(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh ra tại huyện miền núi nghèo, thầy Trần Văn Thuần (SN 1966 ở xã Tân Lập, huyện Bá Thước), Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) không chỉ có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, còn là một điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMSR4buSw5Lhu7bhurDhu7TDnSVWUMOU4bqwLEBQw5ThurDDjENR4bqw4buQVMOM4bqwLMSQ4bqw4buexJDhu6DhurDhu7Thu5DEqFHhurDhu57hu6zhu5LhurDhuqNEw4zhurDhu4pFKMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4Dhu5Hhu5JQ4buQ4bqww51D4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7kOG7tijDklDhurDhu6Dhu5LDk1DhurBQ4bu44buS4bqwUMOU4buQw6hR4buz4bqw4bu04buQRijhurDhu5PDnUZQ4bqwc+G6ulDhurDhu5Phu5Dhu7ZGUOG6sOG7ueG7keG7heG6sOG6skLhuqzhuqzhurBW4bqwIeG6uOG6sOG7k+G7glDhurDhu4dHWOG7s+G6sOG7kOG7tijDklDhurDhuqNE4bqw4buT4buQJeG7sMOMQeG7s+G6sMSR4buSw5Lhu7bhurDhu7TDnSVWUMOU4bqw4buTw50l4busUMOU4bqw4buTxJHDo+G7keG6sOG7k+G7kOG7luG6sOG7tMOd4buEUOG6sMOjxJBQ4buQ4bqw4buFxJBQw5ThurDhu7nhuqNE4bqw4buT4buQJeG7sMOMQeG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4zhu5DGoOG6sMOMUuG6sOG7tOG7klDhu5DhurDhu7Thu5BGUOG6sOG7tMOdRMOM4buQ4bqwUOG7kOG7ksOS4bug4buz4bqw4bu04buC4bug4bqw4buQ4bu2KE/hu7ThurAs4buw4buS4bqwUMOU4buQw5Phu7PhurDDjFNQ4bqw4buexJDhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7iOG7kuG7jFDhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqw4bu04buSTuG7tuG6sMON4buS4buM4bu24bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buQVMOM4bqw4bu0R1jhu7PhurDhu57EkOG7oOG6sOG7tOG7kMSoUeG6sOG7tCXhurDhu7QlVlDDlOG7s+G6sOG7iEVR4bqw4buIKsOM4buz4bqwWOG7kFFQw5ThurDDjETDjOG7kOG6sMSR4bum4bqww6Phu5Dhu5jhurDhu4Phu5JQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buK4bu04buQ4bu24bugw43hurDhu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6slghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6puG6suG6plghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurLhuqYv4bq04bq24bq24buK4bq24bqy4bq2w4LhuqThurThuqThu7ThuqjhuqbDguG6quG6pOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6puG6tuG6rOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7EkeG7ksOS4bu24bqw4bu0w50lVlDDlOG6sCxAUMOU4bqww4xDUeG6sOG7kFTDjOG6sCzEkOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4bu04buQxKhR4bqw4bue4bus4buS4bqw4bqjRMOM4bqw4buKRSjhuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bqy4bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6suG6puG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7k+G7kEYo4bqw4buTw51GUOG6sHPhurpQ4bqw4buT4buQ4bu2RlDhu7PhurDEkeG7ksOS4bu24bqw4bu0w50lVlDDlOG6sOG7k8OdJeG7rFDDlOG6sOG7k8SRw6Phu5HhurDhu5Phu5Dhu5bhurDhu7TDneG7hFDhurDDo8SQUOG7kOG6sOG7hcSQUMOU4buz4bqw4bqjROG6sOG7k+G7kCXhu7DDjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAc+G7sOG7kuG6sMOURlDhurDhuqThurbhurBQ4bq64bug4