(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Thọ Xuân cùng đại diện con cháu của gia đình cụ Trịnh Đình Hường và Trịnh Thị An ở xã Xuân Yên (nay là xã Phú Xuân), huyện Thọ Xuân vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại Trường Tiểu học Phú Xuân, THCS Phú Xuân và Trường THPT Lê Hoàn (Thọ Xuân).
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG7pGhpZ+G6p+G6pcOh4bumSWdA4bqn4busWcOd4busaMOtKGnhu6zDoOG6q1vhu6x94bq54bqlw6Hhu6xbw6Dhuqfhu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhuqXDocOgw6jhuqfhu6zDsmvhu4Fp4bus4bqzw6Dhuq3hu6zDoOG6q1vhu6zDoeG6oWLhuqHhu6xpJOG6oeG7rMOgw63DtTfhuqXhu6xJw6Dhuqvhu6zhu47DrSHhuqXhu6QvaGln4bqn4bqlw6Hhu6bhu6Qvw6BW4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcOAIEBd4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bumw4DDqeG6oeG7rOG6ssOgw63DtTXhuqXhu6zDoOG6q1vhu6xp4bqv4bqlw6Dhu6zDsj3hu6zDgMOp4bqh4bus4bqyw6DDrcO1NeG6peG7rMOg4bqrW+G7rMOgw63DtTfhuqXhu6xJw6Dhuqvhu6zhu47DrSHhuqXhu6xb4buL4bqlw6Hhu6wiJOG6oeG7rF3huqE34bql4busW+G6p+G6peG7rFvDoCPDreG7rFvEqUDhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoOG7rFvhu4nhu6xJZ8SD4bqlw6Dhu6zhu7HDo+G6pcOg4busw4Br4bq/4bqlw6Hhu6zDsj3hu6xJZ8SD4bqlw6Dhu6xJw6DEg+G7rOG7l+G6peG7rOG7h+G7rOG7jyrhu6zhu47DrSHhuqXhu6zDlTThuqXhu6zDmuG6pUDDteG7rOG6tT3hu6zhu48q4bus4buEw6DDrOG7rOG7jsOtIeG6pcOZU+G7rMOgw63DtTfhuqXhu6xJw6Dhuqvhu6zhu47DrSHhuqXhu6zDsm1A4busaeG6ueG7rFvDoGxb4busaWdA4bqn4busw6Dhuqtb4busfeG6ueG6pcOh4busW8Og4bqn4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busw7Jr4buBaeG7rOG6s8Og4bqtU+G7rMOg4bqrW+G7rMOh4bqhYuG6oeG7rGkk4bqh4busSWdr4bq/4bqlw6Hhu6xJ4bqhOMOt4busw6Dhuqtb4bus4buEw6DDrOG7rOG7jsOtIeG6pVPhu6xJw4Dhu6lI4bus4buEw6DDrOG7rOG7jsOtIeG6peG7rMOyPeG7rElna+G6v+G6pcOh4busScOA4buESeG7rOG6tDThu6zDgOG6pz3huqXhu6zDmknDoOG6q+G7rOG7jsOtIeG6pcOZVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4busWyDhuqVpIGdS4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7BdacOgw63Don3hu6zhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDneG7ruG7ruG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dW4buyL1bhu7Lhu7Jdw53hu67hu7hZ4bu24buu4bu0aeG7uOG7tOG7uOG7suG7ruG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4buaWVhY4buw4busQOG6tWnhu5rhu7BJZ0Dhuqfhu6xZw53hu6xow60oaeG7rMOg4bqrW+G7rH3hurnhuqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rMOg4bqrW+G7rGjhuqHhuqXDoOG7rOG6pcOhw6DDqOG6p+G7rMOya+G7gWnhu6zhurPDoOG6reG7rMOg4bqrW+G7rMOh4bqhYuG6oeG7rGkk4bqh4busw6DDrcO1N+G6peG7rEnDoOG6q+G7rOG7jsOtIeG6peG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOd4buu4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4busWyDhuqVpIGdS4buw4bumSWdA4bqn4busw6Dhuqtb4busfeG6ueG6pcOh4busW8Og4bqn4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busSWdr4bq/4bqlw6Hhu6xJw4Dhu4RJ4bus4bq0NOG7rMOA4bqnPeG6pVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bum4buOw60oaeG7rGnDoCHhuqXhu6xpbeG7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOg4busw6DhuqE1w63hu6zDoOG6q1tT4busw7LDquG6oeG7rGnDo+G6pcOg4busWyXDouG7rMOga8Oq4bqlw6Hhu6zDsjbhu6xbw6nhuqHhu6zhuqXDocOtZeG6pVPhu6xb4bqn4bql4busW8OgI8Ot4bus4bqlw6nhuqFT4bus4bqlw6Hhuqck4bqh4busW8SpQOG7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOg4busW+G7ieG7rElnxIPhuqXDoOG7rOG7scOj4bqlw6Dhu6zDgGvhur/huqXDoeG7rMOyPeG7rOG7qeG7ieG7rElnxIPhuqXDoOG7rEnDoMSD4bus4buX4bql4busw6DhuqE34bql4busIkDhuqXDoeG7rGjhuqHhuqXDoOG7rGjEkeG6pcOhU+G7rOG6tT3DouG7rMOy4bqhN1tT4busw6Dhuqtb4busaTzhu4Xhu6xpZzThuqXhu6zDouG6q+G6oeG7rMOi4bqhNuG6peG7rCIoaeG7rOG6pWvDqlvhu6zDsj3hu6zhu4fhu6zhuqVrw6pb4bus4bqlw6Hhuqc94bqh4busIirhu6xdPeG6pcOg4busw6LDqWnhu6zhu4XDoCnhuqXhu6zhurVr4bq94bqlw6Hhu6zDoGvDreG7rMOyPeG7rGnDoMOt4bus4bqlw6A84buF4busW8SpQOG7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOg4busxKnhuqXDoeG7rMOgw6nhu6xoxJHhu6xp4bqhNuG6peG7rOG7suG7ruG7rGln4bqhN8Ot4busImXhuqXDoeG7rCI44busaWdA4bqn4busw6Dhuqtb4busfeG6ueG6pcOh4busW8Og4bqn4busWcOd4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busw7Jr4buBaeG7rOG6s8Og4bqtU+G7rMOg4bqrW+G7rMOh4bqhYuG6oeG7rGkk4bqh4busZsOtNOG7rMOga+G6veG6pcOhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6ZJw6Ag4bqn4busIuG6rVPhu6wiJOG6oeG7rF3huqE34bql4busw4DDqeG6oeG7rOG6s8Ogw63DtTXhuqXhu6zDoOG6q1vhu6xp4bqv4bqlw6BT4busw4DDqeG6oeG7rOG6ssOgw63DtTXhuqXhu6zDoOG6q1vhu6zDoMOtw7U34bql4busScOg4bqr4bus4buOw60h4bql4busw7I94busIiThuqHhu6xd4bqhN+G6peG7rFvhuqfhuqXhu6xbw6Ajw63hu6xbxKlA4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6Dhu6xb4buJ4busSWfEg+G6pcOg4bus4buxw6PhuqXDoOG7rMOAa+G6v+G6pcOh4busw7I94busW+G7ieG7rElnxIPhuqXDoOG7rEnDoMSD4bus4buX4bql4busIirhu6xpZ0Dhuqfhu6xWw53hu6xow60oaeG7rMOg4bqrW+G7rH3hurnhuqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rFbDneG7rCDDouG7rMOg4bqrW+G7rGjhuqHhuqXDoOG7rElna+G6v+G6pcOh4busSeG6oTjDreG7rMOg4bqrW+G7rOG7hMOgw6zhu6zhu47DrSHhuqVS4busVsOd4busaMOtKGnhu6zDoOG6q1vhu6x94bq54bqlw6Hhu6xbw6Dhuqfhu6xWw53hu6wgw6Lhu6zDoOG6q1vhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6xJZ2vhur/huqXDoeG7rEnDgOG7qUjhu6zhu4TDoMOs4bus4buOw60h4bqlU+G7rMOi4bq74bqh4busaMOtKGnhu6zDoOG6q1vhu6x94bq54bqlw6Hhu6xW4busaWfhuqE3w63hu6wiZeG6pcOhUuG7rGlnQOG6p+G7rFbDneG7rGjDrShp4busw6Dhuqtb4busfeG6ueG6pcOh4busW8Og4bqn4busVsOd4busIMOi4busw6Dhuqtb4busaOG6oeG6pcOg4busSWdr4bq/4bqlw6Hhu6xJw4Dhu4RJ4bus4bq0NOG7rMOA4bqnPeG6pVPhu6zDouG6u+G6oeG7rGjDrShp4busw6Dhuqtb4busfeG6ueG6pcOh4busV+G7rGln4bqhN8Ot4busImXhuqXDoVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6xn4bqhw6HDoGlS4buw4bum4buESOG7pC/hu4Xhu6Y=

PS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]