(vhds.baothanhhoa.vn) - Yêu nghề, mến trẻ, hết lòng với công việc, không ngừng sáng tạo cho các con có một giờ học, góc vui chơi thật vui vẻ thân thiện, đó là cô Vũ Thị Ngoan - giáo viên Trường mầm non xã Nga An huyện Nga Sơn.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOEdz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN44buH4bud4bqjeOG7teG6tuG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWzhuqPhu515c+G7j+G6o2hi4bq24bqjeHbhu4k3L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4O2p54bqj4budw7Lhu41sMuG6o+G7m2vhu53huqN4duG7iTLhuqPhu41reOG6o8ah4buh4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjZ3Phu53DsuG6o8SC4buPbWcy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4budw7LDgOG7ncOy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjZ+G7n+G6o+G7m8O6eOG6o8Oy4buPxrDhuqPhu41wZzLhuqPDsuG7n2fhuqPEgnnhu4/huqNn4buN4bun4buP4bqjeOG7jeG7h3jhuqPEgnnhu4/huqPEguG7ieG6o3jhu43DquG7neG6o3jhu43hu49t4budMuG6o2nhu5/huqPGoeG6q+G6o2dz4bqjJuG7ueG6o1jhu43hu5HhuqPhu5zDsuG7o+G6reG7neG6oy3huqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o8SC4buPauG7neG6o1h2Qcaw4budw7LhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqPhurBk4bqj4bucw7Lhuq3huqPhuqzhu53huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7nMOy4bqt4bqjV+G7p+G7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPDosOi4bql4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s8SD4bqn4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7j8SCM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/Eg8OiL+G6r+G6r8OjaOG6r8Oj4bqn4bq34bqn4bqvw6J44bq34bqx4bq34bqnxqHhuqUt4buP4bubw7It4bqz4bq34bqzw6Iz4buV4butw7LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhR3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o+G7m+G7geG7m+G6o+G7neG7o+G7neG6o3jhu4fhu53huqN44bu14bq24bqjxILFqeG7j+G6o+G7ncOy4buNbOG6o+G7nXlz4buP4bqjaGLhurbhuqN4duG7ieG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocOiw6LhuqXhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPEg+G6p+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEdz4bqjJuG7ueG6o1jhu43hu5HhuqPhu5zDsuG7o+G6reG7neG6o2Zq4bud4bqjxqHFqeG7reG6o+G7jXBn4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43huqvhu53hu43huqN4w7Thu5vhuqPhu43hu49ueeG6o3hq4bud4bqjxqHhu6Phuqvhu4/huqNnw6rhurYzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEdz4bqj4bucw7Lhu6Phuq3hu53huqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t44bqj4bubw7Thu53hu43huqN4dHjhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Ojw6PhuqfhuqNoYuG6tuG6o+G7jXBn4bqjeGLhu4/huqPhu5vDunjhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4bub4buB4bub4bqj4bud4buj4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu5Phu53hu43huqPhu4zhuqvhuqPDkuG7j+G6reG7ncOyMuG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6t+G6o2dz4bqjxIJs4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjeGLhu4/huqNYdkHGsOG7ncOy4bqj4bub4buB4bub4bqj4bud4buj4bud4bqj4bqwZOG6o+G7nMOy4bqt4bqj4bqs4budM+G6o8ag4bqr4bqj4bubw7p44bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPEguG7j2rhu53huqN4ecO54buP4bqjacaw4buP4bqjZ+G7oeG7neG6o3h24buJ4bqjZ3PhuqPhurDhuqln4bqjaeG7keG7neG7jeG6o+G7m8O04bud4buN4bqjaWThuqNn4buNcOG7neG6o+G7ncOy4buNbOG6o3jhu43DtOG6o+G7reG7jWPhu4/huqN4w6rhu5vhuqPhu4154bq2a3gy4bqj4buNa3jhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o8SCw7ThuqNnc+G7ncOy4bqjxILhu49tZzLhuqNpw63hu5vhuqPhu5fhu49r4bud4bqjeOG7jcOBZzLhuqN4w7Thu53hu43huqPhurZqeeG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqN4duG7ieG6o2fhu7fhuq3huqPhu5vDtOG7neG7jeG6o2l14budw7LhuqPhu43huqvhu53hu43huqNn4buz4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o2fhu6Phu53huqPEguG6q+G6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4dHjhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqNnc+G7ncOy4bqjxILhu49tZ+G6o2lB4bupZ+G6o8Oy4buP4bqt4bujMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o8Oiw6LhuqXhu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqzxIPhuqfhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPxIIzZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6r8SDw6Iv4bqv4bqvw6No4bqvw6PhuqfhurPhurHhurHhurN44bqv4bqv4bqnw6PGocSDLeG7j+G7m8OyLeG6s+G6t8Oi4bq1M+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUdz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN44buH4bud4bqjeOG7teG6tuG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWzhuqPhu515c+G7j+G6o2hi4bq24bqjeHbhu4nhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHDosOi4bql4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqzxIPhuqfhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThGecO54buP4bqj4buNcGfhuqN4duG6oGfhuqN44buPa+G7reG6o3h2auG7neG6o+G7m+G6qeG6tuG6o3jDteG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNnc+G6o8SC4bqr4bqjeHbhu6EzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEZq4bud4bqjZ2Jn4buN4bqjaeG7n+G6o2Zj4bud4bqjeOG7jcOq4bud4bqjxqF5c+G7neG6o8aheXPhu53huqPhu63hu41j4buP4bqjZnXhu4/huqNoQeG7seG7ncOyMuG6o+G7jXBn4bqj4buNceG7j+G6o3jhu41q4bub4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7l+G7j2vhu53huqN44buNw4FnMuG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o3jDgOG6o2l14budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j2rhu60y4bqjaW7huqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buN4buPbeG7neG6o2Zj4bud4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bubw7Thu53hu43huqPhu43hu6fhu50z4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4budxJHhu5vhuqPhu6954bqt4bqjZ3PhuqNpQeG7qWfhuqPhu63hu43DquG7neG6o2dz4budw7LhuqNn4buNxJHhu5vhuqN34bufZ+G6o8SC4bqr4bqjacOB4budw7LhuqPGocWp4but4bqj4bur4bqj4buX4buNdOG7j+G6o+G6sy3hurXhuqN4ecO54buPM+G6o+G7quG6o2nDuuG6o3h5w7nhu4/huqPhu53huqvhurbhuqNn4bqpZ+G6o2fhu6Phu53huqNn4buB4bud4bqjZnXhu4/huqNoQeG7seG7ncOy4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5fhuqbhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjaW7huqNn4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqPEguG6q+G7o+G6o+G7m8O6eOG6o+G7m3Phu4/huqN4dkHhu6fhu53DsuG6o+G7m8Wp4buPMuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o8SCw7ThuqPEguG7h+G6tuG6o+G7m+G6q+G6o2fhu43hur944bqjxqFB4bup4budw7LhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjeGLhu4/huqPGocWp4but4bqjZ+G7t+G6reG6o2dz4bqjaGLhurbhuqPGoXlz4bud4bqjaWJ44bqj4buXa3jhuqPhu695Y+G6o3h0eOG6o8SC4bqr4bqj4bub4bqt4budw7LhuqPEgmzhuqPhu53hu43hu49seeG6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjGoOG6q+G6o+G7m8O6eOG6o3jDueG6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqjeMO54bqjZ+G7jXnhurZq4bud4bqj4bubc+G7neG6o+G7m+G7hXnhuqPDsuG7j+G6qeG7ozLhuqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqNG4bqt4bud4bqjR+G7jeG6v+G7reG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2dz4budw7LhuqNp4buj4bqr4budMuG6o2dz4bqjaWThuqPGoXlz4bud4bqj4bud4bul4bqjxqHhuqBn4bqj4buNa3jhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o8SCxanhu4/huqPhu5vDunjhuqN3eeG6tuG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqjeHbhu4nhuqPhu6vhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjw7Lhu4904budw7LhuqPhu53hu41B4bqjZ+G7o+G7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu5vDtOG7neG7jTLhuqNn4buB4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjZ+G7o+G7neG6o3jDtOG7neG7jeG6o+G6tmp54bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6o8SC4bqr4bqj4bubw7p44bqj4bubc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjeHR4M+G6o+G7quG6o2nDuuG6o3h5w7nhu4/huqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN4w6rhu5vhuqPhu4114bud4bqjZ+G7oeG7neG6o3h24buj4budw7LhuqN34bqp4budw7LhuqPhu53hu41B4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3h24bqt4budw7LhuqPDsuG7j+G6v+G6tuG6o3h2ZeG7ncOyMuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPGoeG6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaeG7gXnhuqN44buPauG7neG6o2lB4bupZ+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o8SC4bqr4bqjxILhu49reOG6o8SC4bqr4buj4bqjaeG7n+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNp4buPbHnhuqN4dHjhuqNp4buL4but4bqj4bud4buN4bq/eDLhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjaUHhu6ln4bqjxIJ54buP4bqjZ+G7jeG7p+G7jzLhuqNn4buNYuG6tuG6o+G7neG7jWPhurYy4bqjeOG7j2vhu63huqN44buNeeG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNp4buPbHnhuqPhu43huq3hurbhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G7t+G6reG6o3d04budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bql4bq34bqx4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6teG6r+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu4/EgjNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvxIPDoi/huq/huq/Do2jhuq/Do+G6p+G6s+G6s+G6r+G6s3jhurfDo+G6seG6s8ah4bqlLeG7j+G7m8OyLeG6p8SD4bql4bqvM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUdz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN44buH4bud4bqjeOG7teG6tuG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWzhuqPhu515c+G7j+G6o2hi4bq24bqjeHbhu4nhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXhurfhurHhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhurXhuq/huqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjDkuG7j8aw4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43huqvhu53hu43huqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ3PhuqPhu5zDsuG7o+G6reG7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4JsO04bqjxILhu4fhurbhuqNmY+G7neG6o3jhu43DquG7neG6o2dz4bqjxqF5c+G7neG6o+G7jWt44bqj4bubw7Thu53hu43huqNpbuG6o3jDtOG7m+G6o3bhuq3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqj4but4buN4bqp4but4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNoYuG6tuG6o3fhuq3hu6PhuqNn4buN4buj4bqjeOG7jeG7h3jhuqPDsuG7geG7neG6o8Oy4bu54buPMuG6o8Oy4buPw73hu63huqNn4bqpZ+G6o2fhu6Phu53huqN44buPa+G7reG6o2fhu4fhu53huqN44buN4bujY+G7j+G6o+G7m+G6qeG7j+G6o+G7neG7jeG6v3jhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPhu5vDunjhuqNn4bqpZ+G7jeG6o3jhu6Phuqvhu53huqNo4buPbeG7nTPhuqNYduG7o+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqPDsuG7j8aw4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNoYuG6tuG6o3h2auG7neG6o8ahxanhu63huqNnc+G6o8aheXPhu53huqPhu6954bqt4bud4bqjd+G6qXgy4bqjeOG7h+G7neG6o3jDtOG7neG7jeG6o2lu4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqj4bqww63hu5vhuqNnc+G6o+G7neG7jUHhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7m+G7i+G6o3jhu43DgeG6o+G6r+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5vDtOG7neG7jTPhuqNX4buj4budw7LhuqN34buj4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjaeG7n+G6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjxILhu49tZ+G6o3h2eeG6tmzhu53huqNpYnjhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjxIJs4bqj4buX4buPa+G7neG6o3jhu43DgWfhuqNm4bqr4buP4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNnc+G6o8aheXPhu53huqPGoXXhu53DsuG6o+G7ncOy4buNw6zhu63huqPEguG7j21n4bqjaGLhurbhuqPhu5fhuqbhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjd3Thu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu6954bqt4bqjZ+G6qWfhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4buNcGcy4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o8SCeeG7j+G6o2fhu43hu6fhu4/huqPhu53DsuG7o+G6q+G7j+G6o3h2xrDhu48y4bqj4buX4buNeeG6o8SCQcaw4bud4bqjZ8O54bqjeMO1Z+G7jTMzM+G6o3hi4buj4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjZ+G7o+G7neG6o2bhu49reOG6o+G7jeG7oeG6reG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o8SCxanhu4/huqN44buN4buPauG7neG6o+G7neG7jeG7j2rhu50y4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqPhu5tz