(vhds.baothanhhoa.vn) - “Mẹ ơi! Sắp tới, khảo sát chất lượng cuối kỳ II, phòng giáo dục huyện mình yêu cầu điều động giám thị coi và chấm thi chéo bài thi giữa các trường mẹ ạ! Lâu nay dịch bệnh, toàn học online, kiến thức chẳng được bao nhiêu, chúng con còn đỡ, chứ các em lớp 1 như Ngọc Anh nhà mình thì thế nào mẹ nhỉ?”.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhw43hu7Xhu6fDreG6r8O14buRY+G7n+G6r8O9Y+G7s+KApuG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu6PhuqDhu63hu6HDtWEvw73hu7N5cOG7ocO1w6FhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Oh4oCc4bueauG6r+G7qeG7kTfhuq/DneG6u3fhuq/hu7Phu6vhu5E14bqv4budw7RlcOG6r8O9Y+G7s+G6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r8Ot4bu1w7nhu5Hhuq/hu53huqbhuq/hu5Dhu5A14bqvd8O0cuG7ocO14bqvw7Xhu5FjcOG6r8OsQcOt4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buf4buZ4buhw7Thuq/Dgm3hu7Xhuq/DreG7heG7teG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r8O14buRY+G7n+G6r+G7s8O04buV4bqvw61w4buR4bqv4bq2ZOG6r8Otw7Thu4Phu5/huq/hu7PDtOG7keG6r8Otw7TEqXDhuq9pZOG7keG6r+G7s8O04buR4bqvw7Xhu5HhurBi4bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hu59q4bqvxJE34bqv4bui4buH4bu14bqv4buhYsOC4bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Q14bqv4buzcGThu6Hhuq/DtHPDreG6r3Dhu6Hhu6Phu5Hhu6Hhu4k14bqv4bud4buRbuG7oeG6r+G7s8O04bqiw63huq/DrcO04bq/4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r2licOG6r+G7ocO04buRbeG7tTXhuq/DrcO04bu34buhw7Xhuq/DrXDhu6Hhuq/DrXLhu6Hhuq/hu4t2NeG6r8Otw7ThuqLhuq/DrWPDreG6r+G7ieG7n+G6r+G7o+G7q3fhuq/hurfhuq/hu6HDtOG6oOG6r+G7oMO1c8Ot4bqvQuG7ocO04bqv4buhw7Rk4bqv4buf4buZ4buhw7Thuq/hu7PDtOG7meG6r+G7s8O0buG6r+G7oWRw4bqv4bufauG6r+G7ocO04buXMuKAnTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJeeG6r8Os4buzw7Thu7Xhu59pxIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/DouG6peG6sXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurfhuq0v4bq34bqr4bq1w6zhurfhurfhuqXhuqXhurfhurHhuqfhu7PhurfhuqfhurXhuqfhu6PhuqUtaeG6tzbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPDjeG7teG7p8Ot4bqvw7Xhu5Fj4buf4bqvw71j4buz4oCm4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r+G7o+G6oOG7reG7ocO1xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPDouG6peG6scSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Oh4buKw4Phu6HDteG6r+G7i8Oy4bqvY3fhuq/hu6PEgsOt4bqvw7Rzw63huq/DtGThu6HDtOG6r+G7i8Oo4bqv4buhw6rhu6HDteG6r+G7s3lrNuG6rzhF4buhw7Thuq/hu5/hu5Hhu6HDtOG6r8O0c2I24bqv4bugw7Xhu7Xhu6Xhu6Ez4bqv4buQ4buh4buz4buJeeG7oeG7ieG7szlhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bui4bux4buR4bqvw63DgWLhuq9Xw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