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG7s+G6sMOM4buQUeG6sOG7ikDhurBW4bqww43hu4Thu7ThurDDjCrhurDDjCXhu6pQw5ThurAs4buW4bqwUMSQUeG7s+G6sOG7nsSQ4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDhu7TDnT/DjOG6sOG7tOG7kk9Y4bqw4buIw4nhu6DhurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqww5Thu5LDiVDDlOG6sOG7ikUo4bqw4buQQyjhurDhu57EkOG7oOG6sMOMRFDhurDDjcWo4bqwWeG7tsOJUOG6sOG7ninhu7PhurDhu7Thu5BGKOG6sOG7k+G7kOG7tkZQ4bqwLElQ4bqw4bu04buQ4buM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqw4buIJeG7rsOM4bqwLEPhu5LhurDhu7TDnVPhu7PhurDhu7TDnUTDjOG7kOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqwUMOUJlDDlOG6sFjhu5Dhu4RQ4bqw4buI4buE4bu24buz4bqww53DqFDhurDhu57hu7Yow5JQ4bqw4buI4buM4bqw4buQUcSQUOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7tOG7pOG7tOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sCwj4bqw4buIJeG7rsOM4bqww5Thu5JDUeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTw51OUOG6sMOMJeG7qlDDlOG6sCzhu5bhurBQw5Ql4bus4buS4bqwWeG7tsOJUOG6sOG7ninhurDhu7Thu5BGKOG6sOG7nuG7tsOZUOG6sMOM4buQ4buEWOG6sOG7kMSQUOG7kOG7s+G6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sFDDlOG7kOG7kk7hu6DhurDhu7Thu7jDjOG6sMOMRMOM4bqww4zhu5DGoOG6sOG7tOG7kOG7luG7s+G6sFDDlOG7kOG7luG6sFnhu7YoT+G7tOG6sCzEkOG6sOG7kCXhu7BQw5ThurDhu4pJUOG6sMOM4buQ4bu2KE5Q4bqw4bugw5lQ4bqww4w9Q+G6sFDDlMSQUOG7kOG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhu7XhurDhu5Phu5Al4busUMOU4bqwIeG7tihOUOG6sOG7iMav4buS4bqw4bug4buw4buS4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sFnhu7bDiVDhurDhu54p4buz4bqwUOG7glDDlOG6sMOMQ1HhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDhu4pFKOG6sCzEkOG6sOG7kFTDjOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sFDhu5DEkOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG7s+G6sOG7tOG7kk9Q4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4bue4bumUMOU4bqww5Thu5BKWOG6sMOU4buSw4lQw5ThurDhu4pFKOG6sFDhu5A7UMOU4bqww43EkOG7kuG6sOG7kFTDjOG6sOG7iEVR4bqw4buIKsOM4buz4bqw4bu04buYw4zhu5DhurDhu5Dhu65Y4bqw4bue4bumUMOU4bqww5Thu5BKWOG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhurBY4buQRFjhurDhu57hu7ZH4bu04buz4bqwWeG7tuG7pMOM4bqwWOG7kFNQw5ThurAt4bqwQ1DhurBQ4buSUOG7kOG7s+G6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG7s+G6sOG7on3hurBQ4bq6UMOU4bqw4buy4bukUMOU4bu14bu14bu14bqw4bu0w51RUMOU4bqww4xEw4zhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqww5Thu5JEUeG6sOG7iiPDjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTw50l4buww4zhurDhu4jhu4Io4buz4bqw4bui4buQ4buS4bqww4xTUOG6sMOMw5lQw5ThurDhu7REw4zhurBW4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHDo+G7keG6sMSD4buCUOG6sOG7tMWow4zhurBQxajhu5LhurDhu7TDneG7uOG6sOG6o0ThurDhu5Phu5Al4buww4zhu7PhurAhSuG7tOG6sOG7tOG7kOG7hCjhurAsSVDhurDDjFNQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDDjeG7hOG7tOG6sMOMR1jhurAsw5PhurDhu4jFqOG7kuG6sFDDlCThurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqwUOG7kCXhurDDjOG7quG6sMOM4buE4bu24bqw4bugw5lQ4bqww4xTUOG6sOG7oOG7hOG7tOG6sMOM4buCUOG6sOG7iOG7pOG7kuG7s+G6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4bueJeG7rlDDlOG6sMOM4buQJUPhurDhu4jhu6ZQw5ThurDDjcWo4buz4bqww4xTUOG6sOG7kEVQ4bqww4zhu5BP4bqwLMOT4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurBY4buQRFjhurDhu4pFKOG6sOG7kFTDjOG7s+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqwWOG7kERY4bqw4buIRFDhu5DhurDDlOG7kkThurDhu5BUw4zhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqwLMSQ4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu4pFKOG6sMOM4buQJUPhurDhu4jDieG7oOG6sMONw4lR4bqwKE7hu7bhurDDjEbhu7bhurDhu5BUw4zhurDhu4jhu5LhurDhu4jDmeG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurDhu5DEkFDhu5Dhu7XhurDhuq/hur7DjOG6sMON4buSw5Lhu7ThurBQ4buQR1DhurDhu7Thu5Aqw4zhurAsw5PhurBQw5Thu5DDk+G6sFDDlOG7kOG7ksOSWOG7s+G6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7tOG7kEYo4buz4bqww4zDmeG6sMOU4buSRFHhurDhu4gl4buuw4zhurDhu4jEkFHhurDhu7RFUeG6sMOM4bq6UOG6sMONw4lQ4bqwUOG7kCVQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7iERQ4buQ4bqww5Thu5JE4bqw4buI4bu4UMOU4bqwLMOT4bqww4zhu5Aqw4zhurBQ4bq6UMOU4buz4bqwUOG7kOG7ksOS4bug4bqwLCPhurDDjD1D4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDhu6I84bqw4buIxq/hu5LhurDhu6Dhu7Dhu5Lhu7PhurDhu7TDnVFQw5ThurDDjOG7quG6sMOM4buQT+G6sOG7tOG7kOG7luG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bqyWCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqm4bqy4bqmWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6pi/hurThurbhurbhu4rhurbhurLhurbDguG6puG6skLhu7TDguG6puG6qOG6qOG6quG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7scOC4bqq4bqq4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsSR4buSw5Lhu7bhurDhu7TDnSVWUMOU4bqwLEBQw5ThurDDjENR4bqw4buQVMOM4bqwLMSQ4bqw4buexJDhu6DhurDhu7Thu5DEqFHhurDhu57hu6zhu5LhurDhuqNEw4zhurDhu4pFKOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurLhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqm4bqy4bqm4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buTw51RUMOU4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqww5Thu5JDUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sFnhu7bDiVDhurDhu54p4bqwVuG6sOG7k8OdJeG7rFDDlOG6sOG7k8SRw6Phu5HhurDEg+G7glDhurDhu7TFqMOM4bqwUMWo4buS4bqw4bu0w53hu7jhurDhu5Dhu7Yow5JQ4bqw4bqjROG6sOG7k+G7kCXhu7DDjOG7s+G6sOG7tOG7kEYo4bqw4buT4buQ4bu2RlDhurDhu4jhurjhurDDlOG7kuG7uFjhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDlOG7kkRR4bqw4buKI8OM4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBQw5QmUMOU4bqw4buI4buS4bqw4bueTlDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kEYo4bqw4buT4buQ4bu2RlDhurBQw5Thu5Dhu5JOUOG6sMOMKuG7tuG7s+G6sOG7iOG7uMOM4bqww53hu7jhu7ThurDhu6Lhu5JQ4buQ4bqwUMOU4buQ4buSw5Lhu6Dhu7PhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu7JEUMOU4bqw4bui4buST1DhurAsw5PhurDigJzhu4PFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sMON4buSw5JQ4bqwWOG7kERY4bqwWeG7tsOJUOG6sOG7ninhurDDjD1D4bqwxJHhu5LDkuG7tuG6sOG7tMOdJVZQw5ThurBQ4buQw4rhu6DhurBQ4buCUMOU4bqww4xDUeG6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4bueJeG7rlDDlOG6sOG7iMWo4buS4bqwUMOUJOG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDDjD1D4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHDo+G7keG6sMSD4buCUOG6sOG7tMWow4zhurBQxajhu5LhurDhu7TDneG7uOG6sOG6o0ThurDhu5Phu5Al4buww4zigJ3hu7XhurDhu5FEUMOU4bqw4bui4buST1DhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sFDhu5A7UMOU4bqw4buIReG7tOG6sMOU4buSw4nhu5LhurDhuqPhurDDjOG7hFjhurDhu7TGoFDhu5DhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq04bqy4bqw4bugxJDhurDDjFNQ4bqww5Thu4Io4bqw4bu04buST1DDlOG6sCxDUMOU4bqw4bui4buQ4buS4bqwRFjhurDhu4ojUMOU4bqw4bu04buQP8OM4bqw4bu04buS4buOUOG7s+G6sOG7iEXhu7ThurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhu5Dhu5LDkuG7tuG6sFnhu7bDieG6sOG7tOG7mMOM4buQ4bqww4w/w4zhu7PhurDDlFJY4bqwWOG7kEZQ4bqwUOG7glDDlOG6sMOMQ1HhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDhu7TDnVFQw5ThurBQ4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kEYo4bqw4buT4buQ4bu2RlDhurDDjOG7kOG7kkPhurDhu7JM4buz4bqw4buTw50l4busUMOU4bqw4buTxJHDo+G7keG6sMSD4buCUOG6sOG7tMWow4zhurBQxajhu5LhurDhu7TDneG7uOG6sOG6o0ThurDhu5Phu5Al4buww4zhurDhu4fEkOG6sOG7oMWo4bu04bqw4bu0w50l4busUMOU4bqww4zhu5Dhu7YoTlDhurDDjeG7ksOS4bu04buz4bqwLOG7sOG7kuG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sCwj4bqw4buIxJBR4bqw4bu0RVHhurBQw5Thu7bhu6ZQ4bqwUOG7kOG7glDhurDhu54/w4zhu7PhurDDjeG7puG7kuG6sOG7iiVXUMOU4bqwUOG7kOG7glDhurDhu7TEkOG7kuG6sOG7nsSQ4bqww4xRUOG6sMSo4bug4bqww4xEw4zhurDhu4rhu4JQ4bqw4bu0xajDjOG6sOG7tOG7kOG7kuG7jOG7tuG6sOG7suG7pOG6sFjhu5Ajw4zhurAsI+G6sMOM4buQUeG6sMOMw5lQw5ThurDDjOG7tsWow4zhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurBZ4bu2TuG6sOG7kCXhu6pQw5ThurDhu6Dhu5LDk1DhurBQ4bu44buS4bu14bqw4buF4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDhu57hu7bDmVDhurAl4bu24bqw4bu04buSTlDhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu4jFqOG7kuG6sFDDlCThurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4oCcLCZD4bqw4buQ4bumUMOU4buz4bqwLCZD4bqww4zhu5Dhu7YoTlDigJ3hu7PhurDDjFLhurDhu7TDneG7lFDhu5DhurDhu4jFqOG6sMOM4buQ4bu2SFDhurDhu4jEkFHhurDhu7RFUeG6sCzDk+G6sMOM4buQ4bu2KE5Q4bqw4bugw5lQ4bqwUMOU4buQ4buSw5JY4bqwLCPhu7PhurBY4buQSOG7oOG6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4buIRVHhurDhu4gqw4zhurDhu7Thu6Thu7ThurAsxJDhurDhu57hu6Thu5LhurDhu7Lhu6RQw5ThurDhu57EkFDhu5DhurDhu6BFUOG7kOG7s+G6sMOU4buSw4lQ4bqw4buK4buW4buz4bqww4zhu5BDUOG6sOG7kFHEkOG7teG6sOG7heG7kOG7rOG6sCxHKOG7s+G6sCzEkOG7kuG6sFDhurrhu6DhurDhu5BUw4zhurDhu7TDnVbhurDhu55F4buS4bqw4buI4buCKOG6sOG7tHvhurDhu57DkuG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurAhT1jhurDhu55RReG7kuG6sMOU4buSVeG7kuG6sCzDk+G6sMOM4buQ4bu2KE5Q4bqw4bugw5lQ4bqww4w9Q+G6sOG7k8OdJeG7rFDDlOG6sMSD4buCUOG6sOG7tMWow4zhurBQxajhu5LhurDhu7TDneG7uOG6sOG6o0ThurDhu5Phu5Al4buww4zhurDhu7ThurpQw5ThurDhu7Thu7Dhu5LhurDhurLhuqThu6/hu7PhurDhu7R74bqw4buew5LhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqwIU9Y4bqw4bueUUXhu5LhurDDjOG7kOG7tihOUOG6sOG7oMOZUOG6sFbhurDhu6Aqw4zhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sMON4buUUOG7kOG6sMOU4buSw4nhu6DhurDhurJC4buv4bu14bqw4bqv4bq+w4zhurDDjeG7ksOS4bu04bqw4buy4buk4bqww5Thu5JEUeG6sCzhu5JOUOG6sOG7ikUo4bqww5Thu5JV4buS4bqww4zhu4RY4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG6suG6quG7s+G6rOG7r+G6sCzEkOG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDhu4pFKOG6sMOU4buSVeG7kuG6sMOM4buEWOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG6pOG7s+G6qOG7r8O94bqw4bqy4bq24bq24buv4bqww4xEUOG6sMONxajhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqww4w9Q+G6sFDhu5DEkOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7iOG6uOG6sMON4buST+G7tOG6sOG7sjrhurDhu4ojUMOU4bqw4bugRCjhurAs4buS4bqw4bu04buYUOG7kOG6sCzEkOG6sOG7sjrhurDhu4ojUMOU4bqw4bugRCjhurAs4buS4bqw4bu04buYUOG7kOG6sOG7iOG7jOG6sOG7slFFUOG6sMOU4buSRFHhurBEUOG7teG6sOG7k8OdUVDDlOG6sOG7iFLhurDhurLhurbhurbhu6/hurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4buI4bq44bqw4buyOuG6sOG7iiNQw5ThurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu7Thu5BFUeG6sMOU4buSRFHhurBEUOG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7tDrhu7Xhu7Xhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6o8OJUOG6sOG7tOG7kOG7glDhurDhu7Thu5BGKOG6sOG7k+G7kOG7tkZQ4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqwUOG6uuG7oOG6sOG7nuG7ksOTUOG6sOG7iEXhu7ThurDhu4pDUOG7kOG6sOG7kOG7ksOS4bu24bqww4zhu5Dhu5JPUOG6sOG7suG7muG6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7iOG7tkPhurDDjOG7hFjhurDDjOG7quG6sOG7slbhu7PhurDDjOG7hFjhurDhu7TGoFDhu5Dhu7PhurDhu4gl4buuw4zhurDhu7Thur5Qw5ThurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhuqPDilDDlOG6sOG7ouG7kMSoUOG7s+G6sGThu5Lhu4Qo4bqw4bui4buQxKhQ4bqww4w9Q+G6sMOMRMOM4bqww4zhu4RY4buz4bqww4xEw4zhurBQw5TEkFDhu5Dhu7PhurDhu57EkOG6sOG7oMWo4bu04bqw4bu0w51RUMOU4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu7Thu4Thu6DhurDDlCXhu6pQw5ThurDhu7JEUMOU4bqwLMOT4bqwLOG7ksOSw4zhurDigJzEkVTDjOG6sCzEkOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4bu04buQxKhR4bqw4bu0JeG6sOG7tCVWUMOU4buz4bqw4buIRVHhurDhu4gqw4zhu7PhurBY4buQUVDDlOG6sMOMRMOM4buQ4bqwxJHhu6bhurDDo+G7kOG7mOG6sOG7g+G7klDhu5DigJ3hu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOA4buTw7Thu5nhu4Vk4bqw4buH4bqlw4EvWMOA

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]