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsjLhuqNm4buPa3jhuqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6My4bqjZ+G7jeG6reG6o+G7m+G7i+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqPEguG7j21n4bqj4bud4buNcTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXhurfhurHhu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqz4bq14bqv4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7j8SCM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/Eg8OiL+G6r+G6r8OjaOG6r8Oj4bqn4bqzw6LEg8SDeOG6peG6seG6t+G6scahxIPDoy3hu4/hu5vDsi3huqfEg+G6pcOjM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUdz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN44buH4bud4bqjeOG7teG6tuG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWzhuqPhu515c+G7j+G6o2hi4bq24bqjeHbhu4nhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXhurfhurHhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhurXhuq/huqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThH4bqpZ+G6o2fhu6Phu53huqN44buH4but4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o2fhu6Phu53huqN4dsOqeeG6o2bDqeG7ncOy4bqjxqHhuqnhuqPhu5vDtXgzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjDgOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjxqHhuqvhu5sy4bqj4but4buN4buB4bud4bqjxILhu49tZ+G6o2fhu7XhuqN44buNbuG6o+G6v+G6tuG6o2lk4bqjw7Jl4bud4bqj4buXa3jhuqNnc+G6o3h24buhMuG6o3hi4buj4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjZ+G7o+G7neG6o3jhu49r4but4bqjeOG7jXnhuqNm4bqr4buP4bqjaGLhurbhuqPhu5vDunjhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7neG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jeG7p+G7nTLhuqPhu5vDunjhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu5fhu43DteG6o8SCeeG7j+G6o3hB4bun4buP4bqjw7Lhu4Hhu53huqPDsuG7ueG7jzPhuqPhu5zhu43hu49seeG6o+G7ncSR4bub4bqj4buveeG6reG6o2dz4bqjxqF5c+G7neG6o2lB4bupZ+G6o2nhuqnhu53hu43huqPDsuG7j+G6qeG6o2fhuq3hu6PhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjxILhu49tZ+G6o+G7nXlz4buP4bqjaGLhurbhuqN4duG7iTLhuqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNndOG7ncOy4bqj4buN4buPa+G7nTLhuqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jDtWfhu43huqNn4bqgZ+G6o3h24buj4budw7LhuqPEguG7j21n4bqj4budeXPhu4/huqNoQeG7seG7ncOy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2fhuqNn4buN4buj4bqjeHbhu4kz4bqj4buc4buN4buPbHnhuqPhu53hu43hu49seeG6o3fhuqnhu53DsuG6o+G7l+G7j2vhu53huqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu53DsuG7jeG7j23hu5vhuqPhu43huq3hurbhuqNn4bu34bqt4bqjZ3PhuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o8Oy4buN4buP4bqj4bud4buN4buH4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6peG6peG6r+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuqXhuqXhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPxIIzZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6r8SDw6Iv4bqv4bqvw6No4bqvxIPDo8Oj4bq3xIPEg3jhuqfhurXDouG6p8ah4bq3LeG7j+G7m8OyLeG6s+G6t+G6t+G6pzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFHc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqj4bub4buB4bub4bqj4bud4buj4bud4bqjeOG7h+G7neG6o3jhu7XhurbhuqPEgsWp4buP4bqj4budw7Lhu41s4bqj4budeXPhu4/huqNoYuG6tuG6o3h24buJ4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bql4bql4bqv4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqz4bql4bql4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4R+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjZ+G7jcO94bqj4budw7Lhu43DreG6o2dz4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNm4bqr4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThGauG7neG6o2di4bud4buN4bqjaeG7nzLhuqPEgsWp4buP4bqjxILhuq3hu4/huqN4duG7oeG6o8ah4bqr4bqj4bu34bq24bqjxILhu49q4bud4bqjRuG6reG7neG6o0fhu43hur/hu63huqPhu43huqvhu53hu43huqNHc+G7ncOy4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o3h2Qcaw4budw7Iy4bqjZ3PhuqPGoXlz4bud4bqjeMO1Z+G7jeG6o2fhuqBn4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o3h0eOG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o2lB4bupZ+G6o8Oy4buP4bqt4bujMuG6o8OyQeG7p+G7ncOy4bqj4bub4buFeeG6o2nhu4/huqNp4buBeeG6o3h24buj4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjeHZBxrDhu53DsjLhuqNn4bqpZ+G6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqNo4buj4bqjR3Phu53DsuG6o2nhu6Phuqvhu53huqPhu5zDsuG6q+G7neG7jeG6o8OS4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqPhu63hu43huql44bqjacO64budw7Iy4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZzPhuqNH4buz4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjaeG7n+G6o2dz4bqjd3Thu53DsuG6o8SCxanhu4/huqPhu5tw4buP4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4buN4bqt4bud4bqj4buN4buh4bqtMuG6o8Oy4buB4bud4bqjw7Lhu7nhu4/huqPEgsWp4buP4bqjaXXhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o8aheXPhu53huqNn4buN4buP4bqt4bqjd+G7ieG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu53DsuG7jeG7j23hu5sy4bqjd+G6veG7neG6o3fhuqvhu53DsuG6o8Oy4buPw73hu63huqNp4bux4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqN4duG7ieG6o8Oy4bq54but4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjxILhu49tZ+G6o8Oy4buPY+G7ncOy4bqjaGLhurYzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bql4bql4bqv4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6peG6peG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu4/EgjNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvxIPDoi/huq/huq/Do2jhuq/Eg8Ojw6PhurXhuq/Eg3jhuqfhurPDo+G6r8ahw6Mt4buP4bubw7It4bqz4bq34bqv4bq1M+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUdz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqN44buH4bud4bqjeOG7teG6tuG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWzhuqPhu515c+G7j+G6o2hi4bq24bqjeHbhu4nhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXhuqXhuq/huqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhuqXhuqXhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjDkuG7j8aw4bqj4buNcGfhuqPhu5vDveG6reG6o2fhu7fhuq3huqNn4bqpZ+G6o2fhu6Phu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEdz4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o8ah4bqr4bqj4bubw7p44bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPEguG7j2rhu53huqPDsuG7j3Hhu48y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4bqp4bud4bqjZsO64bqjZ+G7n+G6o3h24bqpZ+G7jeG6o+G7neG7jeG7j23hu5sy4bqj4bub4bqr4bqjZ+G7oeG7neG6o8ah4bqr4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu5vhu4sy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPEguG7qeG6o8Oy4buPceG7j+G6o8SC4buPbWfhuqPhu51Bxaln4bqjaWPhu5vhuqPEguG7j21n4bqj4bud4buN4bqrMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg6eeG6v3jhuqPhu63hu43huql44bqjeMOA4bqjeMO04bud4buN4bqj4bq2annhuqPhu53DsuG7jWwy4bqjxqF5c+G7neG6o8OyZeG7neG6o2bhu5/huqPEguG6q+G6o3fhuq3hurbhuqN3QeG6reG6o8SCxanhu4/huqPhu53DsuG7jWwy4bqjZ3PhuqPGoXlz4bud4bqjeGLhu6PhuqNpQeG7qWfhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqjeOG7j+G7nTLhuqN34bqg4bqj4bq2annhuqPhu6954bqy4bqjZ+G7t+G6reG6o2l14budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG7teG6o+G7jXnhurbhu53hu43huqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu40z4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4budxJHhu5vhuqPhu6954bqt4bqjZ3PhuqPGoXlz4bud4bqjaUHhu6ln4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjZ+G6reG7o+G6o8SC4bqr4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPDsuG7j+G6v+G6tuG6o+G7l+G7jcOt4budMuG6o2bDqeG7ncOy4bqj4buX4buNw63hu53huqPEgsO04bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o3fhuqDhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqN4dnXhu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4RmPhu6PhuqNY4buN4bqt4bud4buNNy/hu604

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]