(vhds.baothanhhoa.vn) - Được đầu tư xây dựng từ năm 2018 với nguồn kinh phí trên 500 triệu đồng, trích từ hỗ trợ của địa phương và xã hội hóa, khu vườn cổ tích Trường mầm non Thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn) là nơi nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho trẻ.
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7oeG7pjbhu4jDmcWoMuG7iCTDnTfhu4jhurfhuqEiJuG7iFV74buINuG7tFXDneG7iOG7szThuqEiJlnhu4gqUCrhu4gmPybhu4g2w53hu7jhu4g2NOG7oCbhu4jhu6FZ4buO4buIw71bJkYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu4vhuqEgVeG7iMOZUDfhu4g24bqh4buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4g2w6Phu4gm4buUKuG7iEvEqErDkuG7iOG6t13hu7Lhu4gmWTc8JuG7iCThu7Imw53hu4gyw53hu7Thu4g2NOG7qibhu4hOxKjEqOG7iDY04buy4buuN+G7iMOZPCZZ4bq+4buINjThu7RVw53hu4g2w6Phu4jDnX3hu4g2NCDhu4hVw6Hhu47hu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG7iOG6t8OU4buI4bq14buY4buIw50+4buy4buIw5064buO4bq+4buIJMOdN+G7iOG6t+G6oSIm4buIVXvhu4g24bu0VcOd4buI4buzNOG6oSImWeG7iCpQKuG7iCY/JuG7iOG7s8Od4bu44buINjThu6Am4buI4buhWeG7juG7iMO9Wybhu4jhu4LDnTfDouG7ribhu4jhu6FZ4buO4buIw71bJuG7hOG7iCXDlOG7iCZb4buy4buIJsOdw5Thu4g2NOG6oSImWeG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iFXDlVXhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4gmWT/DlOG7suG7iFnhu7Ii4buIJeG7qibhu4glXTLhu4hVw50/4buINjTGr+G7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdG4bukKkdGNTY0PyZZR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buKw5o2w503KlThu4jhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIw5LEqMSoMuG6tcOK4buIw53hu6Thu7JZw5024bq84buITkrDkzLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9LS0pPL0vEqMSow5pKS0tNS0pKNk9N4buMTeG7jCXEqOG7gD0yWeG6ujRE4buMTMOS4buK4buI4buOJTZE4buK4buh4bumNuG7iMOZxagy4buIJMOdN+G7iOG6t+G6oSIm4buIVXvhu4g24bu0VcOd4buI4buzNOG6oSImWeG7iCpQKuG7iCY/JuG7iDbDneG7uOG7iDY04bugJuG7iOG7oVnhu47hu4jDvVsm4buK4buI4bqz4buyw5o2w51E4buKw5LEqMSo4buK4buIw53hu6Thu7JZw502ROG7ik5Kw5Phu4rhu4gvR0YvNTY0PyZZR0Yv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4bq2XeG7suG7iDZ7Jlnhu4jDmuG7suG7ribhu4g24bu0VcOd4buINjThu6om4buITsSoxKgqS+G6vuG7iCTDnTfhu4jhurfhuqEiJuG7iMOZ4bqhIFXhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jDmcWoMuG7iCrhu5Y24buI4bq3XeG7suG7iMOd4buu4buINsOdKSZZ4buINuG6oSAmWeG7iFXDlVXhu4gmw53hu54m4buI4bq3UTbhu4hVe+G7iDbhu7RVw53hur7hu4jDnT/hu5A24buIw53hu7Ymw53hur7hu4jhurU3Jlnhu4gzN+G7jibDneG7iMOZ4bqhIFXhu4g2NDwmWeG7iFXDlVXhu4glP+G7kOG7suG7iFUu4bq+4buIVeG7nsOi4bq+4buIw50/4buO4bq+4buIJcOV4buIWVAm4buIWcOg4buy4bq+4buINsOd4bueJuG7iDbDneG7suG7ribhu4jhurdd4buy4buINsOd4buy4buqJuG7iCbDneG7suG7qibhu4Dhu4jhu6HDneG6sSZZ4buIVcOd4buy4buwVeG7iCUpMuG7iOG6teG7pOG7iCjhu4g2KOG7iFQu4buIw5nhu7Lhu4jDmeG6oSBV4buIVcOVVeG7iFUo4buINlEm4buIw5phJlnhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4glw5Qq4buIJlvhu7Lhu4g2NDwmWeG7iMOdP+G7juG6vuG7iMOZPOG7iMOaOSZZ4buIJlk/w5Thu7Lhu4g2NCLhu7LigKZGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7pCpHRjU2ND8mWUdG4buyKlnhu4hVJeG7jjU1ROG7iuG7ssOt4bukJjbhu6Q04buK4buINTbDoiXhu6RE4buK4bqz4buyw5o2w53hurzhu4jDksSoSjLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE5Kw5Iy4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tKTy9LxKjEqMOaSktLTUzEqEo2T8SoTk1LJcSo4buAPTJZ4bq6NERN4buMxKjhu4rhu4jhu44lNkThu4rhu6Hhu6Y24buIw5nFqDLhu4gkw5034buI4bq34bqhIibhu4hVe+G7iDbhu7RVw53hu4jhu7M04bqhIiZZ4buIKlAq4buIJj8m4buINsOd4bu44buINjThu6Am4buI4buhWeG7juG7iMO9Wybhu4rhu4jhurPhu7LDmjbDnUThu4rDksSoSuG7iuG7iMOd4buk4buyWcOdNkThu4pOSsOS4buK4buIL0dGLzU2ND8mWUdGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8O0P+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iCZZP8OU4buy4buINjQi4buy4buIVTrhu4jhurfhu7jhu4g2NOG7tOG7iDM34buOJuG7iDY0LCZZ4buINjQ/Jlnhu4jhurfhu7Lhu65V4buIMsOdw5U24buINjThu7JWJuG7iDbDnVbhu4hVw53hu6A24bq+4buINuG6oeG7iMOaN8Oi4bq+4buIJlkoJuG7iCZZ4bqx4buIVcOdP+G7iDY0xq/hur7hu4glw5Thu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4gkw50oJlnhu4g2w51W4buINsOVVcOd4buINCLhu7Lhu4g2ND8mWeG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIVcOd4buUKuG7iDU6VeG6vuG7iCY3KOG7suG7iMOa4buQw6Lhu4g2NMav4buA4buI4buh4buwN+G7iDY0xq/hu4gkw50oJlnhu4jDmeG6oSBV4buINsOd4buOKuG7iFnhu7Lhu47hu4hVw5VV4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buIJlk/w5Thu7Lhu4g2NCLhu7Lhur7hu4g14buo4buI4buSJsOd4buIw53huqEwJlnhu4gkw50oJlnhu4gmw50u4buIw5nhu7Am4buIMzfDleG7iDY04bu2JsOd4buIJsOdUSbhu4g2w53huqNV4bq+4buIMzfDleG7iDY04bu2JsOd4buIMsOdw5U24buINjThu7JWJuG7iCZZKCbhu4gmWeG6seG7iDXhu4434buIJsOUw6Lhur7hu4glw5Qq4buIVcOdP+G7iDY0xq/hu4g2w53hu7Lhu7A34buIKuG7kCbDneG7iMOa4buQJuG6vuG7iDbEg+G7iDbhu7Im4bq+4buIw5074buO4buIw5k8Jlnhur7hu4jDmT/DlCbhu4gk4buwNuG7iOG6t13hu7Lhu4hU4buQJuG7iFTDqOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdG4bukKkdGNTY0PyZZR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buK4buyw63hu6QmNuG7pDThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4rhurPhu7LDmjbDneG6vOG7iMOSxKjEqDLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE5Kw5My4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tKTy9LxKjEqMOaSktLTUtLTjZPTsSoS+G7jCXEqOG7gD0yWeG6ujRETE1N4buK4buI4buOJTZE4buK4buh4bumNuG7iMOZxagy4buIJMOdN+G7iOG6t+G6oSIm4buIVXvhu4g24bu0VcOd4buI4buzNOG6oSImWeG7iCpQKuG7iCY/JuG7iDbDneG7uOG7iDY04bugJuG7iOG7oVnhu47hu4jDvVsm4buK4buI4bqz4buyw5o2w51E4buKw5LEqMSo4buK4buIw53hu6Thu7JZw502ROG7ik5Kw5Phu4rhu4gvR0YvNTY0PyZZR0Yv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHw60o4buI4buf4buO4buy4buI4buzw53hu7jhu4jhu6Phu7Lhu6om4bq+4buIw7Thu7Lhu6434buINjThuqEwJlnhu4gmw53DlOG7iDY04bqhIiZZ4buIVcOd4buy4buO4buINcav4bq84buI4buh4buUKuG7iEvEqEtK4buIJsOdw5Thu4g2NOG6oSImWeG7iMOZ4bqhIFXhu4hVKCZZ4buIJsOdUSbhu4gl4buQ4buy4buINjThuqEiJlnhu4jDmeG7kDbhu4hVw503Uibhu4h4NylV4buIWeG7suG7juG7iCrhuqNV4buIw5k+4buI4buR4bq+4buIw5k8Jlnhu4g2w50i4buy4buI4bq34bu2JsOd4buIw5rEg+G7iMOZ4bqhIFXhu4hVKCZZ4buIJsOdUSbhu4jDmVsm4buI4bq34bu44buIw5nhu5A24buIVcOdN1Im4buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG7iFnhu7Lhu47hu7Lhu4jDmT/hu5Am4buIS8SoSsOT4buI4oCT4buIS8SoS0rhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7pCpHRjU2ND8mWUdG4buyKlnhu4hVJeG7jjU1ROG7iuG7ssOt4bukJjbhu6Q04buK4buINTbDoiXhu6RE4buK4bqz4buyw5o2w53hurzhu4jDksSoSjLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE5Kw5Iy4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tKTy9LxKjEqMOaSktLTUxKTjZPw5JOS00lxKjhu4A9Mlnhuro0ROG7jEpO4buK4buI4buOJTZE4buK4buh4bumNuG7iMOZxagy4buIJMOdN+G7iOG6t+G6oSIm4buIVXvhu4g24bu0VcOd4buI4buzNOG6oSImWeG7iCpQKuG7iCY/JuG7iDbDneG7uOG7iDY04bugJuG7iOG7oVnhu47hu4jDvVsm4buK4buI4bqz4buyw5o2w51E4buKw5LEqErhu4rhu4jDneG7pOG7slnDnTZE4buKTkrDkuG7iuG7iC9HRi81NjQ/JllHRi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7M0PyZZ4buINsOdIuG7suG7iFnhu7Lhu44m4buIMzfhu47hur7hu4hU4buqJuG7iFXhu5Amw53hu4jhurfhu7Lhu65V4buIJuG7niZZ4buIVeG7jj/hu4hVw53hu6A24buIJeG6oSAmWeG7iCY3KOG7suG7iMOa4bqhMSZZ4bq+4buIVcOd4buUKuG7iDU6VeG7iDY0xq/hur7hu4gmw53DlOG7iDY04bqhIiZZ4buIJTcoJuG7iDM34buOJuG7iDbhu54q4buIw5lQN+G7iDbhuqHhur7hu4g14bqv4buO4buIVcOd4bqx4buO4buIJMOdN+G7iOG6t+G6oSIm4buIVXvhu4g24bu0VcOd4bq+4buIVDDhu7Lhu4jDmeG7nsOi4buIJcOU4buIJlvhu7Lhu4g24buQP+G7iMOZ4buy4busN+G7iCThu7Lhu64m4buIVcOdP+G7iDY0xq/hu4jDmeG6oSBV4buIJMOdw5Uq4buIMsOdw5Xhur7hu4g2NOG7kuG7suG7iCZZw53hu7Lhu64q4buINsOd4buy4buqJuG7iCbDneG7suG7qibhur7hu4jDmTwmWeG7iDbDnSLhu7Lhu4hZ4buyODLhu4hVw5VV4buIVOG7puG7iDLDncOVNuG7iDY04buyVibhu4gkw53hu5Lhu4gm4buUJlnhu4g24bqh4buIw5o3w6Lhur7hu4jDneG7tibDneG7iDbDncOUJsOd4buIJuG7qibhu4gmw53hu54m4buIVcOVVcOd4bq+4buIJSnhu7Lhu4g1KSZZ4buI4bq3w5Thu4gmWcOd4bus4buIJlnDneG7suG7rjLhur7hu4gyw53DlTbhu4g2NOG7slYm4buINj/DlCbhu4jDmuG7suG7ribhu4g14buON+G7iCbDlMOi4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu6QqR0Y1NjQ/JllHRuG7sipZ4buIVSXhu441NUThu4rhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIw5LEqMSoMuG6tcOK4buIw53hu6Thu7JZw5024bq84buITkrDkjLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9LS0pPL0vEqMSow5pKS0tNTEzDkjbDksOTTE1NJcSo4buAPTJZ4bq6NERPT+G7jOG7iuG7iOG7jiU2ROG7iuG7oeG7pjbhu4jDmcWoMuG7iCTDnTfhu4jhurfhuqEiJuG7iFV74buINuG7tFXDneG7iOG7szThuqEiJlnhu4gqUCrhu4gmPybhu4g2w53hu7jhu4g2NOG7oCbhu4jhu6FZ4buO4buIw71bJuG7iuG7iOG6s+G7ssOaNsOdROG7isOSxKjEqOG7iuG7iMOd4buk4buyWcOdNkThu4pOSsOS4buK4buIL0dGLzU2ND8mWUdGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyYjc2w50/NOG7ikfhu7M0NyZZ4buI4buj4buqRi8yRw==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]