(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những hộ làm trang trại riêng lẻ, năm 2022, Hội LHPN xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa) đã vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn quả do phụ nữ làm chủ, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, kết nối và hỗ trợ các hộ sản xuất bền vững.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bqg4buK4bqiw6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG6oC/hu4rhuqLhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6ouG7lTrhurJS4buYLlLhu5LhurLhu5jhu6jhurJQw4lR4bqy4bu44bu0xJBS4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bqy4bu04buUw5NS4buS4bqyUE7hu7fhurJSw4pR4bqy4bqk4bq04bqk4bqk4bu34bqyw6nhu6jhu5ThurLhu4XDqcO0Z+G6sinhurzhurLhu5Xhu5jhu5Thu45A4bqy4bqxQDzhurLDgeG7leG7mOG7lOG7jkDhurLDqVTEkMOA4bqySuG6vOG6siFJUuG6skrhu6hS4buS4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyUEnDneG6ssOpV8Od4bqy4bu4ReG7iOG6sinhurzhurLDgcOp4buVw7nDgOG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6suG7iEY84bqyw4pS4bqy4buyQOG6uuG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhu7fhurLhu7JAxJDhurJKVOG6suG7oOG7mMSQ4buU4bqy4bu44buYReG7iOG6suG7uMWo4bu44bqy4buY4busUuG6suG7uOG7lOG7jFHhurJSw4pS4buS4bu34bqyUFfhu5ThurLhu7jhu5jDkuG6suG7iCXEkOG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhurJS4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG7t+G6suG7oMOS4bu44bqyUsWo4buU4bqyIcOJ4bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6suG7iEXhu4jhurLhu5jhu6jhurLhu7bhurpS4bqyKUBH4bu44bqy4buK4buMUuG6siEuUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqjhuqbhuqbDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqk4bqm4bqmL8OC4bqsRMSo4bqsw4LDguG6tMOC4bqo4bqo4bu4QuG6qkLhuqjhuqZQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r8OC4bqkQuG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tsOpV8Od4bqy4bu4ReG7iOG6sinhurzhurLEqFPhurLDneG7mCThurJSLuG6slDDiVHhurLhu4jhu5gl4bqyKeG6vOG6suG7leG7mOG7lOG7jkDhurLhurFAPOG7s+G6suG7heG7lMOTUuG6suG7oMOS4bu44bqy4buIPVLhu5LhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6qOG6puG6puG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiw6nhu5XDueG6suG7iFThurLhuqThurThurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bu34bqySsSQUuG7kuG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4bu24bq6UuG6silAR+G7uOG6suG7kkhS4bqyw4LhurThurLhu5jEkOG6suG7iEY84bqyw4pS4bqy4buyQOG6uuG6suG7iEXhu4jhurJQU+G6uOG7lOG7ueG6suG7leG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqyw6nhu5XDueG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqy4buIVOG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6suG7iOG7mOG7lMSQ4bqy4bu2TuG6suG7oOG7lFLhu5jhurJS4buS4buY4buU4buOUeG7t+G6suG7oOG7lMOSUuG6suG7uOG7mD/hu4jhurLhu4jhu5jDilHhurLhu7ZU4buI4bqy4buIRjzhurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurLhu7jhu5hLU+G6suG7mCbhu65S4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6siHDieG6slDhu5TDk1LhurLhu6DDkuG7uOG6skpIQOG6siHDiVPhu7fhurJKSEDhurLhu7TEkOG7ueG6ssOp4buU4buOUuG6suG7tuG6ulLhurLDneG7mMONUeG6skomV+G7iOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5gm4busUuG7kuG6slBF4buU4bqyIcOJU+G6suG7uElS4bqyISZWUuG6suG7uOG7mEDhurJRQMSQ4bqyIcOJ4bqy4buI4buYJeG6sjzDkkDhurLhu4pFUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqyUuG7qOG7lOG6skrhu5rEkOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqy4bqoQuG6qMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqZD4bqmw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6puG6pi/huqThurThuqjEqOG6qOG6tOG6quG6qOG6quG6tELhu7jhuqrDguG6qOG6puG6tFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buvQkJE4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tuG6qELhuqjhurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqmQ+G6puG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiZ+G7mOG7lOG7jEDhurLhu5jhu6jhurJRU1Lhu5LhurJRQMWoUuG6skomxJDhurJS4buYLlLhu5LhurJQU+G6uOG7lOG6suG7uOG7tEXhu5ThurLhu4hGPOG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG6slHhurpS4buY4bqySkfhu7jhurLhu7JAw5PhurLhu5gm4busUuG7kuG6slLhu5gm4buz4bqy4buq4buU4bu34bqyUeG7luG7uOG7t+G6suG7iiZY4buU4bu54bu54bu54bqyISbhu6xS4bqyUMOTUuG6suG7uEhR4bqy4buIxJBT4bqyUeG7ruG7lOG7t+G6silAR+G7uOG6suG7ikVS4bqyWOG6suG7iEXhu4jhurLhu7bhu5TDk0DhurLhu7jhu5jhu5rhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHDieG6slLhu5JTw4nhu5ThurLhu7jhu5xS4buY4bu54bqy4bqv4buY4buWUuG7mOG6siHGoOG6siFJPOG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqyw6nhu5XDueG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6suG7iEY84bqyw4pS4bqy4buyQOG6uuG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84bqySuG6vOG6slHhurhS4buY4bqyxKjhurhS4bqy4bu44buYxJA84bqySuG7quG7lOG6suG7uCbhurLEqEA84bu34bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6ssOd4buYRcOd4bqy4bu24bq6UuG6silAR+G7uOG6skrDleG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhu7fhurJSRlLhu5LhurLhu4jEkFPhurLhu4jhu5hH4bu44bqyUCZXUuG7kuG6suG7tuG6ulLhurLDneG7mMONUeG7t+G6suG7oOG7mMSQ4buU4bqy4bu44buYReG7iOG6suG7uOG7lOG7jFHhurJSw4pS4buS4bu34bqy4bu44buYw5LhurJR4bq4UuG7mOG6suG7iCXEkOG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqsQ+G6qMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqThuqbhuqYvw4LhuqxExKjhuqzDguG6qOG6tOG6qOG6rOG6quG7uENEQ0LhurRQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r+G6qkNC4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqsQ+G6qOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4buV4bu0xJBS4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bqy4buY4buo4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqy4buI4buY4bua4bqy4buFw5PhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqyw6nhu5XDueG6suG7mOG7lOG7jlLhurJSxJA84bqy4buS4buU4bq64buU4bqy4buyQDzDkuG7uOG6siHhu5Thu47hu4jhurJQw4lR4bqy4buI4buYU+G6suG6qOG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7mCZWUuG7kuG6silAPMOTUuG6siHDieG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5ThurIhJOG7ueG6suG7hcSQU+G6skrhu6hS4buS4bqy4bu44buYJlZS4buS4bqyKUA8w5NS4bqy4buIVOG6suG7uOG7mEDhurJS4buYScOd4bqyQuG7t+G6qOG6suG7uOG7tOG7lOG7jkDhurJKxq9S4buSL1Lhu5ImVuG7lC/hu7jhu5hFUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2xKjhu7jhu5hAUeG7iuG6suG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqs4bqo4bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6puG6pi/DguG6rETEqOG6rMOC4bqo4bqs4bq04bqo4bqk4bu4Q+G6puG6rOG6puG6qFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqsw4JC4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqs4bqo4bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqJm4buo4bu44bqy4buSVOG7iOG6suG7uOG7tMSQUuG7kuG6suG7uOG7tOG6uOG7lOG6suG7iCXEkOG6suG7mOG7qOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6suG7iOG7mOG7muG6suG7hcOT4bqy4buV4buY4bua4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyUuG7mMagUuG6suG7uDrhurLhu7jhu7TDk1LhurLhu4jEkFPhurIpQMWoUuG7kuG7ueG6suG7leG7tMSQUuG7kuG6suG7uOG7tOG6uOG7lOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu4hU4bqyw4Lhu7nhurThurThurThurLhu5LFqOG7iOG6suG7quG7lOG7t+G6ssOC4bqk4bq04bqy4buSxajhu4jhurLhu4omWOG7lOG7t+G6suG6quG6tOG6suG7ksWo4buI4bqy4buK4bus4bu34bqy4bqo4bq04bqy4buSxajhu4jhurJR4buW4bu44bu54bu54bu54bqyxIPhur7hu7jhurLhu7jEkDzhurIhw4lT4bqy4buIxJBS4buY4bqy4bu4ReG7iOG6suG7uDrhurJSw4pR4bqyw4JEROG6quG7t+G6skrDklLhurJSw4pR4bqy4bqk4bq0w4JE4bu34bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqy4buI4buY4bua4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqySuG6vOG6slHhurhS4buY4bqyxKjhurhS4bqy4buI4buYQDzDlVLhurJK4buq4buU4bqyw4Lhu7fhuqxDL+G6suG6puG7t+G6puG6suG7mMSQ4bqy4bu2xJBS4buS4bqy4bu44bu0xq9S4buS4bqy4buIRjzhurLDilLhurLhu7JA4bq64bqy4buIReG7iOG6slBT4bq44buU4bu34bqyxKjhu5Thu45S4bqy4bu44buW4buI4buY4bqy4buIVVLhurJQ4bq44buU4bqyUMOJ4bqyxJBT4bu34bqyISZWUuG7ueG7ueG7ueG6suG6t0Y84bqy4buIVOG6suG7uOG7mMOV4bqyKUtR4bqyUMOJ4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu7JA4bq64bqy4buIJcSQ4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUuG7kuG7mOG7muG6suG7skA8w5Lhu7jhurLhu4glxJDhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5Xhu5jhu5Thu45A4bqyw6lTReG6siHhu4zhurIh4buU4buO4buI4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurIhSVLhurJK4buoUuG7kuG6smfhu5hGUuG6ssSoRlLhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6skrhu6rhu5ThurLhu7RA4buoUuG7kuG6skpH4bu44bqyIcOJ4bqy4buI4buYQDzDlVLhurJK4buq4buU4bqy4bu44buYS1PhurJS4buYVFHhurLhu5jhu6jhu7fhurJKw5XhurJSRlLhu5LhurLhu4jEkFPhurLhu5jhu5Thu45A4bqy4buyQOG6uuG6suG7tizhurLEqCRS4buS4bqySkfhu7jhu7fhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7uEXhu5ThurLhu4jhu6zhurLhu4hHQOG6slLhu6ZS4buS4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurLhuqjhuqbhuqTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqm4bqo4bqow50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6puG6pi/huqThurThuqjEqOG6qOG6tOG6quG6qOG6quG6pOG6quG7uOG6pOG6pkLhurThuqRQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r0LhuqpE4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tuG6qOG6puG6pOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqbhuqjhuqjhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG6t+G6uOG7lOG6ssSo4buU4buOUuG6ssOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu5hAPOG7jlLhu7fhurIp4bq84bqy4bu44buYw4pR4bqy4bu44bu0xJBS4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bqy4buIJcSQ4bqy4buY4buo4buU4bqyIeG7lMOTUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyw6nhu5XDueG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6suG7iEY84bqyw4pS4bqy4buyQOG6uuG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6qOG6qkPDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqk4bqm4bqmL8OC4bqsRMSo4bqsw4LhuqrhuqxC4bqm4bqm4bu4Q8OCQkRCUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69EROG6pOG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tsOpV8Od4bqy4bu4ReG7iOG6sinhurzhurLEqFPhurLDneG7mCThurJSLuG6slDDiVHhurLhu4jhu5gl4bqyKeG6vOG6suG7leG7mOG7lOG7jkDhurLhurFAPOG7s+G6suG7heG7lMOTUuG6suG7oMOS4bu44bqy4buIPVLhu5LhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6qOG6qkPhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6osSDw5NS4bqy4buI4bq4UuG7mOG6suG7oOG7mEZA4bqy4buI4buYw5pS4bqyUMOa4buI4bqy4buS4buUxahS4buS4bu34bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1LhurLDqeG7lcO54bqyUEDhu6ZS4bqy4buI4buY4buUxJDhurLhu7ZO4bqy4buIPVLhu5LhurJS4buYxJBA4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6ssOd4buYRcOd4bqy4buI4buYw4pR4bqy4bu2VOG7iOG6suG7iEY84bqy4bu44bu0xq9S4buS4bu34bqyw53hu5jFqOG7lOG6suG7mFfDneG6siHhu67hu5ThurJKxajhu5ThurLhu7hF4buI4bqy4buIQFLhu5LhurI/UuG7kuG6ssOd4buYRlLhurLhu4pUUuG7t+G6suG7oF3hurLhu7jhu5hASeG7uOG6siHhu5TDk1LhurJKw5XhurLhu7jhu5hLU+G6ssSo4buk4buU4bu34bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG6suG7mOG7qOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4bu44bu0xq9S4buS4bu34bqy4buI4buYw4pR4bqy4bu2VOG7iOG6skojUuG7kuG6suG7skA84bqy4bu44bu0xqBS4buY4bu34bqy4buK4bq6U+G6skrhurpR4bqy4buY4buU4buOQOG6suG7skDhurrhurJSw4pS4buS4bqy4bu2QEfhu7jhurIhw4nhurLhu4jhu5hH4bu44bqyUCZXUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThuqrDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqk4bqm4bqmL8OC4bqsRMSo4bqsw4LhuqjhuqZD4bqk4bqo4bu4QkRD4bqm4bqsUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69D4bqm4bqm4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bqq4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhuq/hu5jhu5rhurJn4buSQDzDlFLhurLhu5Xhu5jhu5rhurLDqeG7gFLhu5Lhu7fhurJl4buURVHhurJKxajhu4jhurLDqeG7lcO54bqy4buIRjzhurLDilLhurLhu7JA4bq64bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44buz4bqy4buVOuG6slLhu5LDiTzhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJQScOd4bu34bqyw6nhu5XDueG6skrhurzhurLhu6DDkuG7uOG6slLFqOG7lOG6suG7mOG7qOG7lOG6siHhu5TDk1Lhu7fhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bqy4buI4buY4bua4bqyS1HhurLhu6Bd4bqy4bu44buYQEnhu7jhurLhu4jhu5jDilHhurLhu7ZU4buI4bqy4buIRjzhurLhu4rhu4BS4buS4bqyw53hu5hGUuG6suG7ilRS4bqy4buYLkDhurLhu4jhu6zhu7fhurJSRlLhu5LhurLhu4jEkFPhurLhu4jhu5hH4bu44bqyUCZXUuG7kuG6suG7tuG6ulLhurLDneG7mMONUeG7ueG6suG7leG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu7jhu67hu5Thu7fhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqyw6nhu5XDueG6suG7uOG7lMOSw53hurLhu7gk4buI4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu7jhu7TGr1Lhu5LhurIhw4nhurLhu4jhu5jDilHhurLhu7ZU4buI4bqy4buIRjzhurLhu7jhu5hLU+G6suG7uOG7lMOTQOG6suG7iOG7mEDDjVLhurLhu7bhurjhu4jhu5jhu7fhurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6suG7iOG7mEfhu7jhurLhu5guQOG6suG7iOG7rOG6suG7uOG7mMSQPOG6suG7iOG7mFPhurLDneG7mEZS4bqy4buKVFLhurLhu5hUxJDhurLhu5jDmuG7iOG6siHDieG6suG7uOG7mEDFqOG7iOG6suG7uOG7tDrhurLhu7ZGQOG7t+G6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6skojUuG7kuG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7iOG7mEDDjVLhurJ14buUS+G7uGUiw7ThurIh