7ouG7keG7ocO04bqv4budw7Thu5Fu4buh4bqvw63DtOG7leG6r+G7nmLhu5Hhuq/DrcO04bun4buz4bqvw6zEkTNhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6r+G7oHHhu5Hhuq/hu6HDtOG6oOG6r8OtcOG7oeG6r8Otw4Dhu6HDteG6r8OtceG6r+G7o+G6pDXhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r3jhu7Vi4bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq944bu1Y+G6r3fDtOG6osOt4bqv4buzxJF3NeG6r8O04buF4bu14bqvw7Ru4buz4bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hu4tv4bu14bqvd8O0ZeG7keG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw7Rzw63huq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7tcOCbuG7oTbhuq/hu4pu4buh4bqv4buj4bu3w63huq/hu4vhu5Hhuq/DtHPDreG6r+G7s8O04buZ4bqvaeG7leG7s+G6r+G7ncO0Z+G7teG6r+G7s3li4buhw7U14bqvw61x4bqv4budw7Thu5Hhuq/DrcO64bqv4buzeXLhuq/DrXLhu6Hhuq/DrcO04bqgYuG6r3l14bqv4bufw6rhu7Phuq/hu6HDtGLhu7U24bqv4bugw7ThuqDhuq/DrWPDreG6r8OtcOG7oeG6r+G7o+G7q3fhuq/hu6Phu6vhu6E14bqv4bq24buRw7PDreG6r8O94bq7d+G6r+G6tG534bqvw61w4buR4bqv4buzw7Thu5E14bqvw63DtOG7g+G7n+G6r+G7s8O04buR4bqvw63DtMSpcOG6r+G7o2Thuq/DvcSC4bqvw63hu4Xhu6Hhuq/hu7PDtOG7kW7hu7M14bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buJ4buf4bqv4buj4burd+G6r+G6t+G6r+G7s8O04buZ4bqvw63DgOG7ocO14bqv4buLY+G7ocO14bqvd8O0ZeG7keG6r8O94bu1w4Lhuq/hu6HDtcO0xqHhuq/DrXDhu6Hhuq/EkTdhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6r8ONw7Thu7fhu6HDteG6r8OtcOG7oeG6r+G7o+G7q3fhuq/huqXhuq954bul4buR4bqv4bufZOG6r+G7ocO1w7Thu4nhuq/hu6Fx4buR4bqv4bq2aOG7oeG6r+G7s8O04buDw4Lhuq954bu14buh4bqv4bufauG6r8SRN+G6r8ONw7ThuqLhuq/DrWPDreG6r+G7ieG7n+G6r+G7o+G7q3fhuq/hurc14bqv4bq2ZHDhuq93w7Ry4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7keG6r+G7s8O04buFw4Lhuq/DrcO64bqvw7Xhu5FjcOG6r+G7o8SR4bqvw7Rw4bq7w6014bqv4buj4bu3w63huq/hu4txNeG6r8Otw7ThurDhuq/hu6HDtcO0xqFi4bqvw63DtOG6u8Ot4bqvw63DtOG6v+G7ocO14bqvw61y4buh4bqvw7Xhu5nhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buzw7Thu5nhuq/DvWJw4bqv4bujZOG7n+G6r2lk4buR4bqv4buzw7nhu7Phuq/hu4vhuqDhu63DrTbhuq/hu6Bu4bu14bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu6HDtOG6oOG6r+G7oWTDgjXhuq/DrXDhu6Hhuq/hu7PDtOG7g8OCNeG6r8OtY8Ot4bqv4buJ4buf4bqv4buj4burd+G6r+G6t+G6r+G7o2Thuq/hu53DtMWp4bqv4buhw7Thu4Phu7M24bqvw41x4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu6PEkeG7keG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r3fDtGXhu6Hhuq9j4buhw7Thuq/hu4vhu7fhu6HDteG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G7s8O0xILDreG6r+G7s27huq/hu4PDguG6r+G7n2rhuq/EkTdhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6ryo24bqvSeG7meG7ocO04bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r8O0w7rhu5/huq/hu6FkcOG6r8Otw7rhuq/DrcO0w4Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqvw61x4bqv4bq24buRw7PDreG6r2lm4buhNeG6r+G7s8O04buFw4Lhuq/DrcO64bqvw7Xhu5FjcOG6r+G7ncO0Y8Ot4bqvw6zEkcOC4bqv4buzw7Riw4I14bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvacSR4buh4bqv4buLw6nhuq/DveG7reG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7n+G7tcO54buh4bqv4buL4buR4bqvw7Rzw63huq954bul4buRNeG6r8Otw7ThuqLhuq/hu4vDg+G7ocO14bqv4buhceG7keG6r+G7o2Thuq/hurZkcOG6r3fDtHLhu6HDteG6r+G7s8O04buR4bqv4buh4bqwYjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6r+G7iuG7reG7s+G6r8Otw7rhuq/DrcO0w4Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqvw63DgWLhuq/hu4nhu5/huq/DrXDhu6Hhuq9p4buV4bqv4buhw7Thu5Hhu43hu5/huq/DjVA74buQw4wt4bq34bqrNeG6r8OtY8Ot4bqv4bufauG6r+G7s+G7h+G7n+G6r8O9xILhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7ocO0ceG7n+G6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7ocO0YuG7tTXhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq9pxJHhu6Hhuq/hu53DtHHDreG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7n+G7tcO54buh4bqv4buL4buR4bqvw7Rzw63huq/hurbhu5nhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq93w7Rl4buR4bqv4oCcw63DuuG6r8Otw4Fi4bqvw61w4buh4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6DDtcO04buJ4bqvw63hu4fhu7Xhuq/DrcO04bu1w4LDs+G7oeG6r8Otw4Fi4bqv4bufauG6r+G6tmThuq/DrcO04buV4bqv4buhw6nDguG6r8O14buR4buxNeG6r+G7oMO1c8Ot4bqvQuG7ocO04bqv4buhw7Xhu6nhuq/hu6HDtWPDreG6r8O0dOG7kTNhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6r+G7oMOpw4Lhuq/DteG7keG7seG6r8OtcOG7oeG6r+G7ocO1w7Thu4nhuq/hu59q4bqv4bq24bur4buR4bqvw63DtOG7leG6r+G7oXHhu5Hhuq/DrcO04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7n2Thuq/DrcO04bq/4buhw7Xhuq/DtOG7kcOy4bu14bqvw7Xhu5nhuq/DrWUy4bqvLeG6r+G7omThuq/hu6HDtOG6oOG6r+G7s8O0buG6r+G7oWRw4bqvw7Rl4bqv4bufajJhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugw7XDtOG7ieG6r+G7ieG7n+G6r8O0dOG7kTXhuq9Xw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7ouG7keG7ocO04bqv4buj4buRbuG7oeG6r+G7s8O0cOG6u+G7ocO1M2Evd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Et4bqv4buyw7Ru4bqv4buhZMOC4bqv4buhw7TEqTPhuq/DneG6u3fhuq/hu7Phu6vhu5Hhuq/hu7PDtOG7keG6r8O0c8Ot4bqv4bud4bqm4bqv4buQ4buQNeG6r8Otw7rhuq/DteG7kWNw4bqv4buj4burd+G6r+G7ieG7n+G6r8O9bOG6r3fDtGXhu5Hhuq/DvWLhu6HDteG6r+G6t+G6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7ncO0Y8Ot4bqv4buLw7Lhuq/DrXDhu5Hhuq/hurZk4bqvw63DtOG7g+G7n+G6r+G7s8O04buRNuG6r8ONcuG7oeG6r8OtY8Ot4bqvw63DuuG6r8O14buRY3Dhuq/hu6/huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hu6FkcOG6r+G7i3Hhuq/DvWzhuq/hurZv4bqv4buzeeG6oOG7seG7ocO14bqv4buJ4buf4bqv4buzecO64buhw7Xhuq/hurZk4bqvw63DtOG7g+G7n+G6r+G7s8O04buR4bqvw61jw63huq/hu4nhu5824bqvSW3hu6Hhuq/DrcSR4buhw7Thuq/hu4txNeG6r8OtY8Ot4bqv4buJ4buf4bqvw71s4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu4tj4buhw7Thuq/DvcO54bqvaWNw4bqvw6xi4buhw7Thuq/hu7PDtOG7iXDhuq/hurbhu4Xhu6Hhuq9iNeG6r2k14bqvw63igKbhuq/hu7LhuqLDreG6r+G7o2Thuq/DrWPDreG6r+G7ieG7n+G6r8O9bOG6r3fDtGXhu5Hhuq/hu6HDteG7peG7keG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DrWPDreG6r2nEkeG7oeG6r+G7o+G7q3fhuq/hu53DtGPDreG6r+G7oeG6sGI2Njbhuq/hu4jhu5/huq/DtOG7kcOy4bu14bqvw63DtOG6oGIyYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOdYuG7teG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8O04bul4buRNeG6r+G7oMO1c8Ot4bqvQuG7ocO04bqvw63DgOG7ocO14bqv4buj4bux4bqv4buf4bux4bqvw7Thu5HDsuG7tTNhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6r+G7oMO04bqg4bqv4bq2ZsOC4bqv4bujZOG6r8OtY8Ot4bqv4buzw7Thu4XDguG6r8Otw7rhuq/DteG7kWNw4bqvw63DgWLhuq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hu4nhu5/huq93w7Rl4buR4bqv4buL4buR4bqvw7Ru4buz4bqvZOG6r8Otw7Thu5Uy4bqvw43DtOG7t+G7ocO14bqv4buJ4buf4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buzw7Thu5PDrcO04bqvw61jw63huq/hu7PDtOG7hcOC4bqvw63DuuG6r8O14buRY3Dhuq/hu53DtGPDreG6r8OsxJHDguG6r+G7i+G7h+G7tTfhuq9JxJHhu6Hhuq/hu6FkcOG6r8Otw4Dhu6HDteG6r8O94but4bqvw63DtOG7leG6r8SRN+G6r8OUw7rhu5/huq/hu7N54bqg4burw63huq/DrcO64bqvw7Xhu5FjcOG6r+G7ieG7n+G6r8O54bufNeG6r8Otw7rhuq/hu53DtGPDreG6r8OsxJHDguG6r+G7s8O0YsOC4bqv4bufZOG6r8OtceG6r2nEkeG7oeG6r8OtcuG7oeG6r+G7ncO0ccOt4bqv4buhw7TDqOG6r+G7neG7kWI2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoS3huq8qNuG6r8ONY8Ot4bqvw63DtOG7leG6r+G7o+G7q+G7oeG6r3nhu6Xhu5Hhuq/hu59k4bqv4bq2aOG7oeG6r8OtcuG7oeG6r3nhu7Xhu6Hhuq/hu4vhu4fDguG6r+G7oWTDgjbhuq/hu6Bu4bu14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8Wp4buR4bqvw63DtMSpcOG6r8O14buRY3Dhuq/hurbhu5Ft4buh4bqv4buv4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7s8O04buZ4bqvw61y4buh4bqv4buLduG6r+G7ieG7n+G6r8SRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Et4bqv4bue4buZ4buhw7Thuq/hu6/huq/hurbhu7nhu6HDteG6r+G7ocO64buhw7Xhuq/hu7PDtMO64buh4bqv4bufZOG6r8OtcuG7oeG6r+G7ocO04bqg4bqv4buzw7Ru4bqv4buhZMOCNeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r2nhu5Fu4buz4bqvw61jw63huq9pxJHhu6Hhuq/hu6/huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r3fDtMO54bqv4buzw7Thu5nhuq/DvWJw4bqvw63DtOG7leG6r+G7ocO04buXMmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Et4bqvKjXhuq/hu59k4bqvw63DtOG7leG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r2nhu5Fu4buz4bqv4buh4bqwYuKApuG6r+G7ieG7n+G6r8SRN2Evd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu5zDtMO64buhw7Xhuq/hu53DtOG7k+G6r2nGsOG7ocO14bqv4buhw7Thu5Ft4buh4bqv4buj4bq74buhw7Xhuq/hurThu7XDueG7ocO1NuG6r+G7oMO1w7Thu4nhuq/DreG7h+G7teG6r8Otw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r8OtcOG7oTXhuq/DrcO04buV4bqv4bueYuG7keG6r+G7s8O0aOG7oeG6r+G7s8O04bux4bqveeG7peG7keG6r+G7s8SC4bqv4buLw6rhu7Phuq95YuG6r2nhu5Fu4buz4bqvaWJw4bqvw63hu4fhu7Xhuq/DtHThu5EzYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoS3huq/hu4rhu4fDguG6r8Otw7Thu5fhuq/hu6Nk4bqv4bud4bqm4bqv4budw7RlcOG6r8O9Y+G7szXhuq/hu4tj4buhw7Thuq/DteG7kWPhuq/DreG7tcO54buR4bqvw7Rzw63huq/hu53huqbhuq/hu5Dhu5Dhuq/hu4vDueG7keG6r+G6tuG7q+G7keG6r2lmw63huq/hu7Phu5HDsuG7teG6r8O0c8OtNuG6r8OU4bup4buh4bqv4buh4bqwYjXhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DtHPDreG6r8O94buR4buhw7Thuq/hu6Phu6t34bqv4bq34bqv4bq2ZOG6r+G7o+G7q3fhuq/hurPhuq/hu7PDtOG7g8OC4bqvw7Xhu5FjcOG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu6PEkeG6r+G7i27hu6E14bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqv4buJ4buf4bqvw61x4bqvaeG7leG6r2Xhu6HDtOG6r8O04bqg4buv4buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq/hu6PhuqQ14bqv4budw7Rl4bqv4buh4bq54buhw7Xhuq/hu6Nk4buf4bqvaWThu5Hhuq/hu7PDtOG7keG6r+G7ncO0w7rhu6HDtTJhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhLeG6rzvhu5HDs8Ot4bqv4bujZOG7n+G6r+G7oWTDguG6r8OtceG6r+G7s8O0ZuG7s+G6r8O9xILhuq/DreG7heG7oeG6r+G7s8O04buRbuG7s+G6r+G7ncO0w7rhu6HDtTXhuq/DtGLDguG6r+G7o8SR4buR4bqv4bujZOG7n+G6r2Xhu6HDtOG6r8O04bqg4buv4buhw7Xhuq/hu4tu4buh4bqv4buz4buH4buf4bqv4buj4bqk4bqvw7Rzw63huq/DveG7keG7ocO04bqvaWbDreG6r+G7s+G7kcOy4bu14bqvw7Rzw6014bqv4buLw6rDreG6r2nhu5HDs+G7s+G6r+G7o2Thuq/hu4vDueG7keG6r+G6tuG7q+G7keG6r8O0c8Ot4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7o+G7q3fhuq/hurcy4bqv4buKceG6r+G7o2Thuq/DrcO04bqgYuG6r+G7oXHhu5Hhuq/hu4tu4buh4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7i+G7keG6r+G7ocO14bqg4butw63huq/hu6PEkeG7keG6r+G7n0HDreG6r+G7i+G7k8Otw7Thuq/hurZk4bqv4buhw7Xhu7XDgm3hu6Hhuq/hu7PhurvDreG6r+G7i2Phu6HDtOG6r8O14buRY+G6r8O0c8Ot4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7s+G7kcOy4bu14bqvw7Rzw63huq/DrHDhuq9J4bun4bqvw5Xhu5FjcOG6r8OsQcOt4bqv4bq2ZOG6r+G7imRw4bqv4buzxJFw4bqv4buLb+G6r3liNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7J5cOG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqvw63DtOG7leG6r+G7nmLhu5Hhuq9pxrDhu6HDteG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r8O04buRw7Phu6Hhuq9pYnDhuq/DrOG7g+G7teG6r8Otw7Thu4Phu5/huq/DtHThu5E3NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoWHDveG7s3lw4buhw7XDocOUcGThu5Hhuq/hu7LDtOG7tWEvw73hu7N5cOG7ocO1w6FhL3fDoQ==

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]