(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Thọ Xuân cùng đại diện con cháu của gia đình cụ Trịnh Đình Hường và Trịnh Thị An ở xã Xuân Yên (nay là xã Phú Xuân), huyện Thọ Xuân vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại Trường Tiểu học Phú Xuân, THCS Phú Xuân và Trường THPT Lê Hoàn (Thọ Xuân).
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU5w6rhurvhur0zMGrhu5RU4bug4bue4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG6vOG6ueG7ruG6o1XFqMavVeG6u8OqJOG6vVUy4bqvO1U64bqn4bqhMVU7MuG6o1Uy4bqvO1Xhursz4bqhMlXhuqExMsOo4bqjVeG7i2Zj4bq9VWEyw6NVMuG6rztVMTPhurEzVeG6vVgzVTLDqmpd4bqhVeG6vDLhuq9VxKjDqj3huqHhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRldyHhu64sVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVTnDquG6u+G6vTMwauG7lFThu6B34bqlM1VBMsOqan3huqFVMuG6rztV4bq9N+G6oTJV4buLV1V34bqlM1VBMsOqan3huqFVMuG6rztVMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oVU74buB4bqhMVUuWDNVLDNd4bqhVTvhuqPhuqFVOzJWw6pVO+G7g+G7rlUxM+G7rlUuNeG6oTJVO+G7h1Xhurzhurk24bqhMlV0NeG6oTJVd2Zi4bqhMVXhu4tXVeG6vOG6uTbhuqEyVeG6vDI2VcOz4bqhVWRVxKnDnVXEqMOqPeG6oVVKe+G6oVXhu5zhuqHhu65qVcOhV1XEqcOdVUUy4bq/VcSow6o94bqh4bui4buWVTLDqmpd4bqhVeG6vDLhuq9VxKjDqj3huqFV4buLaOG7rlXhur3huqdVOzJnO1Xhur3hurnhu67huqNVMuG6rztVOuG6p+G6oTFVOzLhuqNVMuG6rztV4bq7M+G6oTJV4buLZmPhur1VYTLDo+G7llUy4bqvO1UxM+G6sTNV4bq9WDNV4bq84bq5ZmLhuqExVeG6vDMiw6pVMuG6rztVRTLhur9VxKjDqj3huqHhu5ZV4bq8d3LhurpVRTLhur9VxKjDqj3huqFV4buLV1XhurzhurlmYuG6oTFV4bq8d0XhurxVw4F7VXfhuqNX4bqhVeG7nOG6vDLhuq9VxKjDqj3huqHhu6LGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xULOG6vTLDqsOgOlUzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXhu7DDmsOaZcSp4buUVTIhMzEy4bq94buYVcavw5rDmmXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOZ4buoL8OZ4buo4buoLMavw5rhu6zFqOG7sMOa4buq4bq94bus4buq4bus4buow5rDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zFqOG7puG7plRV4buuw6Hhur3hu4xU4bq84bq54buu4bqjVcWoxq9V4bq7w6ok4bq9VTLhuq87VTrhuqfhuqExVTsy4bqjVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVeG6oTEyw6jhuqNV4buLZmPhur1VYTLDo1Uy4bqvO1UxM+G6sTNV4bq9WDNVMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oVRV4buJMyzhur0y4buMVOG7sMOaw5pUVTIhMzEy4bq94buMVMavw5rDmlRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bug