4buu4buU4bqyUVNS4buS4bqyUUDFqFLhurJKS1HhurJQ4bq44buU4bqyUuG7lOG7jFHhurLhu7jhu5RS4bqyIeG7jOG6slLhu6ZS4buS4bqy4bu24bq6UuG6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu4jhu5hT4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4bu44buUw5NA4bqyxKg9UuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhuqThuqjDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqk4bqm4bqmL8OC4bqsRMSo4bqsw4LhuqrhuqjDgsOC4bqs4bu4QuG6pOG6rENDUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqhC4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2w6lXw53hurLhu7hF4buI4bqyKeG6vOG6ssSoU+G6ssOd4buYJOG6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhurIp4bq84bqy4buV4buY4buU4buOQOG6suG6sUA84buz4bqy4buF4buUw5NS4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu4g9UuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bqk4bqo4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhurfDklLhurJSxJA84bu34bqyw6nhu6jhu5ThurLhu4XDqcO0Z+G6suG7mEA84buOUuG6suG7leG7mOG7lOG7jkDhurLDqVTEkOG6skrhurzhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqySiZX4buI4bqyw4LDguG6slHhu6bhurLhu5jGoFLhu5jhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu7hJw53hurLhu7jhu5jDleG6ssSoU+G6slIu4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mCXhu7fhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6skpU4bqy4buIVOG6suG6quG6suG7leG7quG6suG7mFfDneG6suG7uEXhu4jhurIh4buu4buU4bqy4bqk4bqsw4LhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqyIcOJ4bqy4bqo4bqyw6nhu5XDueG6siHhu67hu5ThurLDgkTDguG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1Lhu7fhurJS4buSw4lS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7jOG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqyUMOJ4bqy4bu44bu0xq9S4buS4bqy4bu0xJBA4bu34bqyReG7iOG6slBT4bq44buU4bqy4buIRjzhurLDilLhurLhu7JA4bq64bu34bqyUkDhu6bhu5ThurLhu4jhu5jhu5RR4bqy4buKxq/hurLhu4hGQOG7t+G6suG7isSQ4bqy4buKxJDhu7fhurLEqMOT4bu54bu54bu54bqy4bqvReG7iOG6slHhu6bhurLhu5jGoFLhu5jhurJS4buYSVLhurJKJlfhu4jhurLhu7Y74bqy4buyQMSQUuG6suG7uEZR4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6suG7iCXEkOG6ssOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7skDEkOG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buIReG7iOG6suG7ikDhu6rhu5ThurLhu7hJw53hurLhu5hAR1LhurLhu6Dhu5TDklLhurLhu7jhu5g/4buI4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6suG7oMOS4bu44bqyUsWo4buU4bqy4bu44buUw5NA4bqy4bu44buYJOG6suG7tuG6ulLhurLDneG7mMONUeG7t+G6suG7kuG7lMWoUuG7kuKApuG6ssOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu5hAPOG7jlLhurIhw4nhurLhu4jhu6zhurLhu7ZY4bqySuG7qFLhu5LhurJQQOG7plLhurJKxq9S4buS4bqy4buYw4lS4buY4bu34bqySuG7qFLhu5LhurIh4buUw5NS4bu34bqy4bug4buY4buW4buI4buY4bqyUOG7juG6siHDieG6suG7oMOS4bu44bqyUsWo4buU4bqySsOV4bqyw6nhu5XDueG6siHDieG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqySiZX4buI4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7iElS4bqy4buIReG7iOG6suG7oOG7lMOSUuG6suG7uOG7mD/hu4jhu7fhurLhu6Bd4bqyUsOKUuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhurLhu4rhu4xS4bqyIS5S4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDnSJA4bu44buYU+G7tOG6tuG6ouG7hcOT4bqyw6nDieG6oC/DneG6og==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]