzDssOj4bqiReG6rOG6oMOy4bur4bud4bqow7Lhu5Xhu5HDsuG7sUvhu5vDsuG7quG7m+G6rMOy4buqxILDssOM4bqiTcOy4buO4bu3w7Lhu7FL4bqs4bqgw7Lhu7HDicOy4buO4bujw7LDlMO54buQw7Lhu63Dk+G6rOG6oMOy4buu4buh4bqs4bqgw63DssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqi4bqo4buj4bqsw7Lhu7Hhu6HhuqzhuqLDssOC4bqi4bqqw7LDguG6onHhuqzDsuG7juG7t8Oyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG7juG7o8Oy4bqm4bq6w4zDsuG7q+G6usOyR+G6osWp4bqsw7I84bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG6osOD4bu14buKw7Lhu6/huqrDg8Osw7Lhu7DhuqLhuqjDsuG6rOG7s+G6rMOy4buxReG6rOG6oMOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG7r+G7p+G7isOyw4zDg+G7s+G6rMOy4bqk4bujw7JH4bqi4buhw4PDsuG6rOG6oOG7m+G7kMOy4bqkxalHw7LDjE7hu7HDsuG6pOG6qMOy4bux4budw4PDsnHhuqzDsuG7seG6ouG6qMOy4butw7nhuqzDrMOy4buqc+G6rOG6oMOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu6vDg+G7ueG6rMOyR+G6ouG7nUfDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LDjOG7n8ODw7Lhu7HhuqLDisOtw7LhuqThu5/Dg8Oy4buvTeG7guG7scOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7LhuqLDisOyw4xJ4buCw7LDjOG6onbhuqjDsuG7r+G7t8Oy4bqs4bqg4bqi4bqww7Lhu7FL4bubw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDrcOyw4LhuqLhuqrDssOC4bqiceG6rMOy4bqs4bqqw4PDssOMSeG7s+G6rMOy4buvcMOy4but4bun4bqsw7Lhu63hu6fhuqzDsuG7r03hu4Lhu7HDssOC4bqicuG7scOyR+G6okrhu7HDrMOy4buwQuG6rMOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7JH4bqi4buhw4PDsuG7seG6qsOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDsuG7r0HDssONckfDssOU4bu1R8Oyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w63DsuG7seG6ok3hur7huqzhuqDDssOMSeG6ruG6rOG6osOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDrcOy4buv4bq8w4PDsuG6puG7gMODw7JH4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhuqJO4buxw7LhuqRw4bqs4bqiw7Lhu6/hu5/huqjDsi3DsuG7rcO54bqsw7Lhu7HhuqJLw63DsuG7sUXhuqzhuqDDssOC4bqi4bubw4PDrcOy4bux4bqiw7nhuqzDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw63DskfhuqLhu6HDg8Oy4bur4bqu4bqs4bqiw7LDjOG6suG6rOG6osOtw7LDguG6ouG7neG7seG6osOySOG7iuG7m+G6rMOy4bqm4buAw4PDssOUw5LDsuG6pOG7ksOy4buvTeG7guG7seKAncOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKOG7o8Oy4buw4bqiS8Oyw4zhurDhu7HhuqLDsiXhurrDg8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw63DskXhuqzhuqDDsuG6pOG6qMOyw4zhuqjhu5vhuqzDrcOyw4xJceG6rMOyw4xJ4buEw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4buvw4Phu7fhu4rDrMOyKOG7o+G6psOyw43hu5vhuqjDsuG7r0HDssOC4bu1w4zDsuG6rMOJw4PDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDssOM4bufw4PDsiXhu6PDsjzhurrDg8Oy4buO4buAw4PDsuG6rOG6ouG7m+G7isOtw7LDguG7tcOMw7LhuqzDicODw7LhuqJDw7Lhu47hu4DDg8OySOG7iuG7s8Oy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOsw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4bqk4bujw7LhuqbhurrDjMOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7seG6qsOyw43DicOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOtw7LhuqThu6PhuqbDsnHhuqzDrcOyw43Dg+G6rOG6osOyw43DieG6rOG6oMOtw7LhuqJD4buxw7LDjMWpR8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw7Lhu69F4bqs4bqgw7Lhu47hu6PhuqjDsuG7q8Wp4buxw7LhuqzhuqLhu6XDjMOsw7LDo+G6onbhuqjDskXhuqzhuqDDrcOy4bqi4bqo4bufw4zDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4buxS+G7m8Oy4bqi4bq6w4PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyR+G6ouG7ocODw7LDjEnhu7PhuqzDssOMw4PhuqzhuqLDssOM4bqi4bun4bqsw7LDjMOTw7LhuqzhuqDhu4rhu5Dhu7nhuqzDrcOy4buv4bqo4buj4bqsw7LDguG7tcOMw6zDssOj4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssOM4bq24bqs4bqiw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7JH4bqi4buhw4PDskjhu4rhu5vhuqzDssOMw7nhuqbDsuG7r+G7teG6rMOy4buOw4Phu7nhu7HDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7LDjOG6onbhuqjDsuG6rOG6oOG7o+G6rOG6osOy4buO4bujw7LhuqDDg+G7gMODw63DssOM4bqiduG6qMOy4bqi4buK4buQ4bu54bqsw7Lhu47hu6PDssOUcMOsw7Ji4bujw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDssON4bud4buKw7Lhu6vhu5vhuqzDsuG6pMOD4buz4bqsw7LhuqThu5/hu7HDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhuqJ24bqow7LhuqzhuqDhu6PhuqzhuqLDsuG7juG7o8Oy4bqgw4Phu4DDg8Oy4bqs4bqiTcOy4buOxanhu5DDsuG7r03hu4Lhu7HDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7LhuqTFqUdow7Il4bq6w4PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyYnHhuqzDsuG6rOG6oOG6ouG7ucOyw43hurLDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDrcOyJeG6usODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssONw4PhuqzhuqLDsuG7jsOD4buz4bqsw7LDjEnEgsOyw4zhuqJO4buxw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw63DsiXhurrDg8Oy4bux4bud4buxw7Lhu63huqjhu5vhuqzhuqLDsuG6rOG6osO54bqsw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDrcOyJeG6usODw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7sUrDsuG6pHDhuqjDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu7Hhu53hu7HhuqLDsuG6puG7n+G6rOG6oMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw63DsiXhurrDg8Oy4buww5Phu4rDsuG7seG6osOD4bu14bqsw7Lhu6vDg+G6rOG6osOy4buO4bujw7Il4bq6w4PDsuG7sEXhuqzhuqDDsuG7m+G6rMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sg4bqs4bqgw7Io4buzw7Il4buK4buQw7I84bqgQ8Oy4bqs4bqi4bul4bqsw7Lhuqbhu5/huqzhuqJow7Il4bq6w4PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7seG7p+G6rMOyR+G6ouG7ocODw7Lhu6904buxw7Lhu6vDg+G7ucOMw7JI4buK4bub4bqsw7LDjMO54bqmw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG6ouG6qOG7n8OMw7Lhu6/hurrhuqzhuqDDsuG7sUvhu5vDsuG7seG7neG7scOy4bqi4bq6w4PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOy4bqi4buK4buQ4bu54bqsw7Lhu47hu6PDssOUcMOsw7LDo+G6tuG6rOG6osOy4bqk4bujw7LDjOG7p+G6psOy4buO4bqyw7LhuqZFw63DsuG7sULhuqzDsuG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOy4buO4bujw7LDlHDDsuG6puG7gMODw7LhuqThu6PDsuKAnOG7rcO54bqsw7LhuqJN4bq+4bqs4bqg4oCdw63DsuG6rOG6vsODw7LDjOG6osOT4buxw7LDjcOTw7LhuqDhu6fhuqzDsuG6oEzDg8Oy4bur4bujw7Lhu7HhuqjhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LhuqThu6PDsuG6puG6usOMw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOyw4zhurbhuqzhuqLDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7LhuqTFqUfDsuG6ouG6usODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssON4buA4bqmw7LhuqzhuqLhu6XDjMOyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw7Lhu4nhu4/DtS3hu4/DtS3hu4/Gocah4buTxKnDrMOy4buw4bqiS8Oyw4zhurDhu7HhuqLDsijhu7PDsiXhu4rhu5DDsjzhuqBDw7LDgkFow7Il4bqo4bufw4zDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4buxS+G7m8OyJeG6usODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7seG6qsOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6rOG6usODw7Lhu63hu4rhuqzhuqDDrMOyKOG7iOG7scOy4buv4bun4buKw7Lhu6vhu6PDsuG7seG6qOG6rMOy4buv4bq64bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOy4bqs4bqi4bub4buKw7LhuqThu6PhuqbDsuG7jsOD4bu54buxw63DsuG7seG6osOD4bubw7LDjXnDsuG7seG7neG7scOyw4LhuqLhuqrDssOC4bqiceG6rMOtw7LhuqThu6PhuqbDssOMw4nDjMOyw4xJ4bud4bux4bqiw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7FF4bqs4bqgw7Lhu63DueG6rMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDsuG7juG7o8Oy4buxReG6rOG6oMOy4butw7nhuqzDsiXhu6PDsjzhurrDg8Osw7Lhu67Dg8Oyw4zhuqJx4bqmw7LhuqJEw4PDsuG7q+G7o8Oy4bux4bqo4bqsw7LDjEXDg8Oy4bqs4bqixanhuqzDsknhu5vDrcOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7JJw4Phu7PhuqzhuqDDsuG6oOG6rsOy4buEw7JI4buK4buzw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDsuG7sULhuqzDssOC4bqi4bqqw7LDguG6onHhuqzDrcOy4bqm4bujw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4buEw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7sUzhuqzhuqDDsuG7seG6qsOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6ouG6qOG7o+G6rMOy4bux4buh4bqs4bqiw7Lhu6904buxw7Lhu6vDg+G7ucOMw7LDguG6ouG6qsOyw4LhuqJx4bqsw6zDssOjRcODw7LhuqzhuqDhuqLhurLDrcOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDsuG6ok3hu4DhuqzhuqDDsuG7juG7t8OySOG7iuG7s8Oy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOy4bqk4bujw7Lhu6/hu4jhuqzhuqDDskjhu4rhu53DsknhurjDg8Otw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu7FM4bqs4bqgw7JH4bqi4buhw4PDskjhu4rhu5vhuqzDssOMw7nhuqbDsuG7r+G7teG6rMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG6ok3hur7huqzhuqDDsuG7hMOy4buvw7nhu5DDsuG7iSXhu6PDsjzhurrDg8Spw7Lhu6/hu5vhuqzhuqDDsuG6oHRHw7LDguG6ouG6qsOyw4LhuqJx4bqsw6zDsinhuq7huqzhuqLDsuG7seG6osOD4bubw7LDjXnDsuG7r03hu4Lhu7HDrcOyw4LhurBHw7LDjOG6ouG7hsODw7LhuqLDisOyw4xJ4buCw7Lhu69N4buC4buxw7LDjOG6ouG6rsOy4bqi4bub4buQw7LhuqRy4bqmw6zDssOj4bqiduG6qMOy4buv4bu3w7LDlOG7iuG7pcOMw7Lhu7FL4bubw7LDjEXDg8Otw7LigJzDoOG7isagw7Lhu7HhuqLDg+G7m8Oyw415w7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDssOC4bqi4bqqw7LDguG6onHhuqzDsuG7r3Thu7HDsuG7q8OD4bu5w4zDsuG7juG7gMODw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PigJ3DsuG7r3DDsuG7r03hu4Lhu7HDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7LhuqTFqUfDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayXhurrDg8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqRw4bqs4bqiw7Lhu6/hu5/huqjDssOM4bq24bqs4bqiw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8OySeG7pcOMw7JI4buK4bub4bqsw7LDjMO54bqmw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7jsOD4bu54buxw7LDguG7tcOMw7LhuqzDicODw63DssOUw7nhu5DDsuG7rcOT4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjEnhuq7huqzhuqLDsuG6ouG7o+G6rOG6osOy4buv4bq64bqs4bqgw6zDsjxx4bqmw7Lhuqzhu6PhuqjDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu7FM4bqs4bqgw7Lhu7HDksOy4bqm4bq6w4zDsuG7r+G6qOG7o+G6rMOy4bqkcOG6rOG6osOy4buv4buf4bqow7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG7seG7pUfDsuG6rOG6ouG7pcOMw7Lhu63huqjDsuG7qsSCw7LDjOG6ok3DssOj4bq24bqs4bqiw7JL4buQw7Lhu63hu6nhuqzDsuG7r+G7p+G7isOySeG7m8Oyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG7rcOTw7Lhu7Hhu4rhurrhu7HDsuG6oHRHw7LhuqBGw7Lhu6/hu6fhu4rDssOU4buKw7nhuqzDsuG7sUvhu5vDsiXhurrDg8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw63DssOM4bqiReG6rOG6oMOy4bur4bud4bqow7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7q+G7o8Oy4bux4bqo4bqsw7Lhu4TDsiXhu6PDsjzhurrDg8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LDjOG6ouG7o+G6rOG6osOyw4zDk+G7isOy4buxS+G7m8Oyw4zhurbhuqzhuqLDsuG6rOG6ouG7o8Oyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhuqxx4bqmw7JI4buK4bubw63DssOC4bu1w7LhuqLhuqjhu5/hu7HhuqLDrcOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7jkrDsuG7sUvhu5vDssOM4bq24bqs4bqiw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6rHHhuqbDssOM4buAw4PDrcOy4bqkcuG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqidsOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu6/hu7fDssOU4buK4bulw4zDsuG7juG7gMODw7LDjOG6tuG6rOG6osOy4buO4bu3w7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7juG7peG6rMOy4buv4bu3w7Lhuqbhu6PDsuG6ouG6usODw7JI4buK4bub4bqsw7LDjMO54bqmw6zDsuG7rnThu7HDsuG7q8OD4bu5w4zDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu7FC4bqsw7Lhu7HDksOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG7jnHhuqzDsuG6rOG6oOG6ouG7ucOyw43hurLDsknhu5vDskfhuqJK4buxw7Lhu45Kw7Lhu6vhu6PDsuG7seG6qOG6rMOy4buO4buAw4PDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOyw4zDg+G7tcOMw7LhuqZK4buxw7LhuqLhu5vhu5DDsuG6rOG6ouG7pcOMw63DssOMw4PhuqzhuqLDssOM4buI4buQw7LhuqzhuqLhu6XDjMOtw7Lhu7FF4bqs4bqgw7JH4bqi4buKw7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4buxS+G7m8Oy4buOceG6rMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjOG6tuG6rOG6osOy4bqs4bqi4bujw6zDsjzhuqLhu4bDsuG7jsWp4buQw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7iuG6uuG7scOy4bqgdEfDsuG6oEbDsuG7r+G7p+G7isOyw5Thu4rDueG6rMOy4butw4PDgeG6rMOySeG7m8Oy4buORcOy4buxxKjhuqzhuqDDsuG7r+G7p+G6psOy4bul4bqmw63DsuG7r8Wp4bqmw7LDjOG6ruG6rOG6osOySOG7iuG7s8Oy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOtw7Lhu6/FqeG6psOy4buv4bujw7Lhu6vhu6HhuqzDssONcuG7scOyw5ROw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOy4buO4bujw7LDjOG6osOT4buxw7LDjcOTw7LDlOG7iOG7scOy4buv4bq64bqs4bqgw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo+G6onbhuqjDskXhuqzhuqDDsijhu7PDsiXhu4rhu5DDsjzhuqBDw63DsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqi4bqo4bufw4zDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4bqiTeG7gOG6rOG6oMOy4buO4bu3w7JI4buK4buzw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhu7Hhu6fhuqzDskfhuqLhu6HDg8Oy4bqgcuG6rMOy4bqkw4Phu7fhuqzDsuG7juG7gMODw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG7seG7pUfDsuG7r3DDsuG7juG7t8Oy4bqiTeG7isOyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw63DsuG7juG7gMODw7Lhu6/hurrDg8Oy4bqs4bqgTMOyw4xJxILDssOM4bqiTuG7scOtw7Lhu47hu4DDg8Oy4bux4bud4buxw7Lhu45x4bqsw7LhuqzhuqDhuqLhu7nDssON4bqyw63DsuG6rOG6ouG7o8Oy4bur4bud4bqow7Lhu7HhuqrDssOM4buz4bqsw7LDjOG7iuG6vMODw6zDsuG7sOG6osOD4bubw7LDjXnDsuG6pOG7gOG6rMOy4bqs4bqi4bulw4zDsuG7juG7gMODw7Lhu6/hurDhu5vDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LhuqThu6PDsuG7seG6osOD4bubw7LDjXnDssOMScODw7LDjOG6ok7hu7HDrcOy4bux4bqiw4Phu5vDssONecOyw4xJxILDssOM4buK4bu5w63DsuG6pOG7o8Oyw4LhuqLhuqjhu5vDsuG6okPhu7HDsuG7juG7o8Oy4buxReG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w63DsuG6pOG7o8Oy4buOceG6rMOy4bqiQ+G7scOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjOG6ouG7isWpw4zDrMOy4buw4bun4bqsw7LDjMWpR8Oy4bqi4buCR8Oy4bqkw5Phu7HDsuG6pE3hu4LhuqzhuqDDsuG6rOG7o+G7kMOy4buvQcOy4bqiQ8Oyw4Lhu7XDjMOy4bqsw4nDg8Otw7LhuqLhu4JHw7LDjOG7neG7scOy4buO4buAw4PDskjhu4rhu7PDsuG6ok3hur7huqzhuqDDssOM4bqiduG6qMOyw4LhuqLhu6HDsuG6rHHhuqzhuqDDrcOy4buvw4Phu7fhu4rDssOCw4Phu7nhuqzDsuG7sUvhu5vDsuG6puG6ruG6rOG6osOy4buO4bujw7LDjOG6onbhuqjDssOMT+G6rOG6oMOySOG7iuG7kMOy4bqmRcOyR+G6osSow7LhuqLhu4JHw7Lhu47hu4DDg8Oy4buQ4buz4buKw7Lhu7Hhu6fhu4rDsuG7juG7o8Oyw43Dk8OyR+G6ouG7ncOMw7LDjEnDg0HhuqzDsuG7sUvhu5vDssOM4bq24bqs4bqiw63DsuG6oOG6qkfDskfhuqLhu6fhuqzDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7LDguG6ouG7ncOMw7Lhu45D4bqs4bqgw7JH4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOtw7LDjOG6ouG6sOG6rOG6osOy4buOTeG7guG6rOG6oMOtw7LDlE7huqzhuqDDsuG7r+G7neG6rOG6oMOy4buO4buAw4PDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOyw4zhuqLDieG6rOG6oMOy4buO4bujw7LDjOG6ouG7tcOy4bqm4buf4bqs4bqiw7Lhu7FL4bubw7LDjOG6tuG6rOG6osOy4buxTOG6rOG6oMOy4bqs4bqiTcOyw43Dk8OySOG7iuG7m+G6rMOyw4zDueG6psOy4bux4bqi4bq2w7Lhu6/hu5/huqjDsuG7sUvhu5vDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyTeG6vuG6rOG6oMOtw7Lhu7FL4bubw7Lhu6rhurrDsuG7sOG6osSC4bqs4bqiw7LDjEnhurDDsuG7r8OJw4PDsuG7juG7gMODw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKOG7o8Oy4bqm4bq6w4zDsuG6rOG6ouG7o8Oy4buOceG6rMOyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6oMOD4bubw7Lhu6rhu5vhuqzDsuG6pMOD4buz4bqsw7LhuqThu5/hu7HDsiXhurrDg8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7JiceG6rMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjeG6ssOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDssOM4bufw4PDsiXhu6PDsjzhurrDg8Otw7LDjEXDg8Oy4bux4buh4bqmw7LhuqzhuqLFqeG6rMOySeG7pcOMw7JJxJDDssONw5PDskjhu4rhu5vhuqzDssOMw7nhuqbDsuG7juG7o8Oy4bux4bqi4bq2w7Lhu6/hu5/huqjDssON4budw4zDssON4bub4bqow7Lhu7FL4bubw7Lhu7DhuqJLw7LDjOG6sOG7seG6osOyKOG7s8OyJeG7iuG7kMOyPOG6oEPDsuG7r8OJw4PDsuG7juG7gMODw7LhuqLhuqjhu5/DjMOy4buv4bq64bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7Lhu6vhu5vhuqzDsuG7seG6ouG7iOG6rOG6oMOyw4xFw4PDrMOyPHHhuqbDsuG6rOG7o+G6qMOyReG6rOG6oMOy4buxTOG6rOG6oMOy4buv4bu14bqsw7LDjOG6ouG7m+G6psOy4butw5PDsuG7juG7o8OyR+G6ouG7ncOMw7Lhu6vDg0Hhu4rDssOM4bufw4PDsuG7seG7iuG6uuG7scOy4bqgdEfDsuG6oEbDsuG7r+G7p+G7isOyw5Thu4rDueG6rMOy4buxS+G7m8Oy4buOceG6rMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjeG6ssOtw7LhuqzhuqLhu6PDsuG7q+G7neG6qMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDssOM4bufw4PDsiXhu6PDsjzhurrDg8Osw7Ig4bqs4bqgw7LhuqzhuqrDg8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqThu4bDg8Oy4bqg4bub4bqsw7JJ4buK4bq6w4zDrcOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LDjOG6ruG6rOG6osOy4bux4buh4bqmw7Lhu7HhuqLDueG6rMOyw4zhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG7r8OJw4PDsuG7juG7gMODw7LhuqDDg+G7gMODw7Lhu45x4bqsw7LhuqzhuqDhuqLhu7nDssON4bqyw63DsuG6rOG6ouG7o8Oy4bur4bud4bqow7LDlE7DssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Lhu47hu6PDsuG6okPDsuG7r3DDssOM4bqixanDjMOyw43Dk8Oyw5Thu4jhu7HDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOyw4LhuqLDg8Oy4bqs4bqg4bqidsOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqThu4bDg8OyR+G6ouG7ncOMw7Lhu6vDg0Hhu4rDsuG7seG6osSCw7LDjOG6ruG6rOG6osOtw7Lhu7HhuqLEgsOy4bqk4buSw7Lhu7FL4bubw7JF4bqs4bqgw6zDsiDhuqzhuqDDsknhu6XDjMOy4bux4bqi4bqw4buKw7LDguG6ouG6qsOy4buv4bu14bqsw7LDjOG6ouG7m+G6psOy4butw5PDsuG7seG7neG7scOy4bux4buK4bq64buxw7LhuqJDR8Oy4buxS+G7m8Oy4bur4bub4bqsw7Lhu7HhuqLhu4jhuqzhuqDDssOMRcODw63DsuG7r0HDsuG6pHLhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG6onbDsuG7juG7o8Oy4bux4bqqw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7ksOyw4LDg+G7teG6rMOy4bux4bqi4bq2w7Lhu6/hu5/huqjDssOC4bqwR8Oyw4zhuqLhu4bDg8Osw7Ig4bqs4bqgw7LhuqzhuqLDg+G7ucOMw7LDjOG6ruG6rOG6osOy4buv4bu14bqsw7LhuqZO4buxw63DsuG7q+G7pcOMw7LDgkHDssOM4buK4bq8w4PDsuG6oMOD4bujw63DskXhuqzhuqDDsuG7juG7qeG6rMOy4buxxKjhuqzhuqDDsuG7r8ODw7Lhu47hu4DDg8Oy4buOceG6rMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjeG6ssOtw7LhuqzhuqLhu6PDsuG7q+G7neG6qMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDsuG7juG7t8Oyw4zhuqJx4bqmw7JI4buK4buzw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw6zDsmXDssOMTeG7hOG6rOG6oMOy4buxS+G7m8OyReG6rOG6oMOy4buO4bu3w7LDjMOD4buz4buKw7Lhu6/hu7fDsuG7seG7isOJ4bqsw7LDjeG7neG7seG6osOyPOG6oOG7o+G7kMOy4buO4bu3w7LDlE7DssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqLhuqjhu5vhuqzDsuG6rOG6oOG6ouG7s+G6rOG6osOtw7Lhu7Hhu4rDieG6rMOyw43hu53hu7HhuqLDsuG7r3DDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7peG6rMOy4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4buO4buAw4PDssONw5PDsuG6osOKw7LDjEnhu4LDsuG7sUvhu5vDssOj4bq24bqs4bqiw7JL4buQw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrPHHhuqbDssO14buN4buPxqHDrcOy4bur4bq6w7LDjeG7neG7seG6osOy4buv4bq4w7LDjeG6usOyYuG7gMODw7JI4buK4buzw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOy4but4buj4buQw7Lhu5Phu43hu43DssOMSeG7m+G6rOG6oMOy4buO4buAw4PDssONw5PDssOM4bqi4bub4bqmw7LhuqDDg+G7m8Oy4buxS+G7m8Oy4buP4buP4buZw7LDjOG7neG7scOy4bqgw4Phu6HDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4buv4bub4bqs4bqgw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOtw7LDjcOD4bqs4bqiw7LDjcOJ4bqs4bqgw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7peG6rMOy4bqi4buj4bqs4bqiw63DsuG6pOG7o8Oy4bqm4bq6w4zDsuG7reG7peG7isOy4bul4bqsw7Lhu6904buxw7Lhu6vDg+G7ucOMw7Lhu6/DicODw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqgw4Phu4DDg8Oy4buOceG6rMOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LDjeG6ssOtw7LhuqzhuqLhu6PDsuG7q+G7neG6qMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDssOM4bufw4PDssOM4bqiS8Oy4buvRcOsw7Lhu67DueG7kMOy4bqk4bujw7LhuqbhurrDjMOy4buxReG6rOG6oMOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu7HhuqrDssONw5PDsuG7seG6ouG6tsOy4buv4buf4bqow7Lhu47hu6PDsuG6osOKw7LDjEnhu4LDsuG6osOD4bu54buKw7JI4buK4buhw7Lhu7FL4bubw7JF4bqs4bqgw7Io4buzw7Il4buK4buQw7I84bqgQ8Osw7Ig4bqs4bqgw7Lhu7FC4bqsw7LhuqDDksODw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7q+G6usOyw43hu53hu7HhuqLDsuG7q+G7o8ODw7Lhu47Dg+G7tcOMw7LhuqDDg+G7o+G7isOyw4zDueG6psOy4bqi4buK4buQ4bu1w4zDsuG7juG7gMODw7LDjMOD4buz4buKw7Lhu6/hu7fDsjzDg+G7t+G6psOyw4zDg+G6rMOtw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7r+G6qsOyReG6rOG6oMOy4buOw4Phu7XDjGjDsuKAnMOg4buK4buzw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqLhurLhu5vDsuG6rHThuqzhuqDDssOM4bqu4bqs4bqiw7LDjcO54buKw63DsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bux4bqo4bqsw7J24bqmw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4buEw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7juG7qeG6rMOy4bqk4buKReG6rMOy4bqk4buKReG6rMOy4buv4bq64bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOy4bqs4bqi4bub4buKw63DsuG6psOKw4PDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw4zEqOG7kMOyw4zDueG6psOtw7LDjMSo4buQw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDsuG7seG7oeG6rOG6osOtw7LDjMSo4buQw7Lhu6/Dg+G7t+G7isOyw4LDg+G7ueG6rMOy4bqg4bqqR8Oy4bqm4bq6w4zDskfhuqLhu6fhuqzDsuG6rOG6okTDsuG7q3fDssOUw7nhu5DDsuG7rcOT4bqs4bqgw7Lhu47hu6PDskfhuqLhu53DjMOyw4xJw4NB4bqsw7JI4buK4buzw7LhuqJN4bq+4bqs4bqgw6zDrMOs4oCdw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu7DhuqJD4bqsw7LDjMOD4buz4buKw7Lhu6/hu7fDsiDhuqzhuqDDsijhu7PDsiXhu4rhu5DDsjzhuqBDw7Lhu47hu6PDsuG6ouG7m8ODw7LhuqThu6fhuqzDsuG7juG7t8OySOG7iuG7s8Oy4bux4bqi4bqow7Lhu6vhu6PDg8Oy4buOw4Phu7XDjMOy4bqs4buj4buQw63DssOMRcODw7Lhu7HhuqLhu5/huqzhuqLDsuG6rOG6ouG7gMOy4bqm4bul4buQw7Lhu7HDueG7isOyw4zhuqLhur7DsuG7seG7isOJw4PDsuG7scSo4bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7LDjEXDg8Oyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4zhuqLhur7DsuG6o0XhuqzhuqDDsilww7LDjUXhuqzhuqDDsuG7sOG6ouG7imhqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vigJzDo0nhu4bDg8Oyw4zhurbhuqzhuqLDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7LhuqJF4bqmw7Lhuqzhu5vhu5DDsuG6rHLhuqzhuqDDsuG7seG6ouG6qsODw7Lhu7HhuqLhu5vhuqzhuqBqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo3LhuqbDsuG6puG7ncOMw7LhuqLhurjhuqzDssOMRcODw7LDjUXhuqzhuqDDsuG7sOG6ouG7isOyw41F4bqs4bqgw7IpcGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzazzhuqBN4buGw4PDskjhu4rhu7PDssOMRcODw7Lhu63EqMOy4bux4bqqw7Lhu6/Dg8Oy4bqm4buKReG6rMOy4bqs4bqg4buhai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrPOG6ouG7gMOyw41F4bqs4bqgw7Lhu7DhuqLhu4rDssONReG6rOG6oMOyKXDDsuG6pOG7n8ODw7Lhuqbhu4rDieG6rMOy4buO4bu34oCdw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu5rhu4rDjOG6ouG6qEnDs2vhu6rhu6PDg8Oy4buO4bujw7Lhu6HhuqzhuqJow7Io4buzw7Lhu6rhu53DssOj4bqiw5NqL0dr

Bài và ảnh: Lê Bá Thự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]