4bq84bq54buu4bqjVTLhuq87VTrhuqfhuqExVTsy4bqjVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVeG6vOG6uWZi4bqhMVXhurx3ReG6vFXDgXtVd+G6o1fhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU5w6rhurvhur0zMGrhu5RU4bugxKjDqiThur1V4bq9Mj3huqFV4bq9aFUxM+G7rlUuNeG6oTJVMjN9w6pVMuG6rzvhu5ZV4buL4bqrM1Xhur014bqhMlU7WcOgVTJm4bqr4bqhMVXhu4tbVTvhuqUzVeG6oTHDqsOi4bqh4buWVTvhuqPhuqFVOzJWw6pV4bqh4bqlM+G7llXhuqEx4bqjWDNVO+G7g+G7rlUxM+G7rlUuNeG6oTJVO+G7h1Xhurzhurk24bqhMlV0NeG6oTJVd2Zi4bqhMVXhu4tXVXLhu4dV4bq84bq5NuG6oTJV4bq8MjZVw7PhuqFVMjNd4bqhVS7hu67huqExVeG6uzPhuqEyVeG6u+G6teG6oTHhu5ZVw6FXw6BV4buLM1074buWVTLhuq87VeG6vSplVeG6veG6uXvhuqFVw6Dhuq8zVcOgM1vhuqFVLiThur1V4bqhZuG6qztV4buLV1VkVeG6oWbhuqs7VeG6oTHhuqNXM1Uuw51VLFfhuqEyVcOg4bql4bq9VWUyJeG6oVXDoWbhuqnhuqExVTJmw6pV4buLV1Xhur0yw6pV4bqhMiplVTvhu4Phu65VMTPhu65VLjXhuqEyVeG7g+G6oTFVMuG6pVXhurvhurVV4bq9M1vhuqFV4buow5pV4bq94bq5M13DqlUuw6LhuqExVS4iVeG6veG6ueG7ruG6o1Uy4bqvO1U64bqn4bqhMVU7MuG6o1XFqMavVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVeG7i2Zj4bq9VWEyw6Phu5ZVMuG6rztVMTPhurEzVeG6vVgzVcOpw6p7VTJm4bqp4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVTnDquG6u+G6vTMwauG7lFThu6DhurwyIeG6o1Uuw6Phu5ZVLlgzVSwzXeG6oVV34bqlM1VhMsOqan3huqFVMuG6rztV4bq9N+G6oTLhu5ZVd+G6pTNVQTLDqmp94bqhVTLhuq87VTLDqmpd4bqhVeG6vDLhuq9VxKjDqj3huqFV4buLV1UuWDNVLDNd4bqhVTvhuqPhuqFVOzJWw6pVO+G7g+G7rlUxM+G7rlUuNeG6oTJVO+G7h1Xhurzhurk24bqhMlV0NeG6oTJVd2Zi4bqhMVXhu4tXVTvhu4dV4bq84bq5NuG6oTJV4bq8MjZVw7PhuqFVLsOdVeG6veG6ueG7ruG6o1XDmcavVeG6u8OqJOG6vVUy4bqvO1U64bqn4bqhMVU7MuG6o1XDmcavVSHDoFUy4bqvO1Xhursz4bqhMlXhurzhurlmYuG6oTFV4bq8MyLDqlUy4bqvO1VFMuG6v1XEqMOqPeG6oeG7lFXDmcavVeG6u8OqJOG6vVUy4bqvO1U64bqn4bqhMVU7MuG6o1XDmcavVSHDoFUy4bqvO1Xhursz4bqhMlXhurzhurlmYuG6oTFV4bq8d3LhurpVRTLhur9VxKjDqj3huqHhu5ZVw6Dhuq0zVeG6u8OqJOG6vVUy4bqvO1U64bqn4bqhMVXDmVXhur3hurkzXcOqVS7DouG6oTHhu5RV4bq94bq54buu4bqjVcOZxq9V4bq7w6ok4bq9VTLhuq87VTrhuqfhuqExVTsy4bqjVcOZxq9VIcOgVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVeG6vOG6uWZi4bqhMVXhurx3ReG6vFXDgXtVd+G6o1fhuqHhu5ZVw6Dhuq0zVeG6u8OqJOG6vVUy4bqvO1U64bqn4bqhMVXhu6RV4bq94bq5M13DqlUuw6LhuqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFXhurkzMTLhur3hu5RU4bugReG6uuG7ni9l4bug